Недеља, 02.10.2022. ✝ Верски календар € Курсна листа

Мишљење лекара изнад родитељских емоција

Људи су често збуњени јер не знају да у случају болести детета, коме не може да се помогне у земљи, постоје фондови којима треба да се обрате за помоћ, па организују хуманитарне акције прикупљања новца
(Фото Драган Јевремовић)

Слу­чај је­да­на­е­сто­ме­сеч­ног де­ча­ка Чар­ли­ја Гар­да, ко­ји бо­лу­је од рет­ког ге­нет­ског по­ре­ме­ћа­ја, ме­се­ци­ма је јед­на од глав­них те­ма у бри­тан­ским ме­ди­ји­ма. Ма­ли­шан се ле­чи у бол­ни­ци „Грејт Ор­монд стрит” у Лон­до­ну, а ње­го­ви ро­ди­те­љи Ко­ни и Крис тра­жи­ли су одо­бре­ње да га од­ве­ду на екс­пе­ри­мен­тал­но ле­че­ње у САД. Ме­ђу­тим, ле­ка­ри бри­тан­ске бол­ни­це су би­ли про­тив та­кве од­лу­ке ар­гу­мен­ту­ју­ћи је ти­ме да то не­ће по­мо­ћи де­те­ту, да трет­ман на ко­ме ро­ди­те­љи ин­си­сти­ра­ју ни­је оправ­дан и да би де­те па­ти­ло. Слу­чај је за­вр­шио и на су­ду, јер у овој зе­мљи по­сто­ји про­це­ду­ра да ако ро­ди­те­љи ни­су са­гла­сни са од­лу­ком ме­ди­ци­на­ра он­да суд до­но­си од­лу­ку.

У овом слу­ча­ју суд је пре­су­дио у ко­рист бол­ни­це, до­нев­ши од­лу­ку о па­ли­ја­тив­ном збри­ња­ва­њу де­ча­ка у бол­ни­ци где ле­жи.

На­кон њи­хо­ве жал­бе, Европ­ски суд за људ­ска пра­ва је кра­јем про­шлог ме­се­ца до­нео ко­нач­ну од­лу­ку о то­ме да Чар­ли­је­ви ро­ди­те­љи не мо­гу да га од­ве­ду у САД. 

Усле­дио је ве­ли­ки при­ти­сак на ле­ка­ре и бол­ни­цу, у рас­пра­ву су се укљу­чи­ли и пред­став­ни­ци Ва­ти­ка­на, кон­гре­сме­ни и пред­сед­ник САД, оспо­ра­ва­ју­ћи од­лу­ку су­да и пру­жа­ју­ћи по­др­шку ро­ди­те­љи­ма да де­те, ипак, тре­ба да оде на трет­ман у Аме­ри­ку и да му се да би­ло ка­ква шан­са у ле­че­њу. Ро­ди­те­љи ма­ле­ног Чар­ли­ја су са њи­хо­вом по­др­шком про­те­кле не­де­ље пре­да­ли лон­дон­ској бол­ни­ци пе­ти­ци­ју са ви­ше од 350.000 пот­пи­са са зах­те­вом да се де­те от­пу­сти из бол­ни­це ра­ди од­ла­ска у САД на екс­пе­ри­мен­тал­но ле­че­ње. У ме­ђу­вре­ме­ну су при­ку­пи­ли 1,4 ми­ли­о­на фун­ти до­на­ци­је, што је до­вољ­но за од­ла­зак у САД и за те­ра­пи­ју. Но­вац им је до­ни­ра­ло ви­ше од 83.000 љу­ди из це­лог све­та.

„То је наш син и као ро­ди­те­љи ми­сли­мо да мо­ра­мо има­ти пра­во да му да­мо при­ли­ку за жи­вот”, об­ја­сни­ла је ме­ди­ји­ма Чар­ли­је­ва мај­ка Ко­ни.

Це­ла при­ча је у Ве­ли­кој Бри­та­ни­ји по­кре­ну­ла јав­ну де­ба­ту о по­ве­ре­њу у до­но­ше­ње ле­кар­ских од­лу­ка, ко­ји тре­ба да до­но­се од­лу­ке у ин­те­ре­су де­те­та и без упли­ва емо­ци­ја ко­је „за­ма­гљу­ју” од­лу­ку, али и о то­ме да ли ро­ди­те­љи­ма тре­ба ре­ал­но об­ја­сни­ти да ли по­сто­ји на­да за ле­че­ње њи­хо­вог де­те­та или им тре­ба омо­гу­ћи­ти хва­та­ње за по­след­њу „слам­ку” и од­ла­зак на трет­ма­не за ко­ји су не­где про­чи­та­ли да мо­гу да по­мог­ну? И у Ср­би­ји су љу­ди че­сто збу­ње­ни јер се де­ша­ва да не зна­ју да у слу­ча­ју бо­ле­сти де­те­та ко­ме не мо­же у зе­мљи да се пру­жи по­моћ по­сто­је два бу­џет­ска фон­да ко­ји­ма тре­ба да се обра­те за по­моћ, па пу­тем ин­тер­не­та тра­же мо­гућ­но­сти за од­ла­зак у не­ку ино­стра­ну бол­ни­цу, ујед­но ор­га­ни­зу­ју­ћи ху­ма­ни­тар­не ак­ци­је при­ку­пља­ња нов­ца. 

Проф. др Зо­ран Ра­до­ји­чић, ди­рек­тор Уни­вер­зи­тет­ске деч­је кли­ни­ке у Тир­шо­вој и члан Над­зор­ног од­бо­ра Бу­џет­ског фон­да за ле­че­ње у ино­стран­ству, об­ја­шња­ва да је при­род­на по­тре­ба и пра­во сва­ког чо­ве­ка да за бли­ску осо­бу ко­ја је обо­ле­ла тра­жи све мо­гућ­но­сти за из­ле­че­ње. Ипак, ле­ка­ри су ти ко­ји мо­ра­ју да да­ју ми­шље­ње и ко­на­чан суд о ле­че­њу сва­ког па­ци­јен­та, а то је упра­во по­ка­зао и овај слу­чај у Ен­гле­ској.

– У Ср­би­ји смо фор­ми­ра­ли Бу­џет­ски фонд при Ми­ни­стар­ству здра­вља ка­ко би се ре­ши­ли про­бле­ми фи­нан­си­ра­ња од­ла­ска де­це у ино­стран­ство. На рас­по­ла­га­њу нам је до­вољ­но нов­ца за сва­ко де­те за ко­је је ди­јаг­но­сти­ка и ле­че­ње у ино­стран­ству оправ­да­на и да­је ре­ал­ну шан­су за из­ле­че­ње или уна­пре­ђе­ње ква­ли­те­та жи­во­та. До­го­ди се да ле­кар у бол­ни­ци у ино­стран­ству пи­та па­ци­јен­та за­што су се од­лу­чи­ли за ино­стран­ство ка­да у Ср­би­ји ра­ди од­ли­чан струч­њак за тај про­блем.

Ве­о­ма је ва­жно не ма­ни­пу­ли­са­ти емо­ци­ја­ма по­ро­ди­ца, пру­жи­ти им по­др­шку и у нај­те­жем мо­мен­ту про­фе­си­о­нал­но до­не­ти од­лу­ку у нај­бо­љем ин­те­ре­су де­те­та. Не­ка­да је је­ди­но од­го­вор­но пре­ста­ти са бол­ним и ис­цр­пљу­ју­ћим трет­ма­ни­ма, по­др­жа­ти по­ро­ди­цу и пру­жи­ти мо­гућ­ност за од­ла­зак де­те­та ко­ји је до­сто­јан­ствен и ли­шен пат­ње и бо­ла – ис­ти­че др Ра­до­ји­чић.

Он је апе­ло­вао на све ко­ји ор­га­ни­зу­ју ху­ма­ни­тар­не ак­ци­ја да ува­же про­це­не ле­ка­ра и од­го­вор­но пла­ни­ра­ју про­цес јер сма­тра да је то, пре све­га, ва­жно за бо­ле­сно де­те и по­ро­ди­цу, али је од зна­ча­ја и за це­ло дру­штво, јер су на­ши љу­ди спрем­ни да по­мог­ну, што је ва­жно не зло­у­по­тре­бљи­ва­ти. 

Пре­ма ре­чи­ма Ве­ра­на Ма­ти­ћа, пред­сед­ник Над­зор­ног од­бо­ра Бу­џет­ског фон­да за ле­че­ње у ино­стран­ству, од фор­ми­ра­ња овог фон­да др­жа­ва ви­ше не­ма про­блем да обез­бе­ди ле­че­ње би­ло ко­јем де­те­ту, би­ло где у све­ту, ако за то ле­че­ње или ди­јаг­но­сти­ку не по­сто­је усло­ви код нас. 

– Ипак, и да­ље има­мо СМС ак­ци­је, и у нај­ве­ћем бро­ју слу­ча­је­ва, ро­ди­те­љи и не по­ку­ша­ва­ју да за­тра­же сред­ства од Бу­џет­ског фон­да. Ве­о­ма је ва­жно ис­ко­ри­сти­ти ову мо­гућ­ност јер у ко­ми­си­ја­ма овог фон­да се­де на­ши нај­бо­љи струч­ња­ци, ко­ји ће мо­ћи да ода­бе­ру и нај­а­де­кват­ни­је ме­ди­цин­ске уста­но­ве у све­ту, али и да пра­те слу­ча­је­ве ка­да се по­сле ин­тер­вен­ци­ја вра­те у зе­мљу. По­сто­ји чи­та­ва ли­ни­ја од­го­вор­но­сти, од до­но­ше­ња од­лу­ке о аде­кват­ној уста­но­ви, од­го­вор­ност за то да су сред­ства утро­ше­на на нај­а­де­кват­ни­ји на­чин и тран­спа­рент­но из­ве­шта­ва­ње. Ка­да год је мо­гу­ће, до­во­де се нај­бо­љи струч­ња­ци у на­шу зе­мљу и, по­ред нео­п­ход­них ин­тер­вен­ци­ја, ко­рист има­ју и на­ши ле­ка­ри ко­ји та­ко про­ла­зе нај­бо­љу мо­гу­ћу обу­ку – ка­же Ма­тић и до­да­је да ни­ко­ме не мо­гу да се за­бра­не ху­ма­ни­тар­не ак­ци­је, али да они ко­ји их ор­га­ни­зу­ју мо­ра­ју да де­фи­ни­шу шта за­пра­во же­ле тим ак­ци­ја­ма да по­стиг­ну. Он се пи­та да ли је за па­ци­јен­та бр­же и ефи­ка­сни­је да се ску­пља­ју сред­ства пу­тем СМС ак­ци­ја или да се обра­те не­ком од др­жав­них фон­до­ва ко­ји рас­по­ла­жу сред­стви­ма за ле­че­ње у ино­стран­ству и ко­ји је ин­те­рес тих ху­ма­ни­тар­них фон­до­ва ако се де­ша­ва да не же­ле да от­кри­ју де­та­ље о па­ци­јен­ти­ма ка­да им се ја­ве пред­став­ни­ци др­жав­них фон­до­ва са на­ме­ром да по­мог­ну у обез­бе­ђи­ва­њу сред­ста­ва за ле­че­ње у ино­стран­ству.

Коментари3
Молимо вас да се у коментарима држите теме текста. Редакција Политике ONLINE задржава право да – уколико их процени као неумесне - скрати или не објави коментаре који садрже осврте на нечију личност и приватан живот, увреде на рачун аутора текста и/или чланова редакције „Политике“ као и било какву претњу, непристојан речник, говор мржње, расне и националне увреде или било какав незаконит садржај. Коментаре писане верзалом и линкове на друге сајтове не објављујемо. Политика ONLINE нема никакву обавезу образлагања одлука везаних за скраћивање коментара и њихово објављивање. Редакција не одговара за ставове читалаца изнесене у коментарима. Ваш коментар може садржати највише 1.000 појединачних карактера, и сматра се да сте слањем коментара потврдили сагласност са горе наведеним правилима.
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Irena Simović
Svaka čast našim lekarima. Mi se lečimo u Tiršovoj, sve pohvale za stručnost.
Sasa Trajkovic
Cak i laik zna da je bolje spreciti nego leciti iako je kasno za prevenciju vreme za operaciju je vazan faktor a svaki BIROKRATIJOM utroseni minut znaci tast na vagi zivota i smrti, dajte vec jednom malo vise profesionalizma i lekarske etike NE dozvolite da nas sve pretvore u puke administratore.
Slavko
Bas kao iz "1984". Sve ce Veliki Brat da nam uredi. I zivot, i zemlju, i decu, i zdravlje, cak ce i zenu ili muza da ti nadje, za sve je sposoban taj divni, odgovorni Veliki Brat. Bez te njegove velike odgovornosti svi mi bismo bili u opasnosti. Zato nam On porucuje, predajte se, ne borite se protiv mene jer cete sigurno biti na gubitku...

Комeнтар успeшно додат!

Ваш комeнтар ћe бити видљив чим га администратор одобри.

Овај веб сајт користи колачиће

Сајт politika.rs користи колачиће у циљу унапређења услуга које пружа. Прикупљамо искључиво основне податке који су неопходни за прилагођавање садржаја и огласа, надзор рада сајта и апликације. Подаци о навикама и потребама корисника строго су заштићени. Даљим коришћењем сајта politika.rs подразумева се да сте сагласни са употребом колачића.