Понедељак, 30.01.2023. ✝ Верски календар € Курсна листа

Радници крагујевачког „Фијата” изборили се за веће плате

Потписивање споразума у влади. – Нови колективни уговор на три године. – Годишње само око два одсто укупне производње „великог фиће” заврши у Србији
И верзија „национале” са ценом од 10.900 евра показала се као прескупа за српско тржиште (Фо­то А. Васиљевић)

На ви­ше­не­дељ­ну дра­му рад­ни­ка ком­па­ни­је „Фи­јат Крај­слер ауто­мо­би­ли Ср­би­ја” ста­вље­на је тач­ка. Скуп­шти­на Са­мо­стал­ног син­ди­ка­та за­по­сле­них при­хва­ти­ла је  у Кра­гу­јев­цу зва­нич­ну по­ну­ду ру­ко­вод­ства ком­па­ни­је да се за­ра­де по­ве­ћа­ју за де­вет од­сто. Рад­ни­ци ове ком­па­ни­је за­у­ста­ви­ли су про­из­вод­њу 27. ју­на, а у фа­брич­ке по­го­не су се вра­ти­ли 19. ју­ла на­кон по­сре­до­ва­ња  пре­ми­јер­ке Ане Бр­на­бић. Истог да­на су у згра­ди вла­де у Не­ма­њи­ној ули­ци у Бе­о­гра­ду по­че­ли трој­ни пре­го­во­ри.

По­сло­вод­ство и штрај­кач­ки од­бор „Фи­ја­та” још то­ком ви­кен­да су се на­чел­но до­го­во­ри­ли о по­ве­ћа­њу пла­та. При то­ме је пред­ви­ђе­но да се за­ра­де по­ве­ћа­ју за 2,2 од­сто у ав­гу­сту ове го­ди­не, а до­дат­но по­ве­ћа­ње од 4,5 од­сто усле­ди­ло би у 2018,  саопштено је из кабинета премијерке.

После изјашњавања радника и прихаватања понуде, у уторак ће бити потписан споразум између пословодства и синдиката.

И пре не­го што су рад­ни­ци „Фи­ја­та” сту­пи­ли у ге­не­рал­ни штрајк, би­ло је ја­сно да упр­кос свим суб­вен­ци­ја­ма др­жа­ве, овој ком­па­ни­ји би­знис у Ср­би­ји не иде до­бро. На кра­ју про­шле го­ди­не ова ком­па­ни­ја је­сте има­ла до­бит од 2,1 ми­ли­јар­ду. Али оно што се ја­сно ви­ди из фи­нан­сиј­ског из­ве­шта­ја је­сте то да би без по­мо­ћи др­жа­ве „Фи­јат” био у ми­ну­су од 1,6 ми­ли­јар­ди ди­на­ра. Јер са­мо у то­ку про­шле го­ди­не при­хо­ди од суб­вен­ци­ја, до­на­ци­ја и до­та­ци­ја из­но­си­ли су 3,7 ми­ли­јар­ди ди­на­ра. 

На све то, па­да про­да­ја „Фи­ја­то­вих” ауто­мо­би­ла на свет­ском и на до­ма­ћем тр­жи­шту. Ка­да се „Фи­јат“ 2008. дру­ги пут по­ја­вио ме­ђу Ср­би­ма, по­ла ве­ка на­кон што је „За­ста­ви“ про­дао ли­цен­цу за „фи­ћу”, ре­че­но је да се на на­шем тр­жи­шту не ра­чу­на на ве­ли­ку про­да­ју „500Л“. Зна­ло се да про­се­чан ку­пац у Ср­би­ји не мо­же да из­дво­ји 15.500 евра за но­ви ауто­мо­бил.

Та про­це­на је до­би­ла по­твр­ду у прак­си, с об­зи­ром на то да по­да­ци го­во­ре да се у на­шој зе­мљи го­ди­шње про­да око два од­сто укуп­не про­из­вод­ње „ве­ли­ког фи­ће”. „Фи­ја­тов“ ауто­мо­бил ко­ји се пра­ви у Кра­гу­јев­цу на­ме­њен је, пре све­га, тр­жи­шту ЕУ и Се­вер­не Аме­ри­ке, где се пла­си­ра го­то­во це­ло­куп­на про­из­вод­ња.

Се­риј­ска про­из­вод­ња „ве­ли­ког фи­ће” по­че­ла је с је­се­ни 2012, ка­да се у фа­бри­ци днев­но пра­ви­ло из­ме­ђу 500 и 550 ауто­мо­би­ла. 

Це­на основ­ног мо­де­ла са нај­скром­ни­јим па­ке­том опре­ме би­ла је 15.500 евра. На­шем тр­жи­шту је би­ла на­ме­ње­на још „си­ро­ма­шни­ја” вер­зи­ја, по це­ни од 13.490 евра, али се та­кав ауто, бар у Кра­гу­јев­цу, ни­је мо­гао на­ћи у про­дај­ним са­ло­ни­ма. „Фи­јат” је 2013. на­пра­вио но­ву вер­зи­ју за на­шег куп­ца – „500Л на­ци­о­на­ле” про­да­вао се по це­ни од 10.900 евра.

Про­да­ја у Ср­би­ји је по­ра­сла ка­да је „Фи­јат“ по­ну­дио „ве­ли­ког фи­ћу“ по це­ни од 9.990 евра, уз про­грам ре­ци­кла­же и за­ме­ну ста­ро за но­во, али је уку­пан пла­сман „500Л” на на­шем тр­жи­шту и да­ље био скро­ман, не ве­ћи од два про­цен­та укуп­не кра­гу­је­вач­ке про­из­вод­ње. Пре­ма по­да­ци­ма ко­је је „По­ли­ти­ка“ об­ја­ви­ла 2013, у пр­ва че­ти­ри ме­се­ца те го­ди­не „Фи­јат“ је у Кра­гу­јев­цу на­пра­вио 35.000 „500Л“, а у Ср­би­ји је у том пе­ри­о­ду про­да­то све­га 450 тих ауто­мо­би­ла. Би­ло је то 1,5 од­сто укуп­не про­из­вод­ње на­ше фа­бри­ке.

Го­то­ва сва про­из­вод­ња у кра­гу­је­вач­кој фа­бри­ци на­ме­ње­на је из­во­зу: у Евро­пи се пла­си­ра 80 од­сто, а на се­вер­но­а­ме­рич­ком тр­жи­шту 20 од­сто ауто­мо­би­ла. Што се Евро­пе ти­че, „Фи­јат“ нај­ви­ше ра­чу­на на про­да­ју у Ита­ли­ји, Не­мач­кој, Шпа­ни­ји, Фран­цу­ској, а ве­ли­ки ис­ко­рак је на­пра­вљен ка­да је „500Л“ по­ну­ђен куп­ци­ма у Ве­ли­кој Бри­та­ни­ји. Про­да­ја „500Л“ у Аме­ри­ци је под­ба­ци­ла, бу­ду­ћи да та­мо­шњи куп­ци ви­ше во­ле ро­бу­сни­је че­тво­ро­точ­ка­ше. О то­ме је го­во­рио и ге­не­рал­ни ди­рек­тор гру­па­ци­је „Фи­јат Крај­слер“ Сер­ђо Мар­ки­о­не.

Пр­ве го­ди­не из­во­за, 2013, у Кра­гу­јев­цу је на­пра­вље­но око 120.000 „500Л“, план за ову је на ни­воу про­шло­го­ди­шње про­из­вод­ње – око 85.000 ауто­мо­би­ла, што ни­је ни тре­ћи­на про­јек­то­ва­них ка­па­ци­те­та ов­да­шње фа­бри­ке у ко­ју је уло­же­но 1,3 ми­ли­јар­де евра.

Исто­вре­ме­но, про­мет кра­гу­је­вач­ког „Фи­ја­та” сва­ке го­ди­не опа­да за око 200 ми­ли­о­на евра: 2013. од из­во­за је за­ра­ђе­но 1,53 ми­ли­јар­де, 2014. 1,36, 2015. 1,19 ми­ли­јар­ди, а про­шле го­ди­не 990,7 ми­ли­о­на евра.

Про­да­ја ре­сти­ли­зо­ва­не вер­зи­је „500Л“, чи­ја је се­риј­ска про­из­вод­ња по­кре­ну­та пре два ме­се­ца, по­чи­ње у сеп­тем­бру, по­сле „фе­ра­го­ста“ – ко­лек­тив­ног го­ди­шњег од­мо­ра у Ита­ли­ји.  Це­не зва­нич­но ни­су об­ја­вље­не, ма­да су не­ки ме­ди­ји ја­ви­ли да ће „500Л“ са 40 но­вих де­ло­ва, у за­ви­сно­сти од вер­зи­је (пут­нич­ки „ур­бан“, ла­ки те­ре­нац „крос“ и „ва­гон“ са се­дам се­ди­шта) и па­ке­та опре­ме, ко­шта­ти из­ме­ђу 18.400 и 20.870 евра. По све­му су­де­ћи, не­мач­ки и фран­цу­ски „по­лов­ња­ци“ ће и да­ље би­ти атрак­тив­ни­ји за на­ше куп­це.

 

Нови колективни уговор на три године, без права на штрајк

Радници крагујевачког Фијата, према споразуму који ће у уторак бити потписан, добили су нови колективни уговор на три године, који подразумева повишицу у складу са званичном стопом инфлације, али и одустајање од био каквих штрајкова у том периоду. „Представници синдиката прихватили су да се уздржавају од било каквих штрајкова током целог периода трајања новог колективног уговора”, наводи се у саопштењу Владе Србије. „Сваке године у фебруару, плате запослених усклађиваће се са пројектованом инфлацијом, коју објављује НБС, а за 2018. годину, плате ће бити повећне за 4,5 одсто. За 2017. годину повећање ће бити 2,2 одсто од августа”, наводи се у саопштењу Владе Србије. 

Договор руководства Фијата и синдиката обезбедиће наставак производње модела Фијат 500Л у Србији, као и наставак дијалога пословодства и синдиката. Договор подразумева и исплату половине новогодишњег бонуса у августу, док ће друга половина бонуса бити исплаћена у децембру. Договорено је да се накнада за ноћни превоз дуплира. Разговори о могућем увођењу бонуса ефикасности, сличног оном који се већ примењује у другим државама као што су Италија и Пољска, почеће 2018. године. 

 

Модел „500Л” до­бар за па­пу, али не и за на­ше слу­жбе­ни­ке

Ка­да је Па­па Фра­њо у сеп­тем­бру 2015. го­ди­не сти­гао у пр­ву зва­нич­ну по­се­ту САД мно­ге је  из­не­на­ди­ло то што је по из­ла­ску из ави­о­на сео у, за аме­рич­ке усло­ве скром­ни, „фи­јат 500Л” ко­ји се про­из­во­ди у Кра­гу­јев­цу. Ако је овај ауто­мо­бил до­бар за па­пу, за­што ни­је и за ов­да­шње др­жав­не слу­жбе­ни­ке, од­но­сно ка­ко то да се рет­ко ви­ђа у во­зном пар­ку ов­да­шњих функ­ци­о­не­ра.

Од­го­вор на то пи­та­ње је јед­но­ста­ван. Пре­ма За­ко­ну о јав­ним на­бав­ка­ма, еко­ном­ски нај­по­вољ­ни­јом по­ну­дом сма­тра се она ко­ја је нај­јеф­ти­ни­ја, па „Фи­јат” сво­јим це­на­ма углав­ном не мо­же да кон­ку­ри­ше на тен­де­ри­ма. Та­ко­ђе, члан 72. За­ко­на о јав­ним на­бав­ка­ма из­ри­чи­то за­бра­њу­је кон­крет­но спо­ми­ња­ње брен­да. „На­ру­чи­лац не мо­же у кон­курс­ној до­ку­мен­та­ци­ји да на­зна­чи би­ло ко­ји по­је­ди­нач­ни роб­ни знак, па­тент или тип, ни­ти по­себ­но по­ре­кло или про­из­вод­њу”, на­во­ди се у овом про­пи­су.

Ра­де Ђу­рић из „Тран­спа­рент­но­сти” ис­ти­че да се тен­де­ром не мо­гу про­пи­са­ти дис­кри­ми­ни­шу­ће од­ред­бе. 

– Мо­ра­ју да се ис­по­шту­ју основ­ни прин­ци­пи на ко­ји­ма је ба­зи­ран по­сту­пак. А то су прин­цип еко­но­мич­но­сти, ефи­ка­сно­сти, јед­на­ко­сти и кон­ку­рент­но­сти. На­ру­чи­лац је ду­жан да омо­гу­ћи што ве­ћу кон­ку­рен­ци­ју. Во­зи­ла се на­ба­вља­ју сход­но по­тре­ба­ма, а раз­ли­чи­те ин­сти­ту­ци­је има­ју и  раз­ли­чи­те по­тре­бе – за­кљу­чу­је наш са­го­вор­ник.

Коментари21
Молимо вас да се у коментарима држите теме текста. Редакција Политике ONLINE задржава право да – уколико их процени као неумесне - скрати или не објави коментаре који садрже осврте на нечију личност и приватан живот, увреде на рачун аутора текста и/или чланова редакције „Политике“ као и било какву претњу, непристојан речник, говор мржње, расне и националне увреде или било какав незаконит садржај. Коментаре писане верзалом и линкове на друге сајтове не објављујемо. Политика ONLINE нема никакву обавезу образлагања одлука везаних за скраћивање коментара и њихово објављивање. Редакција не одговара за ставове читалаца изнесене у коментарима. Ваш коментар може садржати највише 1.000 појединачних карактера, и сматра се да сте слањем коментара потврдили сагласност са горе наведеним правилима.
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Alexandar
Tako i treba, Fijat treba sa radi i treba se naci kompromis sa radnicima..
Jellena
Svi srecni! Bravo!
Milka
Dogovorom su uspeli da postignu mnogo vise nego strajkom. Najbitnije je da su svi zadovolji...
vlado
Bravo,ali moglo se i ranije zavrsiti na isti nacin ko i sad samo bez strajka,ali bitno je da se sve dobro zavrsilo i u korist kako radnika tako i Fijata ali i drzave.
Rista
Bili su uporni i isplatilo ima se.
Igor
Bili su uporni i naisli na razumevanje vlade kojoj nije samo deklarativno stalo do radnika kao nekim vladama pre, nego zaista zeli da pomogne koliko moze.

ПРИКАЖИ ЈОШ

Комeнтар успeшно додат!

Ваш комeнтар ћe бити видљив чим га администратор одобри.

Овај веб сајт користи колачиће

Сајт politika.rs користи колачиће у циљу унапређења услуга које пружа. Прикупљамо искључиво основне податке који су неопходни за прилагођавање садржаја и огласа, надзор рада сајта и апликације. Подаци о навикама и потребама корисника строго су заштићени. Даљим коришћењем сајта politika.rs подразумева се да сте сагласни са употребом колачића.