Недеља, 03.07.2022. ✝ Верски календар € Курсна листа

Повратак пензионера из расејања бољитак за Србију

Уколико би се у матицу вратило 5.000 људи, Србија би могла да генерише 100 милиона евра годишње, уз минимална улагања, тврди мр Марина Швабић, у свом раду посвећеном начинима трајне репатријације
Државу као да није брига за дијаспору (Фото Пиксабеј)

Ка­да би се у Ср­би­ју из све­та го­ди­шње вра­ти­ло 1.000 пен­зи­о­не­ра срп­ског по­ре­кла, са со­бом би у зе­мљу мо­гли да до­не­су из­ме­ђу 18 и  20 ми­ли­о­на евра, под прет­по­став­ком да им про­сеч­на ми­ни­мал­на при­ма­њи­ма ва­ри­ра­ју од 1.000 до 1.500 евра ме­сеч­но. У укуп­ну су­му ко­ја би се рас­по­де­ли­ла по на­шим гра­до­ви­ма и се­ли­ма, а ко­ја би зна­чај­но мо­гла да ути­че на по­ди­за­ње БДП-а, раз­вој ма­ле при­вре­де и услу­жних де­лат­но­сти, не би ушла са­мо пен­зи­ја већ и њи­хо­ва уште­ђе­ви­на. Она би слу­жи­ла и за по­тро­шњу, ре­кон­струк­ци­ју и опре­ма­ње не­крет­ни­на, пу­то­ва­ња, ме­ди­цин­ске услу­ге...

Је­дан део имућ­ни­јих лак­ше би се од­лу­чио и да ин­ве­сти­ра у зе­мљу.

Ова­кав ар­гу­мент, део је­дин­стве­ног ака­дем­ског ра­да са Хар­вард­ског фа­кул­те­та за др­жав­ну упра­ву, на­пра­ви­ла је мр Ма­ри­на Шва­бић, из Ка­ли­фор­ни­је, где је фе­но­мен тре­ћег до­ба све ви­ше у фо­ку­су. Иде­ју о на­чи­ни­ма трај­не ре­па­три­ја­ци­је ста­ри­јих љу­ди у ма­ти­цу пре­до­чи­ла је не­дав­но на Да­ни­ма ди­ја­спо­ре у Бе­о­гра­ду, ка­да је под­се­ти­ла јав­ност да зва­нич­на Ср­би­ја не пред­у­зи­ма ни­ка­кве зна­чај­не ко­ра­ке за кре­и­ра­ње сти­му­ла­тив­ног ам­би­јен­та по­год­ног за по­вра­так на­ших де­ви­зних пен­зи­о­не­ра.

– Др­жа­ву као да ни­је бри­га за сво­ју ди­ја­спо­ру, упр­кос чи­ње­ни­ци да од љу­ди у ра­се­ја­њу на­ша еко­но­ми­ја го­ди­шње уби­ра че­ти­ри-пет ми­ли­јар­ди евра, што пред­ста­вља од осам до де­сет од­сто укуп­ног БДП-а. Са не­ка­да­шњег ми­ни­стар­ства за ди­ја­спо­ру, овај ре­сор је де­гра­ди­ран на упра­ву при МИП-у, без аде­кват­ног чел­ни­ка, ви­зи­је и трај­не кан­це­ла­ри­је... За­то пред­ла­жем но­вој вла­ди да се у фо­кус стра­те­ги­је у пр­вој фа­зи ста­ве на­ши ста­ри­ји чла­но­ви, пен­зи­о­не­ри, чи­ји је по­вра­так мно­го ре­ал­ни­ји од мла­дих и рад­но спо­соб­них. Јер, ова гру­па­ци­ја од 65 па на­ви­ше, су­штин­ски је је­ди­на ко­ја се за­и­ста вра­ћа или пла­ни­ра по­вра­так у зе­мљу, кад се за то стек­ну усло­ви – об­ја­шња­ва Шва­би­ће­ва и под­се­ћа да би ти­ме уне­ли знат­на фи­нан­сиј­ска сред­ства у зе­мљу, и то кроз стра­ну пен­зи­ју, али и уште­ђе­ви­ну.

Марина Швабић
(Фото Р. Крстинић)

Због то­га је, до­да­је она, овај про­грам фи­нан­сиј­ски атрак­ти­ван, а еко­ном­ски по­сма­тра­но, то би био сво­је­вр­сни „увоз по­тро­ша­ча” ко­ји би мо­гао да ге­не­ри­ше чак 100 ми­ли­о­на евра го­ди­шње, уко­ли­ко би се вра­ти­ло њих пет хи­ља­да.

– Био би то ис­пла­тив по­сао за др­жа­ву, уз ње­на ми­ни­мал­на ула­га­ња, кроз кон­кре­тан раз­вој­ни про­је­кат пра­ћен про­мо­ци­јом Ср­би­је као де­сти­на­ци­је. За ре­а­ли­за­ци­ју ова­квог про­гра­ма и по­вра­так ста­ри­јих из све­та ипак по­сто­је од­ре­ђе­не ба­ри­је­ре. Ис­тра­жи­ва­ња по­ка­зу­ју да на пу­ту трај­не ре­па­три­ја­ци­је, сем емо­тив­них, по­ро­дич­них и кул­ту­ро­ло­шких, по­сто­је и дру­ги фак­то­ри, а нај­ве­ћи је не­по­ве­ре­ње у ме­ди­цин­ско оси­гу­ра­ње и ква­ли­тет здрав­стве­не за­шти­те, за­то би ре­ше­ње би­ло у кре­и­ра­њу на­мен­ских па­ке­та услу­га на­ме­ње­них баш овој гру­пи по­врат­ни­ка – на­по­ми­ње она.

И пен­зи­о­не­ре у ди­ја­спо­ри све ви­ше при­ти­ска ду­го­трај­на еко­ном­ска и еми­грант­ска кри­за, по­себ­но у зе­мља­ма за­пад­них еко­но­ми­ја, кла­сно ра­сло­ја­ва­ње, сма­ње­ње ку­пов­не мо­ћи сред­њег сло­ја ко­је на­ро­чи­то по­га­ђа на­до­ла­зе­ћу ста­ри­ју по­пу­ла­ци­ју, али и не­ста­бил­ност у ин­ду­стри­ји здрав­ства и оси­гу­ра­ња. То је на­ро­чи­то при­сут­но у Аме­ри­ци где це­не ме­ди­цин­ских услу­га вр­то­гла­во ра­сту, док се жи­вот­ни век знат­но про­ду­жио.

– Све то мо­гло би да учи­ни по­вра­так на­ших ста­ри­јих из све­та мно­го атрак­тив­ни­јим. Ипак, иако је тренд по­врат­ка у успо­ну, ре­ла­тив­но ма­ли број њих, на­ро­чи­то пен­зи­о­не­ра из пре­ко­о­ке­ан­ских зе­ма­ља, од­лу­чу­је се на трај­ни по­вра­так. Да би се број по­врат­ни­ка по­ве­ћао, ре­ше­ње је сти­му­ла­тив­на јав­на по­ли­ти­ка. Ду­го­роч­но гле­да­но, број по­врат­ни­ка он­да би мо­гао да бу­де од 18.000 до 30.000 пен­зи­о­не­ра го­ди­шње, што и пред­ста­вља ре­ал­ни циљ про­јек­та. Ти­ме би се се до­не­кле убла­жи­ле и по­сле­ди­це од­ла­ска мла­дих и рад­но спо­соб­них ко­је де­ва­сти­ра­ју на­шу еко­но­ми­ју – за­кљу­чу­је мр Ма­ри­на Шва­бић.

Коментари17
Молимо вас да се у коментарима држите теме текста. Редакција Политике ONLINE задржава право да – уколико их процени као неумесне - скрати или не објави коментаре који садрже осврте на нечију личност и приватан живот, увреде на рачун аутора текста и/или чланова редакције „Политике“ као и било какву претњу, непристојан речник, говор мржње, расне и националне увреде или било какав незаконит садржај. Коментаре писане верзалом и линкове на друге сајтове не објављујемо. Политика ONLINE нема никакву обавезу образлагања одлука везаних за скраћивање коментара и њихово објављивање. Редакција не одговара за ставове читалаца изнесене у коментарима. Ваш коментар може садржати највише 1.000 појединачних карактера, и сматра се да сте слањем коментара потврдили сагласност са горе наведеним правилима.
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

ilija
Mozete da trosite koliko hocete,sve odlazi uvoznicima,dakle napolje pa nemojte da se trudite trosite direktno,gde vec jeste i ne podrzavajte ovu idiotsku ekonomsku politiku.
Milan
Pravilan pristup. Medjutim, koji to prnzioneri imaju penzije od 1000 ili 1500 penziju? To je nebuloza. Pa vecina gastarbajtera nije videla nikada takvu platu u zivotu. Ako se neko i vrati onda zbog siromastva. Jer, naprimer u Nemackoj od svoje penzije ne moze da zivi i postaje socijalni slucaj. Nivo penzije u Nemackoj je 45% od prosecne vlastite bruto zarade i 45/47 godina radnog staza. Ako je dakle neko ceo radni vek ima 1000 evra platu, njegova penzija ce da iznosi oko 450 evra. Ko to ima moze da se odluci za Srbiju, ukoliko zeli da ceka satima u ambulantama, sakuplja resenja komisija, ceka mesecima pregled ili operaciju i sanja o gerontodomacicama koje ga obilaze...Najkasnije tada ce da pocne da sanja o Nemackoj i o tamosnjem sistemu zbrinjavanja starih.
Marina Svabic
U pitanju je prosecna penzija, znaci ima i vecih i manjih od te cifre (u SAD-u "social security" u proseku iznosi $1200, a zagarantovan je svakom americkom gradjaninu posle 65 godine). Slicno je i u zemljama Evropske Unije. Sto se tice zdravstvenog osiguranja/usluge, to jeste veliki problem, ali se moze resiti specijalnim paketima usluga sa prioritetom, ukoliko se placa dodatno privatno osiguranje, a covek leci u provatnim bolnicama/ambulantama.
milan ćurić
Brinimo mi o našim penzionerima. Ove iz inostranstva ne brine naša briga. Iako je "Poštanska štedionica"-Banka do sada davala kedite svim penzionerima, bez obzira na godine starosti, to više ne radi. Naime, posle vraćene poslednje rate prošlogodišnjeg kredita, hteo sam da uzmem novi u visini od 30.000 din. rok otplate 12 meseci. Službenica mi je odgovorila da ne mogu više uzimeti kredit zbog starosti (77 g), a na moje pitanje, šta se promenilo od prošle , samo je slegla ramenima. Rekao sam, tražim samo 30.000 gin. oko 250 evra i imam pokriće od oko 2100 evra, koliko mi je do sada uzeto od penzije, opet odgovor "žao mi je". Zahvalio sam se i otišao u nedoumici da li službenici bilo žao što više nisam kreditno solventan ili što mi je do sada toliko uzeto od penzije.
Dr.Sreten Bozic -Wongar
Najvece bogastvo Srbije to je njena plodna zemlja ,obrasla u korov.Onaj ko je hteo da radi otisao je u diaspory , 51% . Ostali 49% zive u Beogradu i drzava poznjmljuju od MMF. Na kraju ce i to prestati. Beograd ce proglasiti konzervatom ( kao konzervati domorodaca u USA ) a na plodnu Srpsku zemlju dovesti narod ko ce da je radi. U svetu je 8 milijardi gladnih dusa.Ko radi on zivi.
Bosa S
Opet o dijaspori ali na pogresan nacin. Od mog oca dijasporca od 70ih, pa mene od 90ih samo gledam kako se zakoni menjaju da bi se privukli, pa oderali dijasporci. Pocnimo od stare devizne stednje, koja je znojem zaradjena, i koja jos nije vracena u svim bivsim republikama. Mnogo inicijativa u bivsoj YU da bi se privukli povratnici sa svojim parama a onda razne manipulacije da bi se uzele pare i onemogucio rad. Dijaspora nije glupa ali evo vec pola veka, 50 godina, moja porodica ceka da se pojavi svetlo na kraju tunela. Nema nade. Fokusirajte se na rad i razvoj u zemlji a ne lake pare iz inostranstva, koje trenutno odrzavaju Srbiju u zivotu.
Alisa
Odlican komentar, vreme je da se prestatne gledati na diasporu samo kao na vrecu sa novcem koji ona treba iz nekog razloga, koji ne mogu da razumem, da da drzavi Srbiji.

ПРИКАЖИ ЈОШ

Комeнтар успeшно додат!

Ваш комeнтар ћe бити видљив чим га администратор одобри.

Овај веб сајт користи колачиће

Сајт politika.rs користи колачиће у циљу унапређења услуга које пружа. Прикупљамо искључиво основне податке који су неопходни за прилагођавање садржаја и огласа, надзор рада сајта и апликације. Подаци о навикама и потребама корисника строго су заштићени. Даљим коришћењем сајта politika.rs подразумева се да сте сагласни са употребом колачића.