Понедељак, 29.11.2021. ✝ Верски календар € Курсна листа

Колоноскопија – преглед који не треба избегавати

Лекар уз помоћ специјалног уређаја са камером снима дебело црево и открива праве разлоге болова у стомаку
Пре­глед најчешће тра­је око 30 ми­ну­та (Фото лична архива)

Ка­да би се пи­та­ли па­ци­јен­ти од ког пре­гле­да би нај­ра­ди­је по­бе­гли, ве­ро­ват­но би се ме­ђу во­де­ћим на­шла ко­ло­но­ско­пи­ја, од­но­сно пре­глед де­бе­лог цре­ва уз по­моћ спе­ци­јал­ног апа­ра­та. Ка­да ле­кар са­оп­шти па­ци­јен­ту да тре­ба да оба­ви овај пре­глед због пре­ци­зног по­ста­вља­ња ди­јаг­но­зе, мно­ги љу­ди од­ла­жу од­ла­зак из стра­ха да ће им док­тор ко зна шта про­на­ћи али и због то­га што су не­где про­чи­та­ли да је овај пре­глед ве­о­ма не­при­ја­тан.

За­што је ко­ло­но­ско­пи­ја ве­о­ма ва­жан пре­глед? 

Укла­ња­ње по­ли­па
Уко­ли­ко ле­кар уочи не­ку про­ме­ну, на при­мер ту­мор, или за­па­ље­ње, он ће по­себ­ним кле­шти­ма узе­ти не­ко­ли­ко де­ли­ћа тки­ва за ана­ли­зу под ми­кро­ско­пом, што је од­лу­чу­ју­ће за по­ста­вља­ње тач­не ди­јаг­но­зе. Узи­ма­ње узо­ра­ка тки­ва из де­бе­лог цре­ва пот­пу­но је без­бол­но. Ако ле­кар уочи не­ки по­лип, од­но­сно из­ра­штај из зи­да цре­ва, ко­ји у лу­мен штр­чи као ма­ла пе­чур­ка, он ће кроз ин­стру­мент про­ву­ћи по­себ­ну жи­цу на чи­јем је вр­ху ом­ча ко­јом се обу­ва­ти и стег­не по­лип, а за­тим се, пу­шта­ју­ћи стру­ју кроз ту ом­чу, од­се­ца. – По­лип се за­тим ша­ље на ана­ли­зу под ми­кро­ско­пом. Пре не­ко­ли­ко го­ди­на сам, на при­мер, то­ком јед­не ко­ло­но­ско­пи­је укло­нио ви­ше од 50 по­ли­па из цре­ва па­ци­јен­та. У пи­та­њу је био мла­дић са син­дро­мом „Pe­uts Jeg­hers”, у ко­ме се у цре­ву ства­ра­ју број­ни ха­мар­тро­ма­то­зни по­ли­пи. Ако уочи не­ко про­ме­ну из ко­је цу­ри крв, по­сто­ји не­ко­ли­ко тех­ни­ка ко­ји­ма од­мах мо­же­мо за­у­ста­ви­ти кр­ва­ре­ње – за­кљу­чио је др Ми­ли­нић.

Због то­га што се на осно­ву ње­га тач­но мо­же утвр­ди­ти шта је узрок те­го­ба ко­је осо­ба има. То су пре све­га при­су­ство кр­ви у сто­ли­ци, на­гли гу­би­так у те­ле­сној ма­си, нео­бја­шњи­ви бо­ло­ви у сто­ма­ку, на­ро­чи­то они ко­ји бу­де па­ци­јен­та из сна, при­су­ство по­ли­па, или по­сто­ја­ње ра­ка де­бе­лог цре­ва у по­ро­ди­ци, про­ме­не у ка­рак­те­ру пра­жње­ња цре­ва (на­гло на­ста­ли за­твор, или про­ли­ви), по­сто­ја­ње си­де­ро­пе­ниј­ске ане­ми­је (гу­би­так гво­жђа кр­ва­ре­њем)…

Про­фе­сор др Ни­ко­ла Ми­ли­нић, на­чел­ник Оде­ље­ња га­стро­е­не­ро­ло­ги­је и хе­па­то­ло­ги­је бе­о­град­ског Кли­нич­ко-бол­нич­ког цен­тра „Бе­жа­ниј­ска ко­са”, об­ја­шња­ва да је ко­ло­но­ско­пи­ја ме­то­да ко­ја је у осно­ви ве­о­ма без­бед­на, а да у ма­ло­број­ним слу­ча­је­ви­ма мо­гу да се ја­ве и не­ке ком­пли­ка­ци­је, и то код два па­ци­јен­та на 10.000 пре­гле­да­них. Мо­гу­ће је да се код осо­бе ја­ви бол у сто­ма­ку, кр­ва­ре­ње из де­бе­лог цре­ва, по­ви­ше­на те­ле­сна тем­пе­ра­ту­ра, а рет­ко про­би­ја­ње зи­да цре­ва ин­стру­мен­том. 

– Ко­ло­но­ско­пи­ја је нај­бо­љи на­чин да се де­бе­ло цре­во аде­кват­но пре­гле­да. На вр­ху апа­ра­та ко­ло­но­ско­па на­ла­зи се ка­ме­ра по­мо­ћу ко­је ле­кар на екра­ну ви­ди сли­ку цре­ва из­ну­тра, а по­ред ње се на­ла­зи ма­ла си­ја­ли­ца, ко­ја омо­гу­ћа­ва да та сли­ка бу­де ја­сна, јер је у цре­ву ина­че ве­о­ма „мрач­но”. На вр­ху уре­ђа­ја је и отвор ка­на­ла кроз ко­ји се уба­цу­је во­да, или уду­ва­ва ва­здух у цре­во, да би се оно про­ши­ри­ло, јер са­мо та­ко мо­же да бу­де до­бро пре­гле­да­но. У бли­зи­ни се на­ла­зи и ка­нал ко­јим ва­здух и во­да мо­гу да се „уси­са­ју”. По­сто­ји и отвор кроз ко­ји се мо­гу ста­вља­ти ра­зни до­да­ци, као што су на при­мер би­оп­сиј­ска кле­шта за узи­ма­ње узо­ра­ка тки­ва на ана­ли­зу, „ом­че” за од­се­ца­ње по­ли­па, жи­чи­це кроз ко­је се пу­шта стру­ја при­ли­ком од­се­ца­ња по­ли­па, игле за ин­јек­ци­о­ну те­ра­пи­ју... Ин­стру­мент је по­ве­зан са про­це­со­ром, ко­ји ша­ље сли­ку на екран па ле­кар мо­же да ви­ди шта се тач­но „де­ша­ва” у де­бе­лом цре­ву па­ци­јен­та – ка­же др Ми­ли­нић.

Пре до­ла­ска на пре­глед, де­бе­ло цре­во мо­ра да бу­де пот­пу­но чи­сто. То се по­сти­же аде­кват­ном при­пре­мом. Па­ци­јент два да­на пре пре­гле­да тре­ба да бу­де на ди­је­ти, за­бра­ње­но му је узи­ма­ње ма­сне хра­не, као и оне ко­ја на­ди­ма (ку­пус, па­суљ, гра­шак, бо­ра­ни­ја, со­ја, со­чи­во). Не сме­ју да се узи­ма­ју ни све­же во­ће и по­вр­ће, мле­ко и млеч­ни про­из­во­ди, слат­ки­ши. Дан пре пре­гле­да узи­ма се сред­ство за „чи­шће­ње”, во­да, би­стре су­пе и би­стри ско­ко­ви, ча­је­ви... Циљ је да се од уне­се­не хра­не не ства­ра сто­ли­ца, већ да се цре­во ис­пи­ра, ка­ко би се сва­ки ње­гов део до­бро мо­гао ви­де­ти при­ли­ком пре­гле­да.

– Ко­ло­но­ско­пи­ја мо­же да бу­де ура­ђе­на са или без крат­ко­трај­не оп­ште ане­сте­зи­је. Пре­глед мо­же да бу­де не­при­ја­тан, рет­ко и бо­лан. Нај­ве­ћу смет­њу пред­ста­вља упум­па­ва­ње ва­зду­ха у цре­во, што мо­же да иза­зо­ве на­гон за пра­жње­њем цре­ва, или гр­че­ве. Пре­глед за­по­чи­ње та­ко што се па­ци­јент по­ста­вља у по­ло­жај у ко­ме ле­жи на ле­вом бо­ку. Ле­кар па­жљи­во уво­ди ин­стру­мент у де­бе­ло цре­во, кроз анус. Ин­стру­мент је ду­га­чак, нај­че­шће 125, или 183 цен­ти­ме­тра. Ако је па­ци­јент опе­ри­сан, и има сто­му на сто­ма­ку, та­да се ин­стру­мент у цре­во уво­ди упра­во кроз отвор на сто­ма­ку. Пре­глед тра­је око 30 ми­ну­та, а мо­же и знат­но ду­же уко­ли­ко се ра­ди не­ка ин­тер­вен­ци­ја, по­пут укла­ња­ња по­ли­па (из­ра­сли­на) – по­ја­шња­ва др Ми­ли­нић.

Коментари6
Молимо вас да се у коментарима држите теме текста. Редакција Политике ONLINE задржава право да – уколико их процени као неумесне - скрати или не објави коментаре који садрже осврте на нечију личност и приватан живот, увреде на рачун аутора текста и/или чланова редакције „Политике“ као и било какву претњу, непристојан речник, говор мржње, расне и националне увреде или било какав незаконит садржај. Коментаре писане верзалом и линкове на друге сајтове не објављујемо. Политика ONLINE нема никакву обавезу образлагања одлука везаних за скраћивање коментара и њихово објављивање. Редакција не одговара за ставове читалаца изнесене у коментарима. Ваш коментар може садржати највише 1.000 појединачних карактера, и сматра се да сте слањем коментара потврдили сагласност са горе наведеним правилима.
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

stevan v
Kolonoskopija nije bolna do mere,da bi bila neka bojzan za kolonoskopski pregledom. Najteze su pripreme odnosno ciscene creva neophodno za ovaj pregled o kojem niko ne govori.
Радомир М. Мисаљевић
Госпођа Давидов Кесар у чланку је верно пренела казивање проф. др Николе Милинића: "... Пре до­ла­ска на пре­глед, де­бе­ло цре­во мо­ра да бу­де пот­пу­но чи­сто. То се по­сти­же аде­кват­ном при­пре­мом. Па­ци­јент два да­на пре пре­гле­да тре­ба да бу­де на ди­је­ти, за­бра­ње­но му је узи­ма­ње ма­сне хра­не, као и оне ко­ја на­ди­ма (ку­пус, па­суљ, гра­шак, бо­ра­ни­ја, со­ја, со­чи­во). Не сме­ју да се узи­ма­ју ни све­же во­ће и по­вр­ће, мле­ко и млеч­ни про­из­во­ди, слат­ки­ши. Дан пре пре­гле­да узи­ма се сред­ство за „чи­шће­ње”, во­да, би­стре су­пе и би­стри ско­ко­ви, ча­је­ви... Циљ је да се од уне­се­не хра­не не ства­ра сто­ли­ца, већ да се цре­во ис­пи­ра, ка­ко би се сва­ки ње­гов део до­бро мо­гао ви­де­ти при­ли­ком пре­гле­да ..." То указује, да је у чланку изричито наведено да се црево мора "очистити, испразнити". Неспорно је, да је припрема сложена, али без чистог црева нема успешног колоноспоског прегледа. А без колоноскопије, нема валидне дијагнозе.
Радомир М. Мисаљевић
Похваљујем и захваљујем се васколиком медицинском особљу Дијагностичког центра Одељења гастроентерологије Интерне клинике Клиничко болничког центра "Бежанијска коса". Обављени су гастро прегледи, ултразвнучни прегледи абдомена, горња ендоскопија и колоноспокија. Ту су лекари који су ме прегледали и после контролисали моје стање: др Горан Николић, прим. др Игор Јовановић, др Мирјана Цветковић, доц. др Бранка Филиповић и шест медицинских сестара: Весна, Андријана, Верица... Сви раде обимно, предано, стручно. Нема застоја, чекања, дангубе. Након прегледа, дијагностикована ми је тешка болест, обављена велика операција, обављен добар медицински рад. О томе је "Политика" писала у свом издању од 31. маја 2017. године. "Политика" даје значајно место једној од битних дијагностичких радњи, што је добро. Без колоноскопије нема праве дијагнозе. Дијагностички гастро центар је други по величини такав центар у Србији. КБЦ "Бежанијска коса", болница од поверења. Спасли су ми живот. Моји јунаци.
roko
Neka. Ne mora po svaku cenu da se zivi. Bolje mrtav, nego ziv a kolonoskopiran. Treba ziveti dostojanstveno dok se moze.
milenko
Gos Milice,niste u pravu!!Svako ima pravo da radi sa svojim zivotom,kako hoce i dali ce da se leci!!!Ja recimo i po ceni da treba da umrem nepada mi napamet da radim taj pregled!!!A vi ako hocete radite ga svaki dan!!
Milica M
Roko, pre nego sto napises glup komentar, treba da ostavis alkohol!!! Kome nije stalo do zdravlja i zivota, uvek ima opciju da umre pre vremena, na nacin koji njemu odgovara. Kolonoskopijom se spasavaju zivoti! Kolonosopija treba biti na listi pregleda svakog ko je stariji od 50 godina (jednom u 5-10g, a po potrebi i cesce). HVALA Politici sto objavljuje vazne i strucne informacije na nacin koji je dostupan i razumljiv svim citaocima.

Комeнтар успeшно додат!

Ваш комeнтар ћe бити видљив чим га администратор одобри.

Овај веб сајт користи колачиће

Сајт politika.rs користи колачиће у циљу унапређења услуга које пружа. Прикупљамо искључиво основне податке који су неопходни за прилагођавање садржаја и огласа, надзор рада сајта и апликације. Подаци о навикама и потребама корисника строго су заштићени. Даљим коришћењем сајта politika.rs подразумева се да сте сагласни са употребом колачића.