Среда, 25.05.2022. ✝ Верски календар € Курсна листа

Трновитим путем до врхунске болнице

У КЦ Ниш 1982. године основана је прва служба за пластичну хирургију, која је пре једне деценије прерасла у Клинику за пластичну и реконструктивну хирургију
Зна­ча­јан део ан­га­жо­ва­ња лекара је и у обла­сти естет­ског до­те­ри­ва­ња па­ци­је­на­та (Фото Пиксабеј)

Ниш – Јед­на из гру­пе нај­мла­ђих гра­на ме­ди­ци­не, естет­ска хи­рур­ги­ја обе­ле­жи­ла је ових да­на у Ни­шу сво­ја два ју­би­ле­ја – три и по де­це­ни­је од осни­ва­ња пр­ве слу­жбе за пла­стич­ну хи­рур­ги­ју 1982. го­ди­не у скло­пу Кли­ни­ке за оп­шту хи­рур­ги­ју та­да­шње Град­ске бол­ни­це и де­це­ни­ју од фор­ми­ра­ња са­мо­стал­не Кли­ни­ке за пла­стич­ну и ре­кон­струк­тив­ну хи­рур­ги­ју ко­ја је по­че­ла да ра­ди 2007. го­ди­не у Кли­нич­ком цен­тру Ниш. З

а ве­о­ма крат­ко вре­ме, ре­као је ди­рек­тор кли­ни­ке проф. др Пре­драг Ко­ва­че­вић, ова ви­со­ко­струч­на здрав­стве­на уста­но­ва ус­пе­ла је да до­стиг­не из­у­зет­но ви­сок ни­во пру­жа­ња услу­га па­ци­јен­ти­ма, што је свр­ста­ва у ред нај­бо­љих и нај­у­спе­шни­јих не са­мо у Ср­би­ји већ и овом де­лу Бал­ка­на и Евро­пе.

– Чи­ње­ни­ца је да се на­ша кли­ни­ка ви­со­ко ко­ти­ра нај­ви­ше за­хва­љу­ју­ћи струч­но­сти и успе­шно­сти на­ших ле­ка­ра и оста­лог ме­ди­цин­ског осо­бља на пла­ну ре­кон­струк­тив­но-пла­стич­них опе­ра­тив­них за­хва­та и да не за­о­ста­је ни у че­му за слич­ним уста­но­ва­ма у на­шој зе­мљи и ино­стран­ству. Не­пре­ста­но на­ши струч­ња­ци пра­те нај­са­вре­ме­ни­је трен­до­ве ове хи­рур­шке обла­сти те су овла­да­ли вр­хун­ском тех­ни­ком и нај­но­ви­јим ме­то­да­ма ко­је се при­ме­њу­ју у са­вре­ме­ној ме­ди­ци­ни. Прет­ход­них го­ди­на, а ни­је би­ло ни­ма­ло ла­ко из­бо­ри­ти се за ме­сто „под сун­цем” и афир­ми­са­ти у пра­вом сми­слу ре­чи ре­ла­тив­но мла­ду ме­ди­цин­ску гра­ну, чи­ни­ли смо све ка­ко би­смо са­вла­да­ли и до­сти­гли вр­хун­ске до­ме­те у ре­кон­струк­тив­ним опе­ра­тив­ним за­хва­ти­ма и тех­ни­ци. Ти­ме се па­ци­јен­ти­ма пру­жа не­про­це­њи­ва по­моћ и по­ма­же да на­ста­ве нор­ма­лан жи­вот по­сле озбиљ­них, ком­пли­ко­ва­них и ве­о­ма че­сто хи­рур­шких ин­тер­вен­ци­ја ко­ји су од пре­суд­ног зна­ча­ја за обо­ле­ле или стра­да­ле у не­сре­ћа­ма и не­зго­да­ма – ка­же за „По­ли­ти­ку” др Ко­ва­че­вић.

Сва­ко­днев­ни рад ле­ка­ра и дру­гог осо­бља на Кли­ни­ци за пла­стич­ну и ре­кон­струк­тив­ну хи­рур­ги­ју, ис­та­као је ди­рек­тор уста­но­ве, под­ра­зу­ме­ва из­у­зет­но озбиљ­не ин­тер­вен­ци­је. Да­но­ноћ­но се сре­ћу са нео­п­ход­ним за­хва­ти­ма код па­ци­је­на­та са ту­мо­ри­ма ко­же и ме­ких тки­ва – ма­лиг­ним и бе­ниг­ним, али и ком­пли­ко­ва­ним опе­ра­тив­ним ин­тер­вен­ци­ја­ма на екс­тре­ми­те­ти­ма и дру­гим де­ло­ви­ма те­ла по­сле по­вре­ђи­ва­ња. Основ­ни за­да­так ове обла­сти хи­рур­ги­је је­сте да се па­ци­јент из­ле­чи, али још ви­ше и да се екс­тре­ми­те­ти мак­си­мал­но ре­ха­би­ли­ту­ју и вра­те у пу­ну функ­ци­ју. 

– За­то је наш нај­ве­ћи успех ка­да по­сле хи­рур­шких за­хва­та пот­пу­но вра­ти­мо па­ци­јен­та нор­мал­ном жи­во­ту и функ­ци­о­ни­са­њу. Зна­ча­јан део ан­га­жо­ва­ња свих нас на кли­ни­ци је и у обла­сти естет­ског до­те­ри­ва­ња па­ци­је­на­та ко­ји то са­ми тра­же. Али, естет­ске ин­тер­вен­ци­је не под­ле­жу оба­ве­зним ви­до­ви­ма здрав­стве­не за­шти­те у на­шој зе­мљи, та­ко да је њих ипак ма­ње – ре­као је др Ко­ва­че­вић. 

Ру­ко­вод­ство и за­по­сле­ни на овој кли­ни­ци у Ни­шу мно­го оче­ку­ју од за­вр­шет­ка но­вог објек­та Кли­нич­ког цен­тра Ниш за ко­ји ка­жу да пред­ста­вља ве­ли­ки ко­рак за здрав­ство овог де­ла Ср­би­је и Ни­ша. У но­вом про­сто­ру пред­ви­ђе­ном за ову уста­но­ву и са нај­са­вре­ме­ни­јом опре­мом ко­ја се уве­ли­ко мон­ти­ра има­ће да­ле­ко бо­ље и мо­дер­ни­је усло­ве за још ква­ли­тет­ни­ји рад и уна­пре­ђе­ње ове ме­ди­цин­ске гра­не, али и по­себ­но за еду­ка­ци­ју и за­по­шља­ва­ње но­ве ге­не­ра­ци­је струч­ња­ка у обла­сти пла­стич­не и естет­ске хи­рур­ги­је.

Коментари0
Молимо вас да се у коментарима држите теме текста. Редакција Политике ONLINE задржава право да – уколико их процени као неумесне - скрати или не објави коментаре који садрже осврте на нечију личност и приватан живот, увреде на рачун аутора текста и/или чланова редакције „Политике“ као и било какву претњу, непристојан речник, говор мржње, расне и националне увреде или било какав незаконит садржај. Коментаре писане верзалом и линкове на друге сајтове не објављујемо. Политика ONLINE нема никакву обавезу образлагања одлука везаних за скраћивање коментара и њихово објављивање. Редакција не одговара за ставове читалаца изнесене у коментарима. Ваш коментар може садржати највише 1.000 појединачних карактера, и сматра се да сте слањем коментара потврдили сагласност са горе наведеним правилима.
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Комeнтар успeшно додат!

Ваш комeнтар ћe бити видљив чим га администратор одобри.

Овај веб сајт користи колачиће

Сајт politika.rs користи колачиће у циљу унапређења услуга које пружа. Прикупљамо искључиво основне податке који су неопходни за прилагођавање садржаја и огласа, надзор рада сајта и апликације. Подаци о навикама и потребама корисника строго су заштићени. Даљим коришћењем сајта politika.rs подразумева се да сте сагласни са употребом колачића.