Среда, 01.02.2023. ✝ Верски календар € Курсна листа

Сељаци из Сакула најављују тужбу Стразбуру

Уколико држава настави да одуговлачи враћање њива у селу Сакуле, породице Глигорин и Гунић задовољење правде потражиће пред Европским судом за људска права
Сакуле из авиона (Фото сајт села Сакуле)

У Ми­ни­стар­ству по­љо­при­вре­де са­свим су си­гур­ни да ће гра­ђа­ни ко­ји ре­сти­ту­ци­јом по­тра­жу­ју њи­ве на ко­ји­ма се на­ла­зе си­сте­ми за на­вод­ња­ва­ње оста­ти „крат­ких ру­ка­ва”.

У од­го­во­ри­ма ко­је смо до­би­ли од по­ме­ну­тог ми­ни­стар­ства, а ти­чу се по­вра­ћа­ја имо­ви­не по­ро­ди­ци Гли­го­рин из ју­жно­ба­нат­ског се­ла Са­ку­ле, на­ве­де­но је да је „Ми­ни­стар­ство фи­нан­си­ја по­ни­шти­ло ре­ше­ња Аген­ци­је за ре­сти­ту­ци­ју ко­ја се од­но­се на по­љо­при­вред­но зе­мљи­ште ко­је је под си­сте­ми­ма за на­вод­ња­ва­ње и вра­ти­ло их на по­нов­ни по­сту­пак пред аген­ци­ју”.

Ме­ђу­тим, пред­став­ни­ци Ми­ни­стар­ства по­љо­при­вре­де за­не­ма­ри­ли су чи­ње­ни­цу да су Сто­јан и Ду­шан Гли­го­рин пре го­ди­ну да­на до­би­ли пра­во­сна­жно ре­ше­ње о вра­ћа­њу имо­ви­не на ко­је се др­жа­ва ни­је жа­ли­ла. И по­ред то­га они не мо­гу да об­ра­ђу­ју вра­ће­ну њи­ву ни­ти да упи­шу вла­сни­штво сво­ји­не у ка­та­стру. Реч је о 10 хек­та­ра об­ра­ди­вог по­љо­при­вред­ног зе­мљи­шта ко­је је, пре 70 го­ди­не, од­у­зе­то ње­го­вој по­ро­ди­ци.

Оста­ли ро­ђа­ци, ко­ји по­тра­жу­ју још 13 хек­та­ра зе­мљи­шта на ис­тој пар­це­ли, го­ди­ну да­на че­ка­ју на од­го­вор Ми­ни­стар­ства фи­нан­си­ја ко­јем се жа­ли­ло Др­жав­но пра­во­бра­ни­ла­штво по­ку­ша­ва­ју­ћи да обо­ри ре­ше­ње о вра­ћа­њу имо­ви­не ко­је је из­да­ла Аген­ци­ја за ре­сти­ту­ци­ју. Раз­лог за жал­бу, као што смо већ об­ја­ви­ли, би­ло је по­сто­ја­ње си­сте­ма за на­вод­ња­ва­ње ко­је ко­ри­сти пред­у­зе­ће „Агрос” ко­је из­најм­љу­је ову зе­мљу од др­жа­ве. Уко­ли­ко др­жа­ва на­ста­ви да се оглу­шу­је о њи­хо­ва пра­ва на­ши са­го­вор­ни­ци на­ја­вљу­ју да ће за­до­во­ље­ње прав­де по­тра­жи­ти пред Европ­ским су­дом за људ­ска пра­ва у Стра­збу­ру

Сто­јан Гли­го­рин ис­ти­че да се на пар­це­ли ко­ју по­тра­жу­ју од др­жа­ве на­ла­зи са­мо по­крет­ни део си­сте­ма за на­вод­ња­ва­ње, тач­ни­је по­љо­при­вред­на ма­ши­на уз по­моћ ко­је се цр­пи во­да из обли­жњег ка­на­ла за на­вод­ња­ва­ње.

– На ду­би­ни од око 80 цен­ти­ме­та­ра на­ла­зи се струј­ни кабл ко­ји „Агрос” по­ку­ша­ва да укњи­жи као обје­кат, ме­ђу­тим, не раз­у­мем за­што би то би­ла смет­ња вра­ћа­њу имо­ви­не јер ја сва­ка­ко не об­ра­ђу­јем зе­мљу на тој ду­би­ни. Ка­да би на сво­јој пар­це­ли на­шао наф­ту др­жа­ва би би­ла вла­сник на­ла­зи­шта, а не ја. Што се ти­че ма­ши­не ко­ја је по­ста­вље­на на пар­це­ли она је по­крет­на и мо­же да се пре­ме­сти. Ка­нал за на­вод­ња­ва­ње, ко­ји је др­жа­ва гра­ди­ла, на­ла­зи се три ки­ло­ме­тра да­ље од на­ше пар­це­ле и од­мах по­ред је зе­мљи­ште ко­је је у вла­сни­штву „Агро­са”. Ина­че, ово пред­у­зе­ће је са­ста­ви­ло сво­ју пар­це­лу и свих 400 хек­та­ра ко­је из­најм­љу­је од др­жа­ве. Чак су пре­о­ра­ли пу­те­ве из­ме­ђу тих пар­це­ла – ка­же наш са­го­вор­ник. 

Он на­гла­ша­ва да је пред­у­зе­ће „Агрос” тек про­шле го­ди­не под­не­ло зах­тев за упис обје­ка­та на пар­це­ла­ма ко­је по­тра­жу­је ње­го­ва по­ро­ди­ца иако За­ко­ном о вра­ћа­њу имо­ви­не и обе­ште­ће­њу ни­је до­зво­ље­на ни­ка­ква град­ња ни­ти на­кнад­на укњи­жба обје­ка­та на зе­мљи­шту ко­је се ре­сти­ту­ци­јом по­тра­жу­је.

Ми­ле Ан­тић из Мре­же за ре­сти­ту­ци­ју по­твр­дио је за наш лист да је сва­ка вр­ста рас­по­ла­га­ња по­тра­жи­ва­ном имо­ви­ном не са­мо за­бра­ње­на већ и ни­штав­на. 

– У то спа­да­ју град­ња, це­па­ње пар­це­ла, као и сва­ка рад­ња ко­ја се спро­во­ди пред Слу­жбом за ка­та­стар не­по­крет­но­сти – об­ја­шња­ва Ан­тић. 

У до­ку­мен­та­ци­ји ко­ју нам је про­сле­ди­ло Ми­ни­стар­ство по­љо­при­вре­де на­ве­де­но је да „Агрос” др­жа­ви упла­ћу­је го­ди­шњу за­куп­ни­ну од 125 хи­ља­да евра за 660 хек­та­ра зе­мљи­шта ко­је из­најм­љу­је у оп­шти­ни Опо­во. Зе­мљи­ште се из­да­је по про­сеч­ној це­ни од 190 евра, а ло­кал­на са­мо­у­пра­ва, ка­ко ка­жу у Ми­ни­стар­ству по­љо­при­вре­де, у скла­ду са за­ко­ном утвр­ђу­је це­не за­ку­па.

„Це­на за­ку­па се од­ре­ђу­је у скла­ду са чла­ном 64. За­ко­на о по­љо­при­вред­ном зе­мљи­шту, и то по про­сеч­но по­стиг­ну­тој це­ни на по­след­њем одр­жа­ном јав­ном над­ме­та­њу за по­љо­при­вред­но зе­мљи­ште у др­жав­ној сво­ји­ни ко­је је да­то у за­куп на те­ри­то­ри­ји је­ди­ни­це ло­кал­не са­мо­у­пра­ве”, об­ја­сни­ли су пред­став­ни­ци ми­ни­стар­ства. 

На жал­бу на­ших са­го­вор­ни­ка да ни­је оба­вље­на при­мо­пре­да­ја др­жав­ног зе­мљи­шта пред­у­зе­ћу „Агрос” ка­да су 2014. го­ди­не пот­пи­са­ли уго­вор о из­најм­љи­ва­њу 400 хек­та­ра зе­мљи­шта у Са­ку­ла­ма, ми­ни­стар­ство је од­го­во­ри­ло да је оба­ве­за „уво­ђе­ња у по­сед” уве­де­на го­ди­ну да­на ка­сни­је из­ме­на­ма и до­пу­на­ма За­ко­на о по­љо­при­вред­ном зе­мљи­шту. 

„Агрос” је др­жав­но зе­мљи­ште из­нај­мио по пра­ву пре­чег за­ку­па бу­ду­ћи да ово пред­у­зе­ће одр­жа­ва и ко­ри­сти по­сто­је­ћи си­стем за за­ли­ва­ње.

То зна­чи да ни­је ор­га­ни­зо­ва­но јав­но над­ме­та­ње за да­ва­ње ове зе­мље у за­куп. Ово пред­у­зе­ће је прав­ни на­след­ник пред­у­зе­ћа у дру­штве­ној сво­ји­ни „ПКБ Опо­во”, вла­сник је две ма­ши­не за на­вод­ња­ва­ње ти­па „рен­џер”. Оп­штин­ски се­кре­та­ри­јат за при­вре­ду и фи­нан­си­је Опо­во из­дао је 1992. го­ди­не ре­ше­ње о одо­бре­њу за упо­тре­бу за­лив­ног си­сте­ма ПДС „ПКБ Опо­во”, што је та­ко­ђе „Агрос” на­сле­дио.

Коментари2
Молимо вас да се у коментарима држите теме текста. Редакција Политике ONLINE задржава право да – уколико их процени као неумесне - скрати или не објави коментаре који садрже осврте на нечију личност и приватан живот, увреде на рачун аутора текста и/или чланова редакције „Политике“ као и било какву претњу, непристојан речник, говор мржње, расне и националне увреде или било какав незаконит садржај. Коментаре писане верзалом и линкове на друге сајтове не објављујемо. Политика ONLINE нема никакву обавезу образлагања одлука везаних за скраћивање коментара и њихово објављивање. Редакција не одговара за ставове читалаца изнесене у коментарима. Ваш коментар може садржати највише 1.000 појединачних карактера, и сматра се да сте слањем коментара потврдили сагласност са горе наведеним правилима.
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Radovan
Samo napred jer se nasa vlast nikad nece nauciti pameti.
Јован Скерлић
Српска власт не реагује ни на пресуде суда у Стразбуру. И тај суд постоји само да би дестабилизовао Србију, а не да би помогао Србима која потражују своја имања. Односно, ако Берлину и Бриселу иде у прилог да потегну тему неке пресуде суда у Стразбуру они ће то учинити, ако им не иде у прилог - појео вук магарца. Иначе, господо моја драга, што рекоше умни људи са југа Италије: Када држава не ради свој посао народ се организује и уради га.

Комeнтар успeшно додат!

Ваш комeнтар ћe бити видљив чим га администратор одобри.

Овај веб сајт користи колачиће

Сајт politika.rs користи колачиће у циљу унапређења услуга које пружа. Прикупљамо искључиво основне податке који су неопходни за прилагођавање садржаја и огласа, надзор рада сајта и апликације. Подаци о навикама и потребама корисника строго су заштићени. Даљим коришћењем сајта politika.rs подразумева се да сте сагласни са употребом колачића.