Петак, 06.08.2021. ✝ Верски календар € Курсна листа
ЗАШТО МРЗИМ ПОНЕДЕЉАК

Чему се радујете, зашто се веселите, комшије

(Фотодокументација „Политике”)

Хр­ва­ти су нај­хра­бри­ји на­род не за­то што се ни­че­га не бо­је 

не­го за­то што се ни­че­га не сти­де. 

Ј. Ду­чић

Ис­пред ви­со­ке вој­не шко­ле не­где у САД раз­го­ва­ра­ју два ап­сол­вен­та, из­над њих се ви­јо­ри за­ста­ва НА­ТО-а:

– Пао сам из Осно­ва ет­нич­ког чи­шће­ња.

– Те­шка пи­та­ња?

– Уби­ство де­це у из­бе­глич­кој ко­ло­ни, кла­ње ста­рих брач­них па­ро­ва на пра­гу ку­ће и па­ље­ње имо­ви­не...

– Па?

– Ни­сам умео да об­ја­сним.

***

Упла­ка­на мај­ка, у пе­так, пред не­ким ка­ме­ра­ма кр­ши ру­ке: ту­жи­ла је др­жа­ву Хр­ват­ску и из­гу­би­ла спор. Са­да мо­ра да пла­ти пет хи­ља­да евра на име суд­ских тро­шко­ва јер др­жа­ва ни­је кри­ва што су њој, у ко­ло­ни, уби­ли де­те за вре­ме, вел­ичанственобојнор-едарственеиливећкакосезоветосра-ње „Олу­је”!

Ма­ло је што су јој уби­ли си­на, мо­ра за то и да се ис­ке­ши­ра.

Кад је већ ту­жи­ла.

Не мо­же хр­ват­ска др­жа­ва да јој по­мог­ну и по­ну­ди кре­дит или че­ко­ве јер та­мо Ср­би не по­сто­је ужи­во, а на па­пи­ру – сва­ка­ко не.

***

Ми у Ср­би­ји ра­ду­је­мо се „кад ком­ши­ји црк­не кра­ва” а то је у ства­ри над­ме­та­ње, вр­ста ен­дем­ског ху­мо­ра ко­ја је рет­ка у ствар­но­сти а на на­чин на ко­ји је из­ре­че­на.

У пи­та­њу је ша­ла о мен­та­ли­те­ту.

Али, ви ком­ши­је, ви се ствар­но ра­ду­је­те што сте про­те­ра­ли че­тврт ми­ли­о­на Ср­ба из њи­хо­вих ку­ћа! Ви се ствар­но ра­ду­је­те, не мо­же­те да са­кри­је­те!

Онај Ду­чић, ства­а­а­а­ар­но, а ја ми­слио пре­те­ру­је…

***

Нај­ве­ћа се­о­ба Ср­ба у но­вој по­ли­тич­кој исто­ри­ји, нај­ве­ће ет­нич­ко чи­шће­ње на све­ту ика­да сни­мље­но ка­ме­ром про­гла­ша­ва се бри­љант­ном вој­ном опе­ра­ци­јом. За та­ко не­што иде се у Хаг на до­жи­вот­ну, или у Па­као... или на све­ча­ну три­би­ну у Кни­ну где ис­пред на­сме­ја­ног др­жав­ног вр­ха не­ће пе­ва­ти Томп­сон, јер „ми смо ци­ви­ли­зи­ра­ни, и спу­шта­мо лоп­ту...”

Са­да ми је ја­сно за­што је Те­о­дор Ру­звелт по­сле оног ра­та са­ве­то­вао да се Хр­ва­ти ста­ве под ста­ра­тељ­ство. Ни­су га по­слу­ша­ли, а ми ће­мо у Бе­о­гра­ду из по­што­ва­ња да му ре­кон­стру­и­ше­мо ули­цу, да за­хва­ли­мо на по­ку­ша­ју.

***

Фра­њо Јо­сиф је јед­ном из­ја­вио: „Хр­ва­ти ни­ка­да у исто­ри­ји ни­су има­ли вла­да­ра ко­ји је го­во­рио њи­хо­вим је­зи­ком”. За­то су на­у­чи­ли ен­гле­ски, од­но­сно ен­гле­ски са слен­гом те се при­бли­жи­ли а он­да и ушли у НА­ТО. Он­да их је кре­ну­ло: бли­ста­ве рат­не опе­ра­ци­је, док­три­на ко­ја се из­у­ча­ва у аме­рич­ким шко­ла­ма...

Али, ка­ко се за­др­жа­ва на­ци­о­нал­ни иден­ти­тет при­ли­ком ова­квих исто­риј­ских ин­те­гра­ци­ја? Па, ни­ка­ко.

Ми не­ће­мо у НА­ТО јер на­ма је ште­та већ при­чи­ње­на, узур­па­ци­јом Ко­со­ва и Ме­то­хи­је. Не за­бо­ра­ви­мо да је на­ше ин­те­гри­са­ње у Евро­пу по­че­ло ди­вљач­ким бом­бар­до­ва­њем Ср­би­је, че­му је прет­хо­ди­ла ви­ше­го­ди­шња про­па­ганд­на кам­па­ња, уз бла­ће­ње на­ше про­шло­сти, фал­си­фи­ко­ва­ње исто­ри­је, уз по­ри­ца­ње на­ших за­слу­га и жр­та­ва да­тих у од­бра­ни европ­ске ци­ви­ли­за­ци­је, у ан­ти­фа­ши­стич­кој бор­би.

На про­сла­ву го­ди­шњи­це ис­кр­ца­ва­ња у Нор­ман­ди­ји би­ли су по­зва­ни чак и пред­став­ни­ци бо­сан­ских му­сли­ма­на, док су при­пад­ни­ци пар­ти­зан­ског и чет­нич­ког по­кре­та от­по­ра за­о­би­ђе­ни.

Евро­па нас је у XX ве­ку бом­бар­до­ва­ла ви­ше пу­та, у тим ак­ци­ја­ма су се утр­ки­ва­ли Хи­тлер, Чер­чил и Уј­ка Сем, да би им се на кра­ју при­дру­жи­ли Ши­рак и дру­го­ви.

Као што би ре­као Ми­ћа Да­ној­лић, ни­сам склон ма­зо­хи­стич­ком ми­шље­њу и по­на­ша­њу: као хри­шћа­нин спре­ман сам на пра­шта­ње по­је­дин­ци­ма, не и др­жа­ва­ма.

***

И Плен­ко­вић се укљу­чио: „...то су би­ли оку­пи­ра­не те­ри­то­ри­је, ми смо то сре­ди­ли, та­ко је до­шло до Деј­то­на и ре­ги­он је спа­сен, а спре­че­не су но­ве Сре­бре­ни­це!” „Бли­ста­ва вој­на по­бе­да”, из­ја­вљу­је Ко­лин­да Гра­бар итд.

Вру­ћи­на, не­ма ле­ко­ва...

***

Ме­ђу­тим, то би би­ло су­ви­ше јед­но­став­но об­ја­шње­ње. Ло­гич­ни­је би би­ло да је оно што се до­го­ди­ло у „Олу­ји” ло­ги­чан на­ста­вак јед­не по­ли­ти­ке ко­је се, мо­же­те ли да за­ми­сли­те, и Хи­тлер гну­шао. Оно што је НДХ за­по­че­ла че­тр­де­се­тих иста у мо­згу власт по­ку­ша­ла је да за­вр­ши де­ве­де­се­тих. 

И, бо­га­ми, тре­ћи­на ово, тре­ћи­на оно...

Ни­су сви Хр­ва­ти уста­ше, али све уста­ше су Хр­ва­ти.

Ко се од њих да­нас ра­ду­је? Па сви се ра­ду­ју. И јед­ни и дру­ги.

***

Док бра­ћа про­да­ју про­во­ка­тив­не и увре­дљи­ве ма­ји­це на сво­јим пла­жа­ма а на кон­то Ср­ба, пу­шта­ју Томп­со­на и ве­се­ле се ту­ђој не­сре­ћи, у исто вре­ме на ста­ди­о­ну „Ве­тер­ник” у Но­вом Са­ду обе­ле­же­на је 22. го­ди­шњи­ца од про­го­на Ср­ба из Кра­ји­не.

Да су Хр­ва­ти има­ли при­ли­ку да ви­де тај скуп, ску­пи­ли би ма­ји­це, ути­ша­ли му­зи­ку и оста­так ве­се­ља про­ве­ли у кру­гу по­ро­ди­це.

Јер ја се с овом стра­шном ти­ши­ном и бол­ним до­сто­јан­ством не бих за­ви­тла­вао.

***

Вре­ме­плов, ав­густ 1995. го­ди­не

И док мно­ги у Ср­би­ји во­зе нај­ску­пља ко­ла све­та, мно­ги Ср­би во­зе трак­то­ре. Али не на њи­ва­ма. Ис­трг­ну­ти из ра­ма иди­лич­не сли­ке са, по­за­ди, сун­цем ко­је се ра­ђа, с ба­гре­ма­ром ко­ји се сја­ји због ју­тар­ње ро­се, и из­ба­чен на ас­фалт да она­кав не­згра­пан и не­спре­тан спа­са­ва људ­ске жи­во­те и оно ма­ло си­ро­ти­ње, трак­тор ИМТ до­био је уло­гу ко­ја му ни­је би­ла на­ме­ње­на, али ко­ју је успе­шно од­ра­дио.

Бо­ре­ћи се про­тив ба­че­них ка­ме­ни­ца, ло­шег, на­мер­но под­мет­ну­тог го­ри­ва, вру­ћи­не и соп­стве­них го­ди­на, трак­тор ИМТ спа­сао је жи­во­те сто­ти­на­ма хи­ља­да љу­ди што у исто­ри­ји ра­то­ва­ња ни­је ура­ди­ла ни­јед­на ма­ши­на, а сва­ка­ко не ни­је­дан чо­век.

***

Го­ди­не 1978. трак­тор ИМТ по­бе­дио је на свет­ском пр­вен­ству у ора­њу а го­ди­не 1995. на нај­ве­ћем свет­ском ег­зо­ду­су. Стра­ним но­ви­на­ри­ма би­ла је сим­па­тич­ни­ја она пр­ва по­бе­да, па су ви­ше пи­са­ли о њој.

У Ср­би­ји са­да има мно­го трак­то­ра. Мо­ра­ју да се од­мо­ре па да кре­ну у њи­ве. Јер, одав­де, трак­то­ром, ви­ше не­ма ку­да да се оде.

***

И за крај. 

Ка­да је ко­ло­на сти­гла у Бе­о­град, ту пред вра­ти­ма Ра­ја, ра­ји ни­је он­да­шња власт до­пу­сти­ла да уђе у пре­сто­ни­цу.

Хте­ли су да их ко­ло­ни­зу­ју на Ко­со­ву...

Па ни­је тај трак­тор пра­вио Те­сла, ми­слим.

Те су оста­ли ов­де, где им је и ме­сто!

Коментари24
Молимо вас да се у коментарима држите теме текста. Редакција Политике ONLINE задржава право да – уколико их процени као неумесне - скрати или не објави коментаре који садрже осврте на нечију личност и приватан живот, увреде на рачун аутора текста и/или чланова редакције „Политике“ као и било какву претњу, непристојан речник, говор мржње, расне и националне увреде или било какав незаконит садржај. Коментаре писане верзалом и линкове на друге сајтове не објављујемо. Политика ONLINE нема никакву обавезу образлагања одлука везаних за скраћивање коментара и њихово објављивање. Редакција не одговара за ставове читалаца изнесене у коментарима. Ваш коментар може садржати највише 1.000 појединачних карактера, и сматра се да сте слањем коментара потврдили сагласност са горе наведеним правилима.
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Sreten Bozic -Wongar
Zlocin ne zastareva. Profesor Yury Tanaka sa Hiroshima Univerziteta je 2005g je oranizovao Medjunarodni Tribunala na kojim se sudilo USA politicarima i generalima za bacanje atomske bomba na civili Hirosima 1945. Tribunal je osudio pocinioce zlocina ali su USA vlasti odbile da uvaze presudu. Srbi nazalost nisu tuzili Hrvate za Jasenovac mada to mogu uraditi i dan danas..
koloseum
Dogovoreni rat izmedju komunista u Hr i Srb jer su videli da dolaze nova demokratska vremena koja ce ih zbrisati sa politicke pozornice. 80 % hrvatskih komunista je uslo u HDZ. Srpski komunisti pohrlili u SPS koji je bastinio nacionalisticku retoriku??? Malo su ratovali, malo se mirili, u prve borbene redove slali iskrene nacionaliste, Hrvate i Srbe da se poubijaju i tako se oslobadjali pravih patriota koji bi im pravili probleme. ( Giska, Bruno Busic ...). U vreme najvecih sukoba sklanjali su novac na tajne racune, a od oluje do danas dovlace taj novac i kupuju nase zivote i buducnost. Moja porodica je izbegla. Stric mi je poginuo na odbrani Benkovca. Odbacili su hrvatske snage gde je bilo mnogo ranjenih i poginulih i mogli su da se bore mesecima. Onda je stigla vest: porodice su vam krenule ka Bosni, sve je palo. Povlacite se da nebi upali u okruzenje. Vojska izvrsava naredjenja.
Branislav L.
Čemeran ali istinit tekst.
Синиша
Ма колико све што се догодило тог августа '95. било ужасно, морамо избећи генерализовање. Најгоре од свега је што се чувеном хашком ослобађајућом пресудом изгубио правни основ за сваку тужбу везану за "Олују", као што је горепоменута. Разуме се да жртвама треба одати почаст, али бојим се да је и скуп у Ветернику искоришћен за политичку промоцију. Питање за крај: ко је из Београда "помогао" да падне Крајина?
Jovan Milanovic
Sve ustase su Hrvati nije istinita tvrdnja. Medju njima bilo je i Jevreja, Srba, Muslimana (cvijece), a i jos nekih.
Svetozar Pribičević
@Vlado- sjedi, pet!
Vlado
- Fedor Dragojlov bio je general-pukovnik u Hrvatskoj vojsci, a od 1943 do kraja 1944 glavni zapovjednik Hrvatske vojske. Visoke položaje u vojsci Nezavisne Države Hrvatske imali su i slijedeći Srbi : - general Jovan Iskrić, - general Mihajlo Lukić, - general Miroslav Opačić, - ustaški krilnik i general Dušan Palčić, - general Milan Desović, - zrakoplovni general Đuro Dragičević, - te zrakoplovni general Milan Uzelac. Interesantno je da su nakon rata skoro svi pomenuti pravoslavni generali, odnosno Srbi generali u NDH prošli puno bolje od svih ostalih hrvatskih visokih dužnosnika NDH. - General Đuro vitez Grujić osuđen je u Beogradu na smnrtnu kaznu i strijeljan je 24. rujna1945 godine. - Jovan Iskrić je umro kao umirovljenik 1961 godine u Zagrebu. - Mihajlo Lukić je osuđen na deset godina zatvora, od čega je odležao pet godina, a dalja sudbina mu je nepoznata. - Dušan Palčić je umro kao umirovljenik 1963 godine u Zagrebu. - Milan Desović je bio osuđen na dvadeset godin
Прикажи још одговора

ПРИКАЖИ ЈОШ

Комeнтар успeшно додат!

Ваш комeнтар ћe бити видљив чим га администратор одобри.

Овај веб сајт користи колачиће

Сајт politika.rs користи колачиће у циљу унапређења услуга које пружа. Прикупљамо искључиво основне податке који су неопходни за прилагођавање садржаја и огласа, надзор рада сајта и апликације. Подаци о навикама и потребама корисника строго су заштићени. Даљим коришћењем сајта politika.rs подразумева се да сте сагласни са употребом колачића.