Недеља, 14.08.2022. ✝ Верски календар € Курсна листа

Десет година Српског Холивуда

Велики шумски патуљак (руднички „Оскар”) Шестог фестивала оф-филма припао је Бојану Стефановићу из Вршца за филм „Оловне године”
Иван Ја­ко­вље­вић, осни­вач „Срп­ског Хо­ли­ву­да” (Фо­то В. По­по­вић)

Руд­ник – Кад, во­зе­ћи од Бе­о­гра­да ка ју­гу, до­спе­те на нај­ви­шу тач­ку Ибар­ске ма­ги­стра­ле, зва­ну Бу­ћин гроб, и по­гле­да­те уде­сно ка руд­нич­ком об­рон­ку, по­глед вам се за­у­ста­ви на огром­ним сло­ви­ма: HOLYWO­OD.

Но­ћу их још лак­ше уочи­те, јер сло­ва све­тле.

Ако вам је, ипак, про­ма­кло да их уочи­те, са­че­ка­ће вас та­бла крај ма­ги­стра­ле на ко­јој пи­ше: „Срп­ски Holywo­od, зе­мља ча­роб­ња­ка из Оза – 500 м”. У ори­ги­нал­ном на­зи­ву аме­рич­ког филм­ског гра­да је ду­пло „Л”, а ов­де је из­о­ста­вље­но „да ме не би ту­жи­ли због ко­ри­шће­ња већ по­сто­је­ћег и за­шти­ће­ног име­на”, об­ја­снио нам је, пре де­сет го­ди­на, Иван Ја­ко­вље­вић, рад­ник Руд­ни­ка оло­ва и цин­ка (РОЦ) и не­из­ле­чи­ви филм­ски за­љу­бље­ник, тво­рац и вла­сник ове атрак­ци­је.

Нат­пис је по­ста­вљен пре јед­не де­це­ни­је, а по­след­њих да­на ју­ла је ов­де одр­жан Ше­сти фе­сти­вал не­за­ви­сног оф-фил­ма Ср­би­је. За на­гра­ду Ве­ли­ки шум­ски па­ту­љак (руд­нич­ки „Оскар“) бо­ри­ло се осам фил­мо­ва (не­ко­ли­ко их је при­ка­за­но у ван кон­ку­рен­ци­је). Реч је о фил­мо­ви­ма ко­ји на­ста­ју у кру­гу по­ро­ди­ца, уз са­рад­њу ком­ши­ја и при­ја­те­ља ен­ту­зи­ја­ста, у не­кој вр­сти кућ­не ра­ди­но­сти, ван зва­нич­не на­ци­о­нал­не ки­не­ма­то­гра­фи­је.

По­себ­но вре­ди ис­та­ћи два до­ку­мен­тар­ца ве­о­ма ви­со­ког ква­ли­те­та ко­ји су пу­бли­ци при­ка­за­ни у ре­ви­јал­ном де­лу фе­сти­ва­ла. То су „Лу­ди­ло Са­ве Шу­ма­но­ви­ћа”, ауто­ра Ми­ро­сла­ва Ба­те Пе­тро­ви­ћа из Бе­о­гра­да, и „Је­ро бла­го­де­ни­је ге­не­ра­ла Вран­ге­ла”, за­јед­нич­ко де­ло Ми­ла­на Ки­ћев­ца из Бу­дим­пе­ште и Бо­шка Ми­ло­са­вље­ви­ћа из Бе­о­гра­да.

За оне ко­ји ма­ло или ни­ма­ло зна­ју о Пе­тру Ни­ко­ла­је­ви­чу Вран­ге­лу, ово је би­ла при­ли­ка да упо­зна­ју до­жи­вот­ног бра­ни­те­ља цар­ске Ру­си­је, по­след­њег ко­ман­дан­та бе­ло­гар­де­ја­ца. Ве­ро­вао је Вран­гел да ће се вра­ти­ти у ма­ту­шку Ру­си­ју, да ће је по­но­во учи­ни­ти ца­ре­ви­ном, док је оку­пљао вој­ску у ег­зи­лу по Бу­гар­ској, Фран­цу­ској, Бра­зи­лу, Кра­ље­ви­ни СХС. Ње­гов дон­ки­хо­тов­ски по­ход је окон­чао со­вјет­ски агент тро­ва­њем у Бри­се­лу, а зем­ни оста­ци му по­чи­ва­ју у ру­ској Цр­кви Све­та Тро­ји­ца на Та­шмај­да­ну, чи­ме му је ис­пу­ње­на по­след­ња же­ља.

 Ге­ни­јал­ни и тра­гич­ни сли­кар Са­ва Шу­ма­но­вић, по­себ­но ње­гов „екс­цен­трич­ни жи­вот и по­на­ша­ње”, ка­ко га је до­жи­вља­ва­ла се­о­ска срем­ска сре­ди­на, ин­спи­ри­сао је ауто­ра Ба­ту Пе­тро­ви­ћа. 

– На ве­ли­ке пра­зни­ке, Са­ва је знао да до­ђе на игран­ке у свом Ши­ду. Мно­го је во­лео да пле­ше, играо би чи­та­во ве­че, ма играо би до зо­ре. Пле­сао је чак и са мном. Но­сио је цр­но, еле­гант­но оде­ло, леп­тир-ма­шну, као снег бе­лу ко­шу­љу, бе­ле ру­ка­ви­це, сав је био у пар­фе­му. Ши­ђа­ни су га до­жи­вља­ва­ли као чу­да­ка, кр­сти­ли се и пре­вр­та­ли очи­ма, го­во­ри­ли „лу­ди Са­ва” – при­ча у Пе­тро­ви­ће­вом фил­му јед­на ста­ри­ја го­спо­ђа ко­ја је та­да би­ла још де­вој­чу­рак.

Ни­шта нео­бич­но. Зар мно­ги ге­ни­ји у нас, че­сто не­при­зна­ти за сво­га жи­во­та, ни­су обич­ном све­ту из­гле­да­ли чуд­ни, уда­ре­ни, ћак­ну­ти.

Аутор фил­ма о Са­ви Шу­ма­но­ви­ћу ре­као је на за­вр­шет­ку фе­сти­ва­ла, за наш лист, по­не­што и о „Срп­ском Хо­ли­ву­ду” и фе­сти­ва­лу:

– На фе­сти­ва­лу уче­ству­јем од по­чет­ка па се, уз Ива­на, сма­трам и ње­го­вим осни­ва­чем. При­ка­за­ни су сјај­ни фил­мо­ви, ве­о­ма ква­ли­тет­ни, а за­до­во­љан сам и од­зи­вом пу­бли­ке ко­ја је до ду­бо­ко у ноћ се­де­ла на руд­нич­кој ли­ва­ди пред филм­ским плат­ном. Би­ло је не­за­бо­рав­но дру­же­ње, раз­ме­на ис­ку­ста­ва и но­вих иде­ја ме­ђу ства­ра­о­ци­ма, а све то да­је на­ду да ће овај фе­сти­вал ду­го да по­тра­је.

На­гра­да­ма су се об­ра­до­ва­ла пе­то­ри­ца ауто­ра. Ве­ли­ког шум­ског па­туљ­ка до­био је Бо­јан Сте­фа­но­вић из Вр­шца за филм „Олов­не го­ди­не”. Дру­га на­гра­да је уру­че­на Вла­ди­ми­ру и Ог­ње­ну Ја­ни­ћу из Су­бо­ти­ца за филм „Жеђ”, а тре­ћа Ми­ла­ну Ки­ћев­цу из Бу­дим­пе­ште и Бо­шку Ми­ло­са­вље­ви­ћу из Бе­о­гра­да за оства­ре­ње „Ма­е­стро”. Спе­ци­јал­на на­гра­да „Зла­то­мир Зла­ја Ду­кић”, ко­ја се до­де­љу­је за сни­ма­тељ­ски по­ду­хват, до­ђе у ру­ке ауто­ру пр­во­на­гра­ђе­ног фил­ма.

И на кра­ју, Иван је, на де­се­то­го­ди­шњи­цу „Срп­ског Хо­ли­ву­да”, на руд­нич­ком про­план­ку по­ста­вио нај­ве­ћу љу­ља­шку у Ср­би­ји (бар та­ко он твр­ди), а пр­ви су се љу­шка­ли мла­ђи го­сти Ше­стог фе­сти­ва­ла.

Коментари0
Молимо вас да се у коментарима држите теме текста. Редакција Политике ONLINE задржава право да – уколико их процени као неумесне - скрати или не објави коментаре који садрже осврте на нечију личност и приватан живот, увреде на рачун аутора текста и/или чланова редакције „Политике“ као и било какву претњу, непристојан речник, говор мржње, расне и националне увреде или било какав незаконит садржај. Коментаре писане верзалом и линкове на друге сајтове не објављујемо. Политика ONLINE нема никакву обавезу образлагања одлука везаних за скраћивање коментара и њихово објављивање. Редакција не одговара за ставове читалаца изнесене у коментарима. Ваш коментар може садржати највише 1.000 појединачних карактера, и сматра се да сте слањем коментара потврдили сагласност са горе наведеним правилима.
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Комeнтар успeшно додат!

Ваш комeнтар ћe бити видљив чим га администратор одобри.

Овај веб сајт користи колачиће

Сајт politika.rs користи колачиће у циљу унапређења услуга које пружа. Прикупљамо искључиво основне податке који су неопходни за прилагођавање садржаја и огласа, надзор рада сајта и апликације. Подаци о навикама и потребама корисника строго су заштићени. Даљим коришћењем сајта politika.rs подразумева се да сте сагласни са употребом колачића.