Петак, 06.08.2021. ✝ Верски календар € Курсна листа
ЗАШТО МРЗИМ ПОНЕДЕЉАК

Шпановићева и ова, како се зове, Соња Бисерко, од бисера грана...

Соња Бисерко (Фото Танју/Сава Радовановић)

– Ја, па не мо­жеш ти про­тив си­ле – ка­же пор­тир у су­бо­ту ују­тру у згра­ди у ко­јој ра­дим а да га ни­шта ни­сам пи­тао.

– Мо­ра Аме­ри­ка­нац да по­бе­ди – на­ста­вља.

– Се­ћаш се онај кад је пли­вао? Стигô пр­ви, ал’ ни­је до­бро при­тисô. Чо­век од сто ки­ла у пу­ном на­ле­ту ни­је до­бро при­тисô? А Фелпс до­бро при­тисô као дру­ги, зна­чи спо­ри­ји. И узе­ше деч­ку зла­то. Сад и овој цу­ри...

– Та­ко да је ствар у при­ти­ску...

***

И, ствар­но. Од­ле­пио јој се с ле­ђа так­ми­чар­ски број ко­ји јој је ор­га­ни­за­тор ту­рио и уз све ка­ме­ре, уз сву тех­ни­ку, уз сву до­бру во­љу овог све­та ре­гу­ла­тор­но те­ло ка­же ве­ли­ко НЕ. 

Па че­му ви слу­жи­те?

Да по­ма­же­те Аме­ри­ма у по­бе­да­ма?

Ви сте ко бе­о­град­ски Са­вет за штам­пу: при­ма­те па­ре и ра­ди­те шта вам се ка­же!

„Тај­но дру­штво ПГП”, „Де­ча­ци Па­вло­ве ули­це”, „Дру­жи­на Си­њи га­леб”... Ко раз­у­ме раз­у­ме, ко не раз­у­ме зна­чи ни­је чи­тао па не­ка се пра­ви да раз­у­ме.

Ива­на Шпа­но­вић је ско­чи­ла до зла­та а Са­вет за ска­ка­ње је ура­дио сво­је. Са­да је ја­сни­је за­што су се на грч­ким олим­пи­ја­да­ма так­ми­чи­ли го­ли. Ма­да, ка­ко ли су му­шкар­ци ска­ка­ли, па­ра­ли су пе­сак, а та­да ни­су има­ли се­ло­тејп... Али не мо­рам ја да об­ја­шња­вам баш све исто­риј­ске чи­ње­ни­це.

Не­го, хтео сам око оне дру­ге пред­став­ни­це про­тив­нич­ког по­ла: Со­ња Би­сер­ко, од би­се­ра гра­на. Ба­ви­ла се пре­кју­че Ко­со­вом, има не­ке иде­је...

На при­мер ње­на ста­ра те­за: „Не­за­ви­сност Ко­со­ва ло­гич­на је ствар а Срп­ска пра­во­слав­на цр­ква ва­жан је фак­тор у екс­пан­зи­о­ни­стич­кој по­ли­ти­ци”.

***

До 1991. го­ди­не, она је пу­не две де­це­ни­је ра­ди­ла у Ми­ни­стар­ству спољ­них по­сло­ва СФРЈ, нај­пре као тре­ћи се­кре­тар ам­ба­са­де у Лон­до­ну, а по­том као пр­ви се­кре­тар Ми­си­је при Ује­ди­ње­ним на­ци­ја­ма у Же­не­ви, али и ду­го вре­ме­на као са­вет­ник ми­ни­стра спољ­них по­сло­ва Бу­ди­ми­ра Лон­ча­ра. Лон­ча­ра смо оних да­на ви­ђа­ли уз хр­ват­ског пред­сед­ни­ка Стје­па­на Ме­си­ћа, у свој­ству ње­го­вог са­вет­ни­ка.

За­јед­но с по­зна­тим бе­о­град­ским адво­ка­том Ср­ђом По­по­ви­ћем осно­ва­ла је Европ­ски по­крет у Ју­го­сла­ви­ји, а не­што ка­сни­је и, с Ве­сном Пе­шић и Сто­ја­ном Це­ро­ви­ћем, Цен­тар за ан­ти­рат­ну ак­ци­ју и би­ла ве­о­ма ак­тив­на у Од­бо­ру за ме­ђу­на­род­не од­но­се при Гра­ђан­ском са­ве­зу Ср­би­је.

А 1994. по­кре­ну­ла је Хел­син­шки од­бор за људ­ска пра­ва у Ср­би­ји.

Њен за­да­так је, ка­ко ка­же, и да спре­ча­ва на­ци­о­нал­не про­јек­те. Узи­ма­ју­ћи у за­шти­ту ал­тер­на­тив­це!?

***

Со­ња Би­сер­ко, пред­сед­ни­ца Хел­син­шког од­бо­ра Ср­би­је, узи­ма­ју­ћи у за­шти­ту „ал­тер­на­тив­це” на Ко­со­ву, тра­жи:

„...Ло­ги­чан епи­лог за Ко­со­во је не­за­ви­сност.”

„По­ли­ти­ка Бе­о­гра­да пре­ма Ко­со­ву је то­ком 20. ве­ка би­ла ка­та­стро­фал­на и на кра­ју је до­ве­ла до НА­ТО ин­тер­вен­ци­је.”

Бо­рац за људ­ска пра­ва се вра­ћа да­ље у про­шлост, али не да­ље од 1912. го­ди­не:

„Ср­би­ја је 1912. го­ди­не ра­том осво­ји­ла Ко­со­во и у ра­ту га је из­гу­би­ла.”

„Што је нај­го­ре”, ка­же за­бри­ну­то, „Бе­о­град ни­ка­да ни­је ’усво­јио’ Ко­со­во, ни­ти је же­лео су­штин­ску ин­те­гра­ци­ју Ал­ба­на­ца у Ср­би­ју.”

Текст ко­ји За­пад (и Со­ња) на­зи­ва­ју Спо­ра­зу­мом из Рам­бу­јеа об­ја­вљен је у „Ко­ха ди­то­ре” пре раз­го­во­ра у Рам­бу­јеу. Раз­го­во­ри у Рам­бу­јеу за ко­је су ре­кли да су за­вр­ше­ни ни­су још би­ли одр­жа­ни. Де­ле­га­ци­је Вла­де Ре­пу­бли­ке Ср­би­је и пред­став­ни­ка ал­бан­ског се­па­ра­ти­стич­ког и те­ро­ри­стич­ког по­кре­та ни­су ни­јед­ном раз­го­ва­ра­ле. На осно­ву ла­жних из­ве­шта­ја о не­вла­ди­ној ху­ма­ни­тар­ној ка­та­стро­фи ге­не­рал­ни се­кре­тар НА­ТО-а Ха­ви­јер Со­ла­на до­нео је од­лу­ку о на­па­ду кр­ста­ре­ћим ра­ке­та­ма на СРЈ, га­ђа­ни су ци­вил­ни и вој­ни ци­ље­ви.

Со­ња Би­сер­ко не­ће о то­ме да го­во­ри. Ни­кад је не­ће­мо чу­ти да го­во­ри о агре­си­ји НА­ТО-а на на­шу зе­мљу.

Још пре ал­бан­ске по­бу­не на Ко­со­ву Со­ња Би­сер­ко за­го­ва­ра­ла је ства­ра­ње тре­ће фе­де­рал­не је­ди­ни­це ко­ја би би­ла „рав­но­прав­на са Ср­би­јом и Цр­ном Го­ром”.

У раз­го­во­ру за бе­о­град­ску „Ду­гу”, об­ја­сни­ла је ка­ко раз­у­ме те­жње Ал­ба­на­ца за одва­ја­њем од Ср­би­је, па је ло­гич­но да фор­ми­ра­ју сво­ју ре­пу­бли­ку у са­ста­ву Ју­го­сла­ви­је.

Иза по­ја­ве Со­ње Би­сер­ко од по­чет­ка сто­ји бив­ши ју­го­сло­вен­ски ми­ни­стар спољ­них по­сло­ва Бу­ди­мир Лон­чар. Кад се рас­па­да­ла она Ју­го­сла­ви­ја, Лон­чар је оти­шао да ло­би­ра у ме­ђу­на­род­ним ор­га­ни­за­ци­ја­ма за не­за­ви­сну др­жа­ву Хр­ват­ску Фра­ње Туђ­ма­на. Лон­чар ка­сни­је то ра­ди за Ме­си­ћа. На за­се­да­њу Ге­не­рал­не скуп­шти­не УН 2005. го­ди­не, ка­ко је из­ве­сти­ла сплит­ска „Сло­бод­на Дал­ма­ци­ја”, Ме­сић је за­тра­жио да се уки­не Ре­пу­бли­ка Срп­ска. Две не­де­ље пре Ме­си­ће­вог го­во­ра, Бу­ди­мир Лон­чар је сти­гао у Њу­јорк и ра­дио на при­пре­ми на­сту­па хр­ват­ског пред­сед­ни­ка.

Ка­ко се по­ка­за­ло, Со­ња је од по­чет­ка би­ла до­бар ма­те­ри­јал... На при­мер, из­да­вач је књи­ге „Вој­на тај­на” ко­ја је има­ла за циљ да се из­врг­не ру­глу наш вој­ни врх. А та­квих и слич­них ак­ци­ја Хел­син­шког од­бо­ра, тј. ње са­ме, би­ло је баш мно­го.

Со­ња је све вре­ме има­ла на уму да тре­ба да од­ра­ди по­ве­ре­ни јој за­да­так, а то зна­чи: с јед­не стра­не са­та­ни­зо­ва­ње Ср­ба као на­ро­да, а с дру­ге раз­би­ја­ња др­жав­не те­ри­то­ри­је Ср­би­је.

Да ни­смо пре­те­ра­ли?

Про­су­ди­те са­ми... 

Ци­ти­ра­мо Со­њу Би­сер­ко:

Срп­ски на­ци­о­на­ли­зам сво­је упо­ри­ште на­ла­зио је у пра­во­слав­ном ре­ли­гиј­ском на­ци­о­на­ли­зму и је­зич­ком на­ци­о­на­ли­зму. Срп­ска пра­во­слав­на цр­ква је та­ко­ђе би­ла ва­жан фак­тор у по­др­жа­ва­њу екс­пан­зи­о­ни­стич­ке по­ли­ти­ке.

На­кон Дру­гог свет­ског ра­та, због ис­те­ри­ва­ња по­ла ми­ли­о­на Не­ма­ца, Ср­би у Вој­во­ди­ни су пр­ви пут по­ста­ли ве­ћин­ско ста­нов­ни­штво и по­себ­но на­кон ра­то­ва 1991–1995. због ве­ли­ког бро­ја из­бе­гли­ца из Хр­ват­ске и БиХ.

Ре­пу­бли­ка Срп­ска је на­ци-тво­ре­ви­на под ме­ђу­на­род­ним про­тек­то­ра­том, ко­ја тру­ли јер ни­је у ста­њу да се од­рек­не сво­јих ве­ли­ко­срп­ских ци­ље­ва!

Иде­а­ли­зи­ра­на ко­лек­тив­на сли­ка Ср­ба нај­бо­ље је при­ка­за­на у књи­зи Књи­га о Ми­лу­ти­ну Дан­ка По­по­ви­ћа ко­ја је до­жи­ве­ла пре­ко два­де­сет из­да­ња.

Упр­кос свим по­ра­зи­ма, на­ци­о­на­ли­сти још ис­тра­ја­ва­ју на свом про­јек­ту, на­да­ју­ћи се да ће се ме­ђу­на­род­не окол­но­сти про­ме­ни­ти и да ће се ује­ди­ње­ње свих срп­ских зе­ма­ља ипак оства­ри­ти, упо­зо­ра­ва Со­ња Би­сер­ко.

То је би­ло ма­ло па ни­је до­би­ла Но­бе­ло­ву на­гра­ду за ко­ју је кан­ди­до­ва­на.

Он­да је Со­ња Би­сер­ко оти­шла на „де­се­то­го­ди­шњи­цу” Сре­бре­ни­це. Про­шла је по­ред Бра­тун­ца, али шта с тим?

***

Со­ња Би­сер­ко и да­ље др­ско ми­ни­ми­зи­ра уста­шки ге­но­цид над Ср­би­ма у кон­цло­го­ру Ја­се­но­вац.

„Се­дам­сто хи­ља­да? Срп­ско пре­у­ве­ли­ча­ва­ње! Број­ка је би­ла де­сет пу­та ма­ња”, ре­кла је го­сту­ју­ћи 2005. го­ди­не у еми­си­ји „Про­блем” на ТВ По­ли­ти­ка.

Ре­кла је до­слов­це исто оно што и нео­у­ста­шки хр­ват­ски ли­дер, отац на­ци­је, др Фра­њо Туђ­ман „да је срп­ска про­па­ган­да из­ми­сли­ла број­ку од 700.000”.

Од­би­ла је да­љи раз­го­вор о то­ме, ин­си­сти­ра­ју­ћи на Сре­бре­ни­ци, го­во­ре­ћи да је Ср­би­ја из­вр­ши­ла ге­но­цид над му­сли­ма­ни­ма. 

За­тим је пре­шла на те­му Цр­не Го­ре оце­ном да „рас­пад (СФРЈ) мо­ра да се до­ве­де до кра­ја”.

Ни­ка­ко се ни­је сло­жи­ла да би, у слу­ча­ју до­де­љи­ва­ња Ко­со­ву ста­ту­са не­за­ви­сно­сти или ре­пу­бли­ке, то исто мо­гло да бу­де и с Ре­пу­бли­ком Срп­ском.

***

Ме­ђу­на­род­на ор­га­ни­за­ци­ја Дру­штво за угро­же­не на­ро­де зах­те­ва­ло је отво­ре­ним пи­смом над­ле­жни­ма у Ср­би­ји да за­шти­те пред­сед­ни­цу Хел­син­шког од­бо­ра за људ­ска пра­ва Со­њу Би­сер­ко од на­па­да. Пи­смо је упу­ће­но и Ује­ди­ње­ним на­ци­ја­ма, Европ­ском пар­ла­мен­ту, Европ­ској ко­ми­си­ји, Са­ве­ту Евро­пе, Оеб­су, ор­га­ни­за­ци­ја­ма за људ­ска пра­ва, те вла­да­ма Евро­пе и се­вер­не Аме­ри­ке.

Ко на­па­да Со­њу Би­сер­ко?

Она на­па­да! Уто ће и Но­бе­ло­ва на­гра­да.

***

И сад да ка­жеш стра­ни пла­ће­ник – да те рас­трг­ну. А, не­го шта је, или мо­жда про­да­је ма­ли­не на Ка­ле­ни­ћа гув­ну?

Коментари15
Молимо вас да се у коментарима држите теме текста. Редакција Политике ONLINE задржава право да – уколико их процени као неумесне - скрати или не објави коментаре који садрже осврте на нечију личност и приватан живот, увреде на рачун аутора текста и/или чланова редакције „Политике“ као и било какву претњу, непристојан речник, говор мржње, расне и националне увреде или било какав незаконит садржај. Коментаре писане верзалом и линкове на друге сајтове не објављујемо. Политика ONLINE нема никакву обавезу образлагања одлука везаних за скраћивање коментара и њихово објављивање. Редакција не одговара за ставове читалаца изнесене у коментарима. Ваш коментар може садржати највише 1.000 појединачних карактера, и сматра се да сте слањем коментара потврдили сагласност са горе наведеним правилима.
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Pavle Skoric
Sonja radi najbolji posao na svetu. Radi nesto sto iznad svega voli, a jos je i dobro placena za to. Siguran sam da bi ona to radila i za dzabe. Mozda bi i platila nesto da moze ovako nekaznjeno da nas rezili. Voli da se pojavljuje u medijima, a mediji joj to obilato omogucavaju. Bavi se istorijom, a nije istoricar, bavi se pravom, a nije pravnik, u lice nam govori da smo nista ljudi iznoseci proizvoljne, lako oborive podatke i nista joj ne fali. Nikad je niko nije napao niti joj uskratio pravo da iznosi svoj pogled na srpsko drustvo i njegove probleme. Kada je neko podseti na hrvatske, ili albanske zlocine, kaze kako oni treba da se bave sobom, a mi sobom. Problem je sto oni nikako da pocnu da se bave sobom. Hrvatska verzija Sonje, Zarko Puhovski je pricajuci o Hrvatskim zlocinima uvek posle dve relativizirajuce recenice ostro prelazio na Srbiju i njenu krivicu za sva zla sveta. Tu se vidi da je Helsinski Odbor projektovan za obracun sa Srbima, kao sto je to bio i Haski Tribunal.
Aleksandar Mihailovic
Više tzv.NVO su strani plaćenici, mrzitelji Srba, Sonji isto, životna joj je opsesija da istima nanese što više zla. Pitam: Da li su izvori njenih frustracija iz poslednjih ratova kada joj je brat Željko poginuo u redovima ZNG, ili potiču još iz II SV.R? Sledeće pitanje postavljam državi Srbiji, njenim vlastima: Da li mislite da je otvoreno pljuvanje po Srbiji i satanizacija iste demokratija, ili podrivanje iste, rušenje i komadanje, te da je ovo što rade Sonja, Nataša, Jelena, Čeda, Vuk,... samo sloboda govora i javne reči? Ako tako mislite onda niste samo nesposobni i neznalice, već i neodgovorni, nacionalno neprosvećeni i opstruktivni elementi Srbije, sa čedom zakonske i ustavne neodgovornosti i površnosti, pravosuđem, zaključno sa Ustavnim sudom. Kako nemate rešenja ni za remetilačke faktore u Srbiji, ni za KiM, sklonite se, ima onih koji znaju kako se štite interesi države i svih njenih građana!
Dejan Stanojević
Veoma je zamorno već evo sada više od dve - gotovo tri decenije, posle ratova, promene političkog sistema, društvenih uspona i padova, dobrih i loših izbora slušati jednu te istu priču globalne zavere protiv nas. Isina, ovakvi se tonovi javljaju i globalno (zemlja je ploča, Darvinova teorija itd...) ali nikada niko od boraca za naša prava nije objasnio jednu stvar - zbog čega ? Koriste se sva polja života od sporta, nauke, kulture da se pronadju zavere protiv nas od strane arhetipskih nam neprijatelja Amerike i Evrope. Sve to bi bilo možda i ineteresantno da sami političari kako opozicioni tako i oni na vlasti ne potpiruju iste nagone. Avioni, S300, špijuni, kontrola klimatskih promena....samo su neki omiljeni alati neprijatelja srba ili se pak koriste u borbi protiv neprijatelja. Mislim, možda grešim da ni jedan narod nije ostao duže zaglibljen u svojoj glavi u odredjenom vremenu i osećaju ugnjetavanja. Što je kontradiktorno sa milenijskom generacijom koja stasava.
Toplica Milatovic
Onome ko je upoznao Sonju Biserko, ni pakao nece biti tezak.
simo
Kad su nam favorizovali Djokovica onda tu nije bilo pitanja i podpitanja. A ocigledno je da je celo vreme bilo boljih od njega i da je on bio prvi samo dok su ove druge "bolela ledja".
Боривоје Банковић
Све време, Симо. За "цело време" се добија кец у првом основне. И нису "поДпитања" него "поТпитања". Једначење по звучности. Али то су већ старији разреди... А ко нам је то фаворизовао Ђоковића и када?
Moma
Auuh crni "Simo". Tri puta procitah da bih se uverio da je zaista moguce da je neko napisao to sto stoji u tvom komentaru.?!?!? Al' sta ces. Putevi su bozji nedokucivi, pa tako ima cak I takvih komentara.
Прикажи још одговора

ПРИКАЖИ ЈОШ

Комeнтар успeшно додат!

Ваш комeнтар ћe бити видљив чим га администратор одобри.

Овај веб сајт користи колачиће

Сајт politika.rs користи колачиће у циљу унапређења услуга које пружа. Прикупљамо искључиво основне податке који су неопходни за прилагођавање садржаја и огласа, надзор рада сајта и апликације. Подаци о навикама и потребама корисника строго су заштићени. Даљим коришћењем сајта politika.rs подразумева се да сте сагласни са употребом колачића.