Субота, 24.07.2021. ✝ Верски календар € Курсна листа
У СУСРЕТ ШАНГАЈСКОЈ ЛИСТИ НАЈБОЉИХ УНИВЕРЗИТЕТА НА СВЕТУ ЗА 2017. ГОДИНУ

Београдски универзитет бољи од париске Сорбоне

Ове године су први пут на листу по областима науке ушли универзитети у Новом Саду, Нишу и Крагујевцу и то у математици
(Фо­то Д. Јевремовић)

Тач­но у по­ноћ (по шан­гај­ском вре­ме­ну), 15. ав­гу­ста, зна­ће­мо да ли је Уни­вер­зи­тет у Бе­о­гра­ду за­др­жао ме­сто у дру­штву 500 нај­бо­љих уни­вер­зи­те­та у све­ту и да ли се на Шан­гај­ској ли­сти евен­ту­ал­но на­шао и још не­ки срп­ски уни­вер­зи­тет.

Ову ли­сту, ко­ју ака­дем­ска за­јед­ни­ца ши­ром све­та сва­ке го­ди­не у aвгусту до­че­ку­је с ве­ли­ким не­стр­пље­њем, од 2003. го­ди­не об­ја­вљу­је ки­не­ски Уни­вер­зи­тет Ци­ао Тонг.

***

Реч уред­ни­ка

По­што­ва­ни чи­та­о­ци,

„По­ли­ти­ка” по­но­во отва­ра стра­ну „На­у­ка”, ко­ју је го­ди­на­ма успе­шно во­дио наш ко­ле­га Стан­ко Сто­јиљ­ко­вић. Сва­ког по­не­дељ­ка ће­мо се ба­ви­ти озбиљ­ним про­бле­ми­ма срп­ске на­у­ке, уз за­ни­мљи­во­сти из све­та, зна­чај­ним да­ту­ми­ма у исто­ри­ји на­у­ке, али ће­мо пред­ста­вља­ти и успе­шне на­уч­ни­ке, про­јек­те, ин­сти­ту­те... Пи­ши­те нам, пред­ла­жи­те, оче­ку­је­мо ва­ше иде­је...

Стра­ну отва­ра­мо при­чом о Шан­гај­ској ли­сти нај­бо­љих уни­вер­зи­те­та на све­ту, ко­ја ће би­ти об­ја­вље­на су­тра, а на ко­јој не би би­ло на­шег нај­ста­ри­јег – Уни­вер­зи­те­та у Бе­о­гра­ду, да ни­је ње­го­вих на­уч­ни­ка ко­ји­ма се по­но­се и Ср­би­ја и свет. На­да­мо се да ће­мо, ако не већ су­тра, он­да на­ред­них го­ди­на на овој ли­сти угле­да­ти и оста­ле срп­ске уни­вер­зи­те­те.

Сан­дра Гу­ци­јан

Јед­на је од најутицаjнијих на све­ту у обла­сти ви­со­ког обра­зо­ва­ња, а кључ­ни кри­те­ри­ју­ми за ран­ги­ра­ње уни­вер­зи­те­та су бр­ој об­ја­вље­них на­уч­них ра­до­ва у ме­ђу­на­род­ним ча­со­пи­си­ма, ци­ти­ра­ност, бр­ој до­бит­ни­ка но­бе­ло­вих на­гра­да и филд­со­вих ме­да­ља... Ана­ли­зи­ра се ви­ше од 1.200 уни­вер­зи­те­та, а об­ја­вљу­је са­мо ранг-ли­ста 500 нај­бо­љих.

Бе­о­град­ски уни­вер­зи­тет је на ли­сту ушао пр­ви пут 2012. го­ди­не, ран­ги­ран из­ме­ђу 401. и 500. ме­ста и од та­да је са­мо на­пре­до­вао. За­ни­мљи­во је да је упра­во „По­ли­ти­ка” у ра­ним ју­тар­њим са­ти­ма об­ра­до­ва­ла та­да­шњег рек­то­ра пр­оф. др Бран­ка Ко­ва­че­ви­ћа. Ака­дем­ска за­јед­ни­ца је та­да би­ла опи­је­на од оду­ше­вље­ња јер су при­пре­ме за ула­зак у дру­штво нај­бо­љих тра­ја­ле го­ди­на­ма. С ин­сти­ту­та су се, ме­ђу­тим, чу­ле дру­га­чи­је ре­ак­ци­је јер су на­уч­ни­ци сма­тра­ли да им ни­је ода­то ду­жно при­зна­ње за ула­зак Уни­вер­зи­те­та на Шан­гај­ску ли­сту. Ка­ко су твр­ди­ли, а то се и да­нас чу­је, пр­о­фе­со­ри БУ не би ни­ка­да мо­гли да из­бо­ре ула­зак ме­ђу нај­бо­ље да ни­је би­ло дра­стич­них ме­ра ми­ни­стар­ства ко­је је чак и сма­њи­ло пла­те на­уч­ни­ци­ма с ин­сти­ту­та ко­ји на сво­јим ра­до­ви­ма ни­су упи­си­ва­ли да при­па­да­ју БУ већ свом ин­сти­ту­ту.

Пр­о­бле­ма­тич­ни кри­те­ри­ју­ми
Иако се ка­же да је Шан­гај­ска ли­ста рав­на ме­да­љи на олим­пи­ја­ди, огро­ман бр­ој пр­о­фе­со­ра ука­зу­је на чи­ње­ни­цу да је ме­то­до­ло­ги­ја ран­ги­ра­ња ве­о­ма спор­на и да фа­во­ри­зу­је аме­рич­ке уни­вер­зи­те­те јер је је­дан од кри­те­ри­ју­ма и бр­ој до­бит­ни­ка Но­бе­ло­ве на­гра­де или Филд­со­ве ме­да­ље. САД на ли­сти обич­но има око 150 ви­со­ко­о­бра­зо­ва­них ин­сти­ту­ци­ја. Чуд­но је, на при­мер, да је па­ри­ска Сор­бо­на тек пр­о­шле го­ди­не ушла у дру­штво 500 нај­бо­љих и то ме­ђу по­след­њих 100 ран­ги­ра­них уни­вер­зи­те­та. Бу­не се и чла­ни­це Европ­ске уни­је, чи­јих де­вет др­жа­ва не­ма ни­је­дан уни­вер­зи­тет ме­ђу нај­бо­љи­ма. 

Ка­ко би­ло, тек три го­ди­не је БУ био рангирaни из­ме­ђу 301. и 400. ме­ста, а ла­не је по­стиг­нут до са­да нај­ве­ћи успех и пла­сман из­ме­ђу 201. и 300. ме­ста. Ка­да је реч о обла­сти­ма на­у­ке, по­ка­за­ло се да смо нај­бо­љи у ма­те­ма­ти­ци, а по­том су нас об­ра­до­ва­ли и фи­зи­ча­ри. У 2013. го­ди­ни је ма­те­ма­ти­ка у Ср­би­ји сме­ште­на на вр­ло ви­со­ко ме­сто – по­зи­ци­ја је би­ла из­ме­ђу 101. и 150. ме­ста, а на­ред­не го­ди­не је и фи­зи­ка свр­ста­на у ранг изе­ђу 151. и 200. ме­ста.

Ре­зул­та­ти по обла­сти­ма се обич­но об­ја­вљу­ју ме­сец да­на пре не­го ком­плет­на Шан­гај­ска ли­ста, та­ко да нам ове го­ди­не на­ду бу­ди да ће се на глав­ној ли­сти на­ћи и још не­ки срп­ски уни­вер­зи­те­ти. На­и­ме, уни­вер­зи­те­ти у Кра­гу­јев­цу и у Но­вом Са­ду на­шли су се ове го­ди­не пр­ви пут на ли­сти за област ма­те­ма­ти­ке (из­ме­ђу 401. и 500. ме­ста). Уни­вер­зи­тет у Бе­о­гра­ду је из фи­зи­ке ран­ги­ран из­ме­ђу 151. и 200. ме­ста, а из ма­те­ма­ти­ке из­ме­ђу 201. и 300. ме­ста. Такође, ове године је по први пут на листу, у области математике, ушао и Универзитет у Нишу (рангиран између 301. и 400. места).

То су ујед­но и нај­бо­љи ре­зул­та­ти ако се упо­ре­де уни­вер­зи­те­ти с пр­о­сто­ра бив­ше Ју­го­сла­ви­је. На Шан­гај­ској ли­сти пр­ви се на­шао Уни­вер­зи­тет у Љу­бља­ни, још 2007. го­ди­не, али то­ком ових го­ди­на ни­је на­пре­до­вао, увек је ран­ги­ран из­ме­ђу 401. и 500. ме­ста. Ме­ђу­тим, ка­да је реч о обла­сти­ма, овај сло­ве­нач­ки уни­вер­зи­тет је ран­ги­ран и у ма­те­ма­ти­ци (201–300), у фи­зи­ци (151–200) и у хе­ми­ји (401–500). Уни­вер­зи­те­та у Ма­ри­бо­ру не­ма на ли­сти 500 нај­бо­љих, али је ушао на ли­сте у обла­сти ма­те­ма­ти­ке (201–300) и фи­зи­ке (401–500).

Све­у­чи­ли­ште у За­гре­бу је нај­у­спе­шни­ји хр­ват­ски уни­вер­зи­тет, ко­ји је имао успо­не и па­до­ве на Шан­гај­ској ли­сти. Пр­ви пут је ран­ги­ран из­ме­ђу 401. и 500. ме­ста 2011. го­ди­не, али је ис­пао 2014. и 2015, да би са ла­не вра­тио у дру­штво нај­бо­љих с по­зи­ци­јом по­но­во из­ме­ђу 401. и 500. ме­ста. Уни­вер­зи­тет у За­гре­бу је ран­ги­ран и у ма­те­ма­ти­ци (301–400) и фи­зи­ци (401–500). За­ни­мљи­во је да се ме­ђу нај­бо­ље хр­ват­ске уни­вер­зи­те­те уме­шао и Уни­вер­зи­тет у Спли­ту, ко­ји је ове го­ди­не ран­ги­ран у по­љу фи­зи­ке и то из­ме­ђу 201. и 300. ме­ста!

До­ми­на­ци­ју на Шан­гај­ској ли­сти нај­бо­љих, као и на ли­ста­ма по обла­сти­ма, др­же аме­рич­ки уни­вер­зи­те­ти, а ме­ђу 10 нај­бо­љих су са­мо два бри­тан­ска уни­вер­зи­те­та. Хар­вард др­жи пр­во ме­сто од 2003. го­ди­не, ка­да је уве­де­но ран­ги­ра­ње, а та­ко­ђе је ме­ђу нај­бо­љи­ма и у свим оста­лим обла­сти­ма (ма­те­ма­ти­ка, фи­зи­ка, хе­ми­ја, еко­но­ми­ја, ме­ди­ци­на, дру­штве­не не­у­ке), је­ди­но се у ен­гле­ском ни­је по­ка­зао до­бро (ран­ги­ран од 25 до 42 ме­ста то­ком 14 го­ди­на). „Ло­ше” сто­ји и у ком­пју­тер­ским на­у­ка­ма, где је од че­твр­тог до 11. ме­ста. Овај нај­ста­ри­ји аме­рич­ки уни­вер­зи­тет је у сво­јој 400 го­ди­на ду­гој исто­ри­ји дао осам пред­сед­ни­ка, 48 но­бе­ло­ва­ца и 18 но­си­ла­ца Филд­со­ве ме­да­ље. Стен­форд је ве­чи­ти гу­бит­ник, увек на дру­гом ме­сту у гло­бал­ном по­рет­ку, али је за­то не­над­ма­шив у ком­пју­тер­ским на­у­ка­ма, где је го­ди­на­ма на пр­вом ме­сту.

Шан­гај­ски уни­вер­зи­тет ко­ји пра­ви ли­сту је по­след­ње три го­ди­не за­др­жао ме­сто из­ме­ђу 101. и 150. а, на при­мер, Уни­вер­зи­тет у Бо­ло­њи је из­ме­ђу 201. и 300. ме­ста.

Коментари22
Молимо вас да се у коментарима држите теме текста. Редакција Политике ONLINE задржава право да – уколико их процени као неумесне - скрати или не објави коментаре који садрже осврте на нечију личност и приватан живот, увреде на рачун аутора текста и/или чланова редакције „Политике“ као и било какву претњу, непристојан речник, говор мржње, расне и националне увреде или било какав незаконит садржај. Коментаре писане верзалом и линкове на друге сајтове не објављујемо. Политика ONLINE нема никакву обавезу образлагања одлука везаних за скраћивање коментара и њихово објављивање. Редакција не одговара за ставове читалаца изнесене у коментарима. Ваш коментар може садржати највише 1.000 појединачних карактера, и сматра се да сте слањем коментара потврдили сагласност са горе наведеним правилима.

Jana
Moram samo da pohvalim autorku teksta, koja u komentarima diskutuje sa citaocima. Bravo, to je prava retkost! Obzirom da se na drugim portalima tekstovi kradu i nakazno prevode preko Google translate. Takvi "autori/novinari" ne usudjuju se ni da se potpisu punim imenom, a kamoli da odgovore na pitanja i kritike. Iako i Politika brlja u poslednje vreme, ovo je pravo osvezenje. Hvala!
Mile
Hahaha! Vidim vec da ce studenti sa Sorbone sad da predju kod nas da studiraju. Mozda i dobiju stipendiju, ako su islamse veroispovesti. To je sada u trendu..
Aleksa
Naravno da je bolji jer samo kod nas mozes da kupis diplpme za 7 dana bices pekar lekar apotekar itd...
Dragana
Po kojim to kriterijumima ?Mozda "bolonja"?Studenti redovno prate predavanja zarade bodove i ne moraju na ispit!?A sto se tice obrazovanja U Srbiji gde je na vlasti osveta losih djaka znamo samo mi roditelji kako je danas.I nazalost jadna ova omladina.Jad i cemer sta reci...
Деда Милоје
Београдски факултет је светски лидер на пољу виртуелне реалности, Приштински на пољу земљописа, Крагујевачки права, Нишки електронике и медицине, а Универзитет одбране на пољу опште народне одбране.

ПРИКАЖИ ЈОШ

Комeнтар успeшно додат!

Ваш комeнтар ћe бити видљив чим га администратор одобри.

Овај веб сајт користи колачиће

Сајт politika.rs користи колачиће у циљу унапређења услуга које пружа. Прикупљамо искључиво основне податке који су неопходни за прилагођавање садржаја и огласа, надзор рада сајта и апликације. Подаци о навикама и потребама корисника строго су заштићени. Даљим коришћењем сајта politika.rs подразумева се да сте сагласни са употребом колачића.