Субота, 25.06.2022. ✝ Верски календар € Курсна листа

Пад Америке у Кореји

Ни­ка­кав ма­со­ван и пре­ци­зан аме­рич­ки пре­вен­тив­ни удар кон­вен­ци­о­нал­ним, или ну­кле­ар­ним оруж­јем не мо­же уни­шти­ти све лан­се­ре се­вер­но­ко­реј­ских ра­ке­та

Ни­је Аме­ри­ка по­ста­ла сла­би­ја, већ су оста­ле зе­мље по­ста­ле ја­че. Је­сте Аме­ри­ка 1945. би­ла „пр­ва зе­мља“, је­ди­на ну­кле­ар­на си­ла, пр­ва еко­ном­ска си­ла све­та и вла­сник три че­твр­ти­не свих свет­ских злат­них ре­зер­ви. Ни рат у Ко­ре­ји пе­де­се­тих го­ди­на про­шлог ве­ка ни­је про­ме­нио ту аме­рич­ку по­зи­ци­ју, Аме­ри­ка је на­ви­кла да бу­де пр­ва и то јој се сви­де­ло. А он­да је до­шао рат у Ви­јет­на­му и тра­у­ма за Аме­ри­ку, ви­ше због гу­бит­ка пре­сти­жа, не­го због гу­бит­ка жи­во­та...

Са­да­шња кри­за око Се­вер­не Ко­ре­је до­ка­зу­је да ће ова 2017. го­ди­на ве­ро­ват­но би­ти исто­риј­ска пре­крет­ни­ца, иако исто­риј­ске пре­крет­ни­це по­ста­ју ви­дљи­ве тек ре­тро­ак­тив­но. Од­но­сно, Ви­јет­нам се де­сио он­да ка­да су Аме­ри­кан­ци се­бе бла­го­си­ља­ли ти­ту­лом „ве­ли­ко дру­штво“ на ко­ју су, као во­де­ћа зе­мља, очи­глед­но има­ли пра­во. Ка­ко је ме­ђу­на­род­на ва­лу­та би­ла у њи­хо­вим ру­ка­ма, јед­но­став­но су штам­па­ли но­ве ко­ли­чи­не. По­сле­ди­ца то­га су би­ли ин­фла­ци­ја ши­ром све­та и крах мо­не­тар­ног си­сте­ма и Бре­тон вуд­са – кључ­ни еле­мент по­сле­рат­ног опо­рав­ка. Упр­кос то­ме, САД су из­гу­би­ле рат у Ви­јет­на­му и исто­ри­ја уоп­ште ни­је ста­ла.

Се­вер­на Ко­ре­ја то са­да вр­ло пла­стич­но до­ка­зу­је, аме­рич­ка им­пе­ри­ја не­ми­ло­срд­но је осу­ђе­на на пад. На­рав­но, ја при­хва­там да Ру­си­ја еко­ном­ски не кон­ку­ри­ше Аме­ри­ци, Ки­на већ да, да су САД још увек вој­но пр­ва си­ла све­та, али не и на ну­кле­ар­ном пла­ну где то ме­сто за­у­зи­ма Ру­си­ја. Jа са­мо твр­дим да је пад Аме­ри­ке у но­вој ну­кле­ар­ној ери, ка­да се по­сто­је­ћи ре­до­след ви­ше не мо­же пре­у­ре­ди­ти ра­том, као што је то би­ло у про­шло­сти кон­вен­ци­о­нал­них су­ко­ба, де­фи­ни­тив­но по­стао ви­дљив упра­во на при­ме­ру лан­си­ра­ња се­вер­но­ко­реј­ских ба­ли­стич­ких ра­ке­та и те­сти­ра­њем ну­кле­ар­них бом­би.

Пред­сед­ник САД До­налд Трамп на пи­та­ње шта са­да по­сле се­вер­но­ко­реј­ске про­бе хи­дро­ген­ске бом­бе ре­као је: „Ви­де­ће­мо...“ Је ли то окле­ва­ње, при­та­је­на прет­ња, не­до­ста­так иде­ја, или про­ста спо­зна­ја да вој­ног ре­ше­ња у Ко­ре­ји не­ма? А не­ма га за­то што Пјон­гјанг већ има на сто­ти­не ра­ке­та сред­њег до­ме­та ко­ји­ма мо­же до­се­ћи ци­ље­ве у Ја­па­ну, и у Ју­жној Ко­ре­ји, де­се­так про­јек­ти­ла ин­тер­кон­ти­нен­тал­ног до­ме­та за ци­ље­ве на Аља­сци, плус нај­ма­ње три­де­сет атом­ских и хи­дро­ген­ских бом­би. Ни­ка­кав ма­со­ван и пре­ци­зан аме­рич­ки пре­вен­тив­ни удар кон­вен­ци­о­нал­ним, или ну­кле­ар­ним оруж­јем не мо­же уни­шти­ти све лан­се­ре се­вер­но­ко­реј­ских ра­ке­та, јер су мо­бил­ни и скри­ва­ју се у до­бро ма­ски­ра­ним ту­не­ли­ма ду­бо­ко у пла­ни­на­ма Се­вер­не Ко­ре­је. А ба­ци­ти на Се­вер­ну Ко­ре­ју 100 атом­ских бом­би, то је ра­ди­ја­ци­ја ко­ја би по­го­ди­ла и аме­рич­ке са­ве­зни­ке, Ју­жну Ко­ре­ју и Ја­пан, па он­да и Ки­ну и Ру­си­ју. Ба­ци­ти не­у­трон­ске бом­бе та­ко­ђе је про­бле­ма­тич­но, јер Пе­кинг не мо­же да до­зво­ли вој­ни по­раз Пјон­гјан­га, а на сва­ку не­у­трон­ску бом­бу, ко­ја има ма­ли ефе­кат ра­ди­ја­ци­је, али ве­ли­ки ру­ши­лач­ки ефе­кат, Се­вер­на Ко­ре­ја би од­го­во­ри­ла сво­јим атом­ским и хи­дро­ген­ским бом­ба­ма. Јер власт у Пјон­гјан­гу је ви­де­ла ка­ко су про­шли Са­дам Ху­се­ин и пу­ков­ник Га­да­фи, ко­ји ни­су има­ли, а би­ли су ла­жно оп­ту­же­ни да има­ју, атом­ске играч­ке.

Се­вер­на Ко­ре­ја из­во­ди сво­је ну­кле­ар­не про­бе ду­бо­ко ис­под зе­мље, ра­ди­ја­ци­ја на по­вр­ши­ни не угро­жа­ва су­сед­не др­жа­ве, ку­ће се не ру­ше. Ра­ке­та ко­ја је пре­ле­те­ла Ја­пан би­ла је на ви­си­ни од 550 км, она прет­ход­на на ви­си­ни од чак 2.700 км. То је већ ва­си­о­на. Из­над Ср­би­је, из­над Ру­си­је, из­над САД сва­ки дан пре­ле­ћу стра­ни из­ви­ђач­ки са­те­ли­ти. Ко­ја је раз­ли­ка у прав­ном сми­слу из­ме­ђу се­вер­но­ко­реј­ске ра­ке­те и тих са­те­ли­та? Ни­ка­ква. Ка­да су Со­вје­ти ше­зде­се­тих го­ди­на про­шлог ве­ка из­над Свер­длов­ска обо­ри­ли аме­рич­ки шпи­јун­ски У-2 и Хру­шчов се око то­га по­жа­лио Де Го­лу, овај му је од­го­во­рио да со­вјет­ски шпи­јун­ски са­те­лит сва­ки дан пре­ле­ти Је­ли­сеј­ску па­ла­ту три пу­та. 

Ако свет мо­же да жи­ви с изра­ел­ском атом­ском бом­бом, са па­ки­стан­ском атом­ском бом­бом и с ин­диј­ском атом­ском бом­бом, че­му то­ли­ка стиг­ма­ти­за­ци­ја Се­вер­не Ко­ре­је? То што из Пјон­гјан­га до­ла­зи ра­то­бор­на ре­то­ри­ка, па то слу­ша­мо већ 65 го­ди­на. То ни­је раз­лог за рат. Пјон­гјанг же­ли ди­рект­не раз­го­во­ре са САД, Клин­то­но­ва ад­ми­ни­стра­ци­ја сво­је­вре­ме­но је обе­ћа­ла ве­ли­ку по­моћ Се­вер­ној Ко­ре­ји у хра­ни и наф­ти у за­ме­ну да Пјон­гјанг об­у­ста­ви ну­кле­ар­на ис­тра­жи­ва­ња у Јонг­со­ну. И Се­вер­на Ко­ре­ја је уга­си­ла ну­кле­ар­ни ре­ак­тор, па је та­ко и та­да свој део до­го­во­ра ис­пу­ни­ла, али Ва­шинг­тон ни­је ски­нуо све санк­ци­је Се­вер­ној Ко­ре­ји, и про­грам ис­тра­жи­ва­ња је на­ста­вљен. 

За­пра­во, је­ди­на се­вер­но­ко­реј­ска „ва­лу­та“ у пре­го­во­ри­ма са САД, а циљ Пјон­гјан­га је­сте еко­ном­ска по­моћ и ски­да­ње за­пад­них санк­ци­ја, за­пра­во је атом­ско оруж­је. За­пад же­ли да се Се­вер­на Ко­ре­ја од­рек­не атом­ског оруж­ја, али да и да­ље оста­не под за­пад­ним санк­ци­ја­ма због ко­му­ни­стич­ке иде­о­ло­ги­је. У Пјон­гјан­гу то не при­хва­та­ју.

Про­стор Ази­је ни­је Ис­точ­на Евро­па из 1989. го­ди­не ко­ја је де­це­ни­ја­ма че­ка­ла де­мо­кра­ти­ју. Азиј­ски свет ви­ше ли­чи на За­пад­ну Евро­пу 19. ве­ка ка­да су др­жа­ве у су­ко­би­ма тра­жи­ле и ства­ра­ле сво­је но­ве струк­ту­ре. Аме­рич­ки при­ти­сак и ме­ша­ње спо­ља са­мо оте­жа­ва про­це­се де­мо­кра­ти­за­ци­је. Аме­рич­ку де­мо­кра­ти­ју у Се­вер­ној Ко­ре­ји до­жи­вља­ва­ју као ми­лост све­мо­гу­ћег стра­ног вла­да­ра, као по­ни­же­ње ко­је се на­ме­ће. Јер, они јед­ног вла­да­ра већ има­ју...

Коментари118
Молимо вас да се у коментарима држите теме текста. Редакција Политике ONLINE задржава право да – уколико их процени као неумесне - скрати или не објави коментаре који садрже осврте на нечију личност и приватан живот, увреде на рачун аутора текста и/или чланова редакције „Политике“ као и било какву претњу, непристојан речник, говор мржње, расне и националне увреде или било какав незаконит садржај. Коментаре писане верзалом и линкове на друге сајтове не објављујемо. Политика ONLINE нема никакву обавезу образлагања одлука везаних за скраћивање коментара и њихово објављивање. Редакција не одговара за ставове читалаца изнесене у коментарима. Ваш коментар може садржати највише 1.000 појединачних карактера, и сматра се да сте слањем коментара потврдили сагласност са горе наведеним правилима.
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Goran A.
azumem da autor ovog clanka ne voli SAD ali da to toliko moze da utice na stepen pristasnosti u clanku postovanog lista Politike ?! - "За­пад же­ли да се Се­вер­на Ко­ре­ја од­рек­не атом­ског оруж­ја" - ne samo zapad nego ni jedna zemlja ne voli da bude u domenu totalitarme nuklearne Severne Koreje - "али да и да­ље оста­не под за­пад­ним санк­ци­ја­ма због ко­му­ни­стич­ке иде­о­ло­ги­је. Zar se amerikanci boje komunisticke ideologije Severne Koreje ?! Nakon sto se Rusija izbavila te iedologije a i Kina se oslobodila maoizma. Sankcije nisu zbog toga. Vec se Amerikanci (i svi susedi) boje da diktator Kim Jong-il - (cija se legitimnost sastoji samo u tome da je sin diktatora Kim Jong-un-a - koji je bio sin diktatora Kim-Il Sunga) u napadu samovolje baci atomsku bombu na Juznu Koreju. Da, onda bi i on dobio po glavi od Amerikanaca ali oholim vlastodrscima je ponekad vazno da udare onog koga mrze cak i kad znaju da ce ga zbog toga napasti. (Na pr. Musolini, Hitler.)
Goran A.
Pitanje "Pitalici: Zbog moje greške u kucanju ("domet" - "domen") vi s prezirom velite: "i takvi se javljau na ovom forumu" Recite pošteno, zar niste grubo pristrasni u svom zakljucku ? Bilo bi mi drago da mi odgovori i bilo ko od 17 ljudi koji su se složili sa Pitalicom.
Goran A.
Pitalici - Da pogresio sam. Umesto domena trebaloje da napisem "domet". Ne znam zasto mislite da "beskrajno" volim SAD. (Zasto tako bomasticno karikiranje?) Da, beskrajno vise nego totalitarnu Severnu Koreju. Ali mnoge negativne pojave u SAD - naravnno da ne volim.
Прикажи још одговора
Goran A,
Titula (ne samo opisni pridev nego titula) osnivaca Severen Koreje Kim-il-Sunga je bila: "Voljeni-Vodja, Uvek-pobedjujuci u Bitci" (Kako bledo zvuci zvuci epitet "drug" u drugim, bivsim socijalistickim zemljama !). Da li neko zna da li se i sadasnji diktator (unuk Kim-Il Sunga) oslovljava u stampi kao "Voljeni Vodja" ? Severna Koreja je zaista vrlo blizu drustva kakvo je opisano u knjizi "1984" - G. Orvela. Stepen slobode kritikovanja vlasti je prakticki NULA.
regionalna sila
Zamislite nesto sto se ne tako retko desava u svim gradovima i naseljima Srbije. Neki bahati i kolerican covek stalno maltretira sugradjane i puca vatrenim oruzjem preko njihovih krovova. Dodje policija i ozbiljno mu zapreti da ce ga zatvoriti ili poslati na psihijatriju. Onda novine objave clanak sa naslovom: "Slaba policija i psihijatri nisu premlatili siledziju"
Petar Ilic
Nemoguce je da Severna Koreja moze tako brzo da razvije svoj nuklearni program i nuklearne vojne kapacitete bez pomoci ili Kine ili Rusije. Kini sigurno ne treba mali siromasni sused sa nuklearnom pretnjom. Kina vrlo oprezno postupa sa S. Korejom sto nije normalno ako je S. Koreja njen klijent. Ali ako je S. Koreja ruski klijent onda je ta opreznost razumljivija. Siguran sam da su Amerikanci ubedjeni da je S. Koreja ruski klijent. Uvodjenje dodatnih sankcija Rusiji i sprecavanje Trampa da poboljsa odnose sa Rusijom, mora da ima veze sa tim. Tramp je prestao da gnjavi Kinu pretnjama jer su mu verovatno rekli da nije Kina problem, nego Rusija. Mislim da ta pretpostavka ima vise nego dobre osnove i vezu sa realnoscu. Odnosi Rusije i Amerike postaju sve gori i dalje ce se pogorsavati sve dok se ne pronadje prihvatljivo resenje za severno-korejsku nuklearnu pretnju.
Леон Давидович
Ма каква Русија ? Када се распао источни блок, С. Кореја је остала без свог тржишта, остала је сама. Све што после тога чине они то чине сами . Њихове екомомске везе углавном су биле са неким мањим земљама , неке географски далеко од њих. У Кину су извозили угаљ, али сада су им увели и за то санкције. Дакле даве ту малу државу са свих страна. Русија и Кина не желе Американце ту на својој граници, али у исто време не подносе С. Кореју због њене независне политике. Баш тајкуни желе видети да још неко функционише економски са таквим економским системом , какав има С. Кореја? А С. Кореја ипак функционише.
Леон Давидович
Тако је јасно да С. Кореју не подносе ни Кина ни Русија из једноставног разлога што је С. Кореја остала у комунистичкој идеологији и ови не желе да виде пример земље која опстаје са таквом идеологијом. И они би хтели да С. Кореја личи било на јенде или на друге. Добра је она њима као противник САД али је не подносе из идеолошких разлога. Гласати за увођење санкција С. Кореји то је срамно и за Русију и за Кину из принципијелних разлога. Русија на пример гласала је за санкције С, Кореји по жељи оних истих који су њој увели санкције. Па где је ту принципијелност у политици. Јадни Стаљин џаба се на Јалти онолико борио за вето.
Раде Ковачевић
Леон Давидович@ Северна Кореја би морала да обустави нуклеарне пробе и да одустане од нуклеарног програма, али се човек пита : зар то не би требало да учине и друге државе које поседују нуклеарно оружје и то у корист светског мира и зарад опстанка свих народа света? Зар то не би требало да буде принципијелан захтев ОУН и зар у Савету безбедности не би требало тежити тој врсти компромиса? Северној Кореји, заправо, непрекидно прете челне државе НАТО алијансе, предвођене Сједињеним Државама, државе које су и највећи произвођаћи и највећи извозници оружја, због њеног друштвеног уређења и идеологије коју сте и ви назвали – комунистичком. Споредно је то у актуелном тематском контексту, али се ипак поставља питање да ли је државна идеологија Северне Кореје комунистичка, да ли је у питању комунистички режим? Да ли је стаљинизам комунизам? Важно је и питање да ли Северна Кореја има право да сама промени свој режим и шта би се десило када би нестали разлози за амерички извоз оружја?

ПРИКАЖИ ЈОШ

Комeнтар успeшно додат!

Ваш комeнтар ћe бити видљив чим га администратор одобри.

Овај веб сајт користи колачиће

Сајт politika.rs користи колачиће у циљу унапређења услуга које пружа. Прикупљамо искључиво основне податке који су неопходни за прилагођавање садржаја и огласа, надзор рада сајта и апликације. Подаци о навикама и потребама корисника строго су заштићени. Даљим коришћењем сајта politika.rs подразумева се да сте сагласни са употребом колачића.