Четвртак, 28.10.2021. ✝ Верски календар € Курсна листа
ЗАШТО МРЗИМ ПОНЕДЕЉАК

Не вакцинишите децу, осим оне коју желите да задржите

Фото А.Васиљевић

И то се до­го­ди­ло: Мај­ка Ма­ја из Су­бо­ти­це фа­со­ва­ла је 20 да­на за­тво­ра јер је од­би­ла вак­ци­на­ци­ју свог де­те­та!

„Пи­та­ла сам пе­ди­ја­тра да ли мо­же да ми га­ран­ту­је да ће овај чин про­ћи без по­сле­ди­ца по де­те, а он је од­го­во­рио да не мо­же. Он­да сам од­у­ста­ла”, из­ја­ви­ла је мла­да мај­ка за ме­ди­је. 

Уз при­мед­бу да бих ја као су­ди­ја ле­ка­ру дао бар 40 да­на због не­про­фе­си­о­нал­не из­ја­ве, мо­же­мо да ка­же­мо да су се ства­ри на ову те­му – за­ком­пли­ко­ва­ле.

 

***

„Не мо­ра­те да вак­ци­ни­ше­те сво­ју де­цу, осим оне ко­ји же­ли­те да за­др­жи­те”, од­го­во­рио је др Вла­ди­мир Ђу­рић ре­че­ни­цом до­стој­ном ге­ни­јал­ног Ду­шка Ра­до­ви­ћа, об­ја­снив­ши пла­стич­но шта стру­ка, углав­ном, о том про­бле­му ми­сли.

Ина­че, др­жа­ва ту не ви­ди про­блем јер на­ша зе­мља је јед­на од оних у Евро­пи где је вак­ци­на­ци­ја де­це оба­ве­зна.

С дру­ге стра­не, по­сто­је удру­же­ња ро­ди­те­ља ко­ји су се удру­жи­ли про­тив вак­ци­на­ци­је из­вла­че­ћи од­не­куд је­зи­ве при­че о тра­гич­ним по­сле­ди­ца­ма овог чи­на по здра­вље де­це.

***

У оном ви­цу мај­ка не­ког ма­ли­ша­на до­ла­зи код при­ват­ног ле­ка­ра:

– Мо­рам при­зна­ти док­то­ре да ми ваш ра­чун из­гле­да пре­ви­сок. Јер, мој син­чић је на кра­ју ипак имао са­мо ма­ле бо­ги­ње!

– Дра­га го­спо­ђо, ни­је ва­жна ве­ли­чи­на, већ чи­ње­ни­ца да сам мо­рао да до­ђем не­ко­ли­ко пу­та.

– То је тач­но док­то­ре, али тре­ба да има­те у ви­ду да је мој ма­ли за­ра­зио цео раз­ред!

***

У ве­ћи­ни зе­ма­ља ЕУ над­ле­жне др­жав­не ин­сти­ту­ци­је пре­по­ру­чу­ју вак­ци­не. Али, уз ту пре­по­ру­ку иде и оба­ве­ште­ње ро­ди­те­љи­ма о мо­гу­ћим не­же­ље­ним деј­стви­ма. Та­ко, на при­мер, у Не­мач­кој план вак­ци­на­ци­је оства­ру­је се по пре­по­ру­ци две над­ле­жне ин­сти­ту­ци­је: то су РКИ (Ин­сти­тут Ро­берт Кох) и ПЕИ (Ин­сти­тут Па­ул-Ер­лих).

Али, иста та др­жа­ва про­пи­су­је и на­чин на ко­ји ће се из­вр­ши­ти вак­ци­на­ци­ја (ро­ди­те­љи мо­ра­ју да до­би­ју ком­плет­ну ин­фор­ма­ци­ју о са­др­жа­ју и не­же­ље­ним деј­стви­ма вак­ци­не), а оба­ве­за др­жа­ве је да на­док­на­ди ште­ту уко­ли­ко се де­си да осо­ба пре­тр­пи не­ка не­же­ље­на деј­ства.

***

У ме­ди­цин­ским књи­га­ма пи­ше да је из­у­ми­тељ пр­ве вак­ци­не био ен­гле­ски ле­кар Едвард Џе­нер. На­вод­но, он је из­у­мео вак­ци­ну про­тив ве­ли­ких бо­ги­ња. Ме­ђу­тим, исто­ри­ја твр­ди дру­га­чи­је. На­и­ме, Џе­нер је жи­вео у вре­ме кра­ља Џор­џа III, ка­да ме­ди­цин­ски ис­пи­ти ни­су би­ли оба­ве­зни. И Џе­нер је сма­трао да не мо­ра да их по­ла­же, па је на вра­та сво­је ку­ће ока­чио нат­пис „Хи­рург и апо­те­кар”. Тек на­кон „прак­се” од 20 го­ди­на по­ми­слио је да би би­ло до­бро да на­ба­ви и не­ке па­пи­ре.

На кра­ју је сту­пио у кон­такт са Шкот­ским уни­вер­зи­те­том и по це­ни од 15 фун­ти до­био ди­пло­му док­то­ра. Тач­но је и да је пре то­га ус­пео да до­би­је и члан­ство у Кра­љев­ском дру­штву, али је ње­гов по­след­њи би­о­граф др Нор­ман Мур мо­рао да при­зна да је то учи­нио на пре­ва­ру – по­слао је спис о гне­жђе­њу ку­ка­ви­це, али то је, ка­ко на­во­ди по­ме­ну­ти би­о­граф, би­ла го­ми­ла глу­по­сти у ко­ју ни­је­дан са­вре­ме­ни ор­ни­то­лог не би по­ве­ро­вао.

***

По­сле то­га је пи­сао Окс­форд­ском уни­вер­зи­те­ту и тра­жио да му до­де­ле по­ча­сну ди­пло­му док­то­ра ме­ди­ци­не. На­кон не­ко­ли­ко без­у­спе­шних по­ку­ша­ја, нај­зад је ус­пео да до­би­је то­ли­ко же­ље­ни до­ку­мент. За­тим то ша­ље Кра­љев­ском ко­ле­џу у Лон­до­ну, тра­же­ћи и њи­хов сер­ти­фи­кат, али су га од­би­ли ре­чи­ма: „Док не по­ло­жи­те ис­пи­те, не­ће мо­ћи...”. Ова­кве ства­ри су би­ле мо­гу­ће, јер је Џе­нер жи­вео у до­ба ве­ли­ког су­је­вер­ја, ка­да су па­ци­јен­ти­ма да­ва­ли да гу­та­ју жи­ве жа­бе ка­ко би их из­ле­чи­ли од гли­ста, ка­да су кра­вља ба­ле­га и људ­ски из­мет ме­ша­ни са мле­ком и пу­те­ром ка­ко би се из­ле­чи­ла диф­те­ри­ја и ка­да је у ка­ши­чи­ца­ма сер­ви­ран мо­зак чо­ве­ка ко­ји је умро на­сил­ном смр­ћу да би се из­ле­чи­ле бо­ги­ње! 

Џе­нер је чак из­ми­слио и лек за бе­сни­ло. На­и­ме, чо­ве­ка ко­га је ујео бе­сан пас тре­ба­ло је са­мо не­ко­ли­ко пу­та за­гњу­ри­ти у не­ку бр­зу ре­ку – под усло­вом да га не уда­ви­те. Ка­ко је Џе­нер твр­дио, овај трет­ман ни­кад ни­је ома­нуо. 

***

Ка­ко год би­ло, Џе­нер је од се­о­ских мле­ка­ри­ца чуо при­чу да они ко­ји су пре­ле­жа­ли кра­вље бо­ги­ње ни­кад ни­су обо­ле­ли од ве­ли­ких бо­ги­ња. То му је да­ло иде­ју ка­ко да се про­сла­ви. Го­ди­не 1796. из си­ро­ти­шта је узео де­ча­ка по име­ну Џејмс Фипс и за­ра­зио га лим­фом ко­ју је узео из ве­зи­ку­ле за­ра­же­не кра­ве. На­кон крат­ког вре­ме­на за­ра­зио га је бо­ги­ња­ма и кад се де­чак ни­је раз­бо­лео, по­чео је да тра­га за љу­ди­ма ко­ји су не­кад пре­ле­жа­ли кра­вље бо­ги­ње, али ка­сни­је ни­су обо­ле­ли од ве­ли­ких. По ње­му, то је био до­во­љан до­каз да је ино­ку­ла­ци­ја кра­вљим бо­ги­ња­ма до­вољ­на пре­вен­ти­ва за ве­ли­ке бо­ги­ње. (По­зна­то је, ме­ђу­тим, да је Џе­нер убр­зо на­кон то­га из­вр­шио екс­пе­ри­мент на још јед­ном си­ро­че­ту, де­ча­ку Џо­ну Беј­ке­ру, ко­ме је убри­згао теч­ност из обо­ле­лог коњ­ског ко­пи­та. На­кон то­га је хтео да га за­ра­зи и ви­ру­сом ве­ли­ких бо­ги­ња да би ви­део да ли ће обо­ле­ти, али ни­је имао до­вољ­но вре­ме­на – од­мах по­сле тог екс­пе­ри­мен­та де­чак је умро од ви­со­ке тем­пе­ра­ту­ре.)

***

Та­ко је за­по­че­ла при­ча о вак­ци­на­ци­ји. У мно­гим европ­ским зе­мља­ма по­сле то­га је на сна­гу сту­пио за­кон по ко­јем је ова вак­ци­на по­ста­ла оба­ве­зна.

***

У Не­мач­кој је кра­јем 19. ве­ка за­кон о оба­ве­зној вак­ци­на­ци­ји био то­ли­ко строг да су осо­бе ко­је су од­би­ја­ле да при­ме ову вак­ци­ну хва­та­не и да­ва­на им је на­сил­но. На жа­лост, исто­ри­ја је по­ка­за­ла дру­гу стра­ну ме­да­ље. По­чет­ком 1871. го­ди­не у Евро­пи је за­вла­да­ла епи­де­ми­ја ве­ли­ких бо­ги­ња. 

У та­да­шњој Пру­си­ји од по­сле­ди­ца ове бо­ле­сти умр­ло је 124.978 вак­ци­ни­са­них и ре­вак­ци­ни­са­них гра­ђа­на. Ово је трг­ну­ло Пру­се, ви­де­ли су шта је ствар­ни узрок ове по­ша­сти и устре­ми­ли се да на­ђу лек. Це­ла зе­мља је до­би­ла ка­на­ли­за­ци­о­ни си­стем, до свих гра­до­ва је до­ве­де­на чи­ста пи­ја­ћа во­да, по­бољ­шан је ква­ли­тет жи­во­та и – бо­лест је не­ста­ла! 

Во­до­вод и ка­на­ли­за­ци­ја ура­ди­ли су за Пру­си­ју оно што при­сил­на 35-го­ди­шња иму­ни­за­ци­ја ни­је ус­пе­ла. 

***

Пи­та­ње вак­ци­на­ци­је је си­стем­ска ствар, а не пи­та­ње за иза­бра­ног ле­ка­ра. С дру­ге стра­не, баш због то­га што је ствар си­стем­ска, оба­ве­зу­ју­ћа је. Ро­ди­те­љи ко­ји од­би­ју вак­ци­на­ци­ју не сва­ђа­ју се с ле­ка­ром не­го са др­жа­вом. А др­жа­ва има ору­ђа при­ну­де. Ро­ди­тељ мо­же да од­би­је, али и да пре­тр­пи ре­пре­си­ју као мла­да мај­ка Ма­ја из Су­бо­ти­це...

Да­кле, ин­сти­ту­ци­је су те ко­је мо­ра­ју да про­це­не да ли је од вак­ци­на­ци­је ве­ћа ко­рист или ште­та. 

За­што мла­да мај­ка зна бо­ље од ле­ка­ра да ли је вак­ци­на­ци­ја ко­ри­сна или штет­на кад је по­зна­то да чак и ле­ка­ри мо­гу да има­ју де­цу? 

Коментари26
Молимо вас да се у коментарима држите теме текста. Редакција Политике ONLINE задржава право да – уколико их процени као неумесне - скрати или не објави коментаре који садрже осврте на нечију личност и приватан живот, увреде на рачун аутора текста и/или чланова редакције „Политике“ као и било какву претњу, непристојан речник, говор мржње, расне и националне увреде или било какав незаконит садржај. Коментаре писане верзалом и линкове на друге сајтове не објављујемо. Политика ONLINE нема никакву обавезу образлагања одлука везаних за скраћивање коментара и њихово објављивање. Редакција не одговара за ставове читалаца изнесене у коментарима. Ваш коментар може садржати највише 1.000 појединачних карактера, и сматра се да сте слањем коментара потврдили сагласност са горе наведеним правилима.
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Ја
Прочитајте (ремек-дело): Венс Ферел - Вакцине (нови геноцид), да знате. Роберт Ф. Кенеди Јуниор: Ако узмете бочицу вакцине и сломите је, морате се тога отарасити као опасног отпада (тј. евакуисати простор, или зграду), па – зашто бисте то онда узели и убризгали у дете? Најмања смртност од грипа у Европи је била у Пољској која се уопште није вакцинисала, па - како то објашњавају 'стручњаци' СЗО? Потпуна је бесмислица да вакцине немају нежељена дејства. У пропратном листићу за ММР вакцину пише да може да изазове промене у централном нервном систему које одговарају благом облику аутизма - то је изјавила и директорка Америчког центра за контролу болести (коју нису могли да поткупе) и рекла да ће се код 1,5 % мушке деце развити симптоми који личне на благи аутизам., нпр: Унук Маје Оџаклијевске је после вакцинисања добио аутизам, као и син Саре Попчетовић (погледајте њено сведочење YTube)., јер - зашто би нас вакцинисао (квази)здрављем онај исти који нас је и бомбардовао?!, мислите о томе..
Никола Милошев
Овде је заправо суштински реч о теми слободе. Они који заговарају обавезну вакцинацију никако да дају одговор на питање зашто та иста вакцинација није обавезна у западној Европи. Даље, овде се цео овај фармацеутски лоби прави блесав, као да није било афере око свињског грипа у Србији. На крају се испоставило да су државни функционери лагали, позивајући се на препоруке фармацеуске мафије која диктира рад Светске здравствене организације. Данас, нас исти доктори и медији и политичари убеђују да децу вакцинишемо. Посебан проблем је корупција у здравству коју подстичу фармацеутске компаније.
Зоран
Ако у Пруској живе Пруси, да ли у Прусији живе Прусијанци. Мислим да је ипак исправан назив Пруска и Пруси.
Srba, Velika Britanija
Meni je ovo sve vrlo jednostavno – samo treba pozvati upomoc nauku. Dakle, davati narodu redovnu jasnu statistiku: broj slucajeva autizma u Srbiji kod vakcinisane dece naspram broja slucajeva autizma kod nevakcinisane dece. Ili broj slucajeva MMR kod vakcinisane dece naspram broja slucajeva MMR kod nevakcinisane dece. Naravno, velicina uzorka vakcinisane I nevakcinisane dece moze da bude drasticno razlicita ali I to se moze uzeti u obzir. Posto se ovi podace ne objavljuju (odnosno objavljuje se samo naucna dogma bez jasnih podataka) ja zakljucujem da bi objavljivanje ovih podataka bilo NA STETU vakcinacionog lobija. Koliko znam, 50% lekara u V Britaniji nije vakcinisalo svoju decu MMR vakcinom.
Banyo
A prethodnih decenija i vekova su potvrđene i zabeležene milionske posledice i smrti od NEvakcinisanja a koje su posle uvođenja masovne vakcinacije drastično umanjene.
Aleksa Mihajlovic
Hvala Banyo! Napokon jedan noramalan komentar u masi ovih neobrazovanih primitivaca. Problem je što nevakcinisano dete može da zarazi i sveže vakcinisano dete kod kojeg se antitela još nisu potpuno formirala. Dakle onaj ko ne vakciniše svoje dete stavlja SVU DECU pod rizik!!!

ПРИКАЖИ ЈОШ

Комeнтар успeшно додат!

Ваш комeнтар ћe бити видљив чим га администратор одобри.

Овај веб сајт користи колачиће

Сајт politika.rs користи колачиће у циљу унапређења услуга које пружа. Прикупљамо искључиво основне податке који су неопходни за прилагођавање садржаја и огласа, надзор рада сајта и апликације. Подаци о навикама и потребама корисника строго су заштићени. Даљим коришћењем сајта politika.rs подразумева се да сте сагласни са употребом колачића.