Среда, 01.02.2023. ✝ Верски календар € Курсна листа

Пензионери спремни на покретање појединачних тужби

Све већи број њих размишља да покрене спор против државе привремено умањених пензија, чиме им је, сматрају, повређено имовинско право
Јован Прокопљевић

Пен­зи­о­не­ри ко­ји­ма су при­ма­ња ве­ћа од 25.000 ди­на­ра ума­ње­на од но­вем­бра 2014. го­ди­не ре­ши­ли су да по­сле три и по го­ди­не по­моћ по­тра­же на су­ду по­кре­та­њем по­је­ди­нач­них ту­жби. То је, сма­тра­ју, је­ди­ни на­чин да им се раз­ли­ка ума­ње­них пен­зи­ја јед­ног да­на ис­пла­ти, јер су пен­зи­је њи­хо­во при­ват­но вла­сни­штво ко­је им је За­ко­ном о при­вре­ме­ном ума­ње­њу од­у­зе­то.

С об­зи­ром на то да је Устав­ни суд од­ба­цио ини­ци­ја­ти­ву за оце­ну устав­но­сти ко­ју су под­не­ли Удру­же­ње син­ди­ка­та пен­зи­о­не­ра Ср­би­је и вој­ни пен­зи­о­не­ри, ни­је им, ка­жу, оста­ло ни­шта дру­го не­го да пре­са­ви­ју та­бак, јер је по­вре­ђе­но њи­хо­во имо­вин­ско пра­во.

Де­си­мир Мр­до­вић, адво­кат из Бе­о­гра­да, ка­же да је од­лу­ка о при­вре­ме­ном ума­ње­њу пен­зи­ја не­у­став­на, јер Устав ка­же да се већ до­стиг­ну­ти ни­во људ­ских пра­ва не мо­же сма­њи­ва­ти. 

– Пен­зи­ја је нео­ту­ђи­во пра­во сва­ког по­је­дин­ца за­ра­ђе­на на осно­ву рад­ног ста­жа и упла­ће­них до­при­но­са. За­кон о при­вре­ме­ном уре­ђи­ва­њу на­чи­на ис­пла­те пен­зи­ја про­ти­ван је не са­мо Уста­ву, не­го и Европ­ској со­ци­јал­ној по­ве­љи, ра­ти­фи­ко­ва­ној код нас 2009. го­ди­не, јер овај ра­ти­фи­ка­ци­о­ни акт има ја­чу прав­ну сна­гу од за­ко­на – об­ја­шња­ва он.

Ка­ква су пра­ва оште­ће­них пен­зи­о­не­ра и да ли за­и­ста мо­гу да до­би­ју овај спор про­тив др­жа­ве (ка­кав је слу­чај био с вој­ним пен­зи­о­не­ри­ма ко­ји­ма је др­жа­ва по­сле по­кре­та­ња по­је­ди­нач­них ту­жби мо­ра­ла да ис­пла­ти уве­ћа­не пен­зи­је) или ће им по­сле све­га оста­ти са­мо тро­шко­ви адво­ка­та? 

И адво­ка­ти­ма је те­шко да се око тог пи­та­ња са­гла­се, при­зна­је Мр­до­вић.

– Устав про­пи­су­је да се пен­зи­је ре­гу­ли­шу За­ко­ном о пен­зиј­ском и ин­ва­лид­ском оси­гу­ра­њу, што је у овом слу­ча­ју, та­ко­ђе, пре­кр­ше­но и то та­ко што се до­но­си но­ви За­кон о при­вре­ме­ном ума­ње­њу, а За­кон о ПИО ста­вља се ван сна­ге. Али, не у сми­слу да се уки­да, не­го при­вре­ме­но су­спен­ду­је ње­го­ве од­ред­бе, а то при­вре­ме­но мо­же да тра­је и го­ди­на­ма – ка­же он. 

Мр­до­вић ис­ти­че и да му се оште­ће­не стран­ке ду­го већ ја­вља­ју да про­ве­ре ка­ква су им пра­ва и мо­гућ­но­сти уко­ли­ко под­не­су по­је­ди­нач­ну ту­жбу. Он оче­ку­је да ће ова­квих ту­жби би­ти све ви­ше, по­го­то­во ако се зна да ни­ко од над­ле­жних ни да­ље не го­во­ри до ка­да ће ва­жи­ти ова при­вре­ме­ност ис­пла­те ума­ње­них пен­зи­ја.

– Чи­ње­ни­ца је да је Устав­ни суд од­био ини­ци­ја­ти­ву за оце­ну устав­но­сти, али се он за­пра­во ни­је ба­вио су­шти­ном за­ко­на, па су пен­зи­о­не­ри оста­ли без су­штин­ског од­го­во­ра под ко­јим усло­ви­ма мо­же да им се оту­ђи њи­хо­ва при­ват­на имо­ви­на. Или, ако им већ не­ко од­у­зи­ма имо­ви­ну, да ли ће им је и у ком из­но­су вра­ти­ти и ка­да – пи­та овај адво­кат. 

Он при­зна­је да се др­жа­ва до­ста до­бро за­шти­ти­ла но­вим за­ко­ном, и то та­ко што је на­ве­ла да се је­дан део пен­зи­ја ис­пла­ћу­је из бу­џе­та, а дру­ги од упла­те до­при­но­са, као и да др­жа­ва због еко­ном­ске кри­зе мо­ра да при­бег­не овим ме­ра­ма.

– Мно­ге мо­је ко­ле­ге по­са­ве­то­ва­ле би пен­зи­о­не­ре да не ула­зе у овај спор, јер ће све ја­ко ду­го да тра­је, али ја са­ве­ту­јем да тре­ба да про­ба­ју и да се на­о­ру­жа­ју стр­пље­њем. Јер, овај про­блем мо­ћи ће да из­не­су пред  Ме­ђу­на­род­ни суд прав­де у Стра­збу­ру – ка­же овај адво­кат и на­да се да био цео слу­чај јед­ног да­на мо­гао до­ћи до Устав­ног су­да, у сми­слу да суд мо­же да од­лу­чи да ис­пи­та устав­ност ова­ко до­не­те од­лу­ке ако га ар­гу­мен­ти из­не­ти у ини­ци­ја­ти­ва­ма уве­ре да за то има ме­ста. 

Коментари14
Молимо вас да се у коментарима држите теме текста. Редакција Политике ONLINE задржава право да – уколико их процени као неумесне - скрати или не објави коментаре који садрже осврте на нечију личност и приватан живот, увреде на рачун аутора текста и/или чланова редакције „Политике“ као и било какву претњу, непристојан речник, говор мржње, расне и националне увреде или било какав незаконит садржај. Коментаре писане верзалом и линкове на друге сајтове не објављујемо. Политика ONLINE нема никакву обавезу образлагања одлука везаних за скраћивање коментара и њихово објављивање. Редакција не одговара за ставове читалаца изнесене у коментарима. Ваш коментар може садржати највише 1.000 појединачних карактера, и сматра се да сте слањем коментара потврдили сагласност са горе наведеним правилима.
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

srecko
Koliko sam obavesten Ustavni sud se nije izjasnio dali je umanjenje zakonito a bez njegovog tumacenja ne moze se pokrenuti spor pred Medjunaronim sudom u Strazburu . Vreme tece a nazalost neko ce se preseliti u vecnost a drzava ce mu ostati duzna , sto mislim nije korektno , jer to je trece doba !
ilija d. mitrović
ma ove sede kose, samo što ne pocrvene, vodja lepo smislio da obezbedi glasove penzionera i za divno čudo ih preveo žedne preko vode. smanjenjem i kao povećanjem malih penzija "kupio" 7oo.ooo i slovima 7oo.ooo/SEDAMSTOTINA HILJADA GLASOVA NA IZBORIMA/. mene i moje kolege iz fonda samostalnih delatnosti vlada srbije ne finansira. naš fond je pozitivan sa ostatkom. pitanje jeli vodja lažov ili je saamo loše obavešten. ili možda oboje kao i vešt manipulator. pogledajte koji iznos se umanjuje. onaj koji nikada niste ni primili. da priča jedan na jedan je vodja vrlo raspoložen ali samo ako nema sagovornika. voli mikrofon i kameru i poslušne novinare, pogotovo one koji dobiju pitanja koja su podobna za pitati vodju. ozbiljna pitanja nisu moguća ni na ustavnom sudu. moraju li i sudije slušati vodju?
mirka
Niste dobro informisani. Fond samostalnih delatnosti više ne postoji kao samostalan fond, već zajedno sa Fondom vojnih osiguranika pripojen Fondu zaposlenih i sada je jedinstven Fond za penzijsko i invalidsko osiguranje, tako da je Fond samostalnih delatnosti koji je jedini bio likvidan ušao u "koš" sa nelikvidnim fondovima.
aleksandar
Pa u donesenom Zakonu o privremenom umanjenju penzija,iz 2014 g pise da ce to umanjenje trajati do decembra 2017 g. Blizu je decembar ali Vodja to ne spominje ! Kako da ga organizovano podsetimo ????
Jovan Tamburic
Period primene zakona je pitanje na kojem je aktuelna vlast manipulisala sa gradjanima. Prvo sam naziv u kojem je odrednica "Privremeno" iako samom zakonu nije odredjeno njegovo trajanje. Predlog zakona, u kojem je stajalo da će se primenjivati do kraja 2017. godine je izmenjen tako da je to izbaceno. U Zakonu o budzetskom sistemu je stavljena odredba da penyije treba da budu ogranicene na 11% BDP, sto je jedan idiotizam. Taj kriterijum sa ovakvim angažovanjem administracije na razvoju privrede nece biti dostignut ni 2025. godine. Nelogicno je da tržišna ekonomija ogranicava izdvajanja u PIO fond jer to radi poslodavac. Logično je da država tu obavezu prebaci poslodavcu da bi što manje dotirala PIO fond. Vlade SRbije rade suprotno odnosno preko doprinosa za PIO smanjuju obaveze poslodavaca. Da li je pošteno da aktelna vlast vrši preraspodelu i otimanjem od penzionera taj novac daje javnom sektoru i tajkunima!
Cole
Чуди ме да пензионерска удружења ништа не предуимају по овом нећувеном отимању које не постоји нигде у свети и не би могло да прође и у највећим диктатурама. Изгледа неће да се замерају властима да не изгубе привилегије. Такође чуди ме да ни опозиционе странке не предузимају ништа да се организовано иступи, већ препуштају да свако лично покрене тужбу што никад не успева. Покрет Доста је било је започео нешто па је изгледа и он стао.
Jovan Tamburić
Zakon o privremenom uređivanju načina isplate penzija je nemoralan, neustavan i protivan medjunarodnim konvencijama koje je drzava potpisala i koje imaju snagu zakona. Ustavni sud Srbije nije našao hrabrosti i pravničkog znanja da ocenjuje ustavnost jer je inicijativu odbacio što ne znači da je zakon u skladu sa ustavom. U smom saopštenju ustavni sud je konstatovao da je penzija materijalno pravo. Veoma mnogo advokata je u ime svojih klijenata pokrenulo upravne i parnične postupke sa idejom da preko Ustavnog suda Srbije stigne i do MSP u Strazburu. Veoma je važno da se pred sudovima SRbije nadje oko 714 000 tužbi koliko je penzionera oštećeno tim zakonom. LOgika pojedinaca da će nešto dobiti ako drugi dobiju je pogrešna. I vojni penzioneri da nisu tužili i protestvovali nista ne bi dobili. Pokrenite se uspavani penzioneri niko to umesto vas neće uraditi. Ako pokrenete postupak neko od naslednika će dobiti. Ne dozvolite da uzivaju u pljački starih i bolesnih!

ПРИКАЖИ ЈОШ

Комeнтар успeшно додат!

Ваш комeнтар ћe бити видљив чим га администратор одобри.

Овај веб сајт користи колачиће

Сајт politika.rs користи колачиће у циљу унапређења услуга које пружа. Прикупљамо искључиво основне податке који су неопходни за прилагођавање садржаја и огласа, надзор рада сајта и апликације. Подаци о навикама и потребама корисника строго су заштићени. Даљим коришћењем сајта politika.rs подразумева се да сте сагласни са употребом колачића.