Четвртак, 11.08.2022. ✝ Верски календар € Курсна листа

Кривично правосуђе у фокусу преговора

Седиште Уставног суда Србије (Фото Р. Крстинић)

По­гла­вље 23 је кључ­но за ко­нач­ну од­лу­ку о при­је­му но­ве др­жа­ве у Европ­ску уни­ју и за­то се у прак­си ово по­гла­вље отва­ра пр­во а за­тва­ра по­след­ње и стал­но је под кон­тро­лом у про­це­су пре­го­ва­ра­ња.

Кри­вич­но пра­во­су­ђе је ва­жан део По­гла­вља 23, а још по­сто­ји ве­ли­ки број не­до­у­ми­ца и отво­ре­них пи­та­ња о ускла­ђе­но­сти на­шег ка­зне­ног за­ко­но­дав­ства и прак­се са стан­дар­ди­ма ЕУ. 

– По­гла­вље 23 јед­но је од нај­бит­ни­јих за из­град­њу ефи­ка­сне и ста­бил­не др­жа­ве, јер се од­но­си на ре­фор­му пра­во­су­ђа, бор­бу про­тив ко­руп­ци­је и за­шти­ту људ­ских пра­ва. Европ­ска уни­ја је ово по­гла­вље ста­ви­ла у фо­кус пре­го­ва­рач­ког про­це­са за­то што се њи­ме тре­ти­ра­ју пи­та­ња ко­ја су гра­ђа­ни­ма нај­ва­жни­ја. Ср­би­ја мо­ра да уса­гла­си свој прав­ни си­стем са зах­те­ви­ма По­гла­вља 23, јер је то на­чин да њен прав­ни си­стем бу­де на ни­воу са­вре­ме­них прав­них си­сте­ма, не са­мо у нор­ма­ма, не­го и у прак­си – ка­же др Стан­ко Бе­ја­то­вић, про­фе­сор кри­вич­ног про­це­сног пра­ва и пред­сед­ник Срп­ског удру­же­ња за кри­вич­но­прав­ну те­о­ри­ју и прак­су. 

Бр­зи­на кри­вич­ног по­ступ­ка, но­ва кри­вич­на де­ла, ефи­ка­сни­је из­вр­ше­ње пре­су­да, пра­вич­ност и су­ђе­ње у ра­зум­ном ро­ку не­ки су од те­ме­ља мо­дер­не прав­но уре­ђе­не др­жа­ве, а основ­ни ала­ти су Кри­вич­ни за­ко­ник (КЗ) и За­ко­ник у кри­вич­ном по­ступ­ку (ЗКП), ко­ји су по­след­њих го­ди­на до­не­ли мно­го из­ме­на, а не­ке од њих по­ка­за­ле су се као те­шко спро­во­ди­ве у прак­си. 

– Од апри­ла 2016, када је Вла­да Ср­би­је усво­ји­ла ко­на­чан текст Ак­ци­о­ног пла­на за По­гла­вље 23. ура­ђе­но је мно­го, али не и све што је пла­ни­ра­но. По­стиг­ну­то је до­ста на по­љу ја­ча­ња не­за­ви­сно­сти пра­во­су­ђа. Ка­да је у пи­та­њу ефи­ка­сност кри­вич­ног пра­во­су­ђа, не­ма­мо до­бре ре­зул­та­те у кла­сич­ним кри­вич­ним по­ступ­ци­ма, ко­ји и да­ље пре­ду­го тра­ју. И по­ред свих ме­ра ко­је пред­у­зи­ма Вр­хов­ни ка­са­ци­о­ни суд, и по­ред то­га што ЗКП го­во­ри о не­пре­кид­но­сти то­ка глав­ног пре­тре­са, има­мо не­ма­ли број при­ме­ра да по­ступ­ци тра­ју из­у­зет­но ду­го и да се глав­ни пре­тре­си од­ла­жу и на не­ко­ли­ко ме­се­ци – ка­же др Бе­ја­то­вић. 

С дру­ге стра­не, ис­ти­че про­фе­сор, има­мо све бо­ље ре­зул­та­те ка­да су у пи­та­њу кри­вич­ни слу­ча­је­ви ко­ји се ре­ша­ва­ју спо­ра­зу­мом о при­зна­њу кри­вич­ног де­ла и при­ме­ном на­че­ла опор­ту­ни­те­та кри­вич­ног го­ње­ња. 

За ре­а­ли­за­ци­ју свих оба­ве­за Ср­би­је ко­је про­ис­ти­чу из Ак­ци­о­ног пла­на за По­гла­вље 23 не­по­сред­но су за­ду­же­ни они ко­ји сва­ко­днев­но у прак­си при­ме­њу­ју за­ко­не, а то су су­ди­је, ту­жи­о­ци, адво­ка­ти и пред­став­ни­ци по­ли­ци­је. Ви­ше од 300 њих при­ја­ви­ло се за уче­шће на ску­пу „Ре­форм­ски про­це­си и По­гла­вље 23” ко­ји ће би­ти одр­жан од 21. до 23. сеп­тем­бра на Зла­ти­бо­ру, у ор­га­ни­за­ци­ји Срп­ског удру­же­ња за кри­вич­но­прав­ну те­о­ри­ју и прак­су, уз по­др­шку Пра­во­суд­не ака­де­ми­је, из­да­вач­ке ку­ће „Ин­тер­мекс”, Ми­ни­стар­ства про­све­те и на­у­ке и Ми­си­је ОЕБС-а у Ср­би­ји.

Су­ди­је Устав­ног су­да, чла­но­ви Ви­со­ког са­ве­та суд­ства и Др­жав­ног ве­ћа ту­жи­ла­ца, пред­став­ни­ци Ми­ни­стар­ства прав­де, су­ди­је, ту­жи­о­ци, адво­ка­ти и про­фе­со­ри пра­ва из Ср­би­је и зе­ма­ља у ре­ги­о­ну го­во­ри­ће о то­ме шта је у срп­ском пра­во­су­ђу још по­треб­но урадити. Од кри­ви­ча­ра се оче­ку­је да да­ју од­го­вор на пи­та­ње да ли је у прет­ход­ној го­ди­ни ура­ђе­но све што је би­ло пред­ви­ђе­но Ак­ци­о­ним пла­ном за По­гла­вље 23. На­ја­вље­но је и уче­шће ше­фи­це пре­го­ва­рач­ког ти­ма Ср­би­је у ЕУ Та­ње Ми­шче­вић, као и ми­ни­стар­ке прав­де Не­ле Ку­бу­ро­вић.

Осим ефи­ка­сно­сти ис­тра­ге и глав­ног пре­тре­са, по­себ­на па­жња би­ће по­све­ће­на бор­би про­тив на­си­ља у по­ро­ди­ци и за­шти­ти жр­та­ва, ка­зна­ма, ка­зне­ној по­ли­ти­ци, као и по­што­ва­њу прет­по­став­ке не­ви­но­сти. Кри­ви­ча­ри ће ор­га­ни­зо­ва­ти и окру­гли сто о услов­ном от­пу­сту, јер је уоче­но да са­мо 20 од­сто за­тво­ре­ни­ка у Ср­би­ји из­ла­зи ра­ни­је на сло­бо­ду због до­брог вла­да­ња у за­тво­ру, а у Европ­ској уни­ји је тај про­це­нат од 50 до 70 од­сто.

Коментари3
Молимо вас да се у коментарима држите теме текста. Редакција Политике ONLINE задржава право да – уколико их процени као неумесне - скрати или не објави коментаре који садрже осврте на нечију личност и приватан живот, увреде на рачун аутора текста и/или чланова редакције „Политике“ као и било какву претњу, непристојан речник, говор мржње, расне и националне увреде или било какав незаконит садржај. Коментаре писане верзалом и линкове на друге сајтове не објављујемо. Политика ONLINE нема никакву обавезу образлагања одлука везаних за скраћивање коментара и њихово објављивање. Редакција не одговара за ставове читалаца изнесене у коментарима. Ваш коментар може садржати највише 1.000 појединачних карактера, и сматра се да сте слањем коментара потврдили сагласност са горе наведеним правилима.
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

zarije bulatović
Dok god budemo brojali krvna zrnca i merili nacionalnu čistoću, nećemo nigde stići, osim u propast. Treba se boriti za zakone, pravila i procedure, onda neće biti važno, ko je ko. A sa zapada je došla tehnika izigravanja zakona i izglasavanja neprimenljivih propisa. A poglavlje 23 znači, da nam neće biti spasa, nego kao u onoj čuvenoj rečenici ,jednog "nosioca kovčega", ko se nije snašao neka crkne.
Siniša Škarica
Poglavlje 23 nikada neće biti ispunjeno sve do su crnogorci u našem pravosuđu.
Miloš
treba oni na na nas da se ugledaju još su komunisti rekli ako te optuže kriv si, sve se naravno promenilo, ali ponešto mora da ostane zbog tradicije.

Комeнтар успeшно додат!

Ваш комeнтар ћe бити видљив чим га администратор одобри.

Овај веб сајт користи колачиће

Сајт politika.rs користи колачиће у циљу унапређења услуга које пружа. Прикупљамо искључиво основне податке који су неопходни за прилагођавање садржаја и огласа, надзор рада сајта и апликације. Подаци о навикама и потребама корисника строго су заштићени. Даљим коришћењем сајта politika.rs подразумева се да сте сагласни са употребом колачића.