Понедељак, 23.05.2022. ✝ Верски календар € Курсна листа

Вакцину одбијају и због религије

И у развијеним земљама попут Шведске и Данске дешава се да родитељи не желе да дете добије цепиво, а изговори су разни: неки мисле да то није добро, а други кажу да немају времена
Се­ди­ште Свет­ске здрав­стве­не ор­га­ни­за­ци­је – Ре­ги­о­нал­не кан­це­ла­ри­је за Евро­пу (Фото Д. Д. К.)

Око три ми­ли­о­на не­вак­ци­ни­са­них љу­ди у све­ту сва­ке го­ди­не умре од диф­те­ри­је, те­та­ну­са, ве­ли­ког ка­шља и ма­лих бо­ги­ња, а нај­ви­ше ма­ли­ша­ни мла­ђи од пет го­ди­на. Око ми­ли­он осо­ба у Европ­ском ре­ги­о­ну Свет­ске здрав­стве­не ор­га­ни­за­ци­је ни­је вак­ци­ни­са­но основ­ним вак­ци­на­ма про­тив бо­ле­сти ко­је се мо­гу пре­ве­ни­ра­ти вак­ци­на­ци­јом, па су број­не зе­мље су­о­че­не са епи­де­ми­ја­ма ма­лих бо­ги­ња, ру­бе­ле, за­у­ша­ка ко­је се ја­вља­ју код осе­тљи­ве по­пу­ла­ци­је ко­ја ни­је до­би­ла це­пи­во или ни­је вак­ци­ни­са­на на вре­ме. 

У Ср­би­ји се у по­след­ње вре­ме до­ста ра­ди на по­ја­ча­ва­њу ка­зне­не по­ли­ти­ке пре­ма оним ро­ди­те­љи­ма ко­ји не же­ле да вак­ци­ни­шу де­цу, али тре­ба зна­ти да се и у дру­гим зе­мља­ма здрав­стве­ни рад­ни­ци бо­ре да убе­де ма­ме и та­те да не од­би­ја­ју вак­ци­не за нај­мла­ђе.

Еки­па на­шег ли­ста, за­хва­љу­ју­ћи про­јек­ту де­ле­га­ци­је ЕУ у Ср­би­ји ко­ји спро­во­ди Бри­тан­ски са­вет, има­ла је при­ли­ке да по­се­ти се­ди­ште Свет­ске здрав­стве­не ор­га­ни­за­ци­је – Ре­ги­о­нал­не кан­це­ла­ри­је за Евро­пу у Ко­пен­ха­ге­ну, у Дан­ској, где смо раз­го­ва­ра­ли са др Дра­га­ном Јан­ко­ви­ћем, са Про­гра­ма вак­ци­на­бил­них бо­ле­сти и иму­ни­за­ци­је. 

– Пре­по­ру­ка СЗО је да се де­ца вак­ци­ни­шу јер је то до­ка­зан на­чин да се спре­чи по­ја­ва бо­ле­сти и да се за­шти­ти здра­вље де­те­та. То је на­ша гло­бал­на по­ли­ти­ка у све 194 зе­мље. Ка­ко ће ко­ја др­жа­ва спро­ве­сти про­грам си­сте­мат­ске вак­ци­на­ци­је од­лу­ка је ко­ју до­но­се на­ци­о­нал­на ми­ни­стар­ства здра­вља и ре­фе­рент­не уста­но­ве си­сте­ма, са­гле­да­ва­ју­ћи мно­ге фак­то­ре, пре свих ко­ли­ко су од­ре­ђе­не бо­ле­сти при­сут­не, ка­ква је раз­ви­је­ност и струк­ту­ра здрав­стве­ног си­сте­ма, ка­кав је од­нос ста­нов­ни­штва пре­ма вак­ци­на­ци­ја­ма. На осно­ву по­да­та­ка из 53 зе­мље Европ­ског ре­ги­о­на СЗО, ви­сок об­у­хват вак­ци­на­ци­јом не мо­же се ге­не­ра­ли­зо­ва­но по­ве­за­ти са по­сто­ја­њем или од­су­ством за­кон­ске ре­гу­ла­ти­ве, од­но­сно са оба­ве­зном или до­бро­вољ­ном вак­ци­на­ци­јом. У Скан­ди­на­ви­ји, Дан­ској и Швед­ској на при­мер, по­сто­ји си­стем до­бро­вољ­ног од­лу­чи­ва­ња. Да­кле, вак­ци­на­ци­ја ни­је оба­ве­зна. Са истим си­сте­мом, дан­ски об­у­хват вак­ци­на­ци­јом је не­што ни­жи од швед­ског. У Ср­би­ји и Ма­ђар­ској вак­ци­на­ци­ја је оба­ве­зна, и опет по­сто­ји ве­ли­ка раз­ли­ка у об­у­хва­ту не­ким вак­ци­на­ма у ове две зе­мље. Раз­ло­зи за­што се не вак­ци­ни­ше су ра­зни, а опет у свим зе­мља­ма слич­ни. Не­ко не же­ли вак­ци­ну због ре­ли­ги­је, не­ко ми­сли да она ни­је до­бра, не­ко не­ма вре­ме­на да оде у здрав­стве­ну уста­но­ву, а не­ке зе­мље има­ју про­бле­ма са на­бав­ком вак­ци­на. У Дан­ској је нај­ма­ње де­це вак­ци­ни­са­но у Ко­пен­ха­ге­ну, а и дру­ге зе­мље у Евро­пи има­ју про­бле­ме са иму­ни­за­ци­јом у ве­ли­ким гра­до­ви­ма – по­ја­шња­ва др Јан­ко­вић.

Он на­по­ми­ње да од ка­да је на­пра­вље­на вак­ци­на – по­сто­ји и ан­ти­вак­ци­нал­ни ло­би, као и да је на­гла­ша­ва­ње ва­жно­сти вак­ци­на­ци­је мно­го бит­ни­ја вред­ност за­ко­на не­го са­ма ка­зне­на по­ли­ти­ка. 

– Не по­сто­ји вак­ци­на ко­ја је 100 од­сто ефи­ка­сна, и ме­ђу вак­ци­ни­са­ном де­цом би­ће оних ко­ји ни­су ус­пе­ли да раз­ви­ју иму­ни­тет, али су вак­ци­не нај­бо­ља и не­кад је­ди­на за­шти­та од бо­ле­сти. Ви­сок об­у­хват је би­тан јер се та­ко шти­те де­ца ко­ја не сме­ју да се вак­ци­ни­шу због хро­нич­них бо­ле­сти. Она су нај­ви­ше угро­же­на ка­да се на­ђу у окру­же­њу де­це ко­јој ро­ди­те­љи не до­зво­ља­ва­ју да до­би­ју це­пи­во. При­че у ве­зи са ММР вак­ци­ном су оми­ље­не ме­ђу ан­ти­вак­ци­нал­ним ло­би­јем јер се­ју страх ме­ђу ро­ди­те­љи­ма од не­у­ро­ло­шких по­ре­ме­ћа­ја пре све­га аути­зма код де­це. То је нео­сно­ва­но. Са­мо се по­ре­ме­ћај нај­че­шће от­кри­ва у истом уз­ра­сту ка­да се до­би­ја и ова вак­ци­на. Та при­ча је па­ла на свим осно­ва­ма, не по­сто­ји узроч­но-по­сле­дич­на ве­за и све сту­ди­је су то од­ба­ци­ле – до­да­је др Јан­ко­вић.

У Ми­ни­стар­ству здра­вља Ср­би­је на­по­ми­њу да су ана­ли­зе ко­је се ре­дов­но ра­де по­ка­за­ле да опа­да об­у­хват вак­ци­ни­са­не де­це из го­ди­ну у го­ди­ну и да је по­треб­но пред­у­зе­ти ме­ре ко­је ће на си­стем­ски на­чин ути­ца­ти на ве­ћи об­у­хват вак­ци­ни­са­не де­це. У овој ин­сти­ту­ци­ји на­гла­ша­ва­ју да ће у на­ред­ном пе­ри­о­ду ра­ди­ти још ви­ше на еду­ка­ци­ји ка­ко гра­ђа­на, та­ко и здрав­стве­них рад­ни­ка.

Пре­ма ре­чи­ма на­шег углед­ног епи­де­ми­о­ло­га проф. др Зо­ра­на Ра­до­ва­но­ви­ћа, по мно­гим мер­љи­вим по­ка­за­те­љи­ма, од еко­но­ми­је и ви­си­не до­хот­ка, пре­ко ин­фра­струк­ту­ре и еко­ло­ги­је, до де­мо­крат­ске тра­ди­ци­је и вла­да­ви­не пра­ва, Ср­би­ја је бли­жа под­са­хар­ској Афри­ци не­го Дан­ској и Швед­ској. 

– У уре­ђе­ним дру­штви­ма, где се ве­ру­је вла­сти­ма, па и ле­ка­ри ужи­ва­ју по­ве­ре­ње гра­ђа­на, не­ма по­тре­бе за­кон­ски на­ме­та­ти би­ло ко­ју ме­ру ко­ја слу­жи до­бро­би­ти и по­је­дин­ца и за­јед­ни­це. Та­ко се на се­ве­ру Евро­пе, као и у дру­гим зе­мља­ма слич­ног сте­пе­на раз­ви­је­но­сти, вак­ци­на­ци­ја пре­по­ру­чу­је, али је об­у­хват ви­ши не­го у Ср­би­ји. Та­мо по­сто­ји ап­со­лут­но по­ве­ре­ње у до­бро­на­мер­ност ле­ка­ра, па би сум­ња да он на­сту­па у ин­те­ре­су ма­фи­је би­ла схва­ће­на као не­у­о­би­ча­је­но по­на­ша­ње и зах­те­ва­ла би да со­ци­јал­не слу­жбе про­ве­ре ка­кви се до­дат­ни ис­па­ди и ри­зи­ци по де­те мо­та­ју у гла­ви та­кве осо­бе – ис­ти­че др Ра­до­ва­но­вић.

Вак­ци­на­ци­ја је оба­ве­зна у де­ло­ви­ма све­та ко­је од­ли­ку­је скеп­ти­чан од­нос пре­ма пра­вед­но­сти дру­штве­ног си­сте­ма и до­бро­на­мер­но­сти вла­сти (при­мер је САД, са 15, 16 вак­ци­на оба­ве­зних за сту­па­ње у деч­ји, од­но­сно школ­ски ко­лек­тив) или где по­сто­ји ла­го­дан од­нос пре­ма оба­ве­за­ма, као на ју­гу Евро­пе (Ита­ли­ја, Фран­цу­ска, Шпа­ни­ја).

– На­мет­ну­та је ла­жна ди­ле­ма да ли је вак­ци­на­ци­ја пи­та­ње људ­ских сло­бо­да. За по­је­дин­ца ко­ји жи­ви у за­јед­ни­ци, лич­на сло­бо­да пре­ста­је та­мо где по­чи­ње да угро­жа­ва сло­бо­ду дру­гог чо­ве­ка. Од­лу­ка о вак­ци­на­ци­ји ни­је де­мо­крат­ско, већ ци­ви­ли­за­циј­ско пи­та­ње. Циљ је да се по­стиг­не ви­сок об­у­хват, а ствар је так­ти­ке ка­ко ће се до­сти­ћи тај циљ. У зе­мља­ма ЕУ је об­у­хват вак­ци­ном про­тив ма­лих бо­ги­ња, за­у­ша­ка и ру­бе­о­ле (ММР) бар 90 од­сто, са из­у­зет­ком Ита­ли­је и Ки­пра, где је 85 од­сто. Упра­во за­то су Ита­ли­ја­ни уве­ли оба­ве­зну вак­ци­на­ци­ју и про­тив ове три бо­ле­сти – до­да­је др Ра­до­ва­но­вић.

Коментари14
Молимо вас да се у коментарима држите теме текста. Редакција Политике ONLINE задржава право да – уколико их процени као неумесне - скрати или не објави коментаре који садрже осврте на нечију личност и приватан живот, увреде на рачун аутора текста и/или чланова редакције „Политике“ као и било какву претњу, непристојан речник, говор мржње, расне и националне увреде или било какав незаконит садржај. Коментаре писане верзалом и линкове на друге сајтове не објављујемо. Политика ONLINE нема никакву обавезу образлагања одлука везаних за скраћивање коментара и њихово објављивање. Редакција не одговара за ставове читалаца изнесене у коментарима. Ваш коментар може садржати највише 1.000 појединачних карактера, и сматра се да сте слањем коментара потврдили сагласност са горе наведеним правилима.
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

jelisaveta
Ko finansira ovog uglednog starca?
Puno ime
Sta vam je "cepivo"? Citav tekst je smejurija. "U razvijenim zemljama lekari uzivaju poverenje pacijenata" -mozda ti lekari ne ponizavaju trudnice i stare ljude. I nemojte vise sa "treba objasniti roditeljima vaznost vakcina" vec hajmo sa "treba testirati i garantovati bezbednost" i cak ni tad ne sme biti obavezna.
Petar Petrovic
Odbijanje vakcine zbog religije je izgovor. Covek kome drzava ubrzgava strane vakcine gubi licni identitet slobodu a moze i zdravlje da izgubi. Primanjem vakcine prorodno stanje svake celije uorganizmu– DNK se neprevidivao menja! Ostecenje zdravlja ljudi, povecanje obolelih od astme, dijabetisa i alergija zbog “losih“ vakcina je evidentno. Benficije dobrih vakcina su naprocenjive za covecanstvo. Narusavanje zdravlja ljudi zbog losih (uvoznih) vakcina je tragedija koja se mora spreciti. Poznate cinjenice: Neke vakcine pravljene u Belgiji a preko Ujedinjenih Nacija podeljene “slucajno” su prosirile sidu i sterisale narod u Africi. Kazu “otrglo im se kontroli”. Pitam se, zasto te iste vakcine nisu davali belgijancima? Neke vakcine se prave na bazi zive koja unistava nervne celija i izaziva autizam. Uvozne vakcine imaju nemoguce kontrolisan sadrzaj, bezbroj nepoznatih virusa, antitela “cipova” i drugo. Suverene drzave iskljucivo koriste sopstevene vakcine!
Siniša
Ovo kao da je lično Mengele napisao.
MK Ultra
Da vi nama kazete koliko vas placaju satanisticke, depopulacione, vakcinaske sekte da pisete ovakve clanke.

ПРИКАЖИ ЈОШ

Комeнтар успeшно додат!

Ваш комeнтар ћe бити видљив чим га администратор одобри.

Овај веб сајт користи колачиће

Сајт politika.rs користи колачиће у циљу унапређења услуга које пружа. Прикупљамо искључиво основне податке који су неопходни за прилагођавање садржаја и огласа, надзор рада сајта и апликације. Подаци о навикама и потребама корисника строго су заштићени. Даљим коришћењем сајта politika.rs подразумева се да сте сагласни са употребом колачића.