Уторак, 25.01.2022. ✝ Верски календар € Курсна листа
ОДЛУКА АПЕЛАЦИОНОГ СУДА ПО ЖАЛБАМА У СЛУЧАЈУ ВЛАСНИКА „ДЕЛТЕ”

Пише се нова пресуда Мишковићу

(Фото Танјуг/М. Јелесијевић)

Апе­ла­ци­о­ни суд до­нео је од­лу­ку по­во­дом жал­би на пре­су­ду ко­јом је Ми­ро­слав Ми­шко­вић, вла­сник „Дел­те” осу­ђен на пет го­ди­на за­тво­ра и нов­ча­ну ка­зну од осам ми­ли­о­на ди­на­ра, са­зна­је „По­ли­ти­ка” у Апе­ла­ци­о­ном су­ду. Ка­ко од­лу­ка гла­си, од­но­сно да ли је пре­су­да по­твр­ђе­на, уки­ну­та или пре­и­на­че­на, за са­да је стро­го чу­ва­на тај­на, до­да­ју у су­ду, јер је у то­ку из­ра­да пи­са­ног обра­зло­же­ња пре­су­де. 

Тек ка­да пре­су­да бу­де на­пи­са­на, Апе­ла­ци­о­ни суд са­оп­шти­ће шта је од­лу­чио. Та­да ће се зна­ти да ли ће се Ми­шко­ви­ћу су­ди­ти по­но­во или је до­не­та ко­нач­на од­лу­ка, ко­ја мо­же да зна­чи осло­ба­ђа­ње од кри­ви­це или за­твор­ску ка­зну. 

Под­се­ћа­мо, јав­ни део дру­го­сте­пе­ног, жал­бе­ног, по­ступ­ка окон­чан је још у ма­ју. Од та­да до да­нас, слу­чај „Ми­шко­вић” био је под нај­стро­жим ем­бар­гом за јав­ност. Над­ле­жни на­гла­ша­ва­ју да је реч о ве­о­ма обим­ном пред­ме­ту и да ни­је не­у­о­би­ча­је­но да је за од­лу­ку о жал­ба­ма по­треб­но мно­го вре­ме­на. Про­це­ду­ра на­ла­же да ве­ће од пе­то­ро су­ди­ја, ко­јем пред­се­да­ва су­ди­ја Ве­ро­љуб Цвет­ко­вић, за­се­да на не­јав­ној сед­ни­ци и да за­тим гла­са­ју. По­што је од­лу­ка гла­са­њем до­не­та, са­да се пи­ше пре­су­да, што ће ве­ро­ват­но по­тра­ја­ти. 

У су­ду на­во­де да је реч о пред­ме­ту за ко­ји вла­да ве­ли­ко ин­те­ре­со­ва­ње јав­но­сти и на­ја­вљу­ју да ће пре­су­да, чим то бу­де би­ло мо­гу­ће, би­ти са­оп­ште­на јав­но­сти. 

Пре­ма пр­во­сте­пе­ној од­лу­ци су­да, из ју­на про­шле го­ди­не, на ко­ју су жал­бе уло­жи­ле и ту­жба и од­бра­на, Ми­шко­вић је осу­ђен на пет го­ди­на за­тво­ра и на нов­ча­ну ка­зну од осам ми­ли­о­на ди­на­ра због по­ма­га­ња си­ну Мар­ку Ми­шко­ви­ћу у ута­ји по­ре­за од око три ми­ли­о­на евра. 

Ми­шко­вић је осло­бо­ђен за зло­у­по­тре­бу по­ло­жа­ја од­го­вор­ног ли­ца, од­но­сно за из­вла­че­ње нов­ца из пу­тар­ских пред­у­зе­ћа. 

Вла­сник „Дел­те” је у оба по­ступ­ка оспо­рио да је по­чи­нио кри­вич­на де­ла, на­во­де­ћи да је суд­ски про­цес усме­рен про­тив ње­го­вог лич­ног кре­ди­би­ли­те­та и ра­ди уру­ша­ва­ња ком­па­ни­је ко­ја за­по­шља­ва 7.700 љу­ди. Об­ја­снио је шта зна­чи уче­шће фи­нан­сиј­ског ин­ве­сти­то­ра и не­ги­рао из­вла­че­ње нов­ца из пу­тар­ских пред­у­зе­ћа ко­је је, пре­ма оп­ту­жни­ци, до­ве­ло до бло­ка­да ра­да тих фир­ми. 

Ми­шко­вић је на­гла­сио да не­пла­ћа­ње по­ре­за на до­ка­пи­та­ли­за­ци­ју, ко­је се ње­му и си­ну при­пи­су­је, ни­је би­ло пред­ви­ђе­но ни­јед­ним за­ко­ном и да та­кав по­рез ни­је ни­кад на­пла­ћен у исто­ри­ји Ср­би­је. 

Та­ма­ра Ри­стић, за­ме­ни­ца ту­жи­о­ца за ор­га­ни­зо­ва­ни кри­ми­нал тра­жи­ла је да Апе­ла­ци­о­ни суд уки­не осло­ба­ђа­ју­ћи део пре­су­де за зло­у­по­тре­бе у пу­тар­ским пред­у­зе­ћи­ма и на­ло­жи но­во су­ђе­ње, док је за део оп­ту­жбе ко­ји се од­но­си на ута­ју по­ре­за тра­жи­ла стро­же ка­зне – и за­твор­ску и нов­ча­ну. 

Она је де­таљ­но ана­ли­зи­ра­ла све по­сло­ве оба­вље­не у при­ва­ти­за­ци­ји пу­тар­ских пред­у­зе­ћа, оце­нив­ши да је све до тр­го­ви­не 37 од укуп­но 500.000 ак­ци­ја ПЗП „Ниш” би­ло за­ко­ни­то. На­гла­си­ла је да је це­на тих ак­ци­ја за 12 да­на уве­ћа­на са 3.300 на 9.800 ди­на­ра, чи­ме је на­бав­на це­на укуп­ног бро­ја ак­ци­ја са де­вет уве­ћа­на на 25 ми­ли­о­на евра. Она је за­кљу­чи­ла да је та­да тре­ба­ло да се пла­ти по­рез, што ни­је учи­ње­но. 

– Чи­тав ток по­ступ­ка по­ка­зу­је нео­бјек­тив­ност. Нај­пре спа­ја­ње овог пред­ме­та са про­це­сом „Фам” про­тив Ми­ла Ђу­ра­шко­ви­ћа, са­мо да би се пред­мет од­у­зео од су­ди­је Вла­ди­ми­ра Ву­чи­ни­ћа, ко­ме је пре­ће­но да ће из­гу­би­ти по­сао за­то што је Ми­шко­ви­ћу вра­тио па­сош ра­ди од­ла­ска на слу­жбе­ни пут. За го­ди­ну да­на одр­жа­но је 60 пре­тре­са, а ви­ше од 20 адво­ка­та на­пу­сти­ло је су­ђе­ње због кр­ше­ња пра­ва на пра­вич­но су­ђе­ње. Пре­су­да је на­пи­са­на на 1.000 стра­ни­ца, а у њој ни­је обра­зло­же­но нај­ва­жни­је – ка­ко је низ за­ко­ни­тих по­сло­ва до­вео до не­за­ко­ни­те имо­вин­ске ко­ри­сти – ре­као је, по­ред оста­лог, Ми­шко­ви­ћев адво­кат Зден­ко То­ма­но­вић у свом из­ла­га­њу пред Апе­ла­ци­о­ним су­дом.

Коментари14
Молимо вас да се у коментарима држите теме текста. Редакција Политике ONLINE задржава право да – уколико их процени као неумесне - скрати или не објави коментаре који садрже осврте на нечију личност и приватан живот, увреде на рачун аутора текста и/или чланова редакције „Политике“ као и било какву претњу, непристојан речник, говор мржње, расне и националне увреде или било какав незаконит садржај. Коментаре писане верзалом и линкове на друге сајтове не објављујемо. Политика ONLINE нема никакву обавезу образлагања одлука везаних за скраћивање коментара и њихово објављивање. Редакција не одговара за ставове читалаца изнесене у коментарима. Ваш коментар може садржати највише 1.000 појединачних карактера, и сматра се да сте слањем коментара потврдили сагласност са горе наведеним правилима.
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

zoran
Ko je iole normalan ocekivao da ce g. Miskovic (i njemu slicni) biti osudjen. Jednostavno, covek je radio sve po zakonu. Druga je prica sto su zakoni napravljeni po meri tajkuna. Postoji bezbroj primera da su unistavali firme, izvlacili novac, odvodili ih u stecaj, radnike ostavljali bez posla a u stecajnom postupku ih "iznajmljivali" i kasnije kroz bankrot, ociscene od dugova i radnika kupovali za male pare. I sve je po zakonu. Inace Srbija je poznata po vladavini prava. U to se uveravamo svaki dan, svaki sat. Danas izvrsitelji iseljavaju neku porodicu u Golubincima, u isto vreme ministar odbrane koji ne moze da dokaze poreklo tricavih 200.000 evra se segaci sa javnoscu. Kada bi osteceni radnici i obespravljeni gradjani zbog ovakvog bahatog ponasanja vlasti prestali sa placanjem svojih obaveza ka drzavi i jasno rekli da ista ta drzava svoja potrazivanja naplati od tajkuna i ministara poput Vulina & CO, druga bi se pesma orila Srbijom. Valjda cemo se opametiti. Nekada.
Dusan
Ma, 'radi on po zakonu' jos od Kipra i devedesetih! Ali dok glasamo za one koji nas istovremeno 'uvode u Evropu' i stite jednog Miskovica, ostajemo u devedesetim, zauvek!
Драган
Тресла се гора и опет се родио Миш(ковић).
Velizar
Karic je nazad u Srbiji, Dacic Ministar, seseljev 'Pitomac; Predsednik, Mirin Vulin, Ministar Odbrane, ... devedesete u Srbiji u svojoj punoj lepoti, .... I sada ce neko da posalje bivseg 'slobinog Rotsilda" u zatvor ?!?!? :))))) :))))) :)))))
Saša Šćepanović
Na robiju pod hitno ili nek uplati meni 2.000€ da mu sredim odlaganje izvršenja kazne..
Milos miokovic
Moli se hitri sastanak sindikata i gosn.Atanackovica,da se dogovori koliko da se uplati Zdenku Tomanovicu,za sve do sada uradjeno za srpstvo a u ovom procesu pride jer se radi o najvecem i najdrazem poslodavcu i blago receno velikoj manipulaciji vlasti sa javnoscu,kada je u pitanju ovaj nevini covek,......radnici srbije do konacnih skidanja optuzbi!!!
Nenad
... i najveci ratni profiter u istoriji Srbije, najvazniji milosevicev finansijer rata i rezima devedesetih, slavni 'izvoznik' stare devizne stednje na Kipar, 'otac i majka' naseg 'tajkunizma' koji je nasledila tzv. 'demokratska vlast 2000te, i uz vucicevu pomoc rasturio srpsku privredu. Simbol bede, parazitske korupcije, bezvlasca i devedesetih koje se nikada nisu zavrsile!

ПРИКАЖИ ЈОШ

Комeнтар успeшно додат!

Ваш комeнтар ћe бити видљив чим га администратор одобри.

Овај веб сајт користи колачиће

Сајт politika.rs користи колачиће у циљу унапређења услуга које пружа. Прикупљамо искључиво основне податке који су неопходни за прилагођавање садржаја и огласа, надзор рада сајта и апликације. Подаци о навикама и потребама корисника строго су заштићени. Даљим коришћењем сајта politika.rs подразумева се да сте сагласни са употребом колачића.