Уторак, 31.01.2023. ✝ Верски календар € Курсна листа

Спрат више за пензионерски центар

У овом кутку у Поштанској улици у Новом Саду налази се и кројачки салон, перионица веша, а у удружењу најављују да би могли да обезбеде и један бесплатан оброк, доручак или ручак, за сваког члана самца
Сваког дана ангажовано две стотине корисника (Фотографије Удру­же­ње пен­зи­о­не­ра гра­да Но­вог Са­да )

Ре­кон­струк­ци­ја де­ла згра­де у ко­јој је сме­штен Днев­ни цен­тар Удру­же­ња пен­зи­о­не­ра гра­да Но­вог Са­да тре­ба­ло би да поч­не кра­јем ове или по­чет­ком 2018. го­ди­не. Про­је­кат об­но­ве објек­та у дво­ри­шном де­лу већ је ура­ђен, от­кри­ва Мо­мо Чо­ла­ко­вић, пред­сед­ник град­ске ор­га­ни­за­ци­је пен­зи­о­не­ра Но­вог Са­да, а фи­нан­сиј­ску по­моћ у овом ве­ли­ком по­слу удру­же­ње оче­ку­је и од град­ских вла­сти.

– За цео по­ду­хват по­треб­но нам је из­ме­ђу 16 до 17 ми­ли­о­на ди­на­ра. У том де­лу згра­де мо­ра­ће да се по­диг­не спрат, да се уре­ди про­стор за све ак­тив­но­сти ко­је днев­ни цен­тар ина­че има у по­ну­ди. Код нас је сва­ког да­на ан­га­жо­ва­но око 200 пен­зи­о­не­ра, што ни­је ма­ло љу­ди. Ту има­мо и ку­так за ор­га­ни­зо­ва­ње ту­ри­стич­ких ту­ра, а баш пре­ко нас из­ме­ђу 6.000 и 7.000 чла­но­ва иде на ра­зно­ра­зне из­ле­те...

Уз­гред, око 2.500 пен­зи­о­не­ре бес­плат­но од­ла­зи и у ба­ње и ле­чи­ли­шта, што пре­ко Фон­да за пен­зиј­ско и ин­ва­лид­ско оси­гу­ра­ње, што уз по­моћ гра­да Но­вог Са­да – на­бра­ја Чо­ла­ко­вић и на­ја­вљу­је да но­во­сад­ско удру­же­ње има у пла­ну, уз по­моћ РТ „Вој­во­ди­на”, да осну­је и ТВ ста­ни­цу „Пен­зи­о­нер”, где би ова гру­па гра­ђа­на мо­гла да се ин­фор­ми­ше о свим но­ви­те­ти­ма.

Удру­же­ње пен­зи­о­не­ра гра­да Но­вог Са­да осно­ва­ло је пре го­ди­ну и по да­на днев­ни цен­тар у По­штан­ској ули­ци у ко­јем у то­ку да­на бо­ра­ви из­ме­ђу 40 и 60 пен­зи­о­не­ра. У том про­сто­ру ко­ри­сни­ци има­ју мо­гућ­но­сти да уче­ству­ју у кре­а­тив­ним ра­ди­о­ни­ца­ма, спорт­ској, ли­ков­ној, ша­хов­ској сек­ци­ји, а по­сто­ји и кул­тур­но-умет­нич­ко дру­штво. У скло­пу днев­ног кут­ка по­сто­ји и кро­јач­ки цен­тар и пе­ри­о­ни­ца ве­ша, а удру­же­ње се мо­же по­хва­ли­ти и фри­зер­ским са­ло­ном. По­сто­ји от­ка­ко је осно­ван цен­тар, и у ње­му се пен­зи­о­не­ри ши­ша­ју за 80 ди­на­ра, док ста­ри­је да­ме за но­ву фри­зу­ру тре­ба да одво­је сто ди­на­ра. 

– Кроз фри­зер­ски са­лон го­ди­шње про­ђе око 5.500 пен­зи­о­не­ра, а у окви­ру днев­ног цен­тра 6.000–7.000 ста­ри­јих. Кро­јач­ки са­лон по­чео је да ра­ди пре три ме­се­ца, јер има­мо ко­ри­сни­ка ко­ји­ма је та услу­га пре­ко  по­треб­на – ис­ти­че Чо­ла­ко­вић и под­се­ћа да ве­ли­ки број нај­ста­ри­јих пен­зи­о­не­ра, на­ро­чи­то са­ма­ца, ни­је у ста­њу да на аде­ква­тан на­чин бри­не о чи­сто­ћи сво­је оде­ће. 

Баш због то­га све ви­ше пен­зи­о­нер­ских удру­же­ња по­ку­ша­ва да им по­мог­не та­ко што пра­ве пла­но­ве о отва­ра­њу пе­ри­о­ни­ца ве­ша. Јед­на од њих од­не­дав­но ра­ди и у днев­ном цен­тру но­во­сад­ског удру­же­ња. 

– За са­да је­ди­но на­ше удру­же­ње има та­кву по­ну­ду у зе­мљи, а ко­ли­ко чу­јем и град Бе­о­град има на­ме­ру да отво­ри пе­ри­о­ни­цу за ста­ри­је су­гра­ђа­не – от­кри­ва Чо­ла­ко­вић и до­да­је да удру­же­ње има у пла­ну и да обез­бе­ди је­дан бес­пла­тан оброк, до­ру­чак или ру­чак, сва­ком сам­цу ко­ји до­ла­зи у пен­зи­о­нер­ски днев­ни цен­тар у По­штан­ској ули­ци.

 

Ви­ше од 20.000 чла­но­ва

Удру­же­ње пен­зи­о­не­ра Но­вог Са­да јед­но је од нај­ма­сов­ни­јих у Ср­би­ји. Има ви­ше од 20.000 чла­но­ва, али и око 40.000 ко­ри­сни­ка ко­ји до­ла­зе у удру­же­ње. То и не чу­ди, с об­зи­ром на то да за при­пад­ни­ке тре­ћег до­ба ова ор­га­ни­за­ци­ја има чак два­де­се­так раз­ли­чи­тих по­ну­да. Ка­да је би­ла ак­ту­ел­на за­ме­на здрав­стве­них књи­жи­ца ка­жу да су при­ми­ли под сво­је окри­ље око 10.500 нај­у­гро­же­ни­јих пен­зи­о­не­ра. Код њих су пре­да­ва­ли сво­је књи­жи­це, ни­су мо­ра­ли са­ти­ма да сто­је у ре­до­ви­ма, већ су то чла­но­ви учи­ни­ли за њих. Њи­хо­во је би­ло са­мо да до­ђу у ово удру­же­ње и пре­у­зму сво­ју но­ву здрав­стве­ну књи­жи­цу, при­се­ћа се пред­сед­ник Удру­же­ња пен­зи­о­не­ра Но­вог Са­да. 

 

Но­ви клу­бо­ви за Ки­сач и Ле­дин­це

У окви­ру град­ске за­јед­ни­це Но­вог Са­да по­сто­ји 18 клу­бо­ва за пен­зи­о­не­ре у ко­ји­ма они ра­до чи­та­ју штам­пу, дру­же се, игра­ју кар­те, до­ми­не, шах... Над­ле­жни на­ја­вљу­ју да ће у на­ред­них не­ко­ли­ко го­ди­на сва­ка ме­сна за­јед­ни­ца у Но­вом Са­ду има­ти клуб за ста­ри­је и  пен­зи­о­не­ре.

– Ра­чу­на­мо да ће се број клу­бо­ва по­пе­ти на ба­рем 25. До­бра вест је и да ће се и у на­се­љи­ма, као што су Ки­сач и Ле­дин­ци, у на­ред­ној го­ди­ни отво­ри­ти но­ви про­сто­ри за оку­пља­ње пен­зи­о­не­ра – на­ја­вљу­је Мо­мо Чо­ла­ко­вић.

Коментари0
Молимо вас да се у коментарима држите теме текста. Редакција Политике ONLINE задржава право да – уколико их процени као неумесне - скрати или не објави коментаре који садрже осврте на нечију личност и приватан живот, увреде на рачун аутора текста и/или чланова редакције „Политике“ као и било какву претњу, непристојан речник, говор мржње, расне и националне увреде или било какав незаконит садржај. Коментаре писане верзалом и линкове на друге сајтове не објављујемо. Политика ONLINE нема никакву обавезу образлагања одлука везаних за скраћивање коментара и њихово објављивање. Редакција не одговара за ставове читалаца изнесене у коментарима. Ваш коментар може садржати највише 1.000 појединачних карактера, и сматра се да сте слањем коментара потврдили сагласност са горе наведеним правилима.
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Комeнтар успeшно додат!

Ваш комeнтар ћe бити видљив чим га администратор одобри.

Овај веб сајт користи колачиће

Сајт politika.rs користи колачиће у циљу унапређења услуга које пружа. Прикупљамо искључиво основне податке који су неопходни за прилагођавање садржаја и огласа, надзор рада сајта и апликације. Подаци о навикама и потребама корисника строго су заштићени. Даљим коришћењем сајта politika.rs подразумева се да сте сагласни са употребом колачића.