Недеља, 29.01.2023. ✝ Верски календар € Курсна листа

Пет дана сениорске олимпијаде

Од 29. септембра до 3. октобра у Врњачкој Бањи окупиће се такмичари и старији грађани из свих крајева Србије да одмере снаге тела и ума у седам дисциплина
(Фото Покрет трећег доба)

Де­се­та по ре­ду Олим­пи­ја­да спор­та, здра­вља и кул­ту­ре тре­ћег до­ба све­ча­но ће би­ти отво­ре­на у пе­так 29. сеп­тем­бра у Вр­њач­кој Ба­њи, у 18 са­ти на пр­о­ме­на­ди код ма­ле фон­та­не, уз при­су­ство свих уче­сни­ка ове ју­би­лар­не ма­ни­фе­ста­ци­је и бр­ој­них зва­ни­ца из зе­мље и ино­стран­ства.

На ма­ни­фе­ста­ци­ји ко­ја је и ове го­ди­не овен­ча­на кри­ла­ти­цом „За ак­тив­ну кре­а­тив­ну ста­рост”, пре­ма тр­о­днев­ном так­ми­чар­ском пр­о­гра­му над­ме­та­ће се ви­ше од 1.500 ста­ри­јих так­ми­ча­ра. Осим до­ма­ћих еки­па, уче­шће на пе­то­днев­ној олим­пи­ја­ди на­ја­ви­ли су и го­сти из Ита­ли­је, Ки­пра, Бу­гар­ске, Швед­ске, Ру­си­је, Ки­не...

Ка­ко је то би­ло и ра­ни­јих го­ди­на, сви они так­ми­чи­ће се у се­дам ди­сци­пли­на – бр­зом хо­да­њу, ша­ху, пи­ка­ду, ри­бо­ло­ву, стре­ља­штву, фуд­бал­ским и ко­шар­ка­шким ди­сци­пли­на­ма. Орга­ни­за­то­ри на­во­де да над­ме­та­ња у Вр­њач­кој Ба­њи не­ће има­ти са­мо спорт­ски ка­рак­тер, јер ће се у овом по­пу­лар­ном ту­ри­стич­ком ме­сту орга­ни­зо­ва­ти и струч­на пре­да­ва­ња, где ће се углав­ном го­во­ри­ти о здра­вљу, а би­ће упри­ли­че­ни и умет­нич­ки, књи­жев­ни, за­бав­ни пр­о­гра­ми...

– Пр­вог да­на би­ће отво­ре­на из­ло­жба сли­кар­ске ко­ло­ни­је из 2016. и по­став­ка спорт­ских ко­лор-фо­то­гра­фи­ја ауто­ра Ми­ро­сла­ва То­до­ро­ви­ћа. У ве­чер­њим са­ти­ма по­се­ти­о­це оче­ку­је и из­ло­жба цр­но-бе­лих фо­то­гра­фи­ја Љу­би­во­ја Ршу­мо­ви­ћа, као и пре­зен­та­ци­ја ње­го­вог ства­ра­ла­штва у хо­те­лу „Цеп­тер”. По­сле ће би­ти орга­ни­зо­ва­на и игран­ка – на­ја­вљу­је Ва­си­ли­је Бе­ло­бр­ко­вић, пред­сед­ник орга­ни­за­ци­о­ног од­бо­ра Олим­пи­ја­де По­кре­та тре­ћег до­ба. 

У су­бо­ту 30. сеп­тем­бра, по­сле шта­фе­те у бр­зом хо­да­њу, би­ће орга­ни­зо­ван и ма­ра­тон за нај­мла­ђе. Ђа­ци пр­ва­ци Основ­не шко­ле „По­пин­ски бор­ци” уче­ство­ва­ће у тр­ци „На сло­во на сло­во” ка­да ће по­ку­ша­ти на пре­ђу 42 ми­ли­о­на ми­ли­ме­та­ра. 

Пр­вог ок­то­бра би­ће орга­ни­зо­ван и Ба­зар здра­вља где ће ста­ри­ји гра­ђа­ни има­ти бр­ој­не бес­плат­не здрав­стве­не, а по­себ­но оф­тал­мо­ло­шке, пре­гле­де. Уче­сни­ке оче­ку­је и са­јам на ко­јем ће би­ти пред­ста­вље­ни пр­о­из­во­ђа­чи и ди­стри­бу­те­ри ле­ко­ва, по­ма­га­ла, опре­ме и услу­га на­ме­ње­них ста­ри­ји­ма.

Орга­ни­за­то­ри на­ја­вљу­ју и да је ју­би­лар­на ма­ни­фе­ста­ци­ја за сва­ко­га ви­ше од спор­та, а у њој су сви по­бед­ни­ци, по­себ­но за­то што оства­ру­ју циљ, а то је ак­тив­на и кре­а­тив­на ста­рост. 

– Ове го­ди­не уче­шће је на­ја­ви­ло и 70 па­ра­пле­ги­ча­ра, по­тру­ди­ће­мо се да по­но­во уче­ству­ју и осо­бе са оште­ће­ним слу­хом, ви­дом, смет­ња­ма у го­во­ру, дис­тро­фи­ча­ри... – на­ја­вљу­је пред­сед­ник орга­ни­за­ци­о­ног од­бо­ра Олим­пи­ја­де По­кре­та тре­ћег до­ба. 

При­ја­вљи­ва­ње уче­сни­ка за­вр­ше­но је 15. сеп­тем­бра, а у свим спорт­ско-ре­кре­а­тив­ним ди­сци­пли­на­ма уче­ству­ју оба по­ла и еки­пе су оба­ве­зно ме­шо­ви­те – под­се­ћа Бе­ло­бр­ко­вић.

У то­ку олим­пи­ја­де би­ће упри­ли­че­не и две бес­плат­не би­о­скоп­ске пр­о­јек­ци­је, за гра­ђа­не и уче­сни­ке ма­ни­фе­ста­ци­је. Пр­вог и дру­гог да­на ок­то­бра од 18 са­ти би­ће пу­ште­ни фил­мо­ви „Зо­на Зам­фи­ро­ва 2” и „Ко­зје уши”.

 

Пре так­ми­че­ња код ле­ка­ра по са­вет

Спорт­ска так­ми­че­ња су екип­на, из­у­зев ри­бо­ло­ва ко­ји је по­је­ди­нач­на спорт­ска ди­сци­пли­на. Еки­па мо­ра би­ти ме­шо­ви­та, што зна­чи да је нај­ма­ње је­дан так­ми­чар су­прот­ног по­ла. У њој нај­ви­ше јед­на осо­ба мо­же би­ти мла­ђа од 60 го­ди­на. Чи­ни је нај­ви­ше пет так­ми­ча­ра ко­ји пред­ста­вља­ју др­жа­ву, град, оп­шти­ну, орга­ни­за­ци­ју ци­вил­ног дру­штва, удру­же­ње гра­ђа­на, стру­ков­но или за­ви­чај­но удру­же­ње... 

Орга­ни­за­то­ри под­се­ћа­ју уче­сни­ке да се пре до­ла­ска на олим­пи­ја­ду оба­ве­зно кон­сул­ту­ју са сво­јим иза­бра­ним ле­ка­ром да ли су здрав­стве­но спо­соб­ни за уче­шће у спорт­ско-ре­кре­а­тив­ном пр­о­гра­му ове ма­ни­фе­ста­ци­је.

 

Де­вет ми­ли­о­на ди­на­ра за орга­ни­за­ци­ју

Да би олим­пи­ја­да уоп­ште „ста­ла на но­ге” по­треб­но је нај­ма­ње око де­вет ми­ли­о­на ди­на­ра. Од те су­ме Фонд за пен­зиј­ско и ин­ва­лид­ско оси­гу­ра­ње из­два­ја 5,6 ми­ли­о­на ди­на­ра, док оста­ла око че­ти­ри ми­ли­о­на ди­на­ра ула­жу уче­сни­ци.

– Олим­пи­ја­да се орга­ни­зу­је по прин­ци­пу са­мо­по­мо­ћи. Ори­јен­та­ци­о­но, сва­ко за сво­је уче­шће тре­ба да одво­ји по 9.600 ди­на­ра. Тај но­вац уче­сни­ку ће би­ти до­во­љан за сме­штај и хра­ну – от­кри­ва Ва­си­ли­је Бе­ло­бр­ко­вић и до­да­је да је По­крет тре­ћег до­ба при­пре­мио и на­гра­де за уче­сни­ке олим­пи­ја­де. 

– Ове го­ди­не 169 нај­си­ро­ма­шни­јих оп­шти­на у Ср­би­ји ша­ље сво­је тр­о­чла­не еки­пе да уче­ству­ју. Њи­ма смо обез­бе­ди­ли бес­плат­но уче­шће – ис­ти­че Бе­ло­бр­ко­вић.

Коментари1
Молимо вас да се у коментарима држите теме текста. Редакција Политике ONLINE задржава право да – уколико их процени као неумесне - скрати или не објави коментаре који садрже осврте на нечију личност и приватан живот, увреде на рачун аутора текста и/или чланова редакције „Политике“ као и било какву претњу, непристојан речник, говор мржње, расне и националне увреде или било какав незаконит садржај. Коментаре писане верзалом и линкове на друге сајтове не објављујемо. Политика ONLINE нема никакву обавезу образлагања одлука везаних за скраћивање коментара и њихово објављивање. Редакција не одговара за ставове читалаца изнесене у коментарима. Ваш коментар може садржати највише 1.000 појединачних карактера, и сматра се да сте слањем коментара потврдили сагласност са горе наведеним правилима.
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Sreten Bozic -Wongar
Alatku u Ruke i na njivu. Rad je najzdravija tvorevina. Zemlja je obrasla u korov.

Комeнтар успeшно додат!

Ваш комeнтар ћe бити видљив чим га администратор одобри.

Овај веб сајт користи колачиће

Сајт politika.rs користи колачиће у циљу унапређења услуга које пружа. Прикупљамо искључиво основне податке који су неопходни за прилагођавање садржаја и огласа, надзор рада сајта и апликације. Подаци о навикама и потребама корисника строго су заштићени. Даљим коришћењем сајта politika.rs подразумева се да сте сагласни са употребом колачића.