Петак, 27.05.2022. ✝ Верски календар € Курсна листа

Због уједа платили 44 милиона

Неке процене кажу да би изградња још једног азила за напуштене псе у Ваљеву коштала двоструко мање од годишње исплате одштете грађанима које су напале луталице
Честа слика у центру Ваљева (Фо­то О. Бановић)

Ва­ље­во – У про­те­клих не­што ви­ше од две и по го­ди­не, за на­кна­ду ште­те од ује­да па­са лу­та­ли­ца и суд­ске тро­шко­ве по том осно­ву из бу­џе­та гра­да Ва­ље­ва и са ра­чу­на Јав­ног ко­му­нал­ног пред­у­зе­ћа „Ви­драк” ис­пла­ће­но је укуп­но пре­ко 44 ми­ли­о­на ди­на­ра.

До сре­ди­не ав­гу­ста из град­ске ка­се, за суд­ске пре­су­де и ван­суд­ска по­рав­на­ња са они­ма ко­ји су има­ли бли­ске су­сре­те са че­тво­ро­но­жним лу­та­ли­ца­ма, оти­шло је 3,72 ми­ли­о­на ди­на­ра, док ци­фра за ко­ју је остао „кра­так” ЈКП „Ви­драк”, ко­ји оба­вља ко­му­нал­ну де­лат­ност зо­о­хи­ги­је­не у гра­ду, још увек ни­је по­зна­та, али си­гур­но ни­је ма­ла.

Ово су по­да­ци из „Ин­фор­ма­ци­је у ве­зи са ре­ша­ва­њем про­бле­ма па­са лу­та­ли­ца и ма­ча­ка у гра­ду Ва­ље­ву”, ко­је је Оде­ље­ње за ло­кал­ни раз­вој, при­вре­ду и ко­му­нал­не по­сло­ве при­пре­ми­ло за Скуп­шти­ну гра­да.

„Ре­жи­ра­ни” ује­ди па­са?
У ин­фор­ма­ци­ји ко­ју су над­ле­жни из Град­ске упра­ве при­пре­ми­ли за Скуп­шти­ну гра­да на­во­ди се да се у по­ступ­ци­ма ко­ји се пред су­дом во­де по ту­жба­ма гра­ђа­на због ује­да па­са лу­та­ли­ца у ве­ћи­ни слу­ча­је­ва да­је се пу­на ве­ра ис­ка­зу ту­жи­о­ца, без об­зи­ра на не­до­ста­так све­до­ка, не­пот­пу­ну ме­ди­цин­ску до­ку­мен­та­ци­ју и крај­ње сум­њи­ве окол­но­сти до­га­ђа­ја. Дру­гим ре­чи­ма, ја­сно је да има и оних ко­ји на раз­не на­чи­не успе­шно „ре­жи­ра­ју” ује­де па­са, са­мо да би на­пла­ти­ли ште­ту из град­ске ка­се. Суд, не­рет­ко, усва­ја ту­жбе­не зах­те­ве без озбиљ­ни­је ана­ли­зе до­ка­за, што има све те­же по­сле­ди­це по бу­џет Ва­ље­ва, са­оп­шти­ли су над­ле­жни из Град­ске упра­ве.

У ин­фор­ма­ци­ји сто­ји да се из го­ди­не у го­ди­ну по­ве­ћа­ва број од­штет­них зах­те­ва по осно­ву ује­да па­са лу­та­ли­ца, што за по­сле­ди­цу има и ве­ће тро­шко­ве ко­је град Ва­ље­во и ЈКП „Ви­драк” мо­ра­ју да ис­пла­те по осно­ву пре­су­да и ван­суд­ских по­рав­на­ња. 

Не­зва­нич­не про­це­не ка­жу да би адап­та­ци­ја и про­ши­ре­ње по­сто­је­ћег или из­град­ња још јед­ног, но­вог ази­ла за псе у Ва­ље­ву ко­шта­ла упо­ла ма­ње од ис­пла­те од­штет­них зах­те­ва због ује­да па­са лу­та­ли­ца на го­ди­шњем ни­воу.

На осно­ву рас­по­ло­жи­вих по­да­та­ка, Оде­ље­ње за ло­кал­ни раз­вој, при­вре­ду и ко­му­нал­не по­сло­ве пред­ла­же да се из­ра­ди Стра­те­ги­ја за ре­ша­ва­ње про­бле­ма на­пу­ште­них па­са лу­та­ли­ца у скла­ду са од­ред­ба­ма За­ко­на о до­бро­би­ти жи­во­ти­ња ко­јом би се де­фи­ни­са­ле ме­ре за сма­ње­ње по­пу­ла­ци­је на­пу­ште­них па­са на те­ри­то­ри­ји Ва­ље­ва, да се про­ши­ри по­сто­је­ћи или из­гра­ди но­ви обје­кат ази­ла за псе, да се Слу­жба зо­о­хи­ги­је­не ЈКП „Ви­драк” до­дат­но опре­ми и ка­дров­ски оја­ча, да се уна­пре­ди по­сту­пак мир­ног ре­ша­ва­ња спо­ро­ва за на­док­на­ду ште­те гра­ђа­ни­ма ко­ји су се на­шли на ме­ти па­са лу­та­ли­ца. 

 

Пси гри­зу, а бу­џет пла­ћа

За 26 ује­де­них гра­ђа­на и 30 за­кла­них ова­ца, ко­је су пси лу­та­ли­це по­чи­ни­ле у ју­лу и ав­гу­сту, оште­ће­ни до­би­ја­ју 1.022.450 ди­на­ра

Гор­њи Ми­ла­но­вац – Арап­ска по­сло­ви­ца „Пси ла­ју, а ка­ра­ван про­ла­зи”, мо­гла би у на­шем слу­ча­ју да гла­си: пси ује­да­ју и ко­љу, а бу­џет пла­ћа. Пре не­пу­на два ме­се­ца, из оп­штин­ске ка­се је ис­пла­ће­но 726.500 ди­на­ра оште­ће­ним гра­ђа­ни­ма ко­је су лу­та­ли­це, то­ком ма­ја и ју­на, угри­зле или им по­кла­ле ов­це. Ју­че су Оп­штин­ском ве­ћу пси лу­та­ли­це „ис­по­ста­ви­ле фак­ту­ру” на 1.022.450 ди­на­ра за „по­сло­ве” ко­је су оба­ви­ли у два лет­ња ме­се­ца. На­и­ме, то­ли­ки је из­нос ште­те ко­ју је про­це­ни­ла оп­штин­ска ко­ми­си­ја, а по зах­те­ви­ма 46 жи­те­ља гра­да и се­ла.

То­ком ју­ла и ав­гу­ста, лу­та­ли­це су угри­зле, за ру­ку или за но­гу, 26 осо­ба за што ће се, пу­тем по­рав­на­ња, оште­ће­ни­ма ис­пла­ти­ти 743.000 ди­на­ра. Исто­вре­ме­но, по па­шња­ци­ма и то­ро­ви­ма у 17 се­о­ских до­ма­ћин­ста­ва је за­кла­но 30 ву­не­них бра­ва (ов­це, ов­но­ви, јаг­њад). За при­чи­ње­ну ште­ту до­ма­ћи­ни ће би­ти на­ми­ре­ни са 249.450 ди­на­ра. 

С об­зи­ром на чи­ње­ни­цу да се од­лу­чи­ва­ње о на­кна­ди оште­ће­ни­ма на днев­ном ре­ду сед­ни­ца оп­штин­ских већ­ни­ка на­ђе ви­ше пу­та го­ди­шње, те да се из бу­џе­та у ту свр­ху од­ли­је по не­ко­ли­ко ми­ли­о­на ди­на­ра, би­ло је за оче­ки­ва­ње да не­ко од чла­но­ва Оп­штин­ског ве­ћа по­диг­не глас, а не са­мо ру­ку. Да по­ста­ви пи­та­ње хо­ће ли се про­блем ре­ша­ва­ти на дру­ги на­чин, ко ће га и ка­ко ре­ша­ва­ти, или је ствар не­ре­ши­ва друк­чи­је, осим из­гла­са­ва­њем су­ме ко­ју ва­ља по­де­ли­ти оште­ће­ни­ма. 

За­то је из­ве­штач „По­ли­ти­ке”, по­сле сед­ни­це, упи­тао пред­сед­ни­ка оп­шти­не Де­ја­на Ко­ва­че­ви­ћа шта чи­ни ло­кал­на са­мо­у­пра­ва или пла­ни­ра да чи­ни да би се, ако не су­зби­ла, а оно знат­но ума­њи­ла по­шаст ко­ју узро­ку­ју ни­чи­ји пси, а сред­ства ко­ји­ма се „по­кри­ва” њи­хов зу­лум ко­ри­сни­је тро­ши­ла.

– На­жа­лост, то је ви­ше­го­ди­шњи про­блем и ове го­ди­не се ис­по­ља­ва из ме­се­ца у ме­сец. Осим што ис­пла­ћу­је­мо оште­ће­ни­ма нов­ча­не на­кна­де, из­два­ја­мо и по 30.000 хи­ља­да ди­на­ра за сва­ког пса ко­јег спе­ци­ја­ли­зо­ва­на ор­га­ни­за­ци­ја из Вр­њач­ке Ба­ње ухва­ти на на­шем ата­ру ра­ди сте­ри­ли­за­ци­је и чи­по­ва­ња. Го­ди­шње се, та­ко, бу­џет „олак­ша” за из­нос од пет до де­сет ми­ли­о­на ди­на­ра. Раз­го­ва­рао сам не­дав­но са ло­кал­ним дру­штвом за за­шти­ту жи­во­ти­ња да нам по­мог­ну да има­мо ма­ње про­бле­ма, па се на­дам да ће ствар убр­зо кре­ну­ти у по­зи­тив­ном сме­ру – ре­као нам је пред­сед­ник оп­шти­не.

Сте­ри­ли­са­ни и чи­по­ва­ни пси се по­но­во вра­ћа­ју на оп­штин­ски атар као нео­па­сни, али по­ко­љи ова­ца и ује­ди гра­ђа­на се не сма­њу­ју, на­про­тив. У Ми­ла­нов­цу сум­ња­ју, без до­ка­за, да им из окол­них гра­до­ва до­во­зе лу­та­ли­це и но­ћу ис­пу­шта­ју из во­зи­ла. Ме­ђу­тим, и окол­ни гра­до­ви и оп­шти­не има­ју, не ма­њи, про­блем и „ре­ша­ва­ју” га нов­ча­ним обе­ште­ће­њем.

Коментари6
Молимо вас да се у коментарима држите теме текста. Редакција Политике ONLINE задржава право да – уколико их процени као неумесне - скрати или не објави коментаре који садрже осврте на нечију личност и приватан живот, увреде на рачун аутора текста и/или чланова редакције „Политике“ као и било какву претњу, непристојан речник, говор мржње, расне и националне увреде или било какав незаконит садржај. Коментаре писане верзалом и линкове на друге сајтове не објављујемо. Политика ONLINE нема никакву обавезу образлагања одлука везаних за скраћивање коментара и њихово објављивање. Редакција не одговара за ставове читалаца изнесене у коментарима. Ваш коментар може садржати највише 1.000 појединачних карактера, и сматра се да сте слањем коментара потврдили сагласност са горе наведеним правилима.
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Branko MB
Treba zakonom regulisati sve o drzanju pasa u stanu i vodenju pasa po gradu i parkovima.U Beogradu stanar moze drzati pasa koliko je njemu volja.Zasto?Zar mu nije dosta jedan pas.Ovako kada mu se zameri jedan pas on ga izbaci na ulicu.Kakva je to ljubav prema zivotinjama.Taj izbaceni pas postaje agresivan pa neka grad placa za sve sto ti psi ucine umesto da plati bivsi vlasnik tzv.ljubitelj zivotinja.
Tarmi Rićmi
@Nemanja... bacanje otrovnog mesa po ulicama je super metoda! I onda na roštilj pa da podelimo migrantima... win win što bi se reklo!
Nemanja
Badava azil kada ima masa neodgovornih koji drže keruše pa okot puštaju na ulicu, pa na taj način obnavljaju ulične čopore. Treba uvesti velike kazne za tako nešto i kraj, svaki ker da bude u registru, pa će lako da se utvrdi čiji je potomak ujeo, pa onda on da plaća a ne grad.... Mada, što se mene tiče i Ruska metoda je ok, a mnogo je jeftinija, otrovno meso preko noći a ujutru se samo skupe lešine pa u varu!
kontrola populacije
Taj novac za naknadu stete i sudska poravnanja bolje da je ulozen na sterilizaciju pasa. Grad treba da ulozi vise novca za kontrolu populacije. To nije tesko uraditi. Mi koji zivimo na obodnim naseljima Beograda ( Bezanijska Kosa, Karaburma, ...) svedoci smo kako se vlasnici ljubimaca oslobadjaju i svojih pasa i njihovog okota. Dodju kod nas i otvore vrata svog auta,... Za ovo svi znaju. Moj predlog je da grad odvoji vise novca za pse i mace koje zive na ulici, da budu cipovani i pelcovani (sto odavno radi Veterina Beograd). Lako je ljudima da te kuce i mace hrane, jer oni su POTREBNI gradu i nama.
Милош Лазић
Клиника за инфективне и тропске болести КЦС води евиденцију о свим уједима паса због предупређивања беснила. Пре неколико година, према њиховој евиденцији, од укупног броја уједа чак 95 одсто иде на рабош такозваним власничким псима, а најчешће онима који су прошли неки вид обуке. Власницима тих паса би требало наплаћивати казне и од њих тражити обештећење. Иначе, пси бескућници зазиру од људи и углавном беже, а само неки нападају, и то једино ако су жедни и животно угрожени. Нажалост, закон је такав да се од "уједа паса луталица" направио уносан бизнис за "предизомљиве". Зато су пси бескућници (а не луталице, како их погрешно називамо) опањкани и налазе се на некаквој црној листи.
Драган
Има међу њима и оних који су смислили како да дођу до лаке лове. Искувају вилицу мртвог пса да је очисте од меса и коже, затим је намажу алкохолом и сами себе "уштину" тако да остану отисци псећих зуба.

Комeнтар успeшно додат!

Ваш комeнтар ћe бити видљив чим га администратор одобри.

Овај веб сајт користи колачиће

Сајт politika.rs користи колачиће у циљу унапређења услуга које пружа. Прикупљамо искључиво основне податке који су неопходни за прилагођавање садржаја и огласа, надзор рада сајта и апликације. Подаци о навикама и потребама корисника строго су заштићени. Даљим коришћењем сајта politika.rs подразумева се да сте сагласни са употребом колачића.