Уторак, 18.01.2022. ✝ Верски календар € Курсна листа

Ход по бес­ко­нач­ној ли­ни­ји

Нај­ве­ћа стрип-из­ло­жба у Ср­би­ји „Но­ва фе­сти­вал” до­во­ди у Пан­че­во 100 стрип-ауто­ра из чи­та­вог све­та ода­ју­ћи по­част „Ла Ли­неи” и ње­го­вом оцу Освал­ду Ка­ван­до­ли­ју
Зо­гра­фов рад „Ла Ли­неа” (Фо­то Ко­му­ни­карт)

Пан­че­во – Нео­до­љи­ви пр­о­му­ћур­ни чо­ве­чу­љак од јед­не ли­ни­је „Ла Ли­неа”, ро­ђен 1969. го­ди­не, а на­ро­чи­то по­пу­ла­ран осам­де­се­тих го­ди­на пр­о­шлог ве­ка, оку­пи­ће у окви­ру „Но­ва фе­сти­ва­ла 2017” ви­ше од 100 ауто­ра из чи­та­вог све­та нај­ве­ћом стрип-из­ло­жбом у нас „Жи­вео Ка­ван­до­ли! – Ход по бес­ко­нач­ној ли­ни­ји”, у част ње­го­вог твор­ца Освал­да Ка­ван­до­ли­ја, ко­ја ће све­ча­но би­ти отво­ре­на ве­че­рас у 19 ча­со­ва у би­о­ско­пу „Вој­во­ди­на” у Пан­че­ву.

По­вра­так ани­ми­ра­ном се­ри­ја­лу у ко­јем глав­ни ју­нак, хо­да­ју­ћи кр­оз ви­ше од 250 епи­зо­да, стал­но на­и­ла­зи на пре­пре­ке, а он­да их уз по­моћ свог цр­та­ча Ка­ван­до­ли­ја ве­што пре­ва­зи­ла­зи, обе­ле­жа­ва овом ве­ли­ком ме­ђу­на­род­ном стрип-из­ло­жбом де­се­то­го­ди­шњи­цу смр­ти пр­о­сла­вље­ног ита­ли­јан­ског ани­ма­то­ра. У ње­го­ву част МУ­СИЛ – Фон­да­ци­ја му­зе­ја ин­ду­стри­је из гра­да Бре­ше, за­јед­но са удру­же­њем „Ко­му­ни­карт” и Ита­ли­јан­ским ин­сти­ту­том за кул­ту­ру у Бе­о­гра­ду, уго­сти­ће на ве­че­ри отва­ра­ња Сер­ђа Ка­ван­до­ли­ја, Освал­до­вог си­на, Пје­ра То­ни­на, на­ста­вља­ча Ка­ван­до­ли­је­вог ра­да и да­нас нај­по­зна­ти­јег ани­ма­то­ра у Ита­ли­ји, Фу­са­ко Ју­са­ки, по­зна­ту ја­пан­ску стрип-цр­та­чи­цу, као и до­ма­ће стрип-ауто­ре ко­ји су ства­ра­ли у част ве­ли­ког умет­ни­ка. „Но­ва фе­сти­вал” већ три го­ди­не пр­о­мо­ви­ше са­вре­ме­ну умет­нич­ку сце­ну, до­ма­ћу и ино­стра­ну, ак­цен­ту­ју­ћи два сег­мен­та – стрип и му­зи­ку, а ове се ши­ри из Пан­че­ва и на Ко­вин и у Бе­о­град.

Уз ис­ка­за­но за­до­вољ­ство што овај пр­о­је­кат до­во­ди у Ср­би­ју, Да­вид Скал­ма­ни, ди­рек­тор Ита­ли­јан­ског ин­сти­ту­та за кул­ту­ру, ис­ти­че да Ка­ван­до­ли­је­ва „Ли­ни­ја” у се­би но­си чи­та­ву исто­ри­ју и кул­ту­ру Евро­пе, а да оно што га и да­нас чи­ни при­сут­ним и жи­вим су ње­го­ва ви­тал­ност и иро­ни­ја, док се­лек­тор стрип-сег­мен­та фе­сти­ва­ла Са­ша Ра­ке­зић, али­јас Алек­сан­дар Зо­граф, ис­ти­че да су на из­ло­жбу у Пан­че­ву по­зва­ни и до­ма­ћи стрип-ауто­ри ко­ји су сво­јим ра­до­ви­ма до­при­не­ли обе­ле­жа­ва­њу де­се­то­го­ди­шњи­це смр­ти ве­ли­ког мај­сто­ра и ожи­вља­ва­њу ани­ми­ра­не кре­а­ци­је – ира­ци­о­нал­ној пр­зни­ци, ко­ји се као та­кав мо­же кан­ди­до­ва­ти за пра­вог бал­кан­ског хе­ро­ја.

„Но­ва фе­сти­вал” на­ја­вљу­је и пра­те­ћи пр­о­грам из­ло­жбе и не­ко­ли­ко ва­жних и зна­чај­них пре­да­ва­ња. Та­ко ће по­се­ти­о­ци мо­ћи да по­слу­ша­ју при­чу Сер­ђа Ка­ван­до­ли­ја о оцу, ње­го­вом ра­ду и жи­во­ту и бо­га­тој кул­тур­ној за­о­став­шти­ни о ко­јој са­да он бри­не. У то­ме ће му по­мо­ћи Пјер То­ни­но, стрип-цр­тач и ани­ма­тор мла­ђе ге­не­ра­ци­је ита­ли­јан­ских ауто­ра, ко­га кри­ти­ка сма­тра јед­ним од нај­по­зна­ти­јих на­ста­вља­ча Ка­ван­до­ли­је­вог ра­да.

У уто­рак 10. ок­то­бра архе­о­лог др Адам Цр­но­бр­ња из На­род­ног му­зе­ја Бе­о­гра­да одр­жа­ће пре­да­ва­ње „Скри­ве­не при­че све­де­них фор­ми” – пра­ве­ћи за­ни­мљи­ву па­ра­ле­лу из­ме­ђу кре­а­ци­је об­ли­ко­ва­ња у гли­ни нео­лит­ског чо­ве­ка са ре­ше­њем до ко­јег је до­шао је­дан са­вре­ме­ни умет­ник, шест и по хи­ља­да го­ди­на ка­сни­је, док по­себ­ну це­ли­ну чи­ни бес­пла­тан пр­о­грам у Бе­о­гра­ду 12. ок­то­бра у пр­о­сто­ри­ја­ма „Wi­re­less me­dia”, ко­ји је осми­слио Ла­зар Џа­мић, наш ис­так­ну­ти кре­а­тив­ни стра­тег, пи­сац и пре­да­вач, под на­зи­вом „Ла Ли­неа и мар­ке­тинг: ка­ко ожи­ве­ти не­жи­во”, а у окви­ру овог се­ри­ја­ла пре­да­ва­ња мо­ћи ће да се чу­ју и из­ла­га­ња не­ко­ли­ко до­ма­ћих мар­ке­тин­шких струч­ња­ка.

У окви­ру му­зич­ког сег­мен­та, ко­ји ће се тра­ја­ти од 5. до 8. ок­то­бра, у са­рад­њи са Аустриј­ским кул­тур­ним фо­ру­мом и ам­ба­са­дом Пољ­ске, у три гра­да на пр­о­гра­му је пет кон­це­ра­та и је­дан аудио-пер­фор­манс. Пр­ве ве­че­ри у Цен­тру за кул­ту­ру Ко­вин на­сту­пи­ће Ми­ла­на За­рић/Ри­чард Ба­рет дуо (Ср­би­ја/В. Бри­та­ни­ја), на­ред­не фе­сти­вал се се­ли у Пан­че­во, у дво­ра­ну „Апо­ло”, где ће на­сту­па­ти до­ма­ћи Фи­лип Кру­мес квар­тет и ЛАМ трио из Пољ­ске, док ће тре­ће фе­сти­вал­ско ве­че би­ти одр­жа­но у ве­ли­кој дво­ра­ни Ко­лар­че­ве за­ду­жби­не кон­цер­том Ка­та­ри­на Кле­мент/Мар­тин Си­верт – дуа из Аустри­је и орке­стра „Ту­шта и тма” из Ср­би­је. На по­себ­ном пр­о­гра­му, 8. ок­то­бра, Ка­та­ри­на Кле­мент ће се у Ис­тра­жи­вач­кој ста­ни­ци за са­вре­ме­ну умет­ност „Пер­пе­ту­ум мо­би­ле” пред­ста­ви­ти и нео­бич­ним звуч­ним пер­фор­ман­сом по­све­ће­ним Бе­о­гра­ду.

Коментари0
Молимо вас да се у коментарима држите теме текста. Редакција Политике ONLINE задржава право да – уколико их процени као неумесне - скрати или не објави коментаре који садрже осврте на нечију личност и приватан живот, увреде на рачун аутора текста и/или чланова редакције „Политике“ као и било какву претњу, непристојан речник, говор мржње, расне и националне увреде или било какав незаконит садржај. Коментаре писане верзалом и линкове на друге сајтове не објављујемо. Политика ONLINE нема никакву обавезу образлагања одлука везаних за скраћивање коментара и њихово објављивање. Редакција не одговара за ставове читалаца изнесене у коментарима. Ваш коментар може садржати највише 1.000 појединачних карактера, и сматра се да сте слањем коментара потврдили сагласност са горе наведеним правилима.
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Комeнтар успeшно додат!

Ваш комeнтар ћe бити видљив чим га администратор одобри.

Овај веб сајт користи колачиће

Сајт politika.rs користи колачиће у циљу унапређења услуга које пружа. Прикупљамо искључиво основне податке који су неопходни за прилагођавање садржаја и огласа, надзор рада сајта и апликације. Подаци о навикама и потребама корисника строго су заштићени. Даљим коришћењем сајта politika.rs подразумева се да сте сагласни са употребом колачића.