Петак, 28.01.2022. ✝ Верски календар € Курсна листа
САРАДЊА „ПОЛИТИКЕ” И ВМА

Очни прегледи без чекања и упута

(Фотографије ВМА)

По­ли­ти­ка је у са­рад­њи са Вој­но­ме­ди­цин­ском ака­де­ми­јом ор­га­ни­зо­ва­ла за за­ин­те­ре­со­ва­не чи­та­о­це бес­плат­не оф­тал­мо­ло­шке пре­гле­де ка­ко би се на вре­ме от­крио гла­у­ком, под­му­кло оч­но обо­ље­ње ко­је, ако се не ле­чи, до­во­ди до сле­пи­ла. Чи­та­о­ци су би­ли оду­ше­вље­ни због ор­га­ни­зо­ва­ња ове ак­ци­је јер су без че­ка­ња, упу­та и здрав­стве­не књи­жи­це има­ли при­ли­ке да се пре­гле­да­ју код вр­хун­ских ле­ка­ра Кли­ни­ке за оч­не бо­ле­сти ВМА.

Чи­та­тељ­ка М. Б. (42) об­ја­сни­ла је да на оч­ном пре­гле­ду ни­је би­ла шест го­ди­на, иако је крат­ко­ви­да и но­си на­о­ча­ре још од пу­бер­тет­ских да­на.

– Стал­но сам у не­кој жур­би па ни­ка­ко да про­на­ђем вре­ме­на за ком­пле­тан пре­глед. Об­ра­до­ва­ла сам се ка­да сам у „По­ли­ти­ци” про­чи­та­ла да се за чи­та­о­це ор­га­ни­зу­је ак­ци­ја оч­них пре­гле­да. Са­зна­ла сам да не­мам гла­у­ком, иако сам че­сто има­ла гла­во­бо­ље, што мо­же би­ти је­дан од симп­то­ма овог обо­ље­ња. Пре­срећ­на сам, али сам још ви­ше за­до­вољ­на ти­ме ка­ко је све од­лич­но ор­га­ни­зо­ва­но. Док­тор­ка је би­ла пре­див­на, као и ме­ди­цин­ске се­стре, све је би­ло на ни­воу, баш она­ко ка­ко се оче­ку­је од на­шег нај­ста­ри­јег днев­ног ли­ста и ти­ма са ВМА – ка­же чи­та­тељ­ка М. Б.. 

И ше­зде­сет­тро­го­ди­шња Гор­да­на Мо­че­вић је оду­ше­вље­на ак­ци­јом. Ка­же да го­ди­на­ма ни­је про­ве­ра­ва­ла оч­ни при­ти­сак, а у по­след­ње вре­ме има те­го­бе са очи­ма. 

– По­сум­ња­ла сам на гла­у­ком јер је под­му­кло обо­ље­ње и за­то су ре­дов­не кон­тро­ле нео­п­ход­не. Услу­га, ле­ка­ри и осо­бље ВМА и да­ље су за кла­су ис­пред свих. Хва­ла „По­ли­ти­ци” што бри­не о здра­вљу чи­та­ла­ца – ка­же Мо­че­ви­ће­ва.

Нај­ста­ри­ји је био Све­то­зар Ми­лић (91) из Зре­ња­ни­на, ко­ји је об­ја­снио да има до­ста ста­рих љу­ди у зе­мљи ко­ји не мо­гу да до­ђу на ред код ле­ка­ра, и да је ак­ци­ја „По­ли­ти­ке” ве­о­ма до­бра јер пру­жа мо­гућ­ност да бр­зо до­ђу до ле­ка­ра.

– Стал­но тре­ба ор­га­ни­зо­ва­ти ова­кве ак­ци­је. Сва­ка вам част на иде­ји – до­дао је Ми­лић.

Пре­гле­де је оба­вио тим оф­тал­мо­ло­га ВМА: пу­ков­ник до­цент др Мир­ко Ре­сан, пот­пу­ков­ник др Да­вид Си­мо­нов­ски, пот­пу­ков­ник др Да­ли­бор Сте­ва­но­вић, др Би­ља­на Дра­га­нић, др Дра­га­на Ри­стић и др Та­ма­ра Кља­ко­вић Авра­мо­вић. Ле­ка­ри су об­ја­сни­ли да су код 95 од­сто па­ци­је­на­та утвр­ди­ли по­сто­ја­ње не­ког про­бле­ма на очи­ма, да су код не­ких мо­ра­ли да ура­де и до­дат­не ди­јаг­но­стич­ке про­це­ду­ре по­пут ске­не­ра ока, а да је би­ло и оних код ко­јих је гла­у­ком от­кри­вен у по­од­ма­клој фа­зи.

Пу­ков­ник про­фе­сор др Ми­ро­слав Ву­ко­са­вље­вић, за­ступ­ник на­чел­ни­ка ВМА, ина­че оф­тал­мо­лог и ду­го­го­ди­шњи на­чел­ник Кли­ни­ке за оч­не бо­ле­сти ВМА, ис­ти­че да је са­рад­ња из­ме­ђу ли­ста „По­ли­ти­ка”, на­ших нај­у­ти­цај­ни­јих днев­них но­ви­на, и ВМА, јед­не од нај­зна­чај­ни­јих здрав­стве­них уста­но­ва у на­шој зе­мљи, од ве­ли­ког зна­ча­ја пр­вен­стве­но у по­ди­за­њу све­сти ста­нов­ни­штва о гла­у­ко­му. 

– Нео­п­ход­но је да на­ши гра­ђа­ни свих уз­ра­ста зна­ју шта је гла­у­ком, до ка­квих по­сле­ди­ца до­во­ди уко­ли­ко се не ле­чи и ка­ко се мо­же пре­ве­ни­ра­ти. 

Реч је о обо­ље­њу ока ко­је нај­че­шће има хро­ни­чан ток и у по­чет­ку не да­је не­ке по­себ­не те­го­бе ко­је би на­ве­ле па­ци­јен­та да се ја­ви оф­тал­мо­ло­гу. То­ком тог пе­ри­о­да код па­ци­јен­та је при­су­тан по­ви­ше­ни оч­ни при­ти­сак, а да он то не зна, ко­ји до­во­ди до про­па­да­ња нер­вних вла­ка­на на ни­воу гла­ве вид­ног жив­ца и ујед­но до­ла­зи до по­ја­ве ис­па­да у вид­ном по­љу. Ти ис­па­ди су трај­ни и не мо­гу да се от­кло­не – по­ја­снио је др Ву­ко­са­вље­вић.

Уче­ста­лост гла­у­ко­ма код осо­ба ста­ри­јих од 40 го­ди­на из­но­си је­дан до два од­сто. Са ста­ро­шћу број па­ци­је­на­та са гла­у­ко­мом се по­ве­ћа­ва та­ко да се код осо­ба ста­ри­јих од 80 го­ди­на на­ла­зи чак 10 од­сто бо­ле­сни­ка са гла­у­ко­мом. Не­ле­че­на гла­у­ком­на бо­лест во­ди у сле­пи­ло. Гла­у­ком обич­но до­ве­де до раз­во­ја ка­та­рак­те, а они ко­ји га има­ју че­шће до­би­ја­ју ком­пли­ка­ци­је на оч­ном дну као што је ре­ци­мо тром­бо­за цен­трал­не ве­не мре­жња­че. Код обо­ле­лих од дијабетеса ко­ји има­ју гла­у­ком бр­же се мо­же раз­ви­ти ди­ја­бе­те­сна ре­ти­но­па­ти­ја.

На пре­вен­тив­ни оч­ни пре­глед оба­ве­зно мо­ра да се ја­ви сва­ка осо­ба у 45. го­ди­ни. Обич­но се у тим го­ди­на­ма ве­ћи­на љу­ди ја­вља на пре­глед код оф­тал­мо­ло­га ра­ди про­пи­си­ва­ња на­о­ча­ра за чи­та­ње и та­да ће оф­тал­мо­лог оба­ве­зно из­ме­ри­ти и оч­ни при­ти­сак, по­гле­да­ти оф­тал­мо­ско­пом оч­но дно и про­це­ни­ти да ли та осо­ба мо­жда бо­лу­је од гла­у­ко­ма. Пре­вен­тив­не оч­не пре­гле­де тре­ба оба­ви­ти и ра­ни­је и то се са­ве­ту­је осо­ба­ма ко­ји­ма не­ко од бли­ских срод­ни­ка бо­лу­је од гла­у­ко­ма, они­ма ко­ји бо­лу­ју од ше­ћер­не бо­ле­сти и ис­хе­миј­ске бо­ле­сти ср­ца. 

Коментари4
Молимо вас да се у коментарима држите теме текста. Редакција Политике ONLINE задржава право да – уколико их процени као неумесне - скрати или не објави коментаре који садрже осврте на нечију личност и приватан живот, увреде на рачун аутора текста и/или чланова редакције „Политике“ као и било какву претњу, непристојан речник, говор мржње, расне и националне увреде или било какав незаконит садржај. Коментаре писане верзалом и линкове на друге сајтове не објављујемо. Политика ONLINE нема никакву обавезу образлагања одлука везаних за скраћивање коментара и њихово објављивање. Редакција не одговара за ставове читалаца изнесене у коментарима. Ваш коментар може садржати највише 1.000 појединачних карактера, и сматра се да сте слањем коментара потврдили сагласност са горе наведеним правилима.
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Дека Милоје
Да ли се докори прегледе обављају у државој установи или у својој приватној клиници на Дорћолу?
milan ćurić
Ovo je redak primer odnosa lekar - pacijent, na dobrobit pacijenta i to je za svaku pohvalu. Međutim nije kod drugih ni izdaleka takav odnos prema pacijentima, posbno onima koji traže pomoć kod očnog lekara. Pre neki dan sam pisao, ali komentar nije video svetlo dana. Primerom sam pokazao, koristeći papirologiju, da mi je za pregled kod očnog lekara trebalo da čekam 54 dana. Neka ova akcija VMA posluži drugima za primer kako se treba odnositi prema pacijentima.
Obrad Lipovac
A šta drugo očekivati od ljudi koji 35 godina čuvaju svoju bolnicu koja i danas izgleda kao nova. Linoleum star 35 godina, kao nov. Ko ne veruje, a jeste neverovatno, neka se prošeta do tamo. Ja sam, sasvim slučajno, danas bio. Doktorima čestitke!
Горан
Акција Политике је ,наравно ,за сваку похвалу. Сваки напор да се становништво лечи и научи потреби и значају превентивних прегледа , је вредан пажње. Овакав наслов и на насловној страни штампаног издања , наводи на помисао да се нешто променило у здравственом систему -па зато при читању текста остаје мало разочерење да се ипак ради само о ограниченој акцији. Мислим да недостаје јако важан податак: колико је пацијената прегледано? Без тога ,овако добра идеја,на жалост,може да личи на обичан рекламни трик.

Комeнтар успeшно додат!

Ваш комeнтар ћe бити видљив чим га администратор одобри.

Овај веб сајт користи колачиће

Сајт politika.rs користи колачиће у циљу унапређења услуга које пружа. Прикупљамо искључиво основне податке који су неопходни за прилагођавање садржаја и огласа, надзор рада сајта и апликације. Подаци о навикама и потребама корисника строго су заштићени. Даљим коришћењем сајта politika.rs подразумева се да сте сагласни са употребом колачића.