Понедељак, 30.01.2023. ✝ Верски календар € Курсна листа

Најмање 30.500 грађана самостално уплаћује доприносе

Најмања сума за уплату је 6.095 динара, а највећа 87.085 динара. – Реализација до 15. у месецу, и то за претходни месец
Свој­ство оси­гу­ра­ни­ка сти­че се да­ном под­но­ше­ња зах­те­ва (Фо­то Д. Јевремовић)

Од 6.095 ди­на­ра до 87.085 ди­на­ра – то­ли­ко нај­ма­ње и нај­ви­ше нов­ца у ок­то­бру гра­ђа­ни Ср­би­је тре­ба да из­дво­је уко­ли­ко спа­да­ју у гру­пу оси­гу­ра­ни­ка ко­ји са­мо­стал­но упла­ћу­ју до­при­но­се. Та­квих је, пре­ма по­да­ци­ма Фон­да за пен­зиј­ско и ин­ва­лид­ско оси­гу­ра­ње, тре­нут­но око 30.500. У про­шлој го­ди­ни њих 15.773 под­не­ло је зах­тев за укљу­чи­ва­ње у оба­ве­зно оси­гу­ра­ње. 

Ко су ти љу­ди, тач­ни­је због че­га се од­лу­чу­ју на та­кав по­тез? 

– У оба­ве­зно оси­гу­ра­ње мо­гу се укљу­чи­ти гра­ђа­ни ко­ји ни­су оба­ве­зно оси­гу­ра­ни, од­но­сно не ко­ри­сте пен­зи­ју, ни­су за­по­сле­ни и не оба­вља­ју са­мо­стал­ну, по­љо­при­вред­ну или дру­гу де­лат­ност...

За­кон о ПИО пред­ви­ђа ову мо­гућ­ност за све гра­ђа­не ста­ри­је од 15 го­ди­на, ко­ји­ма је ме­сто пре­би­ва­ли­шта у Ср­би­ји и, на­рав­но, ко­ји у мо­мен­ту опре­де­ље­ња за са­мо­стал­ну упла­ту до­при­но­са ни­су у дру­гом оси­гу­ра­њу по осно­ву за­по­сле­ња – на­гла­ша­ва­ју у Фон­ду ПИО. 

Ва­жно је на­по­ме­ну­ти и да упла­та до­при­но­са по чла­ну 15 не под­ра­зу­ме­ва здрав­стве­но оси­гу­ра­ње. Зах­те­ве за укљу­чи­ва­ње у оси­гу­ра­ње нај­че­шће под­но­се осо­бе ко­ји­ма не­до­ста­је стаж оси­гу­ра­ња по­тре­бан за оства­ри­ва­ње пра­ва на пен­зи­ју. Оства­ри­ва­њем тог пра­ва пре­ста­је свој­ство оси­гу­ра­ни­ка.

А ко­ме тре­ба да се под­не­се зах­тев? 

– По­пу­њен обра­зац зах­те­ва, ко­ји се мо­же до­би­ти у фи­ли­ја­ли или од­штам­па­ти са сај­та фон­да www.pio.rs, уз оста­лу по­треб­ну до­ку­мен­та­ци­ју (ко­ја је на­ве­де­на у окви­ру обра­сца зах­те­ва), пре­да­је се фи­ли­ја­ли фон­да пре­ма ме­сту пре­би­ва­ли­шта. За­ко­ном је пред­ви­ђе­но и да се свој­ство оси­гу­ра­ни­ка сти­че да­ном под­но­ше­ња зах­те­ва, а из­у­зет­но, на зах­тев осо­бе, свој­ство се мо­же сте­ћи нај­ра­ни­је 30 да­на пре да­на под­но­ше­ња зах­те­ва – об­ја­шња­ва­ју у Фон­ду ПИО. 

За­ин­те­ре­со­ва­ни гра­ђа­ни тре­ба да зна­ју да се до­при­но­си упла­ћу­ју на шал­те­ри­ма по­шта или ба­на­ка, до 15. у ме­се­цу, и то за прет­ход­ни ме­сец.

Нај­ни­жа осно­ви­ца из­но­си 35 од­сто про­сеч­не ре­пу­блич­ке за­ра­де у прет­ход­ном тро­ме­сеч­ју, а нај­ви­ша пет та­квих про­се­ка. Сто­па до­при­но­са за пен­зиј­ско и ин­ва­лид­ско оси­гу­ра­ње је 26 од­сто.

Осно­ви­це се ускла­ђу­ју сва­ка три ме­се­ца, пре­ма кре­та­њу за­ра­да, а и оси­гу­ра­ник мо­же да ме­ња осно­ви­цу.

Ка­ко по­ру­чу­ју над­ле­жни, ода­бра­на осно­ви­ца се мо­же про­ме­ни­ти у ни­жу или ви­шу, али ис­кљу­чи­во у окви­ру 13 по­ну­ђе­них. Про­ме­на иза­бра­не осно­ви­це мо­гу­ћа је је­ди­но уз под­но­ше­ње од­го­ва­ра­ју­ћег зах­те­ва, до­да­ју у Фон­ду ПИО и на­гла­ша­ва­ју да ви­си­на из­но­са пен­зи­је за­ви­си од ду­жи­не оства­ре­ног ста­жа оси­гу­ра­ња, за­ра­да и ви­си­не упла­ће­них до­при­но­са. 

– Сход­но то­ме, и са­мо­стал­на упла­та до­при­но­са по ве­ћој осно­ви­ци оси­гу­ра­ња мо­же да ути­че на ви­си­ну пен­зи­је – на­по­ми­њу у Фон­ду за пен­зиј­ско и ин­ва­лид­ско оси­гу­ра­ње. 

 

Нај­ни­жа осно­ви­ца 23.446 ди­на­ра

У овом квар­та­лу (ав­густ, сеп­тем­бар, ок­то­бар 2017) нај­ни­жа осно­ви­ца из­но­си (35 од­сто про­сеч­не ре­пу­блич­ке за­ра­де из прет­ход­ног тро­ме­сеч­ја) 23.446 ди­на­ра, а нај­ви­ша (пет про­сеч­них пла­та) 334.945 ди­на­ра. По­што је до­при­нос за пен­зиј­ско и ин­ва­лид­ско оси­гу­ра­ње 26 од­сто, то зна­чи да ће се ме­сеч­ни из­да­так за упла­те до­при­но­са за ав­густ, сеп­тем­бар и ок­то­бар 2017. го­ди­не кре­та­ти у ра­спо­ну од 6.095,96 до 87.085,70 ди­на­ра. За осно­ви­цу оси­гу­ра­ња ко­ја из­но­си 43.543 ди­на­ра, ме­сеч­но је по­треб­но упла­ти­ти 11.321,18 ди­на­ра, док је ре­ци­мо за осно­ви­цу оси­гу­ра­ња од 77.037, ме­сеч­но по­треб­но упла­ти­ти 20.029,62 ди­на­ра.

Коментари2
Молимо вас да се у коментарима држите теме текста. Редакција Политике ONLINE задржава право да – уколико их процени као неумесне - скрати или не објави коментаре који садрже осврте на нечију личност и приватан живот, увреде на рачун аутора текста и/или чланова редакције „Политике“ као и било какву претњу, непристојан речник, говор мржње, расне и националне увреде или било какав незаконит садржај. Коментаре писане верзалом и линкове на друге сајтове не објављујемо. Политика ONLINE нема никакву обавезу образлагања одлука везаних за скраћивање коментара и њихово објављивање. Редакција не одговара за ставове читалаца изнесене у коментарима. Ваш коментар може садржати највише 1.000 појединачних карактера, и сматра се да сте слањем коментара потврдили сагласност са горе наведеним правилима.
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Зорица Тршић
Ако најнижа основица износи 35% просечне месечне зараде , а стопа доприноса 26% за све осигуранике јединственог Фонда ПИО, зашто је онда најнижи износ пензије у осигурању пољопривредника, нижи од најнижег износа пензије у осигурању запослених, осигурању самосталних делатности, добровољном осигурању. Како је могуће да за исти стаж од 15 година, и на основу уплата доприноса на исту основицу и по истој стопи, припадници свих набројаних категорија имају најнижи износ пензије од 13.500 динара, а пољопривредни пензионери од 10.500 дин. И оно што нико из Фонда ПИО не помиње је да једино пољопривредни осигураници имају обавезу да плаћају доприносе за ПИО до навршења 65 година живота иако наврше 15 година стажа потребног за пензију. Сви други, који стекну услов од 15 година стажа, могу да дају отказ , да затворе радњу, да изађу из добровољног осигурања и да чекају навршење година старости потребних за пензију, без обавезе да до 65.године плаћају доприносе. То питање заслужује одговор.
PREDUZETNIK
ljudi..da li ste se nekad suočili sa NEHUMANOŠĆU, NEPROFESIONALNOŠĆU i NEZAINTERESOVANOŠĆU bolničkog osoblja niškog kliničkog centra? Da li ste ikada stojali satima (nema mesta ni za stajanje) čekajući pregled u njihovim ambulantama (plastična, urologija, neurologija, ortopedija...??? NA ŠTA OVO LIČI? Zašto građani nemaju kontrolu nad ovom institucijom i srpskim zdravstvom uopšte?? To se otelo kontroli i radi šta ko i kad hoće, bez obzira što ste mesecima pre zakazali pregled preko kompjutera vašeg lekara. ČUDO. Zašto to trpimo? NEMOJTE VIŠE DA IM PLAĆATE DOPRINOSE!

Комeнтар успeшно додат!

Ваш комeнтар ћe бити видљив чим га администратор одобри.

Овај веб сајт користи колачиће

Сајт politika.rs користи колачиће у циљу унапређења услуга које пружа. Прикупљамо искључиво основне податке који су неопходни за прилагођавање садржаја и огласа, надзор рада сајта и апликације. Подаци о навикама и потребама корисника строго су заштићени. Даљим коришћењем сајта politika.rs подразумева се да сте сагласни са употребом колачића.