Уторак, 21.09.2021. ✝ Верски календар € Курсна листа
ЗАШТО МРЗИМ ПОНЕДЕЉАК

Ако Госпођица не зна за Берка, зашто ми да знамо за мизогинију

Сва лица бившег гувернера Арнолда Шварценегера (Фото Јутјуб)

Да, нор­мал­но да сам гле­дао ка­ко су Пре­ми­јер и ми­ни­стри бра­ни­ли сво­јих пр­вих 100 да­на. У Кру­шев­цу ни­сам ви­део ни­шта што ни­сам оче­ки­вао. Број­ке ко­је је из­не­ла Вла­да ни­су би­ле не­по­зна­те, са­мо су та­да по­твр­ђе­не, а на­па­ди сед­ме си­ле има­ли су по­зна­те ме­те, па су са­мо по­твр­ђе­ни. На­па­ди.

Ву­лин је ис­ко­чио али за­не­мар­љи­во пре­ма оно­ме ко­ли­ко га на­па­да­ју и вре­ђа­ју, а „сло­бод­ни ме­ди­ји” раз­ви­ли су сво­ју ста­ру те­зу ка­ко је Пред­сед­ник др­жа­ве ујед­но и пре­ми­јер.

„Не­за­ви­сна штам­па” се го­ди­на­ма за­ла­же да за пре­ми­је­ра не­ма­мо во­ђу већ „до­сад­ног” др­жав­ног слу­жбе­ни­ка и са­да ка­да су га до­би­ли – опет им не ва­ља! Не раз­у­ме­ју да ка­да оп­ци­ја за ко­ју се за­ла­жу по­бе­ди (ика­да) на из­бо­ри­ма пред њом ће се опет на­ћи исти из­бор: во­ђа или слу­жбе­ник.

***

Бор­ба за сло­бо­ду ме­ди­ја ни­је упит­на и не­ма вре­мен­ско огра­ни­че­ње ни­ти ли­ми­ти­ран циљ. Би­ла би свр­сис­ход­ни­ја да се нај­ак­тив­ни­ји у тој бор­би ба­ве ви­ше чи­ње­ни­ца­ма не­го увре­да­ма ко­ле­га и ме­ди­ја ко­ји у тој бор­би има­ју свој пут.

Бив­ша уред­ни­ца „По­ли­ти­ке” сик­ће и под­но­си остав­ку на ме­сто у Са­ве­ту за бу­дућ­ност ме­ди­ја, или већ ка­ко се зо­ве, јер јој но­ви др­жав­ни се­кре­тар у тој обла­сти ни­је по во­љи. Мр­зи же­не, ка­же она, из­ја­вио је та­ко не­што пред ка­ме­ра­ма... Он ни­је из­ја­вио да мр­зи же­не, ре­као је не­што са­свим дру­го, али је са­свим си­гур­но да је го­спо­ђи­ца бив­ша уред­ни­ца „По­ли­ти­ке”, ка­да сам пр­ви пут по­сле 16 го­ди­на до­био пра­во да се огла­сим у сво­јим но­ви­на­ма, сва­ка­ко на­пи­са­ла да де­мо­кра­ти­ја и сло­бо­да пи­са­не ре­чи не зна­чи да сад сва­ко мо­же да пи­ше! 

И оста­ла жи­ва. Али, шта је тој го­спо­ђи­ци по­ру­чио Берк још кра­јем 18. ве­ка?

***

Ако она не зна ко је Берк, за­што ми мо­ра­мо да зна­мо шта је ми­зо­ги­ни­ја? 

Али, до­бро­на­мер­ни смо, по­мо­ћи ће­мо.

Ра­ци­о­нал­но је да не­ког ко уми­сли да је На­по­ле­он за­тва­ра­ју у ин­сти­ту­ци­је ко­је пру­жа­ју струч­ну по­моћ, али де­си­ло се да су не­ки ко­ји су уми­сли­ли да су Лип­ма­ни или Пу­ли­це­ри, по­сле срп­ског „пе­тог ок­то­бра”, из­бе­гли ту суд­би­ну. Ста­вља­ли су их на чел­на ме­ста углед­них бе­о­град­ских но­вин­ских ку­ћа с пла­та­ма од не­ра­зум­них, не­при­стој­них и агре­сив­но аро­гант­них од 8.000 или чак 13.000 евра.

Ка­ко је то мо­гу­ће? Па оту­да што је ре­во­лу­ци­ја (а 5. ок­то­бар је­сте био ре­во­лу­ци­ја, иде­о­ло­шка, нео­ли­бе­рал­на – осло­ба­ђа­ње по­је­дин­ца) јед­на исто­риј­ска си­ту­а­ци­ја у ко­јој чо­ве­ком вла­да ира­ци­о­нал­но.

Ту се ни­шта не ме­ња од по­ја­ве ре­во­лу­ци­ја а о то­ме нај­бо­ље све­до­чи оно што је твр­дио још Ед­мунд Берк (1729–1797), ми­сли­лац ко­ји је фа­сци­ни­рао и Сло­бо­да­на Јо­ва­но­ви­ћа. 

Јо­ва­но­вић је пи­сао ка­ко је Берк на при­ме­ру Фран­цу­ске ре­во­лу­ци­је при­ме­тио да у тим исто­риј­ским ло­мо­ви­ма до­би­ја­ју на зна­ча­ју две вр­сте љу­ди: фи­нан­си­је­ри и но­ви­на­ри. 

Да­нас Со­рош, ре­ци­мо, и но­ви­на­ри, чу­ва­ри ва­тре те ре­во­лу­ци­је, а на тим па­ра­ма, као го­спо­ђи­ца Смај­ло­вић из „По­ли­ти­ке”, као Ка­ри­ће­ви ла­у­ре­а­ти, брач­ни пар не­за­ви­сних и не­пот­ку­пљи­вих Ле­ки­ћа, пред Бо­го­љу­бов пут на Св. Је­ле­ну.

Е, то је „ше­сти ок­то­бар”. Глу­по је кад да­нас го­во­ре да се „ше­сти ок­то­бар” ни­је до­го­дио. До­го­дио се и о то­ме го­во­ре по­ро­дич­на фа­ра­он­ска бо­га­ће­ња ко­ја бо­ду очи.

Берк је по­стре­во­лу­ци­о­нар­но ста­ње (сву­да, па та­ко и у Ср­би­ји) пред­ви­део ста­вом да су цир­ку­ла­ци­ја нов­ца и цир­ку­ла­ци­ја ин­фор­ма­ци­ја је­ди­не спо­не ко­је оста­ју у јед­ном дез­ор­га­ни­зо­ва­ном дру­штву. 

Берк је из гро­ба „раз­ва­лио” сло­бод­не но­ви­на­ре Ср­би­је!

Јо­ва­но­вић је, пи­шу­ћи из­ме­ђу два свет­ска ра­та, под­вла­чио да је Берк пред­ви­ђао та­да­шњу (из­ме­ђу два ра­та) вла­ду ве­ли­ких ба­на­ка и ве­ли­ких но­ви­на ко­ја је по­ста­ла од­ли­ка та­да­шње де­мо­кра­ти­је.

***

Берк је о том „но­вом дру­штву” ко­је сти­же од­мах по­сле ре­во­лу­ци­је за­бе­ле­жио не­што што тр­пи­мо као по­сле­ди­цу:

„...Цир­ку­ла­ци­ја нов­ца и но­во­сти је­сте за њих је­дан тех­нич­ки по­сао, ко­ји они вр­ше ра­ди сво­је лич­не до­би­ти, без об­зи­ра на оста­ли свет. Они го­спо­да­ре дру­штвом с нео­се­тљи­во­шћу јед­не ма­ши­не. И ето чи­ме се за­вр­ши­ло осло­ба­ђа­ње по­је­дин­ца ко­је је ре­во­лу­ци­ја про­гла­си­ла. 

Да би по­вра­ти­ла по­је­дин­цу ње­го­ву ’при­род­ну сло­бо­ду’, ре­во­лу­ци­ја је рас­ки­ну­ла све дру­штве­не ве­зе ко­је су исто­ри­ја и кул­ту­ра ис­пле­ле. Ис­ти­чу­ћи лич­на пра­ва ви­ше не­го дру­штве­не ду­жно­сти, ре­во­лу­ци­ја је при­пре­ми­ла јед­ну дру­штве­ну сре­ди­ну, без уза­јам­не пот­по­ре и љу­ба­ви, ко­ја се др­жи за­јед­но са­мо хлад­ним ра­чу­ни­ма јед­не бан­кар­ско-но­ви­нар­ске ор­га­ни­за­ци­је.”

***

Да ли зна­те да је Аме­ри­ка ви­ше пу­та от­кри­ва­на пре Ко­лум­ба, али да је то успе­шно за­та­шка­ва­но. Шпа­нац је, упор­но­шћу, упро­па­стио све(т)!

Ар­нолд Швар­це­не­гер, глу­мац и по­ли­ти­чар на­стао вре­њем по­ква­ре­не „ко­ка-ко­ле” и де­сти­ла­ци­јом сте­ро­ид­ног на­пит­ка, у част од­ла­ска по­след­ње мо­жда­не ће­ли­је ко­ја је на­пу­сти­ла фа­мо­зно те­ло, дао је из­ја­ву око ко­је би и тво­рац имао од­ре­ђе­них ди­ле­ма да ко­јим слу­ча­јем по­сто­ји.

Да­кле, оно­мад, као од­ла­зе­ћи гу­вер­нер Ка­ли­фор­ни­је, за­бра­нио је да се у шко­ла­ма ко­ри­сте ре­чи ма­ма, та­та, муж и же­на…

Због то­га да се де­ца из геј бра­ко­ва не би осе­ћа­ла ло­ше.

Зна­чи, нор­мал­на де­ца не мо­гу да на­цр­та­ју мај­ку, не сме­ју да при­ча­ју о по­ро­ди­ци да се не би увре­ди­ла она дру­га де­ца.

Ме­ђу­тим, ни­је то Тер­ми­на­тор по­лу­део.

Не, Ко­нан Вар­ва­рин је та­ко вас­пи­тан. 

Аме­рич­ко дру­штво је пре­ко свог Ге­бел­са, ко­ји је ме­ђу де­цом по­зна­ти­ји као Волт Ди­зни, уве­ло у свет и у свест чи­ње­ни­цу да ни­је­дан од „пре­див­них” ју­на­ка цр­та­них фил­мо­ва – не­ма ро­ди­те­ље! 

Ба­ја Па­так је стриц, Па­та је тет­ка, Уј­ка Па­ја је уј­ка, Ра­ја, Га­ја и Вла­ја су се­стри­ћи, Хо­ра­ци­је је те­ча, Про­ка је про­на­ла­зач, Да­ба је си­ле­џи­ја а Бул­до­зи су ло­по­ви… Али ни­ко, да­кле, ни­ко од њих ни­је отац, мај­ка, ни­ко не­ма по­ро­ди­цу, ни­ко не­ма си­на, не­ма ћер­ку, не­ма ро­ди­те­ља…

Вар­ва­рин је по­ру­чио да су вред­но­сти ко­је смо на­у­чи­ли од ро­ди­те­ља не­ва­жне и да се не ра­чу­на­ју у но­вом вре­ме­ну. Но­во вре­ме је вре­ме геј бра­ко­ва и исто та­квих бом­бар­до­ва­ња и оку­па­ци­ја.

До­зво­ље­но је уби­ја­ње због рат­ног пле­на, до­зво­ље­но је уни­шта­ва­ње по­ро­ди­це, до­зво­ље­но је и уби­ја­ње ко­ла­те­рал­не де­це, али не и уз­не­ми­ра­ва­ње усво­је­не де­це геј па­ро­ва. 

 

***

За­вр­ши­ли се про­те­сти ро­ди­те­ља у Зе­му­ну, де­ца по­сле ме­сец да­на кре­ну­ла у шко­лу, а је­дан се оти­ма:

– Бу­у­у­у­а­аа! Не­ћу да идем у шко­лу! На­став­ни­ци ме мр­зе а ђа­ци ми се под­сме­ва­ју !

– Али, мо­раш, си­не. Ти си ди­рек­тор шко­ле!

Коментари2
Молимо вас да се у коментарима држите теме текста. Редакција Политике ONLINE задржава право да – уколико их процени као неумесне - скрати или не објави коментаре који садрже осврте на нечију личност и приватан живот, увреде на рачун аутора текста и/или чланова редакције „Политике“ као и било какву претњу, непристојан речник, говор мржње, расне и националне увреде или било какав незаконит садржај. Коментаре писане верзалом и линкове на друге сајтове не објављујемо. Политика ONLINE нема никакву обавезу образлагања одлука везаних за скраћивање коментара и њихово објављивање. Редакција не одговара за ставове читалаца изнесене у коментарима. Ваш коментар може садржати највише 1.000 појединачних карактера, и сматра се да сте слањем коментара потврдили сагласност са горе наведеним правилима.
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Raca Milosavljevic
... evo mog komentara malo starinskim recnikom ... za ovaj tekst ... alal vera majstore ...
Жељко Гајић
Ауторова опажања у вези са ликовима из Дизнијевих филмова су интересантна. Ја сам био убеђен да су односи између Дизнијевих ликова такви какви јесу да не би била повређена бројна деца без родитељског старања, једног или оба родитеља, сирочад и напуштена деца.

Комeнтар успeшно додат!

Ваш комeнтар ћe бити видљив чим га администратор одобри.

Овај веб сајт користи колачиће

Сајт politika.rs користи колачиће у циљу унапређења услуга које пружа. Прикупљамо искључиво основне податке који су неопходни за прилагођавање садржаја и огласа, надзор рада сајта и апликације. Подаци о навикама и потребама корисника строго су заштићени. Даљим коришћењем сајта politika.rs подразумева се да сте сагласни са употребом колачића.