Уторак, 31.01.2023. ✝ Верски календар € Курсна листа

Хрпа докумената за смештај дементних

Већина државних геронтолошких установа нема посебна одељења за оболеле, а листе чекања и даље постоје. – На пријем се чека два месеца. – У приватни дом смештају без посредовања центра за социјални рад
Све је лак­ше у ка­феу „Ал­цхај­мер” До­ма за ста­ре „Бе­жа­ниј­ска ко­са” у Београду (Фо­то А. Ва­си­ље­вић)

Бе­о­гра­ђан­ка Су­за­на П. већ не­ко­ли­ко ме­се­ци по­ку­ша­ва да сме­сти сво­ју мај­ку у дом за ста­ре, и то у ону уста­но­ву со­ци­јал­не за­шти­те у ко­јој по­сто­ји оде­ље­ње за де­мент­не. За тај по­ду­хват ни­су јој по­треб­ни са­мо во­ља и стр­пље­ње, јер у др­жав­ном до­му, као по оби­ча­ју, не­ма сло­бод­них ме­ста за обо­ле­ле од Ал­цхај­ме­ро­ве бо­ле­сти, а и че­ка се у про­се­ку око два ме­се­ца. Да би се до­мо­гла др­жав­ног кут­ка за де­мент­не она твр­ди да нај­пре тре­ба да при­ба­ви два­де­се­так до­ку­мен­та. У њих су ура­чу­на­ти па­пи­ри на осно­ву ко­јих Су­за­на по­ста­је при­вре­ме­ни ста­ра­лац, али и до­ку­мен­та­ци­ја за сме­штај мај­ке у дом.

Да се ко­јим слу­ча­јем од­лу­чи за при­ват­ни дом, си­ту­а­ци­ја би би­ла знат­но лак­ша, јер јој над­ле­жни та­мо тра­же са­мо је­дан па­пир – на­лаз не­у­роп­си­хи­ја­тра.

– Да се раз­у­ме­мо, тај на­лаз ко­шта 4.500 ди­на­ра, али ту се при­ча не за­вр­ша­ва. Са­зна­јем да сме­штај мо­рам два ме­се­ца уна­пред да пла­тим, а уко­ли­ко не­што кре­не по злу, но­вац ми не­ће вра­ти­ти. За­ми­сли­те тек то – раз­о­ча­ра­на је на­ша чи­та­тељ­ка, ко­јој ни­је са­свим ја­сно за­што за сме­штај у др­жав­ном до­му и она лич­но мо­ра над­ле­жни­ма да до­ста­ви по­твр­де да је здра­ва, да ни­је ли­ше­на ро­ди­тељ­ског ста­ра­ња, да ни­је осу­ђи­ва­на...

– Пи­там се ка­ко нам то др­жа­ва он­да по­ма­же ка­да смо при­те­ра­ни у ћо­шак и мо­ра­мо да гу­би­мо дра­го­це­но вре­ме да би­смо сме­сти­ли де­мент­ног срод­ни­ка у дом. Ни­ко­га из­гле­да ни­је бри­га што то све ко­шта – ја­да се Су­за­на П. 

Ко­ри­сни са­ве­ти
При­ли­ком сме­шта­ја ста­ре или не­моћ­не осо­бе у при­ват­ни дом за ста­ре по­треб­но је про­ве­ри­ти да ли пру­жа­лац услу­ге има ли­цен­цу за рад, о че­му се мо­же до­би­ти ин­фор­ма­ци­ја на зва­нич­ној ин­тер­нет пре­зен­та­ци­ји Ми­ни­стар­ства ра­да или у ко­му­ни­ка­ци­ји са ин­спек­то­ри­ма со­ци­јал­не за­шти­те. Тре­ба­ло би про­ве­ри­ти и усло­ве сме­шта­ја, ква­ли­тет не­ге, број и струк­ту­ру за­по­сле­них, са­др­жај услу­ге (сме­штај, ис­хра­на, хи­ги­је­на, не­га, здрав­стве­на не­га и дру­го), а по­себ­но обра­ти­ти па­жњу на еле­мен­те уго­во­ра ко­ји се од­но­се на са­др­жај услу­га у окви­ру уго­во­ре­не це­не сме­шта­ја, са­ве­ту­ју у Ми­ни­стар­ству ра­да.

У Ми­ни­стар­ству за рад, за­по­шља­ва­ње, бо­рач­ка и со­ци­јал­на пи­та­ња на­по­ми­њу да се сме­штај осо­ба у др­жав­не до­мо­ве за ста­ре ре­а­ли­зу­је по про­це­ду­ра­ма цен­та­ра за со­ци­јал­ни рад. По­сту­пак се по­кре­ће зах­те­вом, у чи­јем при­ло­гу се до­ста­вља и дру­га про­пи­са­на до­ку­мен­та­ци­ја. Пред­ност при сме­шта­њу у др­жав­не до­мо­ве има­ју осо­бе чи­је је здрав­стве­но ста­ње та­кво да им по­ро­ди­ца не мо­же омо­гу­ћи­ти аде­кват­ну не­гу и усло­ве. Та­ко­ђе је бит­но и да је осо­ба спрем­на да иде у дом, а уко­ли­ко услед бо­ле­сти ни­је у ста­њу да се са­ма из­ја­сни, уме­сто ње од­лу­чу­ју чла­но­ви по­ро­ди­це. 

Ка­да су у пи­та­њу при­ват­ни до­мо­ви за ста­ре, За­ко­ном о со­ци­јал­ној за­шти­ти про­пи­са­но је не­по­сред­но уго­ва­ра­ње из­ме­ђу ко­ри­сни­ка или ње­го­вог за­кон­ског за­ступ­ни­ка и пру­жа­о­ца услу­ге. 

– Раз­ли­ка у про­це­ду­ри сме­шта­ја у др­жав­ни, од­но­сно при­ват­ни дом за ста­ре, је­сте у то­ме да се ко­ри­сни­ци у при­ват­ни дом сме­шта­ју без по­сре­до­ва­ња цен­тра за со­ци­јал­ни рад. Ста­ра­тељ, ко­ји не мо­ра би­ти срод­ник ко­ри­сни­ка, при­ли­ком сме­шта­ја ко­ри­сни­ка у дом оба­ве­зно при­ла­же ре­ше­ње над­ле­жног цен­тра за со­ци­јал­ни рад ко­јим је он по­ста­вљен за ста­ра­те­ља, као до­каз да је овла­шћен да за­сту­па ин­те­ре­се те осо­бе. Уз ре­ше­ње при­ла­же и прет­ход­ну са­гла­сност ор­га­на ста­ра­тељ­ства да је сме­штај у кон­крет­ни при­ват­ни дом у нај­бо­љем ин­те­ре­су ко­ри­сни­ка – ис­ти­чу у Ми­ни­стар­ству ра­да. 

У Ср­би­ји по­сто­ји 41 уста­но­ва со­ци­јал­не за­шти­те у ко­је је мо­гу­ће сме­сти­ти ста­ре и не­моћ­не, али ве­ћи­на др­жав­них уста­но­ва не­ма по­себ­на оде­ље­ња за де­мент­не. Је­дан од ге­рон­то­ло­шких цен­та­ра у ко­ји­ма по­сто­ји оде­ље­ње за де­мент­не је цен­тар у Бе­о­гра­ду. Обо­ле­ли од Ал­цхај­ме­ро­ве бо­ле­сти мо­гу да ра­чу­на­ју на струч­ну ле­кар­ску и по­моћ не­го­ва­те­љи­ца на две ло­ка­ци­је у пре­сто­ни­ци – у до­му „Бе­жа­ниј­ска ко­са” и ста­ци­о­на­ру на Ка­ра­бур­ми. Услу­га у про­се­ку ко­шта око 40.000 ди­на­ра ме­сеч­но, али и по­ред то­га су­гра­ђа­ни ве­о­ма те­шко мо­гу да обез­бе­де ме­сто за свог чла­на по­ро­ди­це. Раз­лог је увек исти – не­до­во­љан број ме­ста за сме­штај обо­ле­лих, по­себ­но оних по­крет­них. 

– При­ти­сак је ве­ли­ки, ка­па­ци­те­ти огра­ни­че­ни. У овом тре­нут­ку око 30 осо­ба ко­је па­те од Ал­цхај­ме­ро­ве бо­ле­сти че­ка на сме­штај у на­шу уста­но­ву, али ми ту ни­шта не мо­же­мо да пре­ду­зме­мо. Од ве­ли­ког зна­ча­ја би би­ло да и ло­кал­на за­јед­ни­ца по­мог­не, ре­ци­мо отва­ра­њем днев­ног бо­рав­ка за ста­ре или оспо­со­бља­ва­њем ге­рон­то­не­го­ва­те­љи­ца ко­је би ра­ди­ле са обо­ле­ли­ма од Ал­цхај­ме­ро­ве бо­ле­сти у окви­ру услу­ге „по­моћ у ку­ћи” – на­во­ди Су­за­на Ми­шић, ди­рек­тор­ка Ге­рон­то­ло­шког цен­тра Бе­о­град, и под­се­ћа да у бе­о­град­ској уста­но­ви има ме­ста за 62 по­крет­не и 130 не­по­крет­них де­мент­них осо­ба. 

Сме­штај у при­ват­ном до­му ста­је од 350 до 750 евра, а на це­не углав­ном ути­че здрав­стве­но ста­ње ко­ри­сни­ка, од­но­сно ње­го­ва по­крет­ност, као и ко­ли­ко је кре­ве­та у со­би, док у ге­рон­то­ло­шком цен­тру ра­чун за­ви­си од објек­та у ко­ји је ста­ра осо­ба сме­ште­на.

Ко има пред­ност при­ли­ком сме­шта­ја у др­жав­ни дом за ста­ре?

– Од пре­суд­ног је зна­ча­ја про­це­на ста­ња ко­ри­сни­ка ко­ју оба­вља Цен­тар за со­ци­јал­ни рад, али је бит­на и про­це­на пру­жа­о­ца услу­га о по­сто­ја­њу по­тре­бе при­о­ри­тет­ног збри­ња­ва­ња – ис­ти­чу у Ми­ни­стар­ству ра­да. 

Коментари5
Молимо вас да се у коментарима држите теме текста. Редакција Политике ONLINE задржава право да – уколико их процени као неумесне - скрати или не објави коментаре који садрже осврте на нечију личност и приватан живот, увреде на рачун аутора текста и/или чланова редакције „Политике“ као и било какву претњу, непристојан речник, говор мржње, расне и националне увреде или било какав незаконит садржај. Коментаре писане верзалом и линкове на друге сајтове не објављујемо. Политика ONLINE нема никакву обавезу образлагања одлука везаних за скраћивање коментара и њихово објављивање. Редакција не одговара за ставове читалаца изнесене у коментарима. Ваш коментар може садржати највише 1.000 појединачних карактера, и сматра се да сте слањем коментара потврдили сагласност са горе наведеним правилима.
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Боривоје Банковић
Када је мом покојном оцу утврђена алцхајмерова болест, мојој мајци су у центру за социјални рад рекли да ће јој најлакше помоћи ако се разведе, па се имовина подели. Природно, центар би преузео његову имовину.
Gosovic Sanja
Prosla sam pakao bas kao sto kazete. Nijedna drzavna institucija ne zeli da pomogne i mi smo najcesce u soku i sami kad se suocimo sa tom bolescu
Gosovic Sanja
Nisam imala bas nikakvu pomoc centra za soc. rad i ako sam tako bila danonocno. Dali su ki spisak dokumenata koje moram da donesem i niko vas ne pita da li mozete da stignete da ih prikupite s obzirom da morate da radite 7 sati dnevno....pobrinrte se ko ce njih da pricuva za to vreme. ..morate da spavate da ih cuvate....Spas dam nasla u privatnom domu. Drzava je potpuno digla ruke od dementnih gradjana bez obzira sto su 50 godina poreski obveznici bili
Zorica
Sanja molim Vas o kom Domu je rec i da li ste zadovoljni. Hvala
vlada
Ko je to prosao ni pakao mu nece tesko pasti.Nemilosrdna administracija i sve sami morate da uradite i organizujete,na gotovo sve da dobiju,pa ako se sete..

Комeнтар успeшно додат!

Ваш комeнтар ћe бити видљив чим га администратор одобри.

Овај веб сајт користи колачиће

Сајт politika.rs користи колачиће у циљу унапређења услуга које пружа. Прикупљамо искључиво основне податке који су неопходни за прилагођавање садржаја и огласа, надзор рада сајта и апликације. Подаци о навикама и потребама корисника строго су заштићени. Даљим коришћењем сајта politika.rs подразумева се да сте сагласни са употребом колачића.