Субота, 18.09.2021. ✝ Верски календар € Курсна листа
ЗА­ШТО МР­ЗИМ ПО­НЕ­ДЕ­ЉАК

Хојт Брус Ли и Херта обер Милер у епизоди извређај домаћина, узми дневнице и бриши

Кондолиза Рајс и Џорџ Буш (Фото АП)

Бру­са Ли­ја ни­ко ни­је звао да нам са­оп­шти да се гра­ни­це на Бал­ка­ну не­ће ви­ше пре­кра­ја­ти јер су већ пре­кро­је­не и да је Ниш ру­ски шпи­јун­ски цен­тар јер та­ко ми­сли ње­гов шеф, то је ја­сно, али ко­ја бу­да­ла се се­ти­ла да у го­сте, на Бе­о­град­ски са­јам књи­га, по­зо­ве но­бе­лов­ку, на­ци­стич­ку кћи, да нам оп­шти с мај­ка­ма на пра­зник књи­ге.

И сад, ре­ћи ће опо­зи­ци­ја, шта има ве­зе, де­мо­кра­ти­ја, сва­ко има пра­во да ка­же и ура­ди шта хо­ће!

Тач­но је то, де­мо­кра­те и ра­де шта хо­ће. По­гле­дај­те Ли­би­ју, Си­ри­ју, Ав­га­ни­стан. По­гле­дај­те Ју­го­сла­ви­ју...

Ни­је ста­бил­ност нај­ва­жни­ја, ка­же по­моћ­ник за­ме­ни­ка. Па, да. Глу­по је. Ко­ме је ста­бил­ност до­не­ла до­бра? Ено, Скан­ди­нав­ци, уби­ше се од до­са­де.

***

Ко­со­о­ки ди­пло­ма­та сво­јом по­ја­вом нас је ин­фор­ми­сао да мо­же­те да бу­де­те на­пра­вље­ни у би­ло ком фор­ма­ту и да бу­де­те Аме­ри­ка­нац и де­мо­кра­та, ако слу­ша­те шта вам се ка­же. Ме­ђу­тим ако ни­сте по­слу­шни, ако сте не­ва­ља­ли има да вам се увр­ће ру­ка и на од­мо­ру да вам се шу­ти­ра ра­нац. По­го­то­во ако је ра­нац бор­бе­ни а ви га по­ка­зу­је­те на вој­ном аеро­дро­му ко­ји је у на­ро­ду по­зна­ти­ји као Ба­тај­ни­ца.

Аеро­дром, не ра­нац.

***

А Вук је до­че­као сво­јих ма­ло ви­ше од пет ми­ну­та у ТВ еми­си­ји код функ­ци­о­не­ра Па­но­ви­ћа: САД ни­су кри­вац, сва­ка њи­хо­ва бом­ба на­пу­ње­на је Ми­ло­ше­ви­ће­вом по­ли­ти­ком...

Ри­зи­ку­је­те да вас про­гла­се из­дај­ни­ком, на­ме­шта му Па­но­вић во­леј, те Дра­шко­вић пре­су­ди сво­јим ми­шље­њем: Ср­би­ји ис­ти­че вре­ме, не мо­же се на две сто­ли­це, Ср­би су по­гре­шно оба­ве­ште­ни, све до­на­ци­је до­ла­зе из САД, а не из Ру­си­је итд...

***

Са­ми сте кри­ви – исто ми­сли но­бе­лов­ка ко­ја је из по­ро­дич­не ку­ће по­не­ла спо­соб­ност до­но­ше­ња не­ми­ло­срд­них осу­да и не­ми­ло­срд­ног чи­ње­ња...

По­се­ти­о­ци три­би­не у „ју­го­др­пу” се уз­му­ва­ли, те ће да на­пу­сте скуп, те не­ће да на­пу­сте, па на кра­ју оста­до­ше. У знак за­хвал­но­сти ор­га­ни­за­тор им је по­ну­дио ко­жне би­че­ве за са­мо­ка­жња­ва­ње.

А на ТВ По­кра­ји­на шоу и да­ље тра­је. Ко је са­да ово? Зо­ри­ца Шу­ва­ко­вић? Но­ви­нар­ка? Ни­кад чуо. По­сле ми ка­жу да је пра­ти­ла свог му­жа по све­ту док је био до­пи­сник „По­ли­ти­ке”.

И она има сво­је ми­шље­ње: На­па­ли смо го­шћу Сај­ма, а она је у пра­ву, за све смо ми кри­ви. Има пра­во да ка­же шта ми­сли, то је де­мо­кра­ти­ја... Што би Ханд­ке био у пра­ву, а Хер­та не? – ка­же та Зо­ри­ца.

Па за­то што не мо­гу сви да бу­ду у пра­ву. Раз­у­меш? Ма раз­у­меш ти...

***

И иста та же­на ре­че пред ка­ме­ра­ма и оста­де жи­ва: И Оли­вер Сто­ун и Шон Пен би­ли су фа­сци­ни­ра­ни сво­јим са­го­вор­ни­ци­ма па ни­су ни зна­ли шта да пи­та­ју Пу­ти­на и Ел Ћа­па.

Бо­же, бо­же, што је ста­рост гро­зна!

***

Ме­ди­ци­на је пре­ци­зно по­ка­за­ла би­о­ло­шки ме­ха­ни­зам ко­ји не­ки по­гре­шан „отро­ван” дру­штве­ни од­нос ди­рект­но по­ве­зу­је с бо­ле­шћу. До­бро­вољ­ци у јед­ном екс­пе­ри­мен­ту о стре­су мо­ра­ли су да се бра­не од ла­жних оп­ту­жби да су кра­ли. Док су да­ва­ли об­ја­шње­ње, док су се прав­да­ли без кри­ви­це, њи­хо­ви иму­ни и кар­ди­о­ва­ску­лар­ни си­сте­ми мо­би­ли­са­ли су се у по­тен­ци­јал­ну коб­ну си­ту­а­ци­ју. Сви су би­ли пред ин­фарк­том!

И ово дру­штво је би­ло пред ин­фарк­том! Ду­го­го­ди­шње оп­ту­жбе ко­је је бив­ша власт при­хва­ти­ла, да­кле при­хва­ти­ла, про­мо­ви­шу­ћи ка­тар­зу као ре­цепт за рас­кид с про­шло­шћу уста­но­вив­ши „пе­ти ок­то­бар” као да­тум од ка­да се у Ср­би­ји ра­чу­на вре­ме, у ком­би­на­ци­ји с фру­стри­ра­ју­ћим по­да­нич­ким од­но­сом пре­ма све­ту, при­ста­ја­њем на пре­кра­ја­ње др­жав­них пи­та­ња, гра­ни­ца, стра­те­ги­ја и ин­те­ре­са као и из­ло­же­ност ути­ца­ју по­сле­ди­ца не­ра­зум­не, ср­ља­ју­ће, ло­пов­ске тран­зи­ци­је до­ве­ли су нас пред ин­фаркт и по­је­ди­нач­но и као за­јед­ни­цу.

Те чи­ње­ни­це нас упо­зо­ра­ва­ју да ви­ше не­ма­мо пра­во на se­cond opi­nion у ино­стран­ству, као што је имао То­ми­ца, бив­ши ми­ни­стар здра­вља (ко­ји се из­ву­као), већ да мо­ра­мо да по­др­жи­мо ак­ту­ел­ног „ле­ка­ра” ма­кар из­ла­зи­ли на из­бо­ре јед­ном го­ди­шње.

***

Ка­да по­ме­ну­смо ле­ка­ре, хај­де да до­да­мо и ово. 

У че­му је про­блем с вак­ци­на­ци­јом де­це? Шта хо­ће но­ви ло­би, ко­ји ина­че ја­ча, шта му је циљ? Од­но­сно, зна­мо циљ, али шта је на­ме­ра? 

У овом тре­нут­ку Ср­би­ја је осим НА­ТО зе­мља­ма оп­ко­ље­на и епи­де­ми­јом не­ких бо­ги­ња. 

Од На­тоа не мо­же­мо да се од­бра­ни­мо ни оруж­јем, ка­мо­ли вак­ци­на­ма, али од бо­ги­ња мо­же­мо. Вак­ци­на­ма, не оруж­јем.

Пре­ма то­ме, тор­њај­те се. И, да, де­ца ко­ју ро­ди­те­љи ни­су вак­ци­ни­са­ли не­ће мо­ћи у об­да­ни­ште. Шта је па ту не­ја­сно ?

***

Вре­ме­плов 25. 07. 08.

У овал­ном ка­би­не­ту Бе­ле ку­ће опу­ште­на ат­мос­фе­ра. Џорџ про­ве­ра­ва да ли му је за­коп­чан шлиц. Кон­до­ли­за с пи­саљ­ком у ру­ци пра­ти сва­ки Пред­сед­ни­ков по­крет...

– Да ви­ди­мо, да ли је на­по­кон го­то­во то са­оп­ште­ње?

– Је­сте, Пред­сед­ни­че. Ова­ко за­вр­ша­ва: „Ср­би­ја за­тва­ра јед­но гро­зно по­гла­вље сво­је исто­ри­је!”

– Хм, Ко­ни, да ни­је пре­ја­ко?

– Ма ка­кви, до­ка­за­но је да је Ра­до­ван пљач­као Бо­сну, си­ло­вао ба­бе и пред из­глад­не­лим ло­го­ра­ши­ма чи­тао ку­вар на­глас у вре­ме­ну ко­је је пред­ви­ђе­но за од­мор.

– За ње­га је у ре­ду, не­го то око срп­ске исто­ри­је. Љу­ти­ће се у Бе­о­гра­ду...

– Ни го­во­ра, Пред­сед­ни­че. Бо­рис и дру­го­ви је­два че­ка­ју да се ра­то­си­ља­ју исто­ри­је, они стре­ме све­тлој бу­дућ­но­сти и ин­те­гра­ци­ја­ма...

– Али, Ко­ни, у тим ин­те­гра­ци­ја­ма они тре­ба да из­гу­бе те­ри­то­ри­ју, на­ци­о­нал­ни иден­ти­тет, да се од­рек­ну исто­ри­је, да пљу­ну на про­шлост, на жр­тве...

– То иде лак­ше не­го што смо ми­сли­ли, уоста­лом не сме ни­ко да пи­сне. По­ла Вла­де се ле­чи­ло код г. Да­би­ћа због по­ре­ме­ћа­ја у ло­гич­ком за­кљу­чи­ва­њу, због му­ца­ња и пи­ша­ња у кре­вет.

– Ко је сад тај Да­бић?

– Пред­сед­ни­че, опет ни­сте узе­ли лек! Па ми смо сми­сли­ли но­ви иден­ти­тет Ка­ра­џи­ћу, се­ти­те се шта му је Хол­брук обе­ћао!

– Е тај кад обе­ћа... Ме­ни ду­гу­је две­ста до­ла­ра од Кри­смо­са а од он­да се и не ја­вља...

– Кад ре­ко­сте Кри­смос, шта ће­мо с Мла­ди­ћем? Да­ли смо му иден­ти­тет Де­да Мра­за.

– Кад је њи­ма Бо­жић? Ви­ди с Иви­цом да га пре­срет­не не­ки ка­ми­он с пе­ском...

***

Ма знам да се зо­ве Зо­ра­на не­го се, што би ре­кô Драк­че, ша­лим.

Коментари11
Молимо вас да се у коментарима држите теме текста. Редакција Политике ONLINE задржава право да – уколико их процени као неумесне - скрати или не објави коментаре који садрже осврте на нечију личност и приватан живот, увреде на рачун аутора текста и/или чланова редакције „Политике“ као и било какву претњу, непристојан речник, говор мржње, расне и националне увреде или било какав незаконит садржај. Коментаре писане верзалом и линкове на друге сајтове не објављујемо. Политика ONLINE нема никакву обавезу образлагања одлука везаних за скраћивање коментара и њихово објављивање. Редакција не одговара за ставове читалаца изнесене у коментарима. Ваш коментар може садржати највише 1.000 појединачних карактера, и сматра се да сте слањем коментара потврдили сагласност са горе наведеним правилима.
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Maja Medić
Hvala za ovako duhovit tekst, osvežava.
Luster
Znači mogu doći samo oni koji će hvaliti i veličati garnituru na vlasti.Primljeno k znanju!
Stevo
Uporedo sa Hertom Miler i Hojtom Ji, sou su imali i poslanici Skupstine Republike Srbije. Meni su ovi zadnji najgori i najopasniji!
pavle petrovic
A kad vulin to uradi onda je sasvim u redu, jel' tako. I svi ostali u vladi isto. Licemerje do neba.
Александар Ђорђевић
То што се госпођа Милер, почасна гошћа бомбардованог Београда, понаша као да у кући обешеног хвали предности доброг конопца, показује непознавање прошлости и садашњости на овим просторима. Добродошла је она критика, која указује на криви пут или понављање старих грешака. Србија је још далеко од земље за пример, али и без увредљивих поука живи с последицама сопствених грешака обнављајући порушене мостове са својим суседима. Зато, идући у добром смеру, заслужује охрабрење, а не ароганцију. Или госпођа Милер превиђа да Европи не прети опасност од Срба, него од популизма, антисемитизма и новог национализма, који се шире од Балтика, Пољске и Мађарске преко Хрватске, па све до Италије и Шпаније.

ПРИКАЖИ ЈОШ

Комeнтар успeшно додат!

Ваш комeнтар ћe бити видљив чим га администратор одобри.

Овај веб сајт користи колачиће

Сајт politika.rs користи колачиће у циљу унапређења услуга које пружа. Прикупљамо искључиво основне податке који су неопходни за прилагођавање садржаја и огласа, надзор рада сајта и апликације. Подаци о навикама и потребама корисника строго су заштићени. Даљим коришћењем сајта politika.rs подразумева се да сте сагласни са употребом колачића.