Понедељак, 27.09.2021. ✝ Верски календар € Курсна листа
ВЕ­ЛИ­КЕ АДВО­КАТ­СКЕ ОД­БРА­НЕ

Зла суд­би­на две чо­ба­ни­це

Ка­ко је адво­кат из Шу­ма­ди­је ус­пео да спа­се од смрт­не ка­зне де­вој­ку из око­ли­не До­бо­ја, оп­ту­же­ну за сви­ре­по уби­ство де­вој­чи­це
(Илустрација Срђан Печеничић)

Да­ни­ца је по­гле­да­ла у бра­ни­о­ца. Би­ла је за­до­вољ­на јер је оче­ки­ва­ла смрт­ну ка­зну.

Осу­ђе­на је на 15 го­ди­на стро­гог за­тво­ра. Адво­кат је под­нео жал­бу, а Вр­хов­ни суд БиХ у Са­ра­је­ву је 1963. го­ди­не по­твр­дио пр­во­сте­пе­ну од­лу­ку.

– Зар због ха­љи­не да је уби­јеш? – пи­тао је адво­кат Да­ни­цу ка­да су пр­ви пут раз­го­ва­ра­ли у ис­тра­жном за­тво­ру у До­бо­ју.

– Па то је би­ла је­ди­на ха­љи­на за при­ред­бе. За­што да ми је кра­де? – ре­че Да­ни­ца.

У се­лу Ста­но­ви код До­бо­ја, но­вем­бра 1962. го­ди­не, про­на­ђен је леш два­на­е­сто­го­ди­шње де­вој­чи­це Ро­се. Уби­ство је из­вр­ше­но се­ки­ром.

– Да је Ро­са оста­ви­ла ха­љи­ну и по­че­ла да бе­жи, да ли би је ти ју­ри­ла да је уби­јеш? – пи­тао је адво­кат.

– За­што да је уби­јем? Да ми је ба­ци­ла ха­љи­ну, ја је не бих ни ту­кла. По­зва­ла бих је да пре­но­ћи код нас. Она је до­бра и не знам за­што је хте­ла да нас по­кра­де – од­го­во­ри­ла је де­вој­ка.

Ро­са је би­ла да­ља ро­ђа­ка Сте­ва­на, мом­ка с ко­јим је Да­ни­ца че­сто чу­ва­ла ов­це, па се из­ме­ђу њих раз­ви­ла љу­бав. Хтео је Сте­ван да је же­ни, па ју је до­вео у ку­ћу, али је убр­зо оти­шао из Бо­сне у Срем. Та­мо се за­љу­био у не­ку Ма­ђа­ри­цу.

Да­ни­ца је за­пла­ка­ла. Жао јој је Ро­се. По­че­ле су да се ту­ку ка­да је де­вој­чи­ца коб­не но­ћи ушла у ње­ну ку­ћу и узе­ла јој ха­љи­ну. Чак је уда­ри­ла Да­ни­цу ка­ме­ном и не­ким др­ве­том, а она је уз­вра­ти­ла с два удар­ца се­ки­ром.

Од­бра­не на срп­ском је­зи­ку
Ова адво­кат­ска за­вр­шна реч об­ја­вље­на је у књи­зи „Ве­ли­ке адво­кат­ске од­бра­не”, чи­ји је аутор ни­шки адво­кат Оли­вер Ињац, а пред­ста­вље­на је у про­ши­ре­ном из­да­њу на ок­то­бар­ском Сај­му књи­га у Бе­о­гра­ду. То је нај­о­бим­ни­ја збир­ка суд­ских го­во­ра на срп­ском је­зи­ку. Ињац је иза­брао нај­зна­чај­ни­је и нај­бо­ље од­бра­не то­ком по­след­њих 150 го­ди­на. Ту су се на­шли и ве­ли­ки про­це­си по­зна­тим лич­но­сти­ма, али и суд­ске суд­би­не обич­них љу­ди.

Оп­ту­же­на је за сви­ре­по уби­ство, из без­об­зир­не осве­те. Има­ла је 22 го­ди­не и пре­ти­ла јој је смрт­на ка­зна.

Суд­ни­ца и ход­ник Окру­жног су­да у До­бо­ју би­ли су пре­пу­ни све­та ка­да је у мар­ту 1963. го­ди­не по­че­ло су­ђе­ње. Пу­бли­ка је уз­ви­ки­ва­ла тра­же­ћи смрт за Да­ни­цу. Сви су зна­ли да ју је Сте­ван оста­вио и сма­тра­ли су да му се осве­ти­ла уби­ством Ро­се.

Су­ди­ја је с му­ком одр­жа­вао мир у суд­ни­ци. Ту­жи­лац је у за­вр­шној ре­чи тра­жио смрт­ну ка­зну.

– Ама ја ћу је исе­ћи на ко­ма­ди­ће, а не суд да јој су­ди! – чу­ло се из пу­бли­ке.

Да­ни­ца је пла­ка­ла. Два по­ли­цај­ца чу­ва­ла су је на оп­ту­же­нич­кој клу­пи. Бра­ни­лац јој је при­шао и ре­као да се не пла­ши прет­њи.

– Ни ти ни сто­ти­ну адво­ка­та не­ће јој спа­сти гла­ву. Ти си пот­пла­ћен да је бра­ниш. Ко бра­ни уби­цу, он је го­ри од уби­це! – по­ви­ка на­род из пу­бли­ке.

Са­мо је ма­е­страл­на за­вр­шна реч мо­гла да спа­се Да­ни­цу од смрт­не ка­зне.

И упра­во је та­ква би­ла од­бра­на адво­ка­та Бо­ри­са­ва М. Иг­ња­то­ви­ћа, вр­сног бе­сед­ни­ка и пу­бли­ци­сте.

Да је Да­ни­ца хте­ла да уби­је Ро­су, мо­гла је то да учи­ни не­где у шу­ми, док су чу­ва­ле ов­це, не­где крај по­то­ка, где се ла­ко мо­гу са­кри­ти тра­го­ви зло­чи­на. Ни­је мо­тив осве­та Сте­ва­ну, јер се Да­ни­ца на­да­ла да ће се он вра­ти­ти и оже­ни­ти је, го­во­рио је адво­кат. Уве­рио је суд­ско ве­ће да мо­тив осве­те от­па­да. Она је ре­кла да ју је Сте­ван „пре­ва­рио и осра­мо­тио”, али ње­но при­зна­ње код ис­тра­жног су­ди­је ни­је пот­кре­пље­но до­ка­зи­ма.

„Ни­ко се ни­ком ни­је осве­тио уби­ја­ју­ћи му уда­ље­ног срод­ни­ка, а то по­себ­но још и ако су му бли­ски ро­ђа­ци при ру­ци”, ре­као је Иг­ња­то­вић пред су­дом и пу­бли­ком у До­бо­ју. Тра­жио је дру­ги мо­тив, а то ни­је би­ла мр­жња, јер су Да­ни­ца и Ро­са би­ле до­бре дру­га­ри­це. Мо­тив је ну­жна од­бра­на, а зло­чин је учи­њен у пре­ко­ра­че­њу гра­ни­ца ну­жне од­бра­не јер по­кој­на Ро­са је би­ла скло­на кра­ђа­ма, што је по­зна­то и ми­ли­ци­ји ко­ја је де­вој­чи­цу до­во­ди­ла ро­ди­те­љи­ма. Она је фи­зич­ки на­па­ла Да­ни­цу ка­ко би за­др­жа­ла укра­де­не ства­ри, а Да­ни­ца је у мра­ку ни­је пре­по­зна­ла и за­то је два пу­та уда­ри­ла се­ки­ром. Ка­да је схва­ти­ла да је уби­ла дру­га­ри­цу, Да­ни­ца је по­ку­ша­ла да из­вр­ши са­мо­у­би­ство, та­ко што је по­пи­ла сир­ћет­ну ки­се­ли­ну.

Адво­кат др Бо­ри­сав М. Иг­ња­то­вић, по­ре­клом из се­ла Ко­ма­ра­не код Кра­гу­јев­ца, био је у жи­во­ту и пе­кар, и по­сла­сти­чар, и бо­рац за осло­бо­ђе­ње Бе­о­гра­да. Два пу­та је ди­пло­ми­рао на Прав­ном фа­кул­те­ту, јер му по­сле­рат­не вла­сти ни­су при­зна­ле ди­пло­му сте­че­ну то­ком не­мач­ке оку­па­ци­је.

Иг­ња­то­вић је нео­би­чан и због то­га што је док­то­ри­рао у де­ве­тој де­це­ни­ји жи­во­та, с 83 го­ди­не, на Прав­ном фа­кул­те­ту у Бе­о­гра­ду.

Коментари3
Молимо вас да се у коментарима држите теме текста. Редакција Политике ONLINE задржава право да – уколико их процени као неумесне - скрати или не објави коментаре који садрже осврте на нечију личност и приватан живот, увреде на рачун аутора текста и/или чланова редакције „Политике“ као и било какву претњу, непристојан речник, говор мржње, расне и националне увреде или било какав незаконит садржај. Коментаре писане верзалом и линкове на друге сајтове не објављујемо. Политика ONLINE нема никакву обавезу образлагања одлука везаних за скраћивање коментара и њихово објављивање. Редакција не одговара за ставове читалаца изнесене у коментарима. Ваш коментар може садржати највише 1.000 појединачних карактера, и сматра се да сте слањем коментара потврдили сагласност са горе наведеним правилима.
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Aleksandar
@Aleksandra, Rekovac pripada Pomoravskom okrugu čiji je centar Jagodina. Što će reći, Komarane je kod Jagodine :).
Aleksandar
Ne postoji selo kod Kragujevca koje se zove Komarani/e. Selo se zove Korman ili Komarice , ispravite. Pozdrav
Aleksandra Petrovic
Postoji, kod Rekovca, pogledajte na Gugl mapi. Pozdrav

Комeнтар успeшно додат!

Ваш комeнтар ћe бити видљив чим га администратор одобри.

Овај веб сајт користи колачиће

Сајт politika.rs користи колачиће у циљу унапређења услуга које пружа. Прикупљамо искључиво основне податке који су неопходни за прилагођавање садржаја и огласа, надзор рада сајта и апликације. Подаци о навикама и потребама корисника строго су заштићени. Даљим коришћењем сајта politika.rs подразумева се да сте сагласни са употребом колачића.