Недеља, 22.05.2022. ✝ Верски календар € Курсна листа

За и против снимања лекарских прегледа

Неки лекари у Америци омогућавају пацијентима да снимке прегледа одслушају кад год пожеле
Без снимака пацијенти заборављају чак 80 одсто онога што им се каже, тврде лекари (Фото Пиксабеј)

Ка­ко би ле­кар ре­а­го­вао ка­да би­сте то­ком пре­гле­да ваш раз­го­вор по­че­ли да сни­ма­те „па­мет­ним те­ле­фо­ном”? Не­ки би би­ли шо­ки­ра­ни, дру­ги би би­ли опре­зни јер би им се у гла­ви већ „вр­тео” ви­део-клип на „Ју­тју­бу” са њи­ма у глав­ној уло­зи, док би тре­ћи по­ку­ша­ва­ли да се се­те шта су већ све из­го­во­ри­ли и да ли им пре­ти опа­сност од ту­жбе.

На слич­ну иде­ју ни­је до­шао па­ци­јент, већ по­ро­дич­ни ле­кар из Лу­динг­то­на у САД, др Џејмс Ра­јан ко­ји већ го­ди­на­ма уз одо­бре­ње сво­јих кли­је­на­та сни­ма струч­не пре­гле­де по­мо­ћу аудио-за­пи­са ко­је за­тим ста­вља на обез­бе­ђе­ну веб-плат­фор­му, пи­ше „Њу­јорк тајмс”. На овај на­чин др Ра­јан омо­гу­ћа­ва сво­јим па­ци­јен­ти­ма да пре­слу­ша­ју раз­го­вор и да се под­се­те са­ве­та кад год им је то по­треб­но. Уз одо­бре­ње па­ци­јен­та, овој веб-плат­фор­ми при­ступ мо­гу има­ти и чла­но­ви ње­го­ве по­ро­ди­це.

 

„Што сам ста­ри­ја те­же ми је да за­пам­тим али и да раз­у­мем све што чу­јем у ор­ди­на­ци­ји. Оно што ми је да­нас са­ве­то­вао, већ су­тра за­бо­ра­вим”, ка­же јед­на од па­ци­јент­ки­ња по­ме­ну­тог ле­ка­ра, го­спо­ђа Ше­ри Пи­пер (63), пен­зи­о­ни­са­на ад­ми­ни­стра­тив­на аси­стент­ки­ња. 

Она бо­лу­је од гих­та, ви­со­ког крв­ног при­ти­ска, обо­ље­ња штит­не жле­зде, анк­си­о­зно­сти и де­пре­си­је и при­ма ви­ше раз­ли­чи­тих те­ра­пи­ја. Сма­тра да је „изум” др Ра­ја­на од­ли­чан јер у сва­ком тре­нут­ку мо­же да при­сту­пи аудио-сним­ку пре­гле­да и да се при­се­ти ко­је ле­ко­ве тре­ба да узи­ма.

И док је ве­ћи­на па­ци­је­на­та по­ме­ну­тог ле­ка­ра за­до­вољ­на мо­гућ­но­шћу да од­слу­ша са­ве­те ви­ше пу­та, др Ра­јан ка­же да ће ова­ква аудио-за­бе­ле­шка пре­гле­да јед­ног да­на по­ста­ти ру­тин­ска. Ипак, оче­ку­је и от­пор стру­ке па ве­ру­је да би ње­гов на­чин ра­да мо­гао да за­жи­ви тек за две де­це­ни­је. 

Да је ова иде­ја до­бра по­твр­ђу­је др Глин Ел­вин, ис­тра­жи­вач ин­сти­ту­та Дарт­мут, на­по­ми­њу­ћи да мо­гућ­ност пре­слу­ша­ва­ња раз­го­во­ра ле­ка­ра са па­ци­јен­том на­ро­чи­то мно­го зна­чи ста­ри­јим осо­ба­ма. Оне че­сто има­ју ви­ше хро­нич­них обо­ље­ња, не­ма­ју кон­цен­тра­ци­ју као што су је има­ли у мла­до­сти и те­же раз­у­ме­ју струч­не тер­ми­не ко­ји не­ки струч­ња­ци ко­ри­сте. Због то­га је до­бра мо­гућ­ност и да њи­хо­ви бли­жњи мо­гу да пре­слу­ша­ју сни­мак раз­го­во­ра ле­ка­ра и па­ци­јен­та.

Ме­ђу­тим, осим от­по­ра ме­ђу ко­ле­га­ма ко­ји ни­су вољ­ни да би­ло ко слу­ша њи­хов раз­го­вор са па­ци­јен­том, про­блем у ома­со­вље­њу ове иде­је пред­ста­вља­ју и за­ко­ни: у 11 др­жа­ва САД про­пи­си на­ла­жу да обе стра­не мо­ра­ју да при­ста­ну да се раз­го­вор сни­ма, док За­кон о при­слу­шки­ва­њу у 39 зе­ма­ља Аме­ри­ке тра­жи при­ста­нак са­мо јед­не стра­не. Осим уре­ђе­ња ових про­пи­са мо­ра­ло би се спро­ве­сти и уса­гла­ша­ва­ње дру­гих за­ко­на, по­пут оног о здрав­стве­ном оси­гу­ра­њу, али и до­пу­на са­ве­зног за­ко­на ко­ји шти­ти при­ват­ност ин­фор­ма­ци­ја о здра­вљу.

У по­је­ди­ним др­жа­ва­ма про­пи­си до­зво­ља­ва­ју па­ци­јен­ти­ма да сни­ма­ју раз­го­во­ре са ле­ка­ри­ма, а уко­ли­ко струч­њак то не же­ли, је­ди­на му је оп­ци­ја да пре­ки­не пре­глед. Има и оних па­ци­је­на­та ко­ји се опре­де­љу­ју да тај­но сни­ма­ју раз­го­вор са ле­ка­ром: ис­тра­жи­ва­ње на Ста­ром кон­ти­нен­ту спро­ве­де­но на 128 бо­ле­сни­ка по­ка­за­ло је да је чак 15 од­сто њих тај­но сни­ма­ло ле­кар­ски пре­глед. 

„Та­кво по­на­ша­ње мо­же озбиљ­но да на­ру­ши од­нос из­ме­ђу ле­ка­ра и па­ци­јен­та”, ка­же др Ел­вин ко­ји је био је­дан од ис­тра­жи­ва­ча у по­ме­ну­том ис­пи­ти­ва­њу. Струч­ња­ци на­по­ми­њу да би ма­сов­но сни­ма­ње раз­го­во­ра ле­ка­ра и па­ци­је­на­та по­кре­ну­ло пи­та­ње за­шти­те по­да­та­ка, од­но­сно ко сме да по­се­ду­је и ко­ри­сти ову ар­хи­ву, ко­ја ће ра­сти из ме­се­ца у ме­сец. 

Др Ран­дал Пор­тер, не­у­ро­хи­рург са Не­у­ро­ло­шког ин­сти­ту­та у Фе­ник­су, уме­сто аудио-сни­ма­ка пра­ви – ви­део-за­пи­се, ко­је ка­сни­је ста­вља на веб-плат­фор­му под на­зи­вом „Ме­дикл ме­мо­ри”. Па­ци­јен­ти мо­гу да при­сту­пе овом ви­део-ма­те­ри­ја­лу кад год им је по­треб­но. 

„Без сни­ма­ка па­ци­јен­ти за­бо­ра­вља­ју чак 80 од­сто оно­га што им ка­же­мо и то прак­тич­но до пар­кин­га на ко­ји од­ла­зе ка­да на­пу­сте ор­ди­на­ци­ју”, ка­же др Пор­тер. 

Он твр­ди да је у од­но­су на ри­зик од ту­жби и суд­ских про­це­са, да­ле­ко ве­ћа ко­рист од ви­део-за­пи­са, јер су па­ци­јен­ти за­до­вољ­ни­ји, а сма­ње­ни су и тро­шко­ви оси­гу­ра­ња за зло­у­по­тре­бу. Од 2015. го­ди­не ви­ше од 400 ле­ка­ра при­ја­ви­ло је да ко­ри­сте ме­ди­цин­ску ме­мо­ри­ју, сни­ма­ју­ћи 28.000 по­се­та. 

Ипак, мно­ги ле­ка­ри стре­пе од мо­гу­ћих ту­жби, по­себ­но по­сле слу­ча­ја у Вир­џи­ни­ји за­бе­ле­же­ног 2015. го­ди­не: суд је на­ло­жио ане­сте­зи­о­ло­гу и ле­ка­ри­ма да пла­те па­ци­јен­ту 500.000 до­ла­ра од­ште­те на­кон ко­ло­но­скоп­ског пре­гле­да: па­ци­јент је, ка­ко је суд утвр­дио, слу­чај­но сни­мио увре­де ме­ди­цин­ског ти­ма на ње­гов ра­чун то­ком ове ин­тер­вен­ци­је.  

Коментари5
Молимо вас да се у коментарима држите теме текста. Редакција Политике ONLINE задржава право да – уколико их процени као неумесне - скрати или не објави коментаре који садрже осврте на нечију личност и приватан живот, увреде на рачун аутора текста и/или чланова редакције „Политике“ као и било какву претњу, непристојан речник, говор мржње, расне и националне увреде или било какав незаконит садржај. Коментаре писане верзалом и линкове на друге сајтове не објављујемо. Политика ONLINE нема никакву обавезу образлагања одлука везаних за скраћивање коментара и њихово објављивање. Редакција не одговара за ставове читалаца изнесене у коментарима. Ваш коментар може садржати највише 1.000 појединачних карактера, и сматра се да сте слањем коментара потврдили сагласност са горе наведеним правилима.
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Doca
Ja bih voleo da sam 1999. mogao da snimim stotine gradjana koji su simulirali bolest da bi izbegli mobilizaciju, a neki i otvoreno nudili mito da budu oslobodjeni, pa da se to emituje na televiziji.
Срба
Било би интересантно чути све то- поготову кад вам убију члана породице у операционој сали и/или на интензивној нези.... било би добро знати ко је и зашто забрљао и одузео нечији живот својом нестручношћу и несавесним лечењем. Превелика количина шљама је обукла беле мантиле у Србији.
miroslav
Snimati ili ne? Mi imamo bezbroj problema u našem zdravstvu, koje treba savladati. Snimanje bi bilo zanimljivo, ali kad bi bilo tajno, da čujemo svu tu drskost, oholost, prepotentnost i dogovor oko mita. Ko operiše a ko je u protogolu napisan da operiše i to bi se moglo videti, ali bolje da ne, jer bi zavladao strah kod ljudi koi trebaju operaciju ili pregled? Bolje je da manje znamo, jer manje boli, jer nas je manje strah a neki od naših lekara mogu bez brige raditi kao su navikli ili kako hoće i kad hoće. Imamo što imamo i kako imamo, važna je hrabrost i sreća da naletimo, ako nemamo vezu, na dobrog, korektnog, poštenog i stručnog lekara a i takvih imamo. Oni što su lekarski posao pretvorili u biznis, pa se satraše trčanjem iz državne klinike po privatnim "klinikama" i tako su samo biznismni, što su zalutali među lekare. A šteta lep je to posao, istina kod nas je plaćen nikako, pa se ljudi snalaze, ili tezgare ili beže preko grane. Država je na potezu, na njoj je da plati lekare.
Sandra
Kod nas ne bi to dozvolili, jer su lekari arogantni i svi bi videli da glavni hirurg koji je pacijentu "spasio zivot" zapravo imao malu ulogu za vreme operacije dok su lekari nizeg ranga uradili najvazniji deo posla. Naravno, njima ne ide nikakvo priznanje.
Milena
A kada bi culi razgovore i recenice upucene zenama u porodjajnoj sali, i to sa sve budnom zenom koju vredjaju, tada bi svi bili u soku!!

Комeнтар успeшно додат!

Ваш комeнтар ћe бити видљив чим га администратор одобри.

Овај веб сајт користи колачиће

Сајт politika.rs користи колачиће у циљу унапређења услуга које пружа. Прикупљамо искључиво основне податке који су неопходни за прилагођавање садржаја и огласа, надзор рада сајта и апликације. Подаци о навикама и потребама корисника строго су заштићени. Даљим коришћењем сајта politika.rs подразумева се да сте сагласни са употребом колачића.