Среда, 01.02.2023. ✝ Верски календар € Курсна листа

Биткоин седам пута вреднији од унце злата

Биткоин банкомат (Фото Танјуг/Драган Кујунџић)

Вред­ност вир­ту­ел­не ва­лу­те бит­ко­ин оба­ра све ре­кор­де. Про­шлог ви­кен­да до­сти­гла је вред­ност од 7.600 до­ла­ра, што од по­чет­ка го­ди­не пред­ста­вља раст од чак 750 од­сто. У ме­ђу­вре­ме­ну, це­на ове крип­то­ва­лу­те бла­го је па­ла, па је у пе­так бит­ко­ин вре­део 6.800 до­ла­ра. Ко­ли­ко ова вир­ту­ел­на ва­лу­та на тр­жи­шту лу­ду­је по­ка­зу­је и по­да­так да је у че­твр­так бит­ко­ин уз­ле­тео на чак 7.888 до­ла­ра. 

Ме­ђу­тим, упр­кос па­ду, не­ве­ро­ват­но је да ова ви­ру­ел­на ва­лу­та на тр­жи­шту вре­ди ско­ро се­дам пу­та ви­ше од јед­не ун­це зла­та, чи­ја је вред­ност из­но­си око 1.200 до­ла­ра. 

По­зна­ти свет­ски еко­но­ми­ста Ну­ри­јел Ру­би­ни, ко­ји је сво­је­вре­ме­но пред­ви­део свет­ку еко­ном­ску кри­зу, па је због то­га по­зна­ти­ји под на­дим­ком Док­тор Про­паст, упо­зо­рио је да је крип­то­ва­лу­та бит­ко­ин „из­у­зет­но шпе­ку­ла­тив­ни ме­хур ко­ји ће на кра­ју екс­пло­ди­ра­ти”.

„Има­мо ги­гант­ски шпе­ку­ла­тив­ни ме­хур ко­ји се од­но­си на бит­ко­ин, ко­ји ни­ти је озби­љан на­чин пла­ћа­ња ни­ти је до­бра оаза ин­ве­сти­то­ри­ма за очу­ва­ње вред­но­сти ка­пи­та­ла”, из­ја­вио је аме­рич­ки еко­но­ми­ста за „Би­знис ин­сај­дер”.

Ка­ко об­ја­шња­ва, „бит­ко­ин се хра­ни са­мим со­бом” и за­то не­ма би­ло ка­квих осно­ва да це­на те ди­ги­тал­не ва­лу­те до­сти­же та­ко ви­сок ни­во. 

„Шта­ви­ше, бит­ко­ин ко­ри­сте кри­ми­нал­ци за сво­је по­сло­ве у ’си­вој зо­ни’. Ве­ру­јем да ће све ви­ше др­жа­ва по­че­ти да про­гла­ша­ва тр­го­ва­ње крип­то­ва­лу­том не­за­ко­ни­тим као што је то учи­ни­ла Ки­на”, из­ја­вио је Ру­би­ни, до­да­ју­ћи да ће но­ви про­пи­си би­ти усво­је­ни.

У Ср­би­ји се та­ко­ђе тр­гу­је овом ви­ру­ел­ном ва­лу­том, али за то не по­сто­ји за­кон­ски оквир. У На­род­ној бан­ци Ср­би­је (НБС) ис­ти­чу да још ни­је реч о зна­чај­ни­јој по­ја­ви на на­шем тр­жи­шту. 

„У овом тре­нут­ку на­ше за­ко­но­дав­ство не уре­ђу­је пи­та­ње вир­ту­ел­них ва­лу­та, а На­род­на бан­ка Ср­би­је не­ма за­кон­ска овла­шће­ња да из­да­је до­зво­ле за тр­го­ва­ње вир­ту­ел­ним ва­лу­та­ма, ни­ти за по­ста­вља­ње уре­ђа­ја за ку­по­ви­ну или про­да­ју вир­ту­ел­них ва­лу­та”, ка­жу из цен­трал­не бан­ке и упо­зо­ра­ва­ју да се бит­ко­и­ном тр­гу­је на соп­стве­ну од­го­вор­ност. 

До­да­ју и то да ће јав­ност би­ти бла­го­вре­ме­но оба­ве­ште­на ка­да се про­це­ни да по­сто­ји по­тре­ба за прав­ним ре­гу­ли­са­њем ове обла­сти. 

„На­рав­но, у слу­ча­ју евен­ту­ал­ног до­но­ше­ња про­пи­са ко­јим ће се ре­гу­ли­са­ти упо­тре­ба вир­ту­ел­них ва­лу­та, ве­ли­чи­на тр­жи­шта не­ће би­ти је­ди­ни фак­тор ко­ји ће се узе­ти у об­зир, већ сва­ка­ко и без­бед­ност ко­ри­сни­ка и њи­хо­ва за­шти­та, као и од­го­вор­ност оних ко­ји омо­гу­ћа­ва­ју њи­хо­во ко­ри­шће­ње”, ис­ти­чу у НБС.

Мла­ђен Мер­до­вић, је­дан од осни­ва­ча и пред­сед­ник Срп­ске бит­ко­ин асо­ци­ја­ци­је, ка­же да при­ме­на бит­ко­и­на кроз пла­ћа­ње ни­је то­ли­ко рас­про­стра­ње­на у Ср­би­ји. 

– Код нас тр­го­ви­на бит­ко­и­ном још увек ни­је де­фи­ни­са­на као фи­нан­сиј­ска тран­сак­ци­ја и у мно­го че­му за­о­ста­је­мо за Евро­пом и све­том. Са­мо не­ко­ли­ко ре­сто­ра­на у Бе­о­гра­ду при­хва­та пла­ћа­ње ра­чу­на том ва­лу­том. Код нас је све то кре­ну­ло још 2013. го­ди­не у јед­ном бе­о­град­ском ре­сто­ра­ну али сва­ка­ко је нео­п­ход­но још мно­го ини­ци­ја­ти­ве и ра­да да то за­жи­ви ма­сов­ни­је. У Ја­па­ну, на при­мер, бит­ко­и­ном мо­же да се оба­ви пла­ћа­ње на ви­ше од 260.000 ме­ста – за­кљу­чу­је Мер­до­вић.

Коментари15
Молимо вас да се у коментарима држите теме текста. Редакција Политике ONLINE задржава право да – уколико их процени као неумесне - скрати или не објави коментаре који садрже осврте на нечију личност и приватан живот, увреде на рачун аутора текста и/или чланова редакције „Политике“ као и било какву претњу, непристојан речник, говор мржње, расне и националне увреде или било какав незаконит садржај. Коментаре писане верзалом и линкове на друге сајтове не објављујемо. Политика ONLINE нема никакву обавезу образлагања одлука везаних за скраћивање коментара и њихово објављивање. Редакција не одговара за ставове читалаца изнесене у коментарима. Ваш коментар може садржати највише 1.000 појединачних карактера, и сматра се да сте слањем коментара потврдили сагласност са горе наведеним правилима.
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

islam hajrudin
Pitajte (Jevrejske) trgovce dijamantima iz Antverpena sta oni misle o bitkoinu?
vladimir
Među najvećim inovacijama svih vremena su barut i Gutembergova štamparska presa. Zatim je monetarna inovacija petrodolar iz prošlog veka.Predsednik Nikson je ubedio kralja Fejsala a ovaj OPEC-a da jedino platežno sredstvo bude dolar(1975.g) Koga je USA štampala u neograničenim količinama, izgradila moćnu vojnu mašineriju, išla u skupe programe."Ukratko živeli smo iznad svojih mogućnosti ali potrošili smo naše carstvo"Međutim nisu svi hteli da za bezvrednu valutu ptodaju naftu.Zato ubiše Gadafija, izazvaše silne sukobe i ratove.Dolar višee nije glavna platežna valuta.Evropa,zemlje BRIKS-a,ASEAN-a Malezija,Iran(zato ga žele bombardovati).Moralo se raditi brzo i iskoristiti inovaciju virtuelne valute.Za to se znalo još iz kongresnih rasprava.Petro dolar je preživeo više od 40g.Ali za ovu prevaru nisam siguran koliko će.To je najbolji način da veliki opljačkaju i ono malo preostalih prirodnih resursa malih zemalja.Veliki kriminalci uvek nađu načina da prežive.To je samo vrh ledenog brega
slavko
Vredi samo onima koji u to veruju. Za ostale ne vredi ništa. Klasični naduvani balon koji če jednog dana puknuti u ništa. Kripovalute nemaju nikakav materialni osnov. Na njih možete gledati kao na dionice firme koja ne postoji. Dakle sve vam je to samo jedna obična špekulacija oko šupljega u prazno na kojoj zarađuju jedino špekulanti na naivčinama.
Božidar Milenović
Digitalne (kripto) valute su rezultat korišćenja novih tehnologija. One su postale deo naše stvrnosti, priznali to ili ne. Sasvim je sigurno da će digitalne valute u budućnosti sve više preuzimati funkcije klasičnih valuta. Zbog toga mnoge države i banke sada pružaju otpor.Digitalne valute ugrožavaju njihove postojeće priviliegije i pozicije. Moderne države i banke bi danas trebalo da prihvarte digitalne valute kao novi izazov, a ne kao problem. Ako ih one ne kreiraju, nicaće kao samonikle, a neke od njih će verovatno biti i “korov”. Prevare, berzanske špekulacije, fiktivne transakcije i slične devijacije postoje i kod klasičnih valuta, ali su kod digitalnih valuta izraženije zato što one pružaju mnogo veće mogućnosti za to. Moramo imati u vidu da digitalne valute pružaju prednosti kojih nećemo moći da se odreknemo.
ivan damjanovic
Bitkoin je postao pop kultura u ovoj deceniji i imaće, kao i sve "pop ikone", svoj uspon i pad. Posle pronalaska nečeg novog, koje je baš kao i ovo - mistično, doćiće nova valuta koja će nastaviti da jede/usisava fiat novac. Za sad je situacija (ukratko) sledeća... Oko 50ak velikih investitora još čeka tzv. BTC Fjučerse koji će za par meseci krenuti u NY. Japanci su u histeriji za ulaganjima u CC (crypto currency). Kina ga proizvodi najviše i kako stoje stvari posle izbora u toj državi, najavljena zabrana proizvodnje (mining) pre par meseci pala je u vodu. Island je otišao možda i najdalje u komercijalizaciji CC. Poverenje ljudi raste u svetu što se vidi po kapitalizciji koja je 13 puta skočila u 2017. godini u odnosu na sve prethodne (2009.- 2016.) Satoshi Nakamoto se ne oglashava (ili niko iz tima koje je sebe potpisao kao Satoshi Nakomoto). Inache, taj tim ljudi koji su blockchain napravili ili sam Satoshi, drže tachno jedan milion bitkoina i kako se čini, neće ih ni prodavati.

ПРИКАЖИ ЈОШ

Комeнтар успeшно додат!

Ваш комeнтар ћe бити видљив чим га администратор одобри.

Овај веб сајт користи колачиће

Сајт politika.rs користи колачиће у циљу унапређења услуга које пружа. Прикупљамо искључиво основне податке који су неопходни за прилагођавање садржаја и огласа, надзор рада сајта и апликације. Подаци о навикама и потребама корисника строго су заштићени. Даљим коришћењем сајта politika.rs подразумева се да сте сагласни са употребом колачића.