Уторак, 30.11.2021. ✝ Верски календар € Курсна листа

Изет­бе­го­ви­ћев фа­ул

Упр­кос зду­шној оце­ни ов­да­шњих зва­нич­ни­ка да оно што је Ба­кир Изет­бе­го­вић из­го­во­рио по­чет­ком ми­ну­ле сед­ми­це у ин­тер­вјуу за „Дој­че ве­ле” ни­је до­бро­су­сед­ски чин, бу­ду­ћи да се не по­те­жу тек та­ко ре­чи рат, су­ко­би и при­зна­ва­ње те­ри­то­ри­ја, Ср­би­ја не­ће от­ка­за­ти по­се­ту бо­сан­ско­хер­це­го­вач­ког Пред­сед­ни­штва Бе­о­гра­ду, пред­ви­ђе­ну за 6. и 7. де­цем­бар. Јер је, ка­ко је то ре­као пред­сед­ник Алек­сан­дар Ву­чић, у че­твр­так у Аран­ђе­лов­цу, „ве­о­ма ва­жно да бу­де­мо озбиљ­ни и да бу­де­мо од­го­вор­ни”.

По­сле ве­ли­ке бу­ре ко­ју је у Бе­о­гра­ду, али и у Ба­ња­лу­ци, по­ди­гла из­ја­ва бо­шњач­ког чла­на Пред­сед­ни­штва БиХ о при­зна­ва­њу ко­сов­ске не­за­ви­сно­сти и оце­не из Са­ра­је­ва да је та ре­ак­ци­ја усле­ди­ла на осно­ву ла­жне ве­сти, срп­ски пред­сед­ник је на­гла­сио: „Па, бо­ље да је оста­ло она­ко, не­го оно што смо мо­гли да чу­је­мо, бо­ље да је ре­као ’да’ – не­го ’на­дам се да’, за­то што је то ’да’ мо­гло да бу­де плод објек­тив­них окол­но­сти ко зна ка­квих, али ’на­дам се да’ по­ка­зу­је лич­ни од­нос пре­ма то­ме.”

(Д. Стојановић)

Изет­бе­го­вић је у по­ме­ну­том ин­тер­вјуу, до­слов­це, из­ја­вио: „Што се ме­не ти­че, Ко­со­во је до са­да  тре­ба­ло би­ти при­зна­то. Сад ће се, на­рав­но, на­љу­ти­ти ко­ле­ге…” (очи­глед­но, све­стан да ће јав­ним из­но­ше­њем свог уве­ре­ња иза­зва­ти оштра ре­а­го­ва­ња). Дан на­кон што је то ре­као, ње­гов ка­би­нет окри­вио је Тан­југ да је де­ло­ве ин­тер­вјуа пре­нео „не­тач­но, из­ван кон­тек­ста и тен­ден­ци­о­зно, ис­кри­вљу­ју­ћи са­му су­шти­ну из­ја­ве”. Тан­југ је по­том од­го­во­рио да се тим са­оп­ште­њем не де­ман­ту­је ни­шта, па ни по­ли­тич­ки став о не­за­ви­сно­сти Ко­со­ва, већ по­ку­ша­ва да се обез­бе­ди не­ка вр­ста ам­не­сти­је за по­ли­тич­ки фа­ул.

Од­јек на Изет­бе­го­ви­ће­ву же­љу у ве­зи с Ко­со­вом, пре­ко ње­го­вог ста­ва пре­ма Сан­џа­ку, до оно­га ко­ји се ти­цао сред­ста­ва за за­шти­ту те­ри­то­ри­јал­ног ин­те­гри­те­та БиХ, у Бе­о­гра­ду је кул­ми­ни­рао у уто­рак и сре­ду. По­во­дом оце­на по­је­ди­них по­сма­тра­ча да се по­ди­гла пре­те­ра­на пра­ши­на, срп­ски пред­став­ни­ци твр­ди­ли су да су ре­а­го­ва­ли од­ме­ре­но. До­бро смо раз­у­ме­ли све што је ре­као Изет­бе­го­вић, и у том кон­тек­сту и пред­у­зе­ће­мо ме­ре, ре­као је се­кре­тар Са­ве­та за на­ци­о­нал­ну без­бед­ност Не­бој­ша Сте­фа­но­вић, по­сле сед­ни­це Са­ве­та, са­зва­не тим по­во­дом, али ни­је го­во­рио о кон­крет­ним по­те­зи­ма. Да је Изет­бе­го­вић и у БиХ остао уса­мљен, све­до­че по­ру­ке пред­се­да­ва­ју­ћег Пред­сед­ни­штва БиХ Дра­га­на Чо­ви­ћа да ће БиХ сво­ју ме­ђу­на­род­ну по­ли­ти­ку во­ди­ти та­ко да не угро­жа­ва од­но­се са су­се­ди­ма и пред­сед­ни­ка РС Ми­ло­ра­да До­ди­ка да од РС за­ви­си да ли ће БиХ при­зна­ти КиМ.

Ова те­ма ни­је, на­рав­но, мо­гла да бу­де за­о­би­ђе­на ни при­ли­ком раз­го­во­ра пред­сед­ни­ка Ср­би­је са ше­фи­цом ЕУ ди­пло­ма­ти­је Фе­де­ри­ком Мо­ге­ри­ни, у сре­ду. Бри­се­ла је та­да апо­стро­фи­рао „по­тре­ба за истин­ским по­ми­ре­њем и са­рад­њом у ко­рист свих”, али и да је ЕУ зна­чај­но „ре­ви­та­ли­зо­ва­ла свој ан­га­жман са ре­ги­о­ном За­пад­ног Бал­ка­на” и да је ва­жна по­све­ће­ност Ср­би­је ре­форм­ским про­це­си­ма. А по­сле сед­ни­це Са­ве­та за ста­би­ли­за­ци­ју и при­дру­жи­ва­ње ЕУ и Ср­би­је, на ко­јој је, у че­твр­так, срп­ску стра­ну пред­во­ди­ла пре­ми­јер­ка Ана Бр­на­бић, из ЕУ је по­но­вље­но да је, уз на­пре­дак у по­гла­вљи­ма о вла­да­ви­ни пра­ва, про­цес нор­ма­ли­за­ци­је од­но­са с Ко­со­вом кљу­чан за тем­по пре­го­ва­рач­ког про­це­са Ср­би­је.

С об­зи­ром и на то да је Мо­ге­ри­ни­је­ва под­ву­кла и да Ср­би­ја оства­ру­је „екс­трем­но до­бар на­пре­дак”, ра­зу­мљи­ва је раз­о­ча­ра­ност ми­ни­стар­ске за европ­ске ин­те­гра­ци­је Ја­дран­ке Јок­си­мо­вић. Она је ука­за­ла да се у Бри­се­лу го­во­ри­ло о па­кет-аран­жма­ну за ре­ги­он За­пад­ног Бал­ка­на, иако је пред­сед­ник ЕК Жан-Клод Јун­кер ре­као да су Ср­би­ја и Цр­на Го­ра нај­ви­ше на­пре­до­ва­ле и да Ср­би­ја и пре 2025. мо­же да по­ста­не члан ЕУ. Због то­га што је ЕУ на­ме­ри­ла да при­ми „па­кет”, Ср­би­ји би се мо­гло, ре­ци­мо, до­го­ди­ти да мо­ра да че­ка дру­ге ко­ји за њом за­о­ста­ју у евро­ин­те­гра­ци­ји.

Пи­та­ње Ко­со­ва, ина­че, ни­је про­шле сед­ми­це би­ло вре­ло са­мо на ре­ла­ци­ји Бе­о­град–Са­ра­је­во, већ се о ње­му и те ка­ко раз­го­ва­ра­ло и на бри­сел­ској и њу­јор­шкој адре­си. По­сле су­сре­та Мо­ге­ри­ни­је­ве с Ву­чи­ћем, из се­ди­шта ЕУ са­оп­ште­но је да су раз­го­ва­ра­ли о но­вој фа­зи ди­ја­ло­га Бе­о­гра­да и При­шти­не и по­но­ви­ли до­го­вор о по­тре­би уна­пре­ђе­ња ди­ја­ло­га, ра­ди ре­ги­о­нал­не тран­сфор­ма­ци­је за обе стра­не, ка­ко би мо­гле да оства­ре на­пре­дак ка ЕУ.

Дан ка­сни­је, Ву­чић је, ме­ђу­тим, об­ја­снио да нам Европ­ска уни­ја, за­пра­во, не­ће до­зво­ли­ти да по­ста­не­мо пу­но­прав­ни члан без прав­но оба­ве­зу­ју­ћег до­ку­мен­та на кра­ју про­це­са нор­ма­ли­за­ци­је од­но­са с При­шти­ном. С об­зи­ром на то да је тај спо­ра­зум пред­ви­ђен још пре­го­ва­рач­ким окви­ром ЕУ за пре­го­во­ре са Ср­би­јом из 2014. и да је већ го­во­ре­но да ће он би­ти ис­ход ди­ја­ло­га Бе­о­гра­да и При­шти­не, сва­ка­ко да има по­себ­ну те­жи­ну то што је Ву­чић са­да на­шао за по­треб­но да ука­же да ЕУ оче­ку­је да нор­ма­ли­за­ци­ја ста­ња бу­де баш та­ко оба­вље­на.

При­ли­ком бо­рав­ка у Бри­се­лу, пред­сед­ник се срео и с ге­не­рал­ним се­кре­та­ром НА­ТО-а Јен­сом Стол­тен­бер­гом и за­мо­лио НА­ТО да на­ста­ви сво­је при­су­ство на Ко­со­ву, у не­сма­ње­ном оби­му, јер је при­су­ство НА­ТО-а на Ко­со­ву уз ди­ја­лог, у прет­ход­них пет го­ди­на, до­при­не­ло да у по­след­њих че­ти­ри и по го­ди­не не­ма стра­да­лих Ср­ба и Ал­ба­на­ца у ме­ђу­ет­нич­ким кон­флик­ти­ма. С дру­ге стра­не, ми­ни­стар спољ­них по­сло­ва Иви­ца Да­чић ис­та­као је, прет­ход­ног да­на, при­ли­ком рас­пра­ве о Ко­со­ву на сед­ни­ци Са­ве­та без­бед­но­сти УН у Њу­јор­ку, по­тре­бу за до­дат­ним ја­ча­њем свих ка­па­ци­те­та ми­си­је Ун­ми­ка, ка­ко би се обез­бе­ди­ла за­шти­та основ­них људ­ских пра­ва и ство­ри­ли усло­ви за по­вра­так.

Коментари9
Молимо вас да се у коментарима држите теме текста. Редакција Политике ONLINE задржава право да – уколико их процени као неумесне - скрати или не објави коментаре који садрже осврте на нечију личност и приватан живот, увреде на рачун аутора текста и/или чланова редакције „Политике“ као и било какву претњу, непристојан речник, говор мржње, расне и националне увреде или било какав незаконит садржај. Коментаре писане верзалом и линкове на друге сајтове не објављујемо. Политика ONLINE нема никакву обавезу образлагања одлука везаних за скраћивање коментара и њихово објављивање. Редакција не одговара за ставове читалаца изнесене у коментарима. Ваш коментар може садржати највише 1.000 појединачних карактера, и сматра се да сте слањем коментара потврдили сагласност са горе наведеним правилима.
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Ljiljana K.
Kukamo da nas svi mrze. A sami smo tom istom Izetbegoviću poslali 5 miliona evra za Srebrenicu. Pa sada treba da još uzmemo zaposlenima i penzionerima i pošaljemo mu. Da mu se nadje.
SEMIR RAMADANOVIC
@Ljiljana, Mislim da ste povrsno informisani u vezi novca.
Amir Čamdžić
Politika Izetbegovića je uništila i upropastila sve ili gotovo sve privredne kapacitete.od čega je narod trebao da živi. Pod kontrolom Izetbegovića politike je zaista užasna brda, privredni subjekti masovno odlaze u stečaj ili su godinama u stečaju. Izetbegović ima podršku tih "veliko-bošnjačkih" krugova, ali u slučaju "da mu se ostvare želje" Srbi bi samo trebali "da ostave nesmetan prolaz" da svi oni a taj broj bi bio zaista veliki, procenujem 50 odsto najmanje, koji ne žele da služe Izetbegovićima da slobodno PROĐU. Izetbegoviću su napravili užasnu prevaru kako svojih boraca, tako i naroda, tako da bi Izetbegović ostao možda u najboljem slučaju po njega sa 50 odsto, onih koji bi ga sledili, drugi bi otišli. Ovi drugi bi se veselili "da se Izetbegoviću ostvare želje" da mogu otići što dalje od bede u koju su ih Izetbegovići "uvalili".Bežalo bi se "glavom bez obzira" što dalje od Izetbegovića, što dalje, to bolje.
Леон Давидович
Мислим да Бакир ипак има значајан број истомишљеника. Наивно је веровати да је он јако усамљен са својим погледима. Да се он многима не допада не би ни победио на изборима за бошњачког члана Председништва БиХ. Али његов глас вреди само једну трећину потребног да би се донела нека значајна одлука и то је стварност која блокира Бакира и његове лоше намере. И у погледу врховне команде над војском БиХ он је тек трећина команданта. За рат би очигледно морао формирати паравојне снаге.
Aleksandar Mihailovic
Nije to faul, to je autogol koji je pokazao da je Bakir neozbiljan i neodgovoran političar do svog naroda koji ima velike probleme sa nemaštinom a on mu nudi ratove umesto boljeg života. Očigledno je da se Bakir snalazi u tim situacijama, koje su kao naručene za ratne i svekolike profitere koji se kriju iza debelih zidova dok svoje sugrađane guraju u ratove. Neko ga je naveo na tanak led, a on bez ikakvih ideja i vizija kako da podigne standard u Federaciji i čitavoj BiH, nudi rešenja koja vraćaju u prošlost i dodvorava se javnosti kojoj daje intervju ne shvatajući da ga je ona procenila kao neozbiljnog, neodgovornog i šarlatanastog u politici i da je u nju uleteo po nekom njima nepoznatom ključu. Predlažem mu da se prošeta ulicama Sarajeva, Tuzle, Zenice, Mostara,...i pita građane šta misle o onome šta je rekao. Siguran sam da bi posle toga sam sebi dao otkaz. Imam veliki broj prijatelja i poznanika u BiH i svi se gnušaju nad ratnohuškačkom retorikom i državničkom jalovošću.
SEMIR RAMADANOVIC
@Barba Jure (??), Postovani, Srbi su konstutivan narod u BiH, kao sto ja volim reci "svoji na svom". Ja se nisam doticao konstutivnosti naroda i ne dodajite vase komentare (monologe). Ja nisam strucnjak za snove ali znam sta gospodin Dodik govori. Bliska proslost treba biti uciteljica zivota, postovanje prema svima, jer svi govorimo istim jezikom u BiH (bilo kako ga zvali), ista boja ociju i izgled. Samo toliko Barba Jure. Drugarski pozdrav, Semir.
Aleksandar Mihailovic
@ SEMIR RAMADANOVIC. Sa svime mogu da se složim osim sa onim da je BiH greh Srbije. Da li mislite na Dobrovoljačku, na Tuzlu i takođe kolonu JNA, ili možda na Markale, ul.Vase Miskina, na Bratunac, Srebrenicu, železaru u Zenici,...? Kakve veze ima Srbija sa jedinicama JNA koje su bile zajednička vojska? Da li znate da je 12.1.1991. helikopter sa agentima CIA sleteo u Sarajevo, da je tu posejano seme mržnje jer su se na Zapadu plašili da BiH može ostati u zajedničkoj državi, što bi bilo najbolje, a onda bi ostala i Makedonija, te bi samo izašla Slovenija i hrvatski deo Hrvatske, a da je onda deo ostao u Sarajevu a deo otišao u Ljubljanu odakle su direktno rukovodili rastakanjem YU? Da li ste pročitali knjigu ratnog Načelnika policije u Srebrenici Hakije Meholjića? Pročitajte je, Vas i Vaše dece radi, a pronađite i šta je uz Hakiju o Srebrenici rekao i Muhamed Filipović. Veliki pozdrav,posebno za sve prijatelje koji prate iz BiH ove strane, Sarajeva, Tuzle, Bijeljine, Banja Luke, Zenice.
Прикажи још одговора

Комeнтар успeшно додат!

Ваш комeнтар ћe бити видљив чим га администратор одобри.

Овај веб сајт користи колачиће

Сајт politika.rs користи колачиће у циљу унапређења услуга које пружа. Прикупљамо искључиво основне податке који су неопходни за прилагођавање садржаја и огласа, надзор рада сајта и апликације. Подаци о навикама и потребама корисника строго су заштићени. Даљим коришћењем сајта politika.rs подразумева се да сте сагласни са употребом колачића.