Четвртак, 20.01.2022. ✝ Верски календар € Курсна листа

Српска црква у Бин Ладеновом компјутеру

Међу документима пронађеним у рачунару убијеног лидера Ал Каиде, које је објавила ЦИА, налази се фотографија Храма Светог Димитрија у Косовској Митровици и мапа града
(Фо­то Иван Ми­љој­ко­вић)

Уби­је­ни ли­дер те­ро­ри­стич­ке Ал Ка­и­де Оса­ма бин Ла­ден био је ве­о­ма за­ин­те­ре­со­ван за ју­жну срп­ску по­кра­ји­ну, по­ка­зу­ју до­ку­мен­та ко­ја су про­на­ђе­на у ње­го­вом лич­ном ком­пју­те­ру, а чи­је фај­ло­ве је об­ја­ви­ла аме­рич­ка Цен­трал­на оба­ве­штај­на аген­ци­ја (ЦИА).

Пре­гле­дом 470.000 фај­ло­ва обе­ло­да­ње­них 1. но­вем­бра ове го­ди­не на сај­ту ЦИА, „По­ли­ти­ка” је про­на­шла ма­пу Ко­сов­ске Ми­тро­ви­це, као и фо­то­гра­фи­ју Хра­ма Све­тог Ди­ми­три­ја у Ко­сов­ској Ми­тро­ви­ци. Про­на­шли смо и ба­нер на ко­јем пи­ше „Ко­со­во џи­хад – му­сли­ман­ско ис­тре­бље­ње ко­сов­ских хри­шћа­на”, као и ма­пу Ко­со­ва из до­ба Ото­ман­ског цар­ства на ко­ји­ма су при­ка­за­ни При­шти­на и Ву­чи­трн. 

Пре­тра­гом ин­тер­не­та, утвр­ди­ли смо да је ма­па Ко­сов­ске Ми­тро­ви­це и цр­ква у том гра­ду пр­во­бит­но об­ја­вље­на на сај­ту Би-Би-Си­ја у тек­сту под на­сло­вом „Ко­сов­ски Ср­би се су­о­ча­ва­ју са те­шким од­лу­ка­ма”.

(Фото сајт ЦИА)

Текст је ре­пор­та­жа о жи­во­ту у се­вер­ном и ју­жном де­лу Ми­тро­ви­це и об­ја­вљен је 14. мар­та 2007, не­пу­них ме­сец да­на по­сле јед­но­стра­ног про­гла­ше­ња не­за­ви­сно­сти Ко­со­ва. По све­му су­де­ћи, Бин Ла­ден је из овог тек­ста са­чу­вао на свом ком­пју­те­ру ма­пу Ми­тро­ви­це и сли­ку Хра­ма Све­тог Ди­ми­три­ја. 

Не мо­же се утвр­ди­ти ода­кле по­ти­чу ба­нер са нат­пи­сом „Ко­со­во џи­хад – му­сли­ман­ско ис­тре­бље­ње ко­сов­ских хри­шћа­на” и ма­па При­шти­не и Ву­чи­тр­на из вре­ме­на Ото­ман­ског цар­ства. 

Ком­пју­тер у ко­ме се на­ла­зе ови фај­ло­ви от­кри­вен је у ак­ци­ји аме­рич­ких спе­ци­ја­ла­ца у ко­јој је 2011. уби­јен во­ђа Ал Ка­и­де Оса­ма бин Ла­ден у Або­та­ба­ду у Па­ки­ста­ну. Ком­пју­тер са­др­жи ви­ше сто­ти­на хи­ља­да фај­ло­ва у ко­ји­ма се на­ла­зе до­ку­мен­ти, ви­део-сним­ци и фо­то­гра­фи­је. 

ЦИА је, об­ја­вљу­ју­ћи фај­ло­ве, са­оп­шти­ла да ма­те­ри­ја­ли пру­жа­ју увид у то ка­ко је до­шло до раз­ли­ка из­ме­ђу Ал Ка­и­де и Ислам­ске др­жа­ве, раз­ми­мо­и­ла­же­ња из­ме­ђу Ал Ка­и­де и ње­них са­ве­зни­ка и про­бле­ма с ко­ји­ма се Ал Ка­и­да су­о­чи­ла у вре­ме Бин Ла­де­но­ве смр­ти.

Шта би мо­гао да бу­де мо­тив да Бин Ла­ден др­жи у свом лич­ном ком­пју­те­ру ма­пе и сли­ке из Ми­тро­ви­це и шта би то мо­гло да зна­чи?

Пре­драг Пе­тро­вић, из­вр­шни ди­рек­тор Бе­о­град­ског цен­тра за без­бед­но­сну по­ли­ти­ку, сма­тра да се не мо­же са­мо на осно­ву фо­то­гра­фи­ја, од­но­сно без не­ког кон­тек­ста твр­ди­ти шта ће Бин Ла­де­ну та­кви фај­ло­ви. 

„Ана­ли­зом ви­ше хи­ља­да тек­сту­ал­них фај­ло­ва ко­ји су углав­ном на арап­ском је­зи­ку мо­жда би мо­гли да се из­ву­ку пре­ци­зни­ји за­кључ­ци о то­ме да ли су по­сто­ја­ли кон­крет­ни пла­но­ви за на­па­де или за де­ста­би­ли­за­ци­ју на Ко­со­ву. Кад се по­гле­да исто­ри­ја де­ло­ва­ња те­ро­ри­стич­ких ак­ци­ја, ни­је би­ло на­па­да Ал Ка­и­де или Ислам­ске др­жа­ве на Ко­со­ву, док су по­је­дин­ци у Бо­сни углав­ном на­па­да­ли по­ли­ци­ју, а не ци­ви­ле”, на­во­ди Пе­тро­вић. 

Са дру­ге стра­не, пен­зи­о­ни­са­ни про­фе­сор Уни­вер­зи­те­та у Бе­о­гра­ду и струч­њак за ан­ти­те­ро­ри­зам Ми­лан Ми­јал­ков­ски ка­же да за ње­га ни­је из­не­на­ђе­ње што се по­ја­вљу­ју ба­не­ри око џи­ха­да на Ко­со­ву. 

„Одав­но је по­зна­то по­сто­ја­ње пла­на 2020. Ал Ка­и­де у ко­јем се Бал­кан про­јек­ту­је као део бу­ду­ћег Ка­ли­фа­та. Ве­ро­ват­но ода­тле ин­те­ре­со­ва­ње Бин Ла­де­на за Ко­со­во”, на­во­ди Ми­јал­ков­ски. 

Он ка­же да се са­мо мо­же прет­по­ста­ви­ти шта ће Бин Ла­де­ну ма­па Ми­тро­ви­це и сли­ка пра­во­слав­не цр­кве, а да је ви­ше­го­ди­шње ис­тра­жи­ва­ње де­ло­ва­ња те­ро­ри­стич­ке Ал Ка­и­де по­ка­за­ло да су њи­хо­ви опе­ра­тив­ци углав­ном при­ку­пља­ли ин­фор­ма­ци­је о ме­сти­ма на ко­је пре­тен­ду­ју и на ко­ји­ма мо­гу да по­стиг­ну ефе­кат те­ро­ри­зма. 

Џи­ха­ди­сти су при­сут­ни на Ко­со­ву још из вре­ме­на бор­би из­ме­ђу срп­ских и ал­бан­ских сна­га, а ра­ди­кал­на исла­ми­стич­ка иде­о­ло­ги­ја је ин­тен­зив­но по­че­ла да се ши­ри по­сле до­ла­ска ме­ђу­на­род­них сна­га. 

По­да­ци ко­је су об­ја­вљи­ва­ли стра­ни ме­ди­ји по­ка­зу­ју да је на Ко­со­ву оформ­ље­на сна­жна мре­жа ра­ди­кал­ног исла­ма ко­ја има ре­ги­о­нал­ни ка­рак­тер и ко­ја је ве­о­ма до­бро по­ве­за­на са слич­ним ин­тер­на­ци­о­нал­ним џи­ха­ди­стич­ким и те­ро­ри­стич­ким гру­па­ма и у Евро­пи. 

Ни­је тај­на да је и ве­ли­ки број бо­ра­ца са Ко­со­ва оти­шао да се бо­ри на стра­ни Ислам­ске др­жа­ве у Си­ри­ји. Про­це­њу­је се да та­мо тре­нут­но бо­ра­ви око 300 до 350 бо­ра­ца.

Коментари12
Молимо вас да се у коментарима држите теме текста. Редакција Политике ONLINE задржава право да – уколико их процени као неумесне - скрати или не објави коментаре који садрже осврте на нечију личност и приватан живот, увреде на рачун аутора текста и/или чланова редакције „Политике“ као и било какву претњу, непристојан речник, говор мржње, расне и националне увреде или било какав незаконит садржај. Коментаре писане верзалом и линкове на друге сајтове не објављујемо. Политика ONLINE нема никакву обавезу образлагања одлука везаних за скраћивање коментара и њихово објављивање. Редакција не одговара за ставове читалаца изнесене у коментарима. Ваш коментар може садржати највише 1.000 појединачних карактера, и сматра се да сте слањем коментара потврдили сагласност са горе наведеним правилима.
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Nikola
Srpska crkva? Ma mora da je neka greska.Sta liberali kazu na ovo?
dragan
kod amera svi zapisi protiv srba,a oni kao voljena nacija
Sreten Bozic -Wongar
Na Engleskoj televiziji BBC je pre vise godina bio dokuentarni film o islamskom borcu iz Jemena koji je komandovao obezbedjenju Bin Laena tokom Bin Ladenove posete Bosni. Ono sto se dogodilo u Jugoslaviji bila je predigra za NATO-v mars na Sibir. Rusi su to izbegli ali su dali saglasnost za osnivanje Haskog Tribunala. Da se sudi Srbima koji su to sprecili. Rusi duguju Mladicu mnogo. Ali oni su ga i izdali. Nacice se hrabar istorica koji ce reci istinu
Зорица Аврамовић
"Срби, напуштајте своја огњишта и имања! Ево, иде бабарога!" То нама поручују подли Амери, верујући да смо ми деца, која се боје мрака! Као, нису они, "мајке ми" дали те податке Бин Ладену, као, нису хтели да отму Србији Космет, као, нису сејали смрт и болест по свакој српској стопи, као, нису разарали, нису насилно базу саградили... Клупко се мота, па се одмота до краја! А Србија моја, наша, шта чека? Што пре дипломатски статус људству хуманитарног центра у Нишу!
Mladen Mladenović
Za razliku od naših saplemenika i sunarodnika, koji su tokom turske okupacije masovno prelazili u Islam, a danas nas mrze zato što mi ostali nismo, možda je Bin Laden hteo da se preobrati i da predje u Pravoslavlje? Možda je spas video jedino u Pravoslavlju. Tamo je video nadu u izlečenje pa je hteo da se obred obavi u Crkvi u Kosovskoj Mitrovici.
Vlada
Nije bila turska, nego otomanska okupacija. Turci su bili tek jedan narod medju mnogim koji su cinili otomsku imperiju.

ПРИКАЖИ ЈОШ

Комeнтар успeшно додат!

Ваш комeнтар ћe бити видљив чим га администратор одобри.

Овај веб сајт користи колачиће

Сајт politika.rs користи колачиће у циљу унапређења услуга које пружа. Прикупљамо искључиво основне податке који су неопходни за прилагођавање садржаја и огласа, надзор рада сајта и апликације. Подаци о навикама и потребама корисника строго су заштићени. Даљим коришћењем сајта politika.rs подразумева се да сте сагласни са употребом колачића.