Уторак, 31.01.2023. ✝ Верски календар € Курсна листа

Старији су важна карика друштва

Битно је подстицати учешће ове групе грађана у заједници, чиме ће се смањити ризик од њихове изолације, посебно ако се зна да су осетљиви на социјално искључивање, маргинализацију и дискриминацију
И забава може да допринесе квалитету живота (Фо­то Му­зеј африч­ке умет­но­сти)

Љу­ди у сед­мој, осмој или де­ве­тој де­це­ни­ји жи­во­та че­сто не­ма­ју по­моћ нај­бли­жих чла­но­ва по­ро­ди­це, али то не зна­чи да би тре­ба­ло да бу­ду пот­пу­но за­бо­ра­вље­ни и пре­пу­ште­ни са­ми се­би.

За­то је ва­жно под­сти­ца­ти њи­хо­во уче­шће у за­јед­ни­ци, чи­ме ће се, ка­ко об­ја­шња­ва На­де­жда Са­та­рић, пред­сед­ни­ца УО удру­же­ња „Ами­ти – сна­га при­ја­тељ­ства”, сма­њи­ти ри­зик од изо­ла­ци­је ко­ја, уз страх и гу­би­так са­мо­стал­но­сти, мо­же да од­ве­де у де­пре­си­ју.

– Уче­шће ста­ри­јих у дру­штву је бит­но и за­то што оно до­при­но­си ква­ли­те­ту њи­хо­вог жи­во­та и уоп­ште ду­жем жи­во­ту у бо­љем здра­вљу. Оно по­ве­ћа­ва и сте­пен ко­хе­зи­је у дру­штву и, ко­нач­но, ва­жно га је под­сти­ца­ти јер до­при­но­си оства­ри­ва­њу дру­штва за осо­бе свих ге­не­ра­ци­ја. Ин­те­гра­ци­ја при­пад­ни­ка тре­ћег до­ба је бит­на, јер су ста­ри­је осо­бе ина­че осе­тљи­ве на по­ја­ве као што су со­ци­јал­но ис­кљу­чи­ва­ње, мар­ги­на­ли­за­ци­ја и дис­кри­ми­на­ци­ја – ис­ти­че Са­та­ри­ће­ва и пред­ла­же вре­ме­шним гра­ђа­ни­ма да се оба­ве­зно укљу­че у про­гра­ме за ста­ри­је, број­не клу­бо­ве и удру­же­ња. 

– По­ен­та је да жи­ви­мо ква­ли­тет­но и да нам жи­вот бу­де ис­пу­њен, а не да жи­во­та­ри­мо 90 или 100 го­ди­на и да то бу­де то – уве­ра­ва Са­та­ри­ће­ва. 

Ка­ко све мо­же­мо под­сти­ца­ти уче­шће ста­ри­јих?

– При­зна­ва­њем до­при­но­са ко­је они да­ју, ка­ко сво­јим по­ро­ди­ца­ма, та­ко ло­кал­ним за­јед­ни­ца­ма и дру­штву у це­ли­ни, као и омо­гу­ћа­ва­њем лак­ших кон­та­ка­та ста­ри­јих са чла­но­ви­ма по­ро­ди­це ко­ја не жи­ви са њи­ма, укљу­чу­ју­ћи обу­ке за ко­ри­шће­ње ра­чу­на­ра или „скајп” ко­му­ни­ка­ци­је. Је­дан од на­чи­на је и по­ну­да ак­тив­но­сти у ло­кал­ној за­јед­ни­ци, ко­је су ба­зи­ра­не на гру­пи, укљу­чу­ју­ћи кре­а­тив­не, ре­кре­а­тив­не и дру­ге, а ко­је су у ве­зи са очу­ва­њем здра­вља и ис­хра­не – на­бра­ја Са­та­ри­ће­ва. 

До­бар на­чин за њи­хо­во уче­ство­ва­ње у дру­штву је и да оно под­сти­че и осна­жу­је оства­ри­ва­ње њи­хо­вих лич­них ин­те­ре­со­ва­ња и нео­ства­ре­них хо­би­ја. Ва­жно је и да за­јед­ни­ца обез­бе­ди про­стор за њи­хо­ву пар­ти­ци­па­ци­ју у до­но­ше­њу од­лу­ка ко­је их се ти­чу, и то на свим ни­во­и­ма, по­чев од по­ро­ди­це, ло­кал­не за­јед­ни­це, па до на­ци­о­нал­ног ни­воа. 

У „Ами­ти­ју” под­се­ћа­ју и да би ста­ри­ји­ма тре­ба­ло омо­гу­ћи­ти еко­ном­ску пар­ти­ци­па­ци­ју у пу­ној ме­ри, ка­ко оних са 50 и ви­ше го­ди­на ко­ји још ни­су оства­ри­ли пра­во на пен­зи­ју, та­ко и оних ко­ји су у пен­зи­ји, а и да­ље да­ју еко­ном­ски до­при­нос. 

– Је­дан од на­чи­на ка­ко мо­же­мо под­сти­ца­ти уче­шће ста­ри­јих је и обез­бе­ђи­ва­њем ин­фра­струк­ту­ре за њи­хо­во укљу­чи­ва­ње и уче­шће у дру­штву. У то се убра­ја­ју аде­кват­ни пре­воз, фи­зич­ка до­ступ­ност јав­них обје­ка­та и уста­но­ва, до­ступ­ност сред­ста­ва ко­му­ни­ка­ци­је, кул­тур­них и дру­гих са­др­жа­ја за њих... – ис­ти­че На­де­жда Са­та­рић.

Скрај­ну­ти становници Ази­је 

У Ази­ји су ста­ри­ји љу­ди скрај­ну­ти и жи­ве у ко­ли­ба­ма на обо­ду се­ла, по­себ­но у Бур­ми и Кам­бо­џи. Же­не су код њих у под­ре­ђе­ном по­ло­жа­ју јер ра­де на по­љи­ма, бри­ну о де­ци, му­же­ви­ма рат­ни­ци­ма... 

У тим дру­штви­ма же­не ра­де до ве­о­ма ду­бо­ке ста­ро­сти, ко­ја и ни­је та­ко ду­бо­ка за европ­ске стан­дар­де. У африч­ким се­ли­ма пак ста­ри­ји че­сто бо­лу­ју од ка­та­рак­те, али се та­мо ве­о­ма по­шту­ју љу­ди у го­ди­на­ма. Чак по­сто­је и ку­ће за му­дра­це. 

На све ове по­је­ди­но­сти ко­је је до­жи­ве­ла у не­ким од 120 др­жа­ва ко­је је по­се­ти­ла Со­ња Ла­па­та­нов, ба­ле­ри­на у пен­зи­ји, не­дав­но је под­се­ти­ла на три­би­ни „Ами­ти­ја” на те­му укљу­че­но­сти ста­ри­јих у дру­штву. Ка­за­ла је и да се су­сре­та­ла са љу­ди­ма ко­ји има­ју ста­тус кра­ља, а је­дан та­кав из др­жа­ве Бе­нин, ко­ји је имао че­ти­ри же­не, чак јој је по­ну­дио брак. 

Коментари6
Молимо вас да се у коментарима држите теме текста. Редакција Политике ONLINE задржава право да – уколико их процени као неумесне - скрати или не објави коментаре који садрже осврте на нечију личност и приватан живот, увреде на рачун аутора текста и/или чланова редакције „Политике“ као и било какву претњу, непристојан речник, говор мржње, расне и националне увреде или било какав незаконит садржај. Коментаре писане верзалом и линкове на друге сајтове не објављујемо. Политика ONLINE нема никакву обавезу образлагања одлука везаних за скраћивање коментара и њихово објављивање. Редакција не одговара за ставове читалаца изнесене у коментарима. Ваш коментар може садржати највише 1.000 појединачних карактера, и сматра се да сте слањем коментара потврдили сагласност са горе наведеним правилима.
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Zoran Živančević
Svi mi smo ljudska bića sa razumom ,jer da to nismo ne bih govorili .Meni je žao svakog čoveka . Ne volim polemiku i to da se ljudi klasifikuju po onome šta imaju od kapitala.Ljudi su pre svega emotivna ( osećajna ) bića. Ne volim perverzije i iživljavanja nad ljudima. Sve se može rešiti pametnim dogovorom.Treba sankcionisati sve one koji izigravaju snagatore i primenjuju silu na slabašnim i krhtim ljudima.Mi smo rodjeni da živimo a ne da pljujemo jedni na druge.Svi mi smo bili mala nestašna deca. Nije ovo vreme Španske inkvizicije.Ovo je 21.Vek civilizacije i razumnih ljudi.
Jovan Milanovic
Ljudi u sedmoj deceniji su cesto zaposleni i pomazu najblize.
ВлаДо
Ко је кога изоловао.Сами су себе изоловали.У овој популацији влада мишљење да су своје "одработали" и да не треба ништа више у животу да раде.Нема ништа опасније по здравље и шта више убрзава старост од нерада. Ако немају шта и где да раде ја им предлажем нека се пењу лифтом до задњег спрата и нека се спуштају пешке до приземља све док се не сете нешто паметније и сврсисходније.
Новак
Свет остаје младима!
Aleksandar Mihailovic
Lepo zvuči ali se država suprotno ponaša i upravo iste građane teroriše, reketira i ubrzano šalje u izolaciju i na onaj svet. Dok su mogli da izdržavaju više generacija koje su bez posla najbliži su vodili brigu o njima, ali, kako su pali u nemilost države pali su u nemilost i najbližih koji više nemaju vremena za njih. Generator ponašanja građana Srbije je država koja rijalitiše, kao kulturu propagira rijalitije primitivizma, niskih strasti, nasilja i nemorala, što se najviše plaća, a učesnici rijalitija postaju VIP građani kojima nikakva diploma ne treba, niti bilo kakvo znanje osim da pred kamerama bude šro brutalniji i primitivniji, te ni vršnjačka nasilja nisu ni za kakva iščuđavanja, normalni su sled događaja u državi gde je i Parlament središte rijalitija i u kojoj se sve što vredi rasprodaje, u kojoj je korupcija glavna grana razvoja i u kojoj pravna država funkcioniše samo u predizbornim bajkama. Reketiranje ove grupe građana je nedopustivo, neustavno, nezakonito i nemoralno.

ПРИКАЖИ ЈОШ

Комeнтар успeшно додат!

Ваш комeнтар ћe бити видљив чим га администратор одобри.

Овај веб сајт користи колачиће

Сајт politika.rs користи колачиће у циљу унапређења услуга које пружа. Прикупљамо искључиво основне податке који су неопходни за прилагођавање садржаја и огласа, надзор рада сајта и апликације. Подаци о навикама и потребама корисника строго су заштићени. Даљим коришћењем сајта politika.rs подразумева се да сте сагласни са употребом колачића.