Уторак, 28.09.2021. ✝ Верски календар € Курсна листа
ВЕЛИКЕ АДВОКАТСКЕ ОДБРАНЕ

Каменчић ослободио Павла Вуисића

Разлупано ветробранско стакло срушило је климаву оптужницу за тешку несрећу у којој је познати глумац возио „фићу”
Павле Вуисић као Паја у серији „Камионџије” (Принтскрин/„Камионџије”)

Па­вле је кру­пан и сна­жан чо­век, па би и тим пу­тем мо­гло да се до­ка­зу­је да три ча­ше шпри­це­ра не пред­ста­вља­ју ни­шта ка­да се рас­по­ре­де на пре­ко сто ки­ло­гра­ма те­ла, ре­као је адво­кат Ве­ли­мир Цве­тић.

Пред суд­ским ве­ћем у Срем­ској Ми­тро­ви­ци се­део је на оп­ту­же­нич­кој клу­пи ве­ли­ки чо­век. Не са­мо по­ја­вом, не­го и по глу­мач­ком уме­ћу. Сни­мио је не­ко­ли­ко де­се­ти­на фил­мо­ва и тек су га че­ка­ле уло­ге Па­је у „Ка­ми­он­џи­ја­ма”, Јо­це у „От­пи­са­ни­ма” и мно­ге дру­ге.

Пред су­ди­ја­ма је се­део Па­вле Ву­и­сић.

Ни­је то би­ла филм­ска клап­на за сце­ну у суд­ни­ци. Ни­је би­ло ка­ска­де­ра на ауто-пу­ту. Сце­на је би­ла су­ро­во ствар­на.

Глу­мац је 21. де­цем­бра 1961. го­ди­не во­зио свог „фи­ћу” ауто-пу­тем ка Ин­ђи­ји. Код Ста­ре Па­зо­ве из­не­на­да је пре­шао на ле­ву стра­ну ко­ло­во­за и су­да­рио се с ауто­бу­сом „Ла­сте”.

У не­сре­ћи је по­ги­нуо ње­гов при­ја­тељ, ко­ји је се­део на ме­сту су­во­за­ча, а пут­ник са зад­њег се­ди­шта те­шко је по­вре­ђен.

Су­ђе­ње је иза­зва­ло ве­ли­ко ин­те­ре­со­ва­ње јав­но­сти и из­гле­да­ло је да ће Ву­и­сић мо­ра­ти да оде на из­др­жа­ва­ње ка­зне ка­да је Окру­жни суд у Срем­ској Ми­тро­ви­ци, ок­то­бра 1963. го­ди­не, до­нео пре­су­ду – че­ти­ри го­ди­не стро­гог за­тво­ра. 

У обра­зло­же­њу је пи­са­ло да је оп­ту­же­ни био при­пит и да је бр­зо во­зио. Суд ни­је по­ве­ро­вао Ву­и­си­ћу да је из­гу­био кон­тро­лу над во­ла­ном због из­не­над­ног пу­ца­ња ве­тро­бран­ског ста­кла.

Ве­шта­ци су утвр­ди­ли да је ка­ми­он ис­пред „фи­ће” зад­њим точ­ко­ви­ма си­ло­ви­то од­ба­цио је­дан ма­ли ка­мен, ко­ји је ве­ли­ком бр­зи­ном уда­рио у Ву­и­си­ћев ве­тро­бран.

Баш тај ка­мен­чић био је адут од­бра­не пред Вр­хов­ним су­дом, ко­ји је уки­нуо пре­су­ду и вра­тио су­ђе­ње на по­че­так. 

– За­што ко­ман­дир са­о­бра­ћај­не ми­ли­ци­је ни­је утвр­дио пи­јан­ство окри­вље­ног ду­ва­њем у фил­тер? За­што ле­кар ни­је у сво­јој ам­бу­лан­ти у Ста­рој Па­зо­ви узео крв на ал­ко­хол? За­што то ни­је учи­ње­но бар ка­да је Ву­и­сић пре­ба­чен у Зе­мун­ску бол­ни­цу? – ре­ђа­ла су се пи­та­ња бра­ни­ла­ца на по­но­вље­ном су­ђе­њу у ја­ну­а­ру 1965. го­ди­не.  

– Ни­је ми па­ло на па­мет да од по­лу­мр­твих љу­ди ва­дим крв на ал­ко­хол. Спа­са­вао сам жи­во­те – ре­као је док­тор.

Јав­ни ту­жи­лац је твр­дио да су Ву­и­сић и ње­го­ва два при­ја­те­ља по­пи­ли ли­тар и по ви­на у ре­сто­ра­ну „Но­ви Бе­о­град”.

– Ко­но­бар је ре­као су­ду да је оп­ту­же­ни Па­вле са сво­јим са­пут­ни­ци­ма био тре­зан, да ни­је пио ви­но тра­гич­ног да­на – го­во­рио је адво­кат.

До­ста­вио је на­лаз Ин­сти­ту­та за суд­ску ме­ди­ци­ну у ко­ме пи­ше да ка­фа не мо­же не­у­тра­ли­са­ти ал­ко­хол. Ве­шта­ци су утвр­ди­ли да се „фи­ћа” кре­тао бр­зи­ном од све­га 30 ки­ло­ме­та­ра на сат.

Све­до­чио је и Сло­бо­дан Ђор­ђе­вић, ко­ји је 11 да­на по­сле не­сре­ће био у ко­ми и је­два пре­жи­вео. Се­део је на пред­њем се­ди­шту од Бе­о­гра­да до Ста­ре Па­зо­ве, где су по­пи­ли ка­фу за­јед­но с по­кој­ним Или­ја­ше­ви­ћем, ко­ји је та­да сео на­пред.

– По­што ста­ну­је­мо у ис­тој згра­ди, ја сам га из­ју­тра ра­но про­бу­дио да иде­мо на сер­вис ко­ла. Свра­ти­ли смо у ка­фа­ну да по­пи­је­мо ка­фу – ре­као је Ђор­ђе­вић пред су­дом.

– Па­вле је бе­жао зде­сна уле­во он­да ка­да му је раз­лу­па­на шо­фер­шајб­на. Оште­ће­ни Ђор­ђе­вић је ре­као да је чуо не­ки удар, за­тим зу­ја­ње, на­гли про­дор ве­тра, а за­тим је до­шао сна­жан удар с ко­јим се ње­го­ва свест из­гу­би­ла. Од­мах по­сле ово­га до­шао је из Но­вог Са­да ве­штак, ин­же­њер Ву­ко­са­вљев, ко­ји је ре­као: „Ма­ли ка­ми­чак, ве­ли­чи­не ма­лог ора­ха, мо­же да раз­лу­па шо­фер­шајб­ну” – на­вео је адво­кат.

Глу­мац је у не­сре­ћи про­шао с пре­ло­мом ру­ке и но­ге.

– Ка­да би за тре­ну­так по­ве­ро­вао да ће­те осу­ди­ти Па­вла Ву­и­си­ћа, ја бих вам ду­го го­во­рио о умет­ни­ку европ­ског ран­га, о лич­но­сти ко­ја је скром­ним жи­во­том и ве­ли­ким де­ли­ма сте­кла по­пу­лар­ност ко­ја се те­шко мо­же до­сти­ћи. Остао бих ов­де да­ни­ма да го­во­рим све док вас не уве­рим да је не­вин. Али оста­вљам све то по стра­ни, јер сам убе­ђен да ће­те га осло­бо­ди­ти – ка­зао је Цве­тић на кра­ју за­вр­шне ре­чи.

Но­во суд­ско ве­ће у Срем­ској Ми­тро­ви­ци до­не­ло је осло­ба­ђа­ју­ћу пре­су­ду, ко­ју је Вр­хов­ни суд Ср­би­је по­твр­дио.

По­но­сни Ви­кинг 

Адво­кат Ве­ли­мир Цве­тић (1924. Је­зди­на, Ча­чак – 2001. Бе­о­град) био је у Дру­гом свет­ском ра­ту за­ро­бљен и спро­ве­ден у ло­гор на Ба­њи­ци, ода­кле је ин­тер­ни­ран у Нор­ве­шку. На­кон бек­ства из ло­го­ра при­кљу­чио се нор­ве­шким пар­ти­за­ни­ма. На ње­го­вом спо­ме­ни­ку пи­ше да је „По­но­сни Ви­кинг”. Од­ли­ко­ван је због уче­шћа у бор­би про­тив оку­па­то­ра, али је 1999. го­ди­не вра­тио ор­ден др­жа­ви Нор­ве­шкој, за­то што је ње­на вла­да по­др­жа­ла агре­си­ју НА­ТО-а на СРЈ, на­во­ди у књи­зи „Ве­ли­ке адво­кат­ске од­бра­не” ни­шки адво­кат Оли­вер Ињац. Бра­нио је у око 7.000 слу­ча­је­ва са­о­бра­ћај­ки, али и у мно­гим по­ли­тич­ким про­це­си­ма.

Коментари3
Молимо вас да се у коментарима држите теме текста. Редакција Политике ONLINE задржава право да – уколико их процени као неумесне - скрати или не објави коментаре који садрже осврте на нечију личност и приватан живот, увреде на рачун аутора текста и/или чланова редакције „Политике“ као и било какву претњу, непристојан речник, говор мржње, расне и националне увреде или било какав незаконит садржај. Коментаре писане верзалом и линкове на друге сајтове не објављујемо. Политика ONLINE нема никакву обавезу образлагања одлука везаних за скраћивање коментара и њихово објављивање. Редакција не одговара за ставове читалаца изнесене у коментарима. Ваш коментар може садржати највише 1.000 појединачних карактера, и сматра се да сте слањем коментара потврдили сагласност са горе наведеним правилима.
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Nikola
I verujete u tu pricu o kamencicu ? Imam utisak da je sud presudu doneo na osnovu utiska, a ne cinjenica, a svakako je slava glumca imala veliku ulogu.
Jovan
I tad nam je krenulo naopako, kad je pocela da se pravi razlika izmedju gradjana. Sto neko lepo rece svi su bili jednaki ali neki su bili vise jednaki nego drugi! Ako je Pavle Vujicic pijan vozio auto, onda je trebao za to da odgovara!
Mihailo Bojovic
@Jovan...zemljace ne ispravljaj krive drine,odmori malo,dosta moralisanja.

Комeнтар успeшно додат!

Ваш комeнтар ћe бити видљив чим га администратор одобри.

Овај веб сајт користи колачиће

Сајт politika.rs користи колачиће у циљу унапређења услуга које пружа. Прикупљамо искључиво основне податке који су неопходни за прилагођавање садржаја и огласа, надзор рада сајта и апликације. Подаци о навикама и потребама корисника строго су заштићени. Даљим коришћењем сајта politika.rs подразумева се да сте сагласни са употребом колачића.