Понедељак, 25.10.2021. ✝ Верски календар € Курсна листа

Хроника илегалног прислушкивања

Оп­ту­жбе да је Са­ша Јан­ко­вић на­сту­пао пред Са­шом Ра­ду­ло­ви­ћем као део „па­ра­лел­не слу­жбе ДС-а” под­се­тио на не­ра­све­тље­не слу­ча­је­ве зло­у­по­тре­ба у при­слу­шки­ва­њу
(Илустрација Драган Стојановић)

Још се не зна да ли над­ле­жне слу­жбе ис­пи­ту­ју да ли је Де­мо­крат­ска стран­ка (ДС) од 2004. го­ди­не из­гра­ди­ла па­ра­лел­ну слу­жбу без­бед­но­сти, ка­ко то твр­ди Са­ша Ра­ду­ло­вић, ли­дер по­кре­та До­ста је би­ло (ДЈБ).

Ра­ду­ло­вић је, да под­се­ти­мо, пре не­ко­ли­ко да­на оп­ту­жио Са­шу Јан­ко­ви­ћа, ли­де­ра По­кре­та сло­бод­них гра­ђа­на (ПСГ), да му се пред­ста­вљао као при­пад­ник упра­во те „па­ра­лел­не слу­жбе” ДС-а. Сам Јан­ко­вић ни­је ди­рект­но де­ман­то­вао ова­кве на­во­де, већ је, на­про­тив, про­те­клог ви­кен­да на не­ки на­чин по­твр­дио по­сто­ја­ње па­ра­лел­них слу­жби. Јан­ко­вић је ре­као да је још као за­штит­ник гра­ђа­на ука­зи­вао да по­сто­је па­ра­лел­не струк­ту­ре тај­них слу­жби ко­је су се ба­ви­ле не­за­ко­ни­тим при­слу­шки­ва­њем и дру­гим ви­до­ви­ма кон­тро­ле, иако се у ње­го­вим го­ди­шњим из­ве­шта­ји­ма то не мо­же про­на­ћи. Пред­сед­ник ДС-а Дра­ган Шу­та­но­вац на­вео је да не­ма ни­ка­ква са­зна­ња о тврд­ња­ма ко­је је из­нео Ра­ду­ло­вић.

Оп­ту­жба Ра­ду­ло­ви­ћа на Јан­ко­ви­ћев ра­чун по­но­во је отво­ри­ла при­чу о па­ра­лел­ним цен­три­ма мо­ћи и зло­у­по­тре­ба­ма сред­ста­ва за пра­ће­ње и при­слу­шки­ва­ње. Од 2000. го­ди­не за­бе­ле­же­но је ви­ше та­квих слу­ча­је­ва, ко­ји ни­су би­ли из зва­нич­них струк­ту­ра, већ из па­ра­лел­них цен­та­ра уну­тар или из­ван оба­ве­штај­ног си­сте­ма.

Пре че­ти­ри го­ди­не пред­сед­ник То­ми­слав Ни­ко­лић от­крио је да ње­га и та­да­шњег пот­пред­сед­ни­ка Вла­де Ср­би­је Алек­сан­дра Ву­чи­ћа не­ко при­слу­шку­је. Слу­чај ни­је до­био епи­лог.

На­чи­ни за при­слу­шки­ва­ње су нај­ра­зли­чи­ти­ји. Му­зеј­ске по­став­ке у ВБА и БИА из прет­ход­не де­це­ни­је от­кри­ле су до­ста о то­ме ка­ко су се шпи­ју­ни не­ка­да до­ви­ја­ли да са­зна­ју осе­тљи­ве ин­фор­ма­ци­је. Та­ко се у му­зеј­ској збир­ци, из­ме­ђу оста­лих, мо­же про­на­ћи књи­га са угра­ђе­ним по­ве­ћим при­слу­шки­ва­чем, али и тор­ба са спе­ци­јал­ним отво­ром за ка­ме­ру. Са раз­во­јем мо­бил­не те­ле­фо­ни­је и ин­тер­не­та тај по­сао им је знат­но олак­шан. Са­да је до­во­љан је­дан клик да би се при­сту­пи­ло не­чи­јим ко­му­ни­ка­ци­ја­ма.

У не­зва­нич­ним раз­го­во­ри­ма мо­гло се чу­ти да је ме­тод ра­да оних ко­ји су же­ле­ли нео­вла­шће­но да при­сту­пе не­чи­јим по­да­ци­ма био тај да до ин­фор­ма­ци­ја до­ђу „боч­ним стра­на­ма”. Тач­ни­је, ни­је се узи­мао ли­стинг раз­го­во­ра оно­га ко је циљ при­слу­шки­ва­ња, већ љу­ди са ко­ји­ма је жр­тва у не­по­сред­ном кон­так­ту.

Та­ко се ис­по­ста­ви­ло да је сво­је­вре­ме­но пра­ћен и по­то­њи ди­рек­тор БИА Алек­сан­дар Ђор­ђе­вић, ко­ји је у вре­ме ка­да је ста­вљен на ме­ре био адво­кат. Ула­зи­ло се у ње­го­ве ли­стин­ге раз­го­во­ра ка­ко би се до­шло до то­га с ким све Алек­сан­дар Ву­чић (та­да опо­зи­ци­о­нар) ко­му­ни­ци­ра.

На сли­чан на­чин, а от­при­ли­ке у исто вре­ме ка­да се слу­ша­ла та­да­шња опо­зи­ци­ја, не­ко је по­ку­шао да при­сту­пи и те­ле­фон­ским раз­го­во­ри­ма Ми­о­дра­га Ра­ки­ћа, ко­ји је та­да био ко­ор­ди­на­тор свих слу­жби без­бед­но­сти и се­кре­тар Са­ве­та за на­ци­о­нал­ну без­бед­ност. МУП је у име Упра­ве кри­ми­на­ли­стич­ке по­ли­ци­је (УКП) под­нео зах­тев БИА да се на ме­ре ста­ви не­по­зна­ти број те­ле­фо­на. Сре­ћом по Ра­ки­ћа, је­дан при­пад­ник БИА знао је ње­гов број и на вре­ме спре­чио да се ње­гов те­ле­фон ста­ви под ме­ре. Ра­ки­ћу је об­ја­шње­но да је до­шло до пер­му­та­ци­је бро­је­ва те­ле­фо­на и да ни­је на­мер­но по­ку­ша­но ње­го­во при­слу­шки­ва­ње.

Што се ти­че по­ли­тич­ких ак­те­ра на срп­ској сце­ни, за­бе­ле­же­но је још не­ко­ли­ко слу­ча­је­ва не­ле­гал­ног при­слу­шки­ва­ња ко­ји ни­кад ни­су до­би­ли епи­лог.

Је­дан од нај­дра­стич­ни­јих слу­ча­је­ва де­сио се 2008, ка­да је та­бло­ид на сај­ту об­ја­вио аудио-сни­мак раз­го­во­ра функ­ци­о­не­ра Со­ци­ја­ли­стич­ке пар­ти­је Ср­би­је (СПС) Зо­ра­на Ли­ли­ћа и Жар­ка Об­ра­до­ви­ћа о про­ме­ни кур­са ове стран­ке и њи­хо­вом окре­та­њу од ко­а­ли­ци­је са ра­ди­ка­ли­ма ка ДС-у. Ди­рек­тор БИА де­ман­то­вао је та­да да је ова аген­ци­ја сни­ми­ла те раз­го­во­ре и про­сле­ди­ла их ме­ди­ји­ма.

С дру­ге стра­не, БИА је пре де­се­так го­ди­на под­не­ла кри­вич­не при­ја­ве про­тив бив­шег ми­ни­стра по­ли­ци­је Ду­ша­на Ми­хај­ло­ви­ћа и бив­шег на­чел­ни­ка Др­жав­не без­бед­но­сти Го­ра­на Пе­тро­ви­ћа, ко­ји су би­ли осум­њи­чи да су не­ле­гал­но при­слу­шки­ва­ли адво­ка­та То­му Фи­лу и но­ви­на­ра Ву­ка Цви­ји­ћа. Епи­лог ни­кад ни­смо до­би­ли.

Тих го­ди­на БИА је из­ва­ди­ла из зи­до­ва ку­ће Ву­ка Дра­шко­ви­ћа при­слу­шне уре­ђа­је, али ни­ко ни­је од­го­ва­рао због „озву­ча­ва­ња”. Са­мо је ре­че­но да уре­ђа­ји у тој ку­ћи по­сто­је још из вре­ме­на кад је у њој жи­вео за­пад­ни ди­пло­ма­та, а да су се слу­жбе за вре­ме Ми­ло­ше­ви­ћа са­мо на­сло­ни­ле на по­сто­је­ћу „ин­фра­струк­ту­ру” ка­ко би са­зна­ле шта при­ча та­да­шњи во­ђа опо­зи­ци­је.

Осим тог ин­сти­ту­ци­о­нал­ног об­ли­ка при­слу­шки­ва­ња, са раз­во­јем тех­но­ло­ги­је отво­ри­ла се и мо­гућ­ност све ве­ћег не­ле­гал­ног пра­ће­ња раз­го­во­ра дру­гих, ко­ји не при­па­да­ју слу­жба­ма без­бед­но­сти. Све је ви­ше из­ве­шта­ја о то­ме ка­ко је на тр­жи­шту мо­гу­ће до­ста по­вољ­но на­ба­ви­ти ову опре­му.

На­ру­ку оних ко­ји се ба­ве тим об­ли­ком зло­у­по­тре­бе иде и чи­ње­ни­ца да је увоз опре­ме за тај­но сни­ма­ње и при­слу­шки­ва­ње у Ср­би­ји пот­пу­но сло­бо­дан. Со­фи­сти­ци­ра­на опре­ма за иле­гал­но при­слу­шки­ва­ње ко­ри­сти се за све и сва­шта. Од по­ла­га­ња ис­пи­та па до ин­ду­стриј­ске шпи­ју­на­же.

Ма­ло не­ве­ро­ват­но зву­чи, али раз­ме­ре иле­гал­ног при­слу­шки­ва­ња у Ср­би­ји от­кри­ла је не­хо­ти­це тро­чла­на ко­ми­си­ја Ре­пу­блич­ког хи­дро­ме­те­о­ро­ло­шког за­во­да (РХМЗ), ка­да су ње­го­ви слу­жбе­ни­ци ис­тра­жи­ва­ли ста­ње у ко­јем се на­ла­зе ра­дар­ски си­сте­ми за од­бра­ну од гра­да.

Бу­ду­ћи да ра­дар­ски си­сте­ми на це­лој те­ри­то­ри­ји Ср­би­је ни­су по­ве­за­ни у јед­ну це­ли­ну, али и да ве­ли­ки про­блем пред­ста­вља ин­ста­ли­ра­на ко­му­ни­ка­ци­о­на опре­ма на ра­да­ри­ма, РХМЗ је 2009. го­ди­не фор­ми­рао по­себ­ну ко­ми­си­ју. Њен за­да­так био је да про­ве­ри ин­ста­ли­ра­ну ко­му­ни­ка­ци­о­ну опре­му на свих три­на­ест ра­дар­ских цен­та­ра, као и на ме­те­о­ро­ло­шкој ста­ни­ци Ко­па­о­ник, згра­ди РХМЗ-а и објек­ту Зе­ле­но бр­до. По за­кључ­ци­ма ко­ми­си­је, на ве­ћи­ни обје­ка­та ни­су про­на­ђе­ни пи­са­ни тра­го­ви о да­ту­ми­ма мон­ти­ра­ња, сер­ви­си­ра­ња и на­ме­не ве­ћи­не свих про­на­ђе­них уре­ђа­ја.

На кон­тро­ли­са­них 16 обје­ка­та иден­ти­фи­ко­ва­но је ви­ше од 430 ан­тен­ских уре­ђа­ја и дру­га ко­му­ни­ка­ци­о­на опре­ма, као што су при­мо­пре­дај­не ра­дио-ста­ни­це, ра­чу­нар­ске мре­же са сер­ве­ри­ма, мо­де­ми и не­и­ден­ти­фи­ко­ва­ни елек­трон­ски уре­ђа­ји не­по­зна­тих вла­сни­ка и не­ја­сног по­ре­кла.

По­ред ле­гал­но по­ста­вље­них ан­те­на МУП-а, БИА и Вој­ске Ср­би­је, ви­ше од 300 ан­те­на по­ста­вље­но је не­ле­гал­но, од­но­сно не­ма до­ка­за да за то по­сто­ји прав­ни основ. Је­дан број тих уре­ђа­ја, ко­ји мо­гу слу­жи­ти за при­слу­шки­ва­ње, по­ста­вљен је од­мах по­ред ан­те­на БИА и МУП-а.

Коментари6
Молимо вас да се у коментарима држите теме текста. Редакција Политике ONLINE задржава право да – уколико их процени као неумесне - скрати или не објави коментаре који садрже осврте на нечију личност и приватан живот, увреде на рачун аутора текста и/или чланова редакције „Политике“ као и било какву претњу, непристојан речник, говор мржње, расне и националне увреде или било какав незаконит садржај. Коментаре писане верзалом и линкове на друге сајтове не објављујемо. Политика ONLINE нема никакву обавезу образлагања одлука везаних за скраћивање коментара и њихово објављивање. Редакција не одговара за ставове читалаца изнесене у коментарима. Ваш коментар може садржати највише 1.000 појединачних карактера, и сматра се да сте слањем коментара потврдили сагласност са горе наведеним правилима.
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Djordje Labrovic
Zlo koje su napravili zuti od 2000 godine ,kao zlo kob nsdvijace se nad Srbijom još mnogo godina.Unistili privredu,vojsku,opljackali Srbiju ,pravili neke svoje BIE ,a ostali svi na slobodi.
Violeta Vidic
Privredu, vojsku i narod su unistili ratovi, sankcije, hiperinflacija i bombardovanje a zuti nisu nijednom sami vladali, zaboravili ste dss i g17, mada su oni podigli srbiju sa dna cabra. pisite sta hocete ali ima nas dosta koji znamo istinu.
Војин
То је коначно разголићена "Друга Србија", коју чине "интелектуалци" који аплаудирају западној моћи, игноришу западне злочине и отуд су веома поштовани на Западу уз добру синекуру. Оличавају их тзв. "Невладине организације", интелигенција коју је још током хладног рата обликовала ЦИА. Свака власт – после 5. Октобра 2000. године била је под њиховим утицајем, па и актуелна, с' обзиром да су неки из предходне власти, добро позиционирани у садашњој. Њихов циљ је да наметну појам српске кривице целокупној јавности, да жигошу оне који се томе противе и тако их истисну из јавног живота, да управљају јавном, културном и политичком сценом у правцу који оправдава тоталну западну (америчку) доминацију у свим подручјима живота. Једном речју: "Јаши луд збуњеног" што не може бити спонтани процес - као што се види из чланка!
Miroslav M.
Kad se nema saznanja onda se jedino može zaključiti da neko žmuri. P.S. prislušivači vam sede u generalštabu (imaju i adekvatan naziv "oficiri za vezu").
Nikola Nesic
Bravo za istraživačko novinarstvo. Predlažem novinarima da sad u vreme slava prikupe matrerijal, jel tada narod uz sitne kolače i crno vino razveže jezik. Ne obraćajte pažnju zašto na čelo tajne policije, jedini postavljamo politički prikladne umesto ljude iz struke. Slušajte šta kažu opozicioni prvaci, tu se krije prava istina o prisluškivanju i podrivanju sistema. Pogotovu su podobni za afere kada se posvađaju, biće tu i za međunarodne sudove materijala. Komplimenti.
ivica
Ove tvrdnje ne bi smele nikako ostati neproverene.

Комeнтар успeшно додат!

Ваш комeнтар ћe бити видљив чим га администратор одобри.

Овај веб сајт користи колачиће

Сајт politika.rs користи колачиће у циљу унапређења услуга које пружа. Прикупљамо искључиво основне податке који су неопходни за прилагођавање садржаја и огласа, надзор рада сајта и апликације. Подаци о навикама и потребама корисника строго су заштићени. Даљим коришћењем сајта politika.rs подразумева се да сте сагласни са употребом колачића.