Уторак, 17.05.2022. ✝ Верски календар € Курсна листа

СПЦ изненађена одлуком Бугарске цркве да заступа МПЦ

Си­нод БПЦ од­лу­чио да фор­ми­ра ко­ми­си­ју ко­ја ће за­по­че­ти раз­го­во­ре са рас­кол­нич­ком Ма­ке­дон­ском пра­во­слав­ном цр­квом и оста­лим пра­во­слав­ним цр­ква­ма, док се Си­нод СПЦ на­да да ће у Со­фи­ји оста­ти на ли­ни­ји ка­нон­ског по­рет­ка цр­кве
Патријаршија СПЦ (Фото Д. Јевремовић)

Од­лу­ка Бу­гар­ске пра­во­слав­не цр­кве (БПЦ), ко­ја је ју­че са­оп­шти­ла да при­хва­та да Ма­ке­дон­ску пра­во­слав­ну цр­кву (МПЦ) за­сту­па пред оста­лим цр­ква­ма ра­ди утвр­ђи­ва­ња ње­ног ка­нон­ског ста­ту­са, уз­бур­ка­ла је цр­кве­не кру­го­ве у Бе­о­гра­ду.

Ма­ке­дон­ска те­ле­ви­зи­ја Тел­ма пре­не­ла је са­оп­ште­ње Бу­гар­ске цр­кве, у ко­јем се на­во­ди да БПЦ ти­ме „пре­у­зи­ма свој све­ти дуг”, али ни­је на­ве­де­но да МПЦ при­зна­је као „сво­ју кћер­ку”, што је МПЦ од ње за­тра­жи­ла по­чет­ком но­вем­бра.

Бу­гар­ски па­три­јарх и ми­тро­по­ли­ти оку­пи­ли су се ју­че ују­тру на за­се­да­њу Си­но­да БПЦ, на ко­јем раз­ма­тра­ју пи­смо Охрид­ске ар­хи­е­пи­ско­пи­је МПЦ да бу­де при­зна­та као ауто­ке­фал­на цр­ква и да БПЦ бу­де ње­на „мај­ка цр­ква”.

Па­три­јарх Нео­фит ре­као је за бу­гар­ске ме­ди­је да тре­ба да бу­де при­хва­ће­на „ру­ка Ма­ке­до­ни­је”.

– То је нај­ма­ње што мо­же­мо да ура­ди­мо. За­то што су они на­ша бра­ћа, наш на­род, и ми ће­мо стре­ми­ти да ура­ди­мо све да са­чу­ва­мо ње­го­во је­дин­ство – ре­као је Нео­фит.

Си­нод БПЦ од­лу­чио је да фор­ми­ра ко­ми­си­ју ко­ја ће за­по­че­ти раз­го­во­ре са МПЦ и оста­лим пра­во­слав­ним цр­ква­ма, ка­ко би чу­ли њи­хо­ва ми­шље­ња о зах­те­ву МПЦ.

Пре­ма ре­чи­ма па­три­јар­ха Нео­фи­та, ре­ше­ње за МПЦ тре­ба­ло би да се до­не­се ве­ћи­ном гла­со­ва свих пра­во­слав­них цр­ка­ва, ко­је „тре­ба да има­ју ја­сну пред­ста­ву” о пи­та­њу ауто­ке­фал­но­сти.

Пред згра­дом Си­но­да БПЦ у Со­фи­ји ју­че ју­тро се оку­пи­ла ве­ћа гру­па љу­ди ко­ји тра­же да БПЦ при­хва­ти зах­тев МПЦ, на­во­де­ћи да је ра­ни­је по­сто­ја­ло за­јед­ни­штво из­ме­ђу те две цр­кве.

Ка­ко „По­ли­ти­ка” са­зна­је, Све­ти ар­хи­је­реј­ски си­нод СПЦ ју­че је имао ре­дов­ну сед­ни­цу, али је на мар­ги­на­ма рас­пра­вљао и о до­га­ђа­ји­ма у Бу­гар­ској. Не­зва­нич­но, у вр­ху СПЦ за „По­ли­ти­ку” ка­жу да су из­не­на­ђе­ни од­лу­ком Бу­гар­ске па­три­јар­ши­је, али се на­да­ју да ће Си­нод у Со­фи­ји оста­ти на ли­ни­ји ка­нон­ског по­рет­ка цр­кве, с об­зи­ром на то да је Охрид­ска ар­хи­е­пи­ско­пи­ја, с ар­хи­е­пи­ско­пом Јо­ва­ном Вра­ни­шков­ским на че­лу, по­сле не­дав­не пре­су­де Европ­ског су­да за људ­ска пра­ва у Стра­збу­ру за­ко­ни­та ка­нон­ска цр­ква на том под­руч­ју.

– Пра­во­слав­ном на­ро­ду у Ма­ке­до­ни­ји ни­су ус­кра­ће­на ни­ка­ква пра­ва. Та чи­ње­ни­ца по­твр­ђе­на је не са­мо ка­нон­ским пра­вом, већ и нај­ви­шим прав­ним ак­ти­ма Европ­ске уни­је – на­по­ми­њу на­ши из­во­ри у СПЦ.

На­и­ме, 16. но­вем­бра ове го­ди­не, у пре­су­ди Европ­ског су­да за људ­ска пра­ва у Стра­збу­ру, кон­ста­то­ва­но је да је Ре­пу­бли­ка Ма­ке­до­ни­ја пре­кр­ши­ла члан 11 (сло­бо­да оку­пља­ња и здру­жи­ва­ња), у ве­зи са чла­ном 9 (сло­бо­да ми­сли, са­ве­сти и ре­ли­ги­је) Европ­ске кон­вен­ци­је за људ­ска пра­ва, ко­ја је про­и­за­шла од од­би­ја­ња над­ле­жних да ре­ги­стру­ју Пра­во­слав­ну охрид­ску ар­хи­е­пи­ско­пи­ју (ПОА) као по­себ­ну вер­ску за­јед­ни­цу.

– Ре­пу­бли­ка Ма­ке­до­ни­ја, као стран­ка ко­ја је из­гу­би­ла спор, ду­жна је да ту­жи­о­цу, Пра­во­слав­ној охрид­ској ар­хи­е­пи­ско­пи­ји, ис­пла­ти од­ште­ту у ви­си­ни од 9.500 евра. Ово је нај­ве­ћа по­бе­да прав­де за Пра­во­слав­ну охрид­ску ар­хи­е­пи­ско­пи­ју у про­те­клих 15 го­ди­на, од ка­да је по­чео да се во­ди др­жав­ни про­гон не са­мо ар­хи­е­пи­ско­па охрид­ског и ми­тро­по­ли­та скоп­ског Јо­ва­на, не­го и ње­них епи­ско­па, све­ште­но­слу­жи­те­ља, мо­на­ха, мо­на­хи­ња и вер­ног на­ро­да. И без из­ри­ца­ња ова­кве пре­су­де, Пра­во­слав­на охрид­ска ар­хи­е­пи­ско­пи­ја је не­за­о­би­ла­зна ре­ал­ност по пи­та­њу вер­ског жи­во­та у Ре­пу­бли­ци Ма­ке­до­ни­ји. Сло­бо­да, ко­ја је вр­хов­ни кри­те­ри­јум у пра­во­слав­ном хри­шћан­ству, чу­ва се са­мо­жр­твом, не са­мо и је­ди­но прав­ним ак­том, но до­бро је што је по­не­кад тај вр­хов­ни кри­те­ри­јум по­твр­ђен и с прав­не стра­не. За­то је ова пре­су­да Европ­ског су­да за људ­ска пра­ва за пре­кр­шај не­ко­ли­ко чла­но­ва Европ­ске кон­вен­ци­је за људ­ска пра­ва од стра­не Ре­пу­бли­ке Ма­ке­до­ни­је, на ште­ту Пра­во­слав­не охрид­ске ар­хи­е­пи­ско­пи­је, са­тис­фак­ци­ја не са­мо за вер­ни­ке Цр­кве, већ је и ве­ли­ка опо­ме­на но­вој вла­сти да не вла­да то­та­ли­та­ри­стич­ки и на­сил­но као што је то чи­ни­ла прет­ход­на власт – са­оп­шти­ла је Пра­во­слав­на охрид­ска ар­хи­е­пи­ско­пи­ја.

„По­ли­ти­ки­ни” са­го­вор­ни­ци из СПЦ под­се­ћа­ју да је упра­во СПЦ из­да­ла по­твр­ду ауто­но­ми­је Охрид­ске ар­хи­е­пи­ско­пи­је, ак­том ко­ји су пот­пи­са­ли по­кој­ни па­три­јарх Па­вле и цео са­бор СПЦ, а по­твр­ђен је од Ва­се­љен­ске па­три­јар­ши­је у Ца­ри­гра­ду.

На осно­ву ни­шког спо­ра­зу­ма из­ме­ђу СПЦ и ка­нон­ски не­при­зна­те МПЦ из 2002. го­ди­не, ма­ке­дон­ска је­рар­хи­ја је при­хва­ти­ла да се вра­ти у ка­нон­ско је­дин­ство са СПЦ. Ме­ђу­тим, ма­ке­дон­ски епи­ско­пи ко­ји су пот­пи­са­ли спо­ра­зум по­ву­кли су пот­пи­се чим су се вра­ти­ли у Ма­ке­до­ни­ју.

Исто­ри­чар др Алек­сан­дар Ра­ко­вић из Ин­сти­ту­та за но­ви­ју исто­ри­ју Ср­би­је об­ја­шња­ва да је по­сле фор­ми­ра­ња вла­сти Зо­ра­на За­е­ва у Ско­пљу до­шло до бу­ђе­ња бу­га­ро­фил­ских стру­ја у свим струк­ту­ра­ма дру­штва, па та­ко и у МПЦ.

– Још у ав­гу­сту ове го­ди­не бу­гар­ски ме­ди­ји пре­не­ли су из­ја­ву Пар­те­ни­ја, игу­ма­на ма­на­сти­ра Би­гор­ски, да је Бу­гар­ска цр­ква „пра­ва мај­ка цр­ква” МПЦ. Пар­те­ниј је та­да из­ре­као низ отров­них ре­чи про­тив СПЦ, про­тив срп­ских и не­ка­да­шњих ју­го­сло­вен­ских вла­сти у Ма­ке­до­ни­ји. Чи­ни­ло се да је то изо­ло­ван слу­чај, али се не­ко­ли­ко не­де­ља ка­сни­је ис­по­ста­ви­ло да је реч о уна­пред ис­пла­ни­ра­ној ак­ци­ји, ко­ју во­ди ми­тро­по­лит стру­мич­ки На­ум – на­по­ми­ње Ра­ко­вић и ука­зу­је да На­ум на­сту­па са бу­га­ро­фил­ских по­зи­ци­ја.

Упра­во је ми­тро­по­лит стру­мич­ки убе­дио Си­нод рас­кол­нич­ке МПЦ да од бу­гар­ске пра­во­слав­не цр­кве за­тра­жи да бу­де „мај­ка МПЦ” у рас­ко­лу. На­и­ме, 9. но­вем­бра, на сед­ни­ци Си­но­да рас­кол­нич­ке МПЦ, се­дам епи­ско­па је гла­са­ло „за”, дво­ји­ца су би­ла про­тив, а је­дан је био уз­др­жан.

– Упр­кос то­ме, ар­хи­е­пи­скоп Сте­фан је у до­пи­су Бу­гар­ској цр­кви ре­као да је ма­ке­дон­ски си­нод јед­но­гла­сно до­нео ту од­лу­ку. Тај по­тез МПЦ је про­тив­ка­нон­ски и, ре­као бих, не­зрео и не по­ма­же ре­ше­њу про­бле­ма. Та­ко­ђе, ре­ше­њу про­бле­ма не по­ма­же ни по­тез Бу­гар­ске цр­кве, ко­ји је та­ко­ђе про­тив­ка­нон­ски, јер бу­гар­ска цр­ква, као ауто­ке­фал­на цр­ква, не­ма ни­ка­кво ка­нон­ско пра­во да за­сту­па МПЦ, ко­ја је у рас­ко­лу пре­ма ствар­ној мај­ци цр­кви, то јест Срп­ској пра­во­слав­ној цр­кви. Са­мим тим, она је у рас­ко­лу и са свим пра­во­слав­ним цр­ква­ма у све­ту, та­ко да је од­лу­ка Бу­гар­ске цр­кве упли­та­ње у уну­тра­шње од­но­се Па­три­јар­ши­је у Бе­о­гра­ду – ис­ти­че Ра­ко­вић.

У по­те­зу МПЦ ве­ро­ват­но тре­ба тра­жи­ти и по­ли­тич­ке мо­ти­ве, јер Бу­гар­ска од 1. ја­ну­а­ра 2018. го­ди­не пре­у­зи­ма пред­се­да­ва­ње Европ­ском уни­јом, а зва­нич­но Ско­пље се на­да да ће у том пе­ри­о­ду ко­нач­но отво­ри­ти пре­го­во­ре о ула­ску у ЕУ.

Коментари48
Молимо вас да се у коментарима држите теме текста. Редакција Политике ONLINE задржава право да – уколико их процени као неумесне - скрати или не објави коментаре који садрже осврте на нечију личност и приватан живот, увреде на рачун аутора текста и/или чланова редакције „Политике“ као и било какву претњу, непристојан речник, говор мржње, расне и националне увреде или било какав незаконит садржај. Коментаре писане верзалом и линкове на друге сајтове не објављујемо. Политика ONLINE нема никакву обавезу образлагања одлука везаних за скраћивање коментара и њихово објављивање. Редакција не одговара за ставове читалаца изнесене у коментарима. Ваш коментар може садржати највише 1.000 појединачних карактера, и сматра се да сте слањем коментара потврдили сагласност са горе наведеним правилима.
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

balzak
potpuni otklon od srbije i srpskog naroda, svako ide svojom sudbinom i tako neka bude. racundzije uvek najgore prodju..
Sokol Kostic
Ja ne razumem sta je sad tu iznenadjujuce. Isti pevaci pevaju iste pesme poslednjih 140 godina. Puno stanovnistva u Bivsoj Jugoslovenskoj Republici Makedoniji sebe smatraju Bugarima i sve sto je u vezi sa Srbijom i Srbima odbacuju. Raskol nisu poceli popovi nego Krste Crvenkovski. A to je bilo jos negde kasnih 1960-tih ili ranih 1970-tih, kad je danasnji patrijarh jos bio civil. Da li ce tesnnje vezivanje sa Bugarskom (koja vec 139 godina uporno ima odlicne veze sa Nemackom a uporno kaska u razvoju za Srbijom) da im donese bolju srecu nego sto imaju sada, to je drugo pitanje, ali za Srbe i Srbiju posle svih gubitaka od raspada Jugoslavije do danas, nema vise nikakvog znacaja. Oni Makedonci koji misle da treba da se odrze dobri odnosi sa Srbijom ili oni koji se osecaju Srbi su dovoljno glasni ali, nazalost izmedju Bugara, Bugarofila i Siptara nema ih mnogo.
MB Beograd
Ne moze MPC da trazi priznanje autokefalije of BPC jer je tehnicki Ohridska arhiepiskopija bila pod jurisdikcijom SPC. I samo SPC moze, a po mom mislljenju i treba, da da samostalnost MPC u kojoj se sada liturgija odvija na makedosnkom jeziku (kao i u SPC, tendencija je da s staroslovenski zameni savremenim srpskim jezikom). Nije vredno da se stvara tenzija izmedju dve zemlje zbog ovoga. SPC nema tamo toliko ljudi da bi insistirala na jurisdikciji. I najzad, ako je Ruska PC mogla 1971 da da smostalnost ogranku u SAD, Orthodox Church in America, koja se razvila iz ruske misije u Americi, i gde je liturgijski jezik engleski, onda moze i SPC da ucini isto. Po kom osnovu mislite da je Sv. Sava trazio autokefaliju od Vaselejnkog Patrijarha, tada u egzilu u Nikeji? Crkva se razvija i siri i vazno je da ostane pravoslavna, bez obzira na nacionalni predznak. On je najmanje bitan.
Zarko
Makedonci su Srbi, Makedonci su Bugari, Bugari su Srbi, Srbi su nebeski narod koji ima direktnu hot-line vezu sa Isusom. MPC, SPC, BPC, RPC, PRC... Grohotom se smejem. :) Neka neko pise kako se то SPC stekla svojim autokefalnim statusom, to bi bilo interesno za citanje, da na kraju ne ispadne da je mozda istog KUPILA od Turaka (sic) i to dok je ista bila pod jurisdikcijom Ohridske Arhiepiskopije (PRVA slovenska pravoslavna crkva BTW ), iste one OA koja se protezala na tlu danasnje Makedonije, Srbije, pola Grcke, pola Albanije, pola Bugarske , Crne Gore, Dalmacije, BiH, Malte, Juzne Italije i Sicilije (VI - XVIII vek). E to vam je dragi moji srbi pravi primer shizme i odmetnute crkve, a ne MPC, koja je i jedini prirodni naslednik OA.
Радивоје
@Zarko МПЦ драги Жарко није ни од кога одметнута, јер ни од кога никада није ни била призната. Створили су је српски комунисти, дакле нема никакве везе са Црквом и са овим територијама (које се у поменутим размерама везују искључиво за грчки живаљ и његове миграције и никакве везе немају са потоњим "новомакедонцима" на територији вардарске регије под јурисдикцијом ОА) и вековима које сте набројали. Та ОА на коју алудирате, иако је прогрчки и агресивно деловала према српском народу, управо је преживела најдуже управо под српским краљевима и царевима.
Џејми Шеј
Zarko, izvinite na kom jeziku bi se morao procitati Vas komentar?
Прикажи још одговора
Stole Popovski
MPC je hristijanska crkva priznata od strane Vatikana., Vatikan zna i postuje istorijsku istinu Makedonskog naroda. Ohridska Arhiepiskopija jos u 11 veku bila aftokefalna i priznata pre BPC i SPC koje su u stvari njene cerke. Medjutim, obzirom na konzervativizam, zaostalosti Pravoslavlja i mrznje koje unutar postoje, izgleda da treba i od njega bezati.
Milan
Kakvu vezu ima drevna Ohridska Arhiepiskopija sa sadasnjom crkvom u MK.Nekoliko vladika Spc (Skopske motropolije) se odvolilo od SPC i uz pomoc Komumisticke partije MK proglasilo makedonsku crkvu 60-tih god.proslog veka.I sad ona je Ohridska Arhiepiskopija.Smesno.

ПРИКАЖИ ЈОШ

Комeнтар успeшно додат!

Ваш комeнтар ћe бити видљив чим га администратор одобри.

Овај веб сајт користи колачиће

Сајт politika.rs користи колачиће у циљу унапређења услуга које пружа. Прикупљамо искључиво основне податке који су неопходни за прилагођавање садржаја и огласа, надзор рада сајта и апликације. Подаци о навикама и потребама корисника строго су заштићени. Даљим коришћењем сајта politika.rs подразумева се да сте сагласни са употребом колачића.