Понедељак, 06.02.2023. ✝ Верски календар € Курсна листа

Клубови место сусрета старих и младих

Решење није у измештању сениора у издвојене просторе, јер се тиме још више продубљује јаз међу генерацијама
Нај­бо­ља је по­др­шка ка­да је из ср­ца (Фото Пиксабеј)

„Ка­да има­те 96 го­ди­на и бо­ли вас ко­ле­но, по­бољ­ша­ње се не мо­же оче­ки­ва­ти, ни­ти је ле­кар у ста­њу да вам по­мог­не. Али, оно што ми мо­же­мо је­сте да ство­ри­мо та­кву ат­мос­фе­ру да се на бол за­бо­ра­ви.” Ове ре­чи Гее Сијп­кес, управ­ни­це „Ху­ма­ни­та­са”, до­ма за ста­ре у хо­ланд­ском гра­ду Де­вен­те­ру, спрем­но ће по­твр­ди­ти и ста­на­ри. От­ка­ко су до­би­ли сту­ден­те за су­се­де, чи­ји је сме­штај бес­пла­тан, ма­ње при­ча­ју о бо­ле­сти­ма и уми­ра­њу. Ви­ше во­ле да чу­ју од мла­дих ка­ко се про­во­де, ку­да из­ла­зе, има­ју ли де­вој­ке или мом­ке...

– Сту­ден­ти до­но­се спољ­ни свет у њи­хо­ве жи­вот или у ово зда­ње – ка­же управ­ни­ца, ини­ци­ја­тор­ка пи­лот-про­јек­та, ко­ји је бр­зо до­био за­па­жен пу­бли­ци­тет у Хо­лан­ди­ји и ши­ром Евро­пе, пре­нео је не­дав­но „Глас оси­гу­ра­ни­ка”. Слич­на си­ту­а­ци­ја је и у Аме­ри­ци и Аустра­ли­ји, где се та­ко­ђе су­о­ча­ва­ју са про­бле­мом не са­мо збри­ња­ва­ња ста­ри­јих већ и њи­хо­ве изо­ло­ва­но­сти.

И со­ци­о­лог Рад­ми­ла Уро­ше­вић, ко­ор­ди­на­тор­ка Во­лон­тер­ског сер­ви­са Зве­зда­ра и шеф од­се­ка за со­ци­јал­ну за­шти­ту бе­о­град­ске оп­шти­не Зве­зда­ра, сма­тра да ре­ше­ње за ста­ри­ју по­пу­ла­ци­ју ни­је у њи­хо­вом из­ме­шта­њу у из­дво­је­не про­сто­ре, јер ће се ти­ме са­мо још ви­ше про­ду­би­ти јаз ме­ђу ге­не­ра­ци­ја­ма. 

– Не­дав­но сам пред сту­ден­ти­ма Ар­хи­тек­тон­ског фа­кул­те­та го­во­ри­ла о по­тре­ба­ма се­ни­о­ра, ко­ји за њих про­јек­ту­ју отво­ре­не про­сто­ре за дру­же­ње, као што су днев­ни бо­рав­ци, клу­бо­ви, до­мо­ви... Про­блем је што ти про­сто­ри ни­су, а тре­ба­ло би да бу­ду, ва­ља­на ме­ста за дру­же­ње. У њих би тре­ба­ло да до­ла­зе све ге­не­ра­ци­је, не са­мо при­пад­ни­ци тре­ћег до­ба. Ако ни­је та­ко, он­да сма­трам да је по сре­ди ге­то­и­за­ци­ја ста­ри­јих, што зна­чи да су се­ни­о­ри ге­не­ра­циј­ски осу­ђе­ни са­мо на при­пад­ни­ке сво­је гру­пе. Код нас је та­ква си­ту­а­ци­ја – ис­ти­че Рад­ми­ла Уро­ше­вић и под­се­ћа да је упра­во кон­цепт Во­лон­тер­ског сер­ви­са Зве­зда­ра ме­ђу­ге­не­ра­циј­ски, као и да су ње­го­ви во­лон­те­ри при­пад­ни­ци свих ге­не­ра­ци­ја. 

– Ка­да се мла­ди укр­сте са ста­ри­ји­ма, он­да то бу­де од ко­ри­сти сви­ма јер је сам жи­вот ин­клу­зи­ја. Та­кви про­јек­ти, по­пут оних у Хо­лан­ди­ји или Шпа­ни­ји, о ме­ђу­ге­не­ра­циј­ском су­жи­во­ту, да­ју за­и­ста сјај­не ре­зул­та­те и од­лич­но функ­ци­о­ни­шу, али код нас на­жа­лост ни­су одр­жи­ви. Не­ма их, јер је на дру­га­чи­ји на­чин по­ста­вљен кон­цепт со­ци­јал­ног ста­но­ва­ња – на­по­ми­ње со­ци­о­лог и под­се­ћа на то да иако мо­жда не­ма усло­ва за ре­а­ли­за­ци­ју та­квих за­ми­сли, ем­па­ти­ја ни­шта не ко­шта.

– Са са­о­се­ћа­њем се чо­век не ра­ђа, оно се не­гу­је. Ипак у дру­штву тре­ба да по­сто­ји до­вољ­но при­ли­ка и про­гра­ма ко­ји ће да спо­је раз­ли­чи­те ге­не­ра­ци­је. Во­лон­тер­ски сер­вис Зве­зда­ра је­дан је од та­квих про­гра­ма код нас – уве­ра­ва Уро­ше­ви­ће­ва.

При­су­ство мла­дих на­чи­ни­ло је од „Ху­ма­ни­та­са” је­дан од нај­леп­ших и нај­то­пли­јих до­мо­ва у ко­ме би сва­ко ко­јем је та­ква бри­га по­треб­на по­же­лео да бо­ра­ви. 

Ње­го­ви во­лон­тер­ски са­рад­ни­ци (аран­жман се од­но­си са­мо на уз­раст од 18 до 25 го­ди­на) та­ко­ђе су за­до­вољ­ни, а не­рет­ко и из­не­на­ђе­ни от­кри­ћем ка­ко ста­ри­ји љу­ди мо­гу да бу­ду до­бри ком­па­њо­ни. Уме­ју и они да се ша­ле, а од њих се исто та­ко мо­гу чу­ти ин­те­ре­сант­не при­че из њи­хо­вих ду­гих жи­во­та. 

Мо­дел ра­да са ста­ри­ји­ма у овом хо­ланд­ском гра­ду пре­у­зет је у ме­ђу­вре­ме­ну, тач­ни­је у прет­ход­не три го­ди­не, у ис­тој или слич­ној ва­ри­јан­ти, и у дру­гим гра­до­ви­ма. У Хел­син­ки­ју се за три апарт­ма­на у до­му пен­зи­о­не­ра „Ру­долф” при­ја­ви­ло 312 ин­те­ре­се­на­та, а по­ну­да је об­ја­вље­на пре­ко мре­же „Феј­сбук”. Бо­ра­вак са­мо тро­је мла­дих но­вај­ли­ја под истим кро­вом са 134 ста­ро­се­де­о­ца учи­нио је да су се већ по­сле не­ко­ли­ко ме­се­ци осе­ти­ле про­ме­не на­бо­ље. Осе­ћај уса­мље­но­сти ме­ђу се­ни­о­ри­ма био је знат­но осла­бљен. Уоче­на је и бо­ља ко­му­ни­ка­ци­ја ме­ђу ста­на­ри­ма, а за сво­је мла­де ком­ши­је они су на­ве­ли да их осе­ћа­ју као сво­је вр­шња­ке и да ни­су ни зна­ли да има­ју то­ли­ко то­га за­јед­нич­ког. 

У Ср­би­ји жи­ви око 1.362.000 осо­ба ста­ри­јих од 65 го­ди­на и има око 1,7 ми­ли­о­на пен­зи­о­не­ра. Тре­нут­но ра­ди 41 др­жав­ни дом за ста­ре са 8.960 ко­ри­сни­ка и има око 160 ли­цен­ци­ра­них при­ват­них ку­ћа за „тре­ће до­ба” у ко­ји­ма мо­же да бу­де сме­ште­но око 6.700 осо­ба. Ове уста­но­ве со­ци­јал­не за­шти­те су без­бед­не за жи­вот, али је про­блем што има и оних до­мо­ва, и то нај­ви­ше у Бе­о­гра­ду, ко­ји не ис­пу­ња­ва­ју усло­ве и за­кон­ске про­пи­се за рад. Но­ви­на је то да би већ по­чет­ком на­ред­не  го­ди­не др­жа­ва мо­гла да поч­не да суб­вен­ци­о­ни­ше бо­ра­вак ста­ри­јих и угро­же­них у при­ват­ним до­мо­ви­ма.

Коментари0
Молимо вас да се у коментарима држите теме текста. Редакција Политике ONLINE задржава право да – уколико их процени као неумесне - скрати или не објави коментаре који садрже осврте на нечију личност и приватан живот, увреде на рачун аутора текста и/или чланова редакције „Политике“ као и било какву претњу, непристојан речник, говор мржње, расне и националне увреде или било какав незаконит садржај. Коментаре писане верзалом и линкове на друге сајтове не објављујемо. Политика ONLINE нема никакву обавезу образлагања одлука везаних за скраћивање коментара и њихово објављивање. Редакција не одговара за ставове читалаца изнесене у коментарима. Ваш коментар може садржати највише 1.000 појединачних карактера, и сматра се да сте слањем коментара потврдили сагласност са горе наведеним правилима.
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Комeнтар успeшно додат!

Ваш комeнтар ћe бити видљив чим га администратор одобри.

Овај веб сајт користи колачиће

Сајт politika.rs користи колачиће у циљу унапређења услуга које пружа. Прикупљамо искључиво основне податке који су неопходни за прилагођавање садржаја и огласа, надзор рада сајта и апликације. Подаци о навикама и потребама корисника строго су заштићени. Даљим коришћењем сајта politika.rs подразумева се да сте сагласни са употребом колачића.