Среда, 25.05.2022. ✝ Верски календар € Курсна листа

Деца оболевају од прехладе и вируса четири до пет пута годишње

Правилна исхрана, физичка активност, довољно сна и избегавање излагања дуванском диму ублажавају симптоме
У сезони вируса дечије клинике су пуне малих пацијената (Фото Д. Јевремовић)

У то­ку жи­во­та осо­ба до­жи­ви око 200 пре­хла­да ко­је у про­се­ку тра­ју де­вет да­на. За раз­ли­ку од од­ра­слих ма­ли­ша­ни мно­го че­шће за­вр­ша­ва­ју у ор­ди­на­ци­ји, а по­себ­но у овом пе­ри­о­ду го­ди­не. Не­ка ис­тра­жи­ва­ња по­ка­зу­ју да сва­ке го­ди­не де­те обо­ли од пре­хла­де или ви­ру­са че­ти­ри до пет пу­та, а има до­ста де­ча­ка и де­вој­чи­ца ко­је го­ди­шње обо­ле и де­се­так пу­та.

Због то­га ро­ди­те­љи по­се­жу за раз­ли­чи­тим ви­та­ми­ни­ма у на­ди да ће им баш онај ко­ји се до­ста ре­кла­ми­ра по­мо­ћи у ја­ча­њу иму­ни­те­та а при­том не по­тра­же са­вет струч­ња­ка. 

Ка­ко на­гла­ша­ва др Ср­ђа Јан­ко­вић, иму­но­лог Уни­вер­зи­тет­ске деч­је кли­ни­ке у Тир­шо­вој ули­ци у Бе­о­гра­ду, уче­ста­лост ин­фек­ци­ја код ина­че здра­ве де­це ве­о­ма је ра­зно­ли­ка и за­ви­си од мно­штва чи­ни­ла­ца – не са­мо од ста­ња имун­ског си­сте­ма, већ и од сте­пе­на из­ло­же­но­сти и уче­ста­ло­сти кон­та­ка­та са ми­кро­ор­га­ни­зми­ма иза­зи­ва­чи­ма.

Уко­ли­ко су ин­фек­ци­је упа­дљи­во че­шће не­го код дру­ге де­це у ис­тој по­ро­ди­ци или ко­лек­ти­ву, а по­себ­но уко­ли­ко има­ју не­у­о­би­ча­је­но те­жак или ати­пи­чан ток, по­треб­но је обра­ти­ти се иза­бра­ном пе­ди­ја­тру, ко­ји ће по по­тре­би кон­сул­то­ва­ти и иму­но­ло­га. У та­квим си­ту­а­ци­ја­ма се оба­ве­зно мо­ра про­це­ни­ти и ста­ње крај­ни­ка, што спа­да у до­мен спе­ци­ја­ли­сте за уво, гр­ло и нос.

– Пре­па­ра­ти за „ја­ча­ње иму­ни­те­та” ко­ји се ре­кла­ми­ра­ју на тр­жи­шту, нај­ве­ћим де­лом, ли­ше­ни су увер­љи­вих до­ка­за да су де­ло­твор­ни. Ипак, то­ком зим­ског пе­ри­о­да има сми­сла да­ва­ти де­ци, на при­мер, ри­бље уље. До­да­ва­ње ви­та­ми­на ис­хра­ни оправ­да­но је са­мо уко­ли­ко по­сто­ји не­до­ста­так од­ре­ђе­ног ви­та­ми­на и то по са­ве­ту ле­ка­ра. По­сто­је сту­ди­је у ко­ји­ма је на­ђе­но да узи­ма­ње цин­ка у пре­по­ру­че­ној днев­ној до­зи мо­же да пот­по­мог­не оп­шту от­пор­ност, али ефе­кат је ми­ни­ма­лан и огра­ни­чен на осо­бе са не­до­вољ­ном ко­ли­чи­ном цин­ка у ор­га­ни­зму. Не­рет­ко се са­ве­ту­је и ви­та­мин Це, али не­ма до­ка­за да ви­со­ке до­зе по­ма­жу ишта ви­ше од пре­по­ру­че­них днев­них, што је и ло­гич­но, бу­ду­ћи да се сав ви­шак овог ви­та­ми­на ве­о­ма бр­зо из­лу­чи из ор­га­ни­зма – на­во­ди др Јан­ко­вић.

Осим то­га, до­вољ­не ко­ли­чи­не ви­та­ми­на Це мо­гу се уне­ти ко­ри­шће­њем ли­му­на, па­при­ке или ку­пу­са. Мно­го­број­не на­мир­ни­це мо­гу на раз­ли­чи­те на­чи­не да до­при­не­су ра­ду иму­ног си­сте­ма, и због то­га је ва­жно да ис­хра­на бу­де ра­зно­вр­сна, са што ви­ше све­жег по­вр­ћа и во­ћа. 

Наш са­го­вор­ник на­по­ми­ње да је код ста­ри­је де­це иму­ни си­стем ве­о­ма сли­чан иму­ном си­сте­му мла­дих од­ра­слих осо­ба. Код одој­ча­ди и пред­школ­ске де­це је још у раз­во­ју, што под­ра­зу­ме­ва чи­тав низ спе­ци­фич­но­сти. Исти­на је да се иму­ни си­стем пра­вил­но фор­ми­ра у стал­ном са­о­бра­ћа­њу са ми­кро­ор­га­ни­зми­ма и дру­гим чи­ни­о­ци­ма спо­ља­шње сре­ди­не, као и са ми­кро­ор­га­ни­зми­ма ко­ји жи­ве у на­шем те­лу (ми­кро­би­о­та). Ме­ђу­тим, не­ма­ју сви ми­кро­ор­га­ни­зми бла­го­тво­ран учи­нак: узроч­ни­ци озбиљ­них бо­ле­сти ко­ји мо­гу да нам на­у­де ни­по­што ни­су са­ве­зни­ци на­шег здра­вља и иму­ни­те­та. Са дру­ге стра­не, ни­је до­бро ни др­жа­ти де­цу под „ста­кле­ним зво­ном”. Као и у мно­го че­му дру­гом у жи­во­ту, и као што су још ан­тич­ки ле­ка­ри са­ве­то­ва­ли, нај­бо­ље је про­на­ћи вла­сти­ти „сред­њи пут”.

Мно­ги ро­ди­те­љи су по­себ­но за­бри­ну­ти ка­да кре­не се­зо­на гри­па.

– Про­тив гри­па по­сто­ји вак­ци­на ко­ја је без­бед­на и за де­цу и спа­да у пре­по­ру­че­не вак­ци­не. За­шти­та ко­ју она пру­жа је тек де­ли­мич­на, али ипак ума­њу­је ри­зик обо­ле­ва­ња од гри­па или на­стан­ка ком­пли­ка­ци­ја. Што се ти­че уоби­ча­је­них ин­фек­ци­ја гор­њих ди­сај­них пу­те­ва, на­ро­чи­то че­стих у ово до­ба го­ди­не, не­ма на­чи­на да се оне из­бег­ну и од њих у ма­њој или ве­ћој ме­ри обо­ле­ва­ју и здра­ве осо­бе. От­пор­ност за­ви­си од оп­штег здра­вља ор­га­ни­зма, што зна­чи да пра­вил­на ис­хра­на, од­го­ва­ра­ју­ћа фи­зич­ка ак­тив­ност, до­вољ­но сна и, што је ве­о­ма ва­жно, из­бе­га­ва­ње из­ла­га­ња ду­ван­ском ди­му знат­но про­ре­ђу­ју или убла­жа­ва­ју по­ме­ну­те ин­фек­ци­је – до­да­је др Јан­ко­вић.

Код озбиљ­ни­јих обо­ље­ња ко­ја до­во­де до ста­ња осла­бље­ног иму­ни­те­та кон­тра­ин­ди­ко­ва­не су жи­ве вак­ци­не, док се вак­ци­не ко­је не са­др­же жи­ве ми­кро­ор­га­ни­зме при­ме­њу­ју по ре­дов­ном ка­лен­да­ру вак­ци­на­ци­је, као и код дру­ге де­це, и ве­о­ма је зна­чај­но да се не из­о­ста­ве. У не­ким ста­њи­ма, као што је, на при­мер, уро­ђе­но од­су­ство или гу­би­так сле­зи­не, нео­п­ход­не су и од­ре­ђе­не до­дат­не вак­ци­не, као што је она про­тив пне­у­мо­ко­ка, ма­да ће се, пре­ма усво­је­ном пра­вил­ни­ку, ова вак­ци­на уско­ро на­ћи ме­ђу ре­дов­ним за сву де­цу, што је слу­чај го­то­во сву­да у све­ту.

Коментари0
Молимо вас да се у коментарима држите теме текста. Редакција Политике ONLINE задржава право да – уколико их процени као неумесне - скрати или не објави коментаре који садрже осврте на нечију личност и приватан живот, увреде на рачун аутора текста и/или чланова редакције „Политике“ као и било какву претњу, непристојан речник, говор мржње, расне и националне увреде или било какав незаконит садржај. Коментаре писане верзалом и линкове на друге сајтове не објављујемо. Политика ONLINE нема никакву обавезу образлагања одлука везаних за скраћивање коментара и њихово објављивање. Редакција не одговара за ставове читалаца изнесене у коментарима. Ваш коментар може садржати највише 1.000 појединачних карактера, и сматра се да сте слањем коментара потврдили сагласност са горе наведеним правилима.
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Комeнтар успeшно додат!

Ваш комeнтар ћe бити видљив чим га администратор одобри.

Овај веб сајт користи колачиће

Сајт politika.rs користи колачиће у циљу унапређења услуга које пружа. Прикупљамо искључиво основне податке који су неопходни за прилагођавање садржаја и огласа, надзор рада сајта и апликације. Подаци о навикама и потребама корисника строго су заштићени. Даљим коришћењем сајта politika.rs подразумева се да сте сагласни са употребом колачића.