Недеља, 22.05.2022. ✝ Верски календар € Курсна листа

Американци се лако разводе јер тако зараде

Сти­вен Ба­скер­вил (Фо­то К. Ђор­ђе­вић)

Сва­ки дру­ги брак у Сје­ди­ње­ним Aмеричким Др­жа­ва­ма да­нас се за­вр­ша­ва раз­во­дом, а у 90 од­сто слу­ча­је­ва бра­ко­ра­звод­не пар­ни­це по­кре­ћу же­не. Ни­сам оп­ти­ми­ста ка­да је реч о бу­дућ­но­сти по­ро­ди­це, јер на раз­во­ди­ма ра­ди и за­ра­ђу­је це­ла „ин­ду­стри­ја” – од адво­ка­та, су­ди­ја, со­ци­јал­них рад­ни­ка, пси­хо­ло­га и пси­хи­ја­та­ра. Њи­хов за­јед­нич­ки циљ је­сте да убе­де же­ну да раз­во­дом ни­шта не гу­би, већ са­мо до­би­ја.

Осим што до­би­ја кон­тро­лу над де­те­том и мо­гућ­ност да до­но­си све од­лу­ке ко­је се ти­чу ње­го­вог жи­во­та, она до­би­ја и две тре­ћи­не за­ра­де свог бив­шег су­пру­га, а нај­че­шће и ку­ћу ко­ја је би­ла њи­хов по­ро­дич­ни дом, ка­же у раз­го­во­ру за „По­ли­ти­ку” Сти­вен Ба­скер­вил, про­фе­сор по­ли­тич­ких на­у­ка на Ко­ле­џу „Па­трик Хен­ри” у Ва­шинг­то­ну и аутор књи­ге „Ста­вља­ње под ста­ра­тељ­ство”. 

Овај про­фе­сор кон­тро­верз­них ста­во­ва, ко­га сма­тра­ју јед­ним од во­де­ћих аме­рич­ких струч­ња­ка ка­да је реч о раз­во­ду, ста­ра­тељ­ству и по­ро­дич­ним су­до­ви­ма у Аме­ри­ци, био је гост Ин­сти­ту­та за са­вре­ме­ну исто­ри­ју, где је одр­жао се­ми­нар о про­бле­ми­ма по­ро­дич­ног за­ко­но­дав­ства. А на пи­та­ње шта је глав­ни узрок по­ра­ста бро­ја раз­во­да, он ис­ти­че да је раз­вод да­нас си­стем­ски по­др­жан од стра­не др­жа­ве и свих ње­них ин­сти­ту­ци­ја. 

„Ка­да се же­на обра­ти адво­ка­ту, он је ла­ко убе­ди да је у ње­ном ин­те­ре­су да се раз­ве­де, јер рас­ки­дом бра­ка она пре­у­зи­ма кон­тро­лу над жи­во­том де­те­та. Ако сте у бра­ку, ви сва­ко­днев­но мо­ра­те да пра­ви­те ком­про­ми­се са парт­не­ром и за­јед­нич­ки до­но­си­те све од­лу­ке ко­је се ти­чу по­ро­ди­це и де­це. Ка­да се раз­ве­де­те, не мо­ра­те да пра­ви­те до­го­во­ре и ком­про­ми­се и мо­же­те да жи­ви­те она­ко ка­ко хо­ће­те, јер се др­жа­ва бри­не да до­би­ја­те али­мен­та­ци­ју сва­ког ме­се­ца. Сва ова обе­ћа­ња де­лу­ју ве­о­ма при­ма­мљи­во, па мно­ге же­не на њих при­ста­ну.” 

Ни­је ла­ко би­ти са­мо­хра­ни ро­ди­тељ – ис­тра­жи­ва­ња го­во­ре да у Ср­би­ји тре­ћи­на мај­ки на­кон раз­во­да не до­би­ја али­мен­та­ци­ју, све­га по­ло­ви­на њих до­би­ја со­ци­јал­ну по­моћ од стра­не др­жа­ве, а при­ма­ња у по­ро­ди­ци са­мо­хра­них ро­ди­те­ља ни­жа су од на­ци­о­нал­ног про­се­ка. Осим то­га, суд­ски про­це­си за утвр­ђи­ва­ње али­мен­та­ци­је тра­ју го­ди­на­ма и че­сто ула­зе у пу­но­лет­ство де­те­та. 

У Аме­ри­ци је то ауто­мат­ски – од мо­мен­та кад се брак раз­ве­де, али­мен­та­ци­ја сти­же на ра­чун же­не. Од раз­во­да нај­ви­ше про­фи­ти­ра­ју мај­ке из сред­ње кла­се – на­кон раз­во­да њи­хов стан­дард се по­ве­ћа­ва, јер до­би­ја­ју ку­ћу и 70–80 од­сто за­ра­де свог су­пру­га. Мо­рам да ка­жем да то ни­је слу­чај са мај­ка­ма из ни­же дру­штве­не  кла­се, али епи­де­ми­ја раз­во­да је фе­но­мен ко­ји се пре све­га од­но­си на сред­њу кла­су. 

Је­дан од глав­них узро­ка раз­во­да у Ср­би­ји су жи­вот у за­јед­ни­ци и на­си­ље у по­ро­ди­ци. Ко­ји су во­де­ћи узро­ци раз­во­да у Аме­ри­ци?

Пра­во­суд­на ста­ти­сти­ка не рас­по­ла­же тим по­да­ци­ма, јер су­пру­жни­ци не­ма­ју оба­ве­зу да на­ве­ду раз­лог за рас­кид бра­ка. Али прак­са го­во­ри да се уз по­моћ раз­во­да оства­ру­ју број­не по­год­но­сти. Мо­же­те, на при­мер, да оста­ви­те де­те у вр­ти­ћу или днев­ном бо­рав­ку шко­ле цео дан, а са­мо­хра­не мај­ке че­сто има­ју пра­во пр­вен­ства при­ли­ком за­по­шља­ва­ња. 

Шта се на­кон раз­во­да де­ша­ва с оче­ви­ма?

Не­ки оче­ви уоп­ште не­ма­ју кон­такт са де­цом, а не­ки де­цу ви­ђа­ју јед­ном ме­сеч­но или сва­ког дру­гог ви­кен­да. На­жа­лост, оче­ви нај­че­шће не­ма­ју ни­ка­кав ути­цај на од­ра­ста­ње де­те­та. Чак и ако га ви­ђа­ју не од­лу­чу­ју о ње­го­вом жи­во­ту – где ће де­те ићи у шко­лу, цр­кву или на спорт. Мај­ка мо­же да се од­се­ли са де­те­том у дру­гу др­жа­ву и отац је ту нај­че­шће не­мо­ћан. 

Са­ми сте ис­ку­си­ли му­ко­тр­пан про­цес раз­во­да – шта је нај­те­же у ве­зи с рас­па­дом по­ро­ди­це? 

Чи­ње­ни­ца да де­те по­ста­је оруж­је ко­јим ро­ди­те­љи ме­ђу­соб­но ра­ту­ју. Де­ца по­ста­ју ору­ђа ко­ји­ма ма­ни­пу­ли­шу и ро­ди­те­љи и си­стем. И ве­о­ма че­сто ни­ко не во­ди ра­чу­на о то­ме ка­ко се она осе­ћа­ју.

Коментари13
Молимо вас да се у коментарима држите теме текста. Редакција Политике ONLINE задржава право да – уколико их процени као неумесне - скрати или не објави коментаре који садрже осврте на нечију личност и приватан живот, увреде на рачун аутора текста и/или чланова редакције „Политике“ као и било какву претњу, непристојан речник, говор мржње, расне и националне увреде или било какав незаконит садржај. Коментаре писане верзалом и линкове на друге сајтове не објављујемо. Политика ONLINE нема никакву обавезу образлагања одлука везаних за скраћивање коментара и њихово објављивање. Редакција не одговара за ставове читалаца изнесене у коментарима. Ваш коментар може садржати највише 1.000 појединачних карактера, и сматра се да сте слањем коментара потврдили сагласност са горе наведеним правилима.
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Mark
Молим вас прочитајте како сам се некада осећао Прочитао сам све коментаре од 2015. године и помало ми је лакнуло када нико око себе не доживљава нешто такво, понекад се чини као да ћете доживети једно потпуно широм света, али ево стварних и стварних људских искустава која чине схваташ да су све емоције, сузе, бол и тако даље. - нормалан процес након одвајања, чак и ако траје дуго. Веома је тешко помирити се са вама кад вас напусти без озбиљног разлога, чак је и само одвајање завршило једноставни
kraljica
Razlog je samo jedan: žene više ne moraju da trpe mušku bahatost, nasilje i lenjost. Nijedna se nije razvela tek tako.
Mirjana
Znam za one, koje se razvode tek tako, iz hira, besa..
Saša Ivković
Na žalost nas razvedenih očeva, isti je slučaj i ovde u Australiji. Država daje sva prava majci a mi očevi nemamo nikakvu kontrolu oko podizanja dece. Samo moramo da plaćamo
Alisa
Stvarno je kontraverzan, ne zna, niti ga zanima koji su uzroci razvoda u Americi ali nabacuje zakljucak da je to dobar polozaj zene posle razvoda. Na osnovu cega zakljucuje da to uzrok? prava koja ima zena sa detetom posle razvoda su upravo obezbedjena da bi nekako popravio njen losiji polozaj pogorsan razvodom. Radi odrzavanja braka preporucuje kompromise. Cije, u Srbiji su to kompromisi i zrtvovanja zena da nekako izvele decu na put.
Dusan T
Iz ovoga izlazi da se Amerikanke lako razvode, jer zarade. Amerikanci ostanu bez gaca. Sada se ovaj brilijantni sistem, posto su uspesno unistili skolstvo po uzoru na zapad, uvodi u Srbiju.

ПРИКАЖИ ЈОШ

Комeнтар успeшно додат!

Ваш комeнтар ћe бити видљив чим га администратор одобри.

Овај веб сајт користи колачиће

Сајт politika.rs користи колачиће у циљу унапређења услуга које пружа. Прикупљамо искључиво основне податке који су неопходни за прилагођавање садржаја и огласа, надзор рада сајта и апликације. Подаци о навикама и потребама корисника строго су заштићени. Даљим коришћењем сајта politika.rs подразумева се да сте сагласни са употребом колачића.