Недеља, 29.01.2023. ✝ Верски календар € Курсна листа

Три и по деценије дома на Бежанијској коси

У овом објекту Геронтолошког центра „Београд” живи 600 корисника чија је просечна старост 80 година. – Око 35 особа које пате од деменције чека смештај, а на помоћ геронтодомаћица још 800 житеља главног града
Пен­зи­о­не­ри се нај­ви­ше ин­те­ре­су­ју за ква­ли­тет ис­хра­не, здрав­стве­не услу­ге и кул­тур­но-за­бав­ни са­др­жај, а над­ле­жни­ма пред­ла­жу је­лов­ни­ке и нај­че­шће ин­си­сти­ра­ју на по­сном ме­ни­ју (Фото Томислав Јањић)

Дом за ста­ре „Бе­жа­ниј­ска ко­са”, јед­на од че­ти­ри др­жав­не ку­ће за тре­ће до­ба ко­је при­па­да­ју Ге­рон­то­ло­шком цен­тру „Бе­о­град”, на­ред­не го­ди­не обе­ле­жи­ће три и по де­це­ни­је ра­да. У објек­ту ко­ји је са­гра­ђен 1983. већ го­ди­на­ма је др­жав­на апо­те­ка, по­себ­на по то­ме што је је­ди­ни апо­те­кар­ски пункт у Ср­би­ји ко­ји ра­ди под кро­вом уста­но­ве со­ци­јал­не за­шти­те. Осим ове услу­ге, ко­ри­сни­ци до­ма, њих шест сто­ти­на, има­ју на рас­по­ла­га­њу и про­дав­ни­цу, по­шту, би­о­скоп­ску са­лу, тра­фи­ку, ин­тер­нет ка­фе... Овај про­стор од да­нас је бо­га­ти­ји за још 50 ра­чу­на­ра ко­ли­ко је цен­тру да­ри­ва­ла Вој­во­ђан­ска бан­ка. Ком­пју­тер­ска опре­ма ни­је но­ва, али је функ­ци­о­нал­на и у на­ред­ним да­ни­ма сти­ћи ће и до свих оста­лих др­жав­них бе­о­град­ских до­мо­ва за ста­ре. 

– Та­кав ком­пју­тер­ски ку­так про­шле го­ди­не фор­ми­ран је у во­ждо­вач­ком до­му, а на­ред­не ће би­ти отво­рен и ин­тер­нет ка­фе у Ста­ци­о­на­ру у Диљ­ској ули­ци – на­ја­вљу­је Су­за­на Ми­шић, ди­рек­тор­ка Ге­рон­то­ло­шког цен­тра „Бе­о­град”.

На „Бе­жа­ниј­ској ко­си” жи­ви око 600 ко­ри­сни­ка чи­ја је про­сеч­на ста­рост из­над 80 го­ди­на, док у Ге­рон­то­ло­шком цен­тру „Бе­о­град” укуп­но има 1.200 ста­на­ра, рас­по­ре­ђе­них у че­ти­ри до­ма. Пр­ва же­на ге­рон­то­ло­шког цен­тра на­гла­ша­ва и да су ко­ри­сни­ци за­до­вољ­ни услу­га­ма ко­је до­би­ја­ју по­го­то­во због ме­ди­цин­ске не­ге и за­шти­те ко­ја је на за­вид­ном ни­воу. 

– О њи­ма бри­не 106 здрав­стве­них рад­ни­ка и 123 не­го­ва­те­љи­це. Они су нам пре­ко по­треб­ни, јер од 1.200 ко­ри­сни­ка њих 850 зах­те­ва нај­ви­ши сте­пен по­др­шке. До пре са­мо де­сет го­ди­на, од­нос је био обр­нут. Са­мо тре­ћи­на ста­на­ра је би­ла за­ви­сна од ту­ђе не­ге – при­се­ћа се Ми­ши­ће­ва. 

Број станара у четири дома
Стационар - 110
Карабурма - 220
Вождовац - 270
Бежанијска коса - 600

Ста­ње у оста­лим до­мо­ви­ма – два су на Ка­ра­бур­ми и је­дан на Во­ждов­цу – стан­дард­но је до­бро, јер се објек­ти ре­дов­но одр­жа­ва­ју. У во­ждо­вач­ком кут­ку за се­ни­о­ре има­ју про­блем са кров­ном кон­струк­ци­јом, исти слу­чај је и са де­лом кро­ва у Ста­ци­о­на­ру у Диљ­ској ули­ци. 

– До­бра вест је да је у овој го­ди­ни из др­жав­не ка­се из­дво­је­но 80 ми­ли­о­на ди­на­ра за об­но­ву кро­ва у до­му „Бе­жа­ниј­ска ко­са”. Кон­ку­ри­са­ли смо и код кан­це­ла­ри­је за јав­на ула­га­ња, та­ко да у 2018. оче­ку­је­мо но­вац за об­но­ву дру­гих обје­ка­та. Ду­го ни­су ре­но­ви­ра­на ку­па­ти­ла, ин­ста­ла­ци­је су одав­но до­тра­ја­ле, као и пе­шач­ке ста­зе. По­треб­на нам је и но­ви­ја ме­ди­цин­ска и опре­ма за ку­хи­ње – на­бра­ја Ми­ши­ће­ва и под­се­ћа да се у ми­ну­лим го­ди­на­ма ра­ди­ло на уна­пре­ђе­њу здрав­стве­не опре­ме, па су за цен­тар та­ко на­ба­вље­ни ул­тра­звуч­ни и елек­тро­а­па­рат за фи­зи­кал­ну те­ра­пи­ју, ко­лор до­плер... 

У ге­рон­то­ло­шком цен­тру по­сто­ји и оде­ље­ње за де­мент­не, а обо­ле­ли од Ал­цхај­ме­ро­ве бо­ле­сти мо­гу да ра­чу­на­ју на струч­ну, ле­кар­ску и по­моћ не­го­ва­те­љи­ца на две ло­ка­ци­је у пре­сто­ни­ци – у До­му „Бе­жа­ниј­ска ко­са” и Ста­ци­о­на­ру на Ка­ра­бур­ми. Услу­га у про­се­ку ко­шта око 40.000 ди­на­ра ме­сеч­но, али и по­ред то­га су­гра­ђа­ни ве­о­ма те­шко мо­гу да обез­бе­де ме­сто за свог чла­на по­ро­ди­це. Раз­лог је увек исти – не­до­во­љан број ме­ста за сме­штај обо­ле­лих, по­себ­но оних по­крет­них. 

– При­ти­сак је ве­ли­ки, ка­па­ци­те­ти огра­ни­че­ни. У овом тре­нут­ку 30 до 35 осо­ба ко­је па­те од Ал­цхај­ме­ро­ве бо­ле­сти че­ка на сме­штај у на­шу уста­но­ву, али ми ту ни­шта не мо­же­мо да пре­ду­зме­мо. Од ве­ли­ког зна­ча­ја би би­ло да и ло­кал­на за­јед­ни­ца по­мог­не, ре­ци­мо отва­ра­њем днев­ног бо­рав­ка за ста­ре – на­во­ди Су­за­на Ми­шић и под­се­ћа да у бе­о­град­ској уста­но­ви има ме­ста за 62 по­крет­на и 130 не­по­крет­них де­мент­них осо­ба.

Клу­бо­ви оку­пља­ју 6.500 чла­но­ва

Под окри­љем Ге­рон­то­ло­шког цен­тра „Бе­о­град” тре­нут­но ра­ди и 26 клу­бо­ва за ста­ре са 6.500 чла­но­ва, а до кра­ја на­ред­не го­ди­не пла­ни­ра­но је да у пре­сто­ни­ци бу­де у функ­ци­ји 30 та­квих ку­та­ка за се­ни­о­ре. По­сто­ји и 14 пунк­то­ва услу­ге „по­моћ у ку­ћи” на ко­ју мо­же да ра­чу­на око 2.500 ко­ри­сни­ка. Са­мо у овој го­ди­ни спи­ску ко­ри­сни­ка при­дру­жи­ла се 431 но­ва осо­ба. О сви­ма њи­ма бри­не 650 ге­рон­то­до­ма­ћи­ца, али је и да­ље ве­ли­ки про­блем ли­ста че­ка­ња. Око чак 800 жи­те­ља глав­ног гра­да ни­је укљу­че­но у овај про­грам. Це­на са­та ра­да ге­рон­то­до­ма­ћи­це ни­је се ме­ња­ла го­ди­на­ма и из­но­си 26 ди­на­ра. 

Коментари0
Молимо вас да се у коментарима држите теме текста. Редакција Политике ONLINE задржава право да – уколико их процени као неумесне - скрати или не објави коментаре који садрже осврте на нечију личност и приватан живот, увреде на рачун аутора текста и/или чланова редакције „Политике“ као и било какву претњу, непристојан речник, говор мржње, расне и националне увреде или било какав незаконит садржај. Коментаре писане верзалом и линкове на друге сајтове не објављујемо. Политика ONLINE нема никакву обавезу образлагања одлука везаних за скраћивање коментара и њихово објављивање. Редакција не одговара за ставове читалаца изнесене у коментарима. Ваш коментар може садржати највише 1.000 појединачних карактера, и сматра се да сте слањем коментара потврдили сагласност са горе наведеним правилима.
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Комeнтар успeшно додат!

Ваш комeнтар ћe бити видљив чим га администратор одобри.

Овај веб сајт користи колачиће

Сајт politika.rs користи колачиће у циљу унапређења услуга које пружа. Прикупљамо искључиво основне податке који су неопходни за прилагођавање садржаја и огласа, надзор рада сајта и апликације. Подаци о навикама и потребама корисника строго су заштићени. Даљим коришћењем сајта politika.rs подразумева се да сте сагласни са употребом колачића.