Понедељак, 02.08.2021. ✝ Верски календар € Курсна листа
РАСТ ПЕНЗИЈА У 2018. ГОДИНИ

Просечан чек већи за 1.191 динар

Укупни приходи и примања Фонда ПИО у овој години планирани су у износу од 615,58 милијарди динара
За дру­штве­ни стан­дард је из­дво­је­но 421,16 ми­ли­о­на ди­на­ра, што је за 27,2 ми­ли­о­на ви­ше у од­но­су на ми­ну­лу го­ди­ну (Фото Д. Јевремовић)

Фи­нан­сиј­ским пла­ном Фон­да за пен­зиј­ско и ин­ва­лид­ско оси­гу­ра­ње за 2018. го­ди­ну обез­бе­ђе­но је до­вољ­но нов­ца за ис­пла­ту пен­зи­ја и дру­гих нов­ча­них на­кна­да. У укуп­ним сред­стви­ма за ту свр­ху на­ме­ње­но је и 25 ми­ли­јар­ди ди­на­ра на име уве­ћа­ња пен­зи­ја од пет од­сто. По­што су де­цем­бар­ски из­но­си пен­зи­ја уве­ћа­ни за то­ли­ко про­це­на­та, сви пен­зи­о­не­ри у Ср­би­ји ускоро ће добити уве­ћа­не из­но­се на сво­јим че­ко­ви­ма. Но­вим ускла­ђи­ва­њем про­сеч­на пен­зи­ја, ко­ја са­да из­но­си 25.005 ди­на­ра, фак­тич­ки је по­ве­ћа­на за 1.191 ди­нар, под­се­ти­ла је не­дав­но Дра­га­на Ка­ли­но­вић, ди­рек­тор Ре­пу­блич­ког фон­да за пен­зиј­ско и ин­ва­лид­ско оси­гу­ра­ње.

Ка­ко је на­ја­ви­ла, пла­ни­ра­но по­ве­ћа­ње при­хо­да од до­при­но­са у овој го­ди­ни омо­гу­ћа­ва и да се за дру­штве­ни стан­дард из­дво­ји 421,16 ми­ли­о­на ди­на­ра, што је за 27,2 ми­ли­о­на ви­ше у од­но­су на ми­ну­лу го­ди­ну. Овај но­вац омо­гу­ћи­ће да око 1.500 ко­ри­сни­ка ви­ше не­го ла­не ко­ри­сти услу­ге ре­ха­би­ли­та­ци­је у ба­ња­ма, док ће 2.500 гра­ђа­на ви­ше мо­ћи да ра­чу­на на по­моћ у ле­ко­ви­ма, огре­ву и хра­ни. 

Ка­да је реч о бу­џе­ту пен­зиј­ског фон­да, у овој го­ди­ни је нај­ве­ћи до са­да.

– Укуп­ни при­хо­ди и при­ма­ња фон­да пла­ни­ра­ни су у из­но­су од 615,58 ми­ли­јар­ди ди­на­ра, а ви­ши су за 1,98 од­сто у од­но­су на сред­ства пла­ни­ра­на у 2017. го­ди­ни – на­ве­ла је ди­рек­тор­ка Фон­да ПИО.

Без об­зи­ра на уве­ћа­ње при­хо­да и по­ве­ћа­ње пен­зи­ја од пет од­сто, ни овај ја­ну­ар не­ће про­те­ћи без но­вих усло­ва за од­ла­зак у пен­зи­ју. Та­ко ће же­не у ста­ро­сну пен­зи­ју са 62 го­ди­не, за оба по­ла по­ме­ра се до­ња ста­ро­сна гра­ни­ца за пре­вре­ме­ну пен­зи­ју и на­ста­вља по­о­штра­ва­ње кри­те­ри­ју­ма за бе­не­фи­ци­ра­ни стаж. У на­ред­них 14 го­ди­на, уко­ли­ко се не про­ме­ни за­кон, ста­ро­сна гра­ни­ца за пен­зи­о­ни­са­ње же­на по­сте­пе­но ће се по­ве­ћа­ва­ти, па ће сва­ка но­ва го­ди­на до­но­си­ти и но­ве усло­ве за пен­зи­о­ни­са­ње. 

– Ста­ро­сна гра­ни­ца за од­ла­зак у пен­зи­ју се код же­на по­ме­ра за шест ме­се­ци, та­ко да је са­да услов 62 го­ди­не жи­во­та и нај­ма­ње 15 го­ди­на ста­жа оси­гу­ра­ња. До 2032. го­ди­не код же­на ће се по­сте­пе­но по­ме­ра­ти усло­ви за пен­зи­о­ни­са­ње ка­да је реч о го­ди­на­ма жи­во­та, да би од те го­ди­не и же­не има­ле услов за пу­ну ста­ро­сну пен­зи­ју са на­вр­ше­них 65. Код му­шка­ра­ца и да­ље ва­же исти усло­ви – 65 го­ди­на жи­во­та и нај­ма­ње 15 го­ди­на ста­жа оси­гу­ра­ња – на­гла­ша­ва­ју у Фон­ду ПИО и под­се­ћа­ју да осим овог осно­ва за пу­ну ста­ро­сну пен­зи­ју и му­шкар­ци и же­не мо­гу то пра­во да оства­ре са на­вр­ше­них 45 го­ди­на ста­жа оси­гу­ра­ња, без об­зи­ра на го­ди­не жи­во­та. 

– За оства­ри­ва­ње пра­ва на пре­вре­ме­ну ста­ро­сну пен­зи­ју, од 1. ја­ну­а­ра ове го­ди­не му­шкар­ци­ма ће би­ти по­треб­но 40 го­ди­на ста­жа оси­гу­ра­ња и нај­ма­ње 57 го­ди­на жи­во­та, а же­на­ма 38 го­ди­на ста­жа оси­гу­ра­ња и нај­ма­ње 56 го­ди­на и че­ти­ри ме­се­ца жи­во­та. У овом слу­ча­ју, пен­зи­ја се трај­но ума­њу­је за 0,34 про­цен­та за сва­ки ме­сец пре на­вр­ше­них го­ди­на жи­во­та про­пи­са­них за сти­ца­ње пра­ва на пу­ну ста­ро­сну пен­зи­ју у тој ка­лен­дар­ској го­ди­ни – об­ја­шња­ва­ју у Фон­ду ПИО и по­ру­чу­ју да уку­пан из­нос ума­ње­ња за пре­вре­ме­ну ста­ро­сну пен­зи­ју мак­си­мал­но мо­же да из­но­си 20,4 про­цен­та.

За јед­но­крат­ну по­моћ 8,7 ми­ли­јар­ди ди­на­ра

По за­кључ­ку Вла­де Ср­би­је, Фонд ПИО је кра­јем про­шле го­ди­не ре­а­ли­зо­вао јед­но­крат­ну нов­ча­ну ис­пла­ту за све пен­зи­о­не­ре и ко­ри­сни­ке оста­лих пра­ва, са пре­би­ва­ли­штем у Ср­би­ји и ино­стран­ству, та­ко да је 1.738.217 ко­ри­сни­ка до­би­ло по 5.000 ди­на­ра. За­хва­љу­ју­ћи до­број на­пла­ти из­вор­них при­хо­да, у Фон­ду ПИО ка­жу да су има­ли до­вољ­но сред­ста­ва да из свог бу­џе­та обез­бе­де 8,7 ми­ли­јар­ди ди­на­ра, ко­ли­ко је из­но­си­ла укуп­на јед­но­крат­на ис­пла­та. 

Ви­ше ажур­но­сти и сер­ви­са по­др­шке 

Ци­ље­ви на ко­је ће се Фонд ПИО фо­ку­си­ра­ти у 2018. су по­ве­ћа­ње ажур­но­сти, уки­да­ње оба­ве­за по­сло­да­ва­ца да до­ста­вља­ју М-4 при­ја­ве и по­ве­ћа­ње бро­ја ко­ри­сни­ка елек­трон­ских сер­ви­са за гра­ђа­не. Све то ће, на­по­ми­њу над­ле­жни, во­ди­ти ра­ци­о­нал­ни­јем по­сло­ва­њу, ажур­ном оства­ри­ва­њу пра­ва и лак­шој ко­му­ни­ка­ци­ји са гра­ђа­ни­ма. 

Коментари5
Молимо вас да се у коментарима држите теме текста. Редакција Политике ONLINE задржава право да – уколико их процени као неумесне - скрати или не објави коментаре који садрже осврте на нечију личност и приватан живот, увреде на рачун аутора текста и/или чланова редакције „Политике“ као и било какву претњу, непристојан речник, говор мржње, расне и националне увреде или било какав незаконит садржај. Коментаре писане верзалом и линкове на друге сајтове не објављујемо. Политика ONLINE нема никакву обавезу образлагања одлука везаних за скраћивање коментара и њихово објављивање. Редакција не одговара за ставове читалаца изнесене у коментарима. Ваш коментар може садржати највише 1.000 појединачних карактера, и сматра се да сте слањем коментара потврдили сагласност са горе наведеним правилима.
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

nikola
Vratite ljudima penzije na nivo iz 2014 godine i ne lažite više.
gile
Hajde da se pravimo normalni. Ali i to je tesko kad sebi postavis pitanje da li je moguce da spinovanje,vracanje prosecno oduzetog dela u iznosu od 1190 dinara, one fiktivne kartice ....i svasta jos, treba da pridobiju glasace !!? Ako je to istina,onda zaista bolje i ne zasluzujemo.
Branislav
Umesto tog mizernog povećanja penzija koje treba da obraduje penzose i ubaci ih u glasačku mašinu aktuelne vlasti, bilo bi mnogo bolje da prestanu da otimaju od penzionera ono što otimaju već nekoliko godina a što je mnogo više nego što daju ovim "povećanjem" i potpuno nezakonito! Srbija - pravna država: Hahahaha !!!
bole
@Branislav Poštovani, ne brinite, biće vraćeno sve do dinara, smeši se poglavlje 23 samo tako.
Bor Boranin
(NE)TAČNA MATEMATIKA ZA PENZIJE Ako je prosečna penzija sada 23.822 dinara, nakon povećanja za 5%, prosek će biti onda 25.013 dinara. Kako je ΛV Zakon o otimanju penzija još uvek na snazi , te će prosečna penzija iznositi 25.010 din, pa će povećanje penzije biti 1.178 dinara, a ne kako kaže autor teksta, 1.191 dinar. Penzioner sa penzijom nakon otimanja od 59.691 din, nakon povećanja od 5% penzija bi bila 62.675 din, a primiće na ruku, nakon otimanja od razlike 2.984 25%, 61.929 din što je povećanje za 3,7% ili 2.238 din, a ne 5%, kako bi rekao ΛV . Realna vrednost penzije sa onom iz 2014. godine, kada se počinje sa otimanjem, ni izdaleka nije blizu, ne usklađuju se penzije sa porastom troškova života i inflacije čija je vrednost oko 20%, a prosečne penzije penzije su porasli za 7,53%.

Комeнтар успeшно додат!

Ваш комeнтар ћe бити видљив чим га администратор одобри.

Овај веб сајт користи колачиће

Сајт politika.rs користи колачиће у циљу унапређења услуга које пружа. Прикупљамо искључиво основне податке који су неопходни за прилагођавање садржаја и огласа, надзор рада сајта и апликације. Подаци о навикама и потребама корисника строго су заштићени. Даљим коришћењем сајта politika.rs подразумева се да сте сагласни са употребом колачића.