Недеља, 23.01.2022. ✝ Верски календар € Курсна листа

Нови покушај Меркелове да остане канцеларка

Две трећине грађана сматра да је златно доба Меркелове већ прошло, док три четвртине мисли да би њена странка требало да нађе неке нове људе
Ан­ге­ла Мер­кел на при­је­му за де­цу ко­ја пе­ва­ју бо­жић­не пе­сме (Фото Бета/АП)

Од на­шег до­пи­сни­ка
Франк­фурт, Хај­дел­берг – Као и на по­чет­ку пр­вих пре­ли­ми­нар­них пре­го­во­ра о фор­ми­ра­њу ко­а­ли­ци­о­не вла­де, не­мач­ка кан­це­лар­ка је и у дру­ге пре­го­во­ре ушла са осме­хом и оп­ти­мизмом: „Ми­слим да ће­мо ус­пе­ти”. 

Да ли је у пра­ву, јав­ност ће от­кри­ти већ кра­јем ове рад­не не­де­ље, ка­да ће се зна­ти да ли су Хри­шћан­ско-де­мо­крат­ска уни­ја (ЦДУ), Хри­шћан­ско-со­ци­јал­на уни­ја (ЦСУ) и Со­ци­јал­де­мо­крат­ска пар­ти­ја Не­мач­ке (СПД) ус­пе­ле да по­стиг­ну на­чел­ни спо­ра­зум о фор­ми­ра­њу ко­а­ли­ци­о­не или бар ма­њин­ске вла­де. Ти­ме би се из­бе­гло да се пр­ви пут у по­сле­рат­ној исто­ри­ји Не­мач­ке, због не­мо­гућ­но­сти да бу­де фор­ми­ра­на вла­да, по­но­ве пар­ла­мен­тар­ни из­бо­ри.

Иако ће три­ма пар­ти­ја­ма кључ­не тач­ке спо­ре­ња би­ти из­бе­глич­ка по­ли­ти­ка, со­ци­јал­на да­ва­ња и ре­фор­ма си­сте­ма пен­зи­о­ног и здрав­стве­ног оси­гу­ра­ња, у на­сто­ја­њу да па­жњу јав­но­сти скре­не са то­га да би опет мо­гла да бу­де фор­ми­ра­на ве­ли­ка ко­а­ли­ци­ја на то да је но­ва вла­да нео­п­ход­на ра­ди ста­бил­но­сти ЕУ, ак­ту­ел­ни шеф СПД и ње­гов прет­ход­ник Зиг­мар Га­бри­јел ис­ти­чу да је цен­трал­но пи­та­ње раз­го­во­ра бу­дућ­ност ЕУ и ње­на ве­ћа ин­те­гри­са­ност.

„Прет­ход­на ве­ли­ка ко­а­ли­ци­ја би­ла је пре­ви­ше фо­ку­си­ра­на на до­ма­ћу по­ли­ти­ку, за­по­ста­вља­ју­ћи европ­ско пи­та­ње”, ре­као је за пр­ви ка­нал не­мач­ког јав­ног сер­ви­са АРД Га­бри­јел, до­да­ју­ћи да је крај­ње вре­ме да се од­го­во­ри на пред­ло­ге фран­цу­ског пред­сед­ни­ка Ема­ну­е­ла Ма­кро­на о ре­фор­ми ЕУ и евро­зо­не.

Шулц пак уве­ра­ва при­ста­ли­це да у пре­го­во­ри­ма са кон­зер­ва­тив­ци­ма СПД не­ће од­у­ста­ти од кључ­них та­ча­ка сво­је ле­во ори­јен­ти­са­не по­ли­ти­ке.

„Не по­вла­чи­мо цр­ве­не ли­ни­је, али же­ли­мо да у Не­мач­кој при­ме­ни­мо што је мо­гу­ће ви­ше цр­ве­не по­ли­ти­ке ”, ре­као је Шулц, ми­сле­ћи на по­ли­ти­ку СПД-а, чи­ја је пар­тиј­ска бо­ја цр­ве­на.

За разлику од по­ку­шаја Мер­ке­ло­ве да фор­ми­ра ве­ћи­ну са ли­бе­ра­ли­ма и Зе­ле­ни­ма, са­да се пре­го­во­ри во­де у тај­но­сти. Стран­ке су се оба­ве­за­ле да ове не­де­ље њи­хо­ви пред­став­ни­ци о са­др­жа­ју пре­го­во­ра не­ће да­ва­ти ин­тер­вјуе, на­сту­па­ти у те­ле­ви­зиј­ским и ра­дио еми­си­ја­ма, ни­ти об­ја­вљи­ва­ти по­ру­ке на „Тви­те­ру”.

Пр­ве ин­фор­ма­ци­је се оче­ку­ју у че­твр­так уве­че, а уко­ли­ко ЦДУ, ЦСУ и СПД ус­пе­ју да про­на­ђу за­јед­нич­ке те­ме­ље, о на­чел­ном до­го­во­ру ће члан­ство СПД-а гла­са­ти 21. ја­ну­а­ра, а по­том сле­де кон­крет­ни пре­го­во­ри, при че­му би вла­да мо­гла да бу­де фор­ми­ра­на по­чет­ком апри­ла.

Већ ју­че је пао у во­ду до­го­вор о тај­но­ви­то­сти пре­го­во­ра, бу­ду­ћи да се пре­ми­јер Сак­со­ни­је из ре­до­ва ЦДУ Ми­ха­ел Креч­мер по­жа­лио на „основ­ни то­на­ли­тет” раз­го­во­ра јер, ка­ко ка­же, „ису­ви­ше го­во­ри­мо о тро­ше­њу нов­ца”, не пре­ци­зи­ра­ју­ћи ко­је до­дат­но тро­ше­ње је спор­но за ње­га.

Оста­ли пре­го­ва­ра­чи из ЦДУ на­сто­ја­ли су да од­ба­це ове кри­ти­ке свог пар­тиј­ског ко­ле­ге, ис­ти­чу­ћи да се пре­го­ва­ра о истим раз­ме­ра­ма бу­џе­та као и у пре­го­во­ри­ма о „Ја­мај­ка ко­а­ли­ци­ји”.

Про­це­на је да ће че­твр­та вла­да Ан­ге­ле Мер­кел ипак би­ти фор­ми­ра­на, бу­ду­ћи да ис­тра­жи­ва­ња јав­ног мње­ња ука­зу­ју да но­ви из­бо­ри не би без­ма­ло ни­шта про­ме­ни­ли у рас­по­ре­ду сна­га. Пре­ма ис­тра­жи­ва­њу аген­ци­је Ин­фра­тест ди­мап ура­ђе­ном за АРД, да су из­бо­ри одр­жа­ни 4. ја­ну­а­ра, ЦДУ–ЦСУ би осво­ји­ла 33 од­сто, СПД 21, Ал­тер­на­ти­ва за Не­мач­ку 13, Зе­ле­ни 11, а ФДП и Ле­ви­ца по де­вет од­сто. Из­у­зев по­ко­јег про­цен­та ви­ше за Зе­ле­не а ма­ње за ФДП, ово је исти ре­зул­тат као на из­бо­ри­ма 24. сеп­тем­бра.

Ово ис­тра­жи­ва­ње по­ка­зу­је и да су Немци уве­ре­ни су да је Мер­ке­ло­ва „до­бра” кан­це­лар­ка ко­ја јам­чи ста­бил­ност овој зе­мљи, али го­то­во две тре­ћи­не испитаника сма­тра и да је ње­но злат­но до­ба већ про­шло, док три че­твр­ти­не гра­ђа­на ми­сли да би за ЦДУ би­ло крај­ње вре­ме да на­ђу не­ке но­ве љу­де. На пи­та­ње да ли би тре­ба­ло да Мер­ке­ло­ва оста­не кан­це­лар­ка, 53 од­сто ка­же „да”, што је ма­ње не­го по­сле из­бо­ра (61 од­сто), као и на­кон про­па­сти пре­го­во­ра око „Ја­мај­ка ко­а­ли­ци­је” (56 од­сто). И по­др­шка Шул­цу је у дра­ма­тич­ном па­ду.

Коментари1
Молимо вас да се у коментарима држите теме текста. Редакција Политике ONLINE задржава право да – уколико их процени као неумесне - скрати или не објави коментаре који садрже осврте на нечију личност и приватан живот, увреде на рачун аутора текста и/или чланова редакције „Политике“ као и било какву претњу, непристојан речник, говор мржње, расне и националне увреде или било какав незаконит садржај. Коментаре писане верзалом и линкове на друге сајтове не објављујемо. Политика ONLINE нема никакву обавезу образлагања одлука везаних за скраћивање коментара и њихово објављивање. Редакција не одговара за ставове читалаца изнесене у коментарима. Ваш коментар може садржати највише 1.000 појединачних карактера, и сматра се да сте слањем коментара потврдили сагласност са горе наведеним правилима.
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

snezana knezevic
Kako su slatke te fotelje?! Cudi me da nema toliko dostojanstva da smogne snage i ode sa politicke scene...

Комeнтар успeшно додат!

Ваш комeнтар ћe бити видљив чим га администратор одобри.

Овај веб сајт користи колачиће

Сајт politika.rs користи колачиће у циљу унапређења услуга које пружа. Прикупљамо искључиво основне податке који су неопходни за прилагођавање садржаја и огласа, надзор рада сајта и апликације. Подаци о навикама и потребама корисника строго су заштићени. Даљим коришћењем сајта politika.rs подразумева се да сте сагласни са употребом колачића.