Среда, 01.02.2023. ✝ Верски календар € Курсна листа

Саветовање са седам држава

Око 900 странака годишње присуствује међународним саветодавним данима које већ седам година Фонд ПИО организује са представницима носилаца осигурања седам држава – Аустрије, Немачке, Хрватске, Мађарске, Македоније, ФБиХ и РС, и Црне Горе
Странке желе да добију информације у вези са периодима осигурања навршеним у другој држави, условима за остваривање права на пензију у складу са прописима друге земље, у којој се фази налази поступак остваривања њиховог права...(Фото Д. Јевремовић)

„Још ни­сам оти­шао у пен­зи­ју, али за от­при­ли­ке го­ди­ну да­на тре­ба­ло би и то да до­ђе на ред. Ин­те­ре­со­ва­ли су ме усло­ви под ко­ји­ма бих мо­гао да стек­нем пра­во на по­ро­дич­ну пен­зи­ју код Фон­да за пен­зиј­ско и ин­ва­лид­ско оси­гу­ра­ње Ре­пу­бли­ке Срп­ске. Од са­ве­то­да­ва­ца у фон­ду до­био сам од­го­вор да ћу у то­ку 2018. сва­ка­ко мо­ћи да до­би­јем та­кву пен­зи­ју, али сам се прет­ход­но до­бро при­пре­мио за раз­го­во­ре са њи­ма. По­нео сам це­ло­куп­ну до­ку­мен­та­ци­ју”, за­до­во­љан је М. Т. из Ма­лог Звор­ни­ка, ко­ји је при­су­ство­вао са­ве­то­дав­ним раз­го­во­ри­ма са пред­став­ни­ци­ма Фон­да ПИО Ре­пу­бли­ке Срп­ске.

Наш чи­та­лац је­дан је од око 900 стра­на­ка ко­ли­ко их у го­ди­ни при­су­ству­је ме­ђу­на­род­ним са­ве­то­дав­ним да­ни­ма ко­ји се ина­че одр­жа­ва­ју два пу­та го­ди­шње, на­из­ме­нич­но у Ср­би­ји и у зе­мљи са ко­јом по­сто­ји скло­пљен уго­вор у обла­сти со­ци­јал­ног оси­гу­ра­ња.

– На­ша зе­мља спро­во­ди ме­ђу­на­род­не уго­во­ре у обла­сти со­ци­јал­ног оси­гу­ра­ња са 28 др­жа­ва, ко­ји­ма су уре­ђе­на пи­та­ња пен­зиј­ског, ин­ва­лид­ског, здрав­стве­ног и оси­гу­ра­ња за слу­чај не­за­по­сле­но­сти, ис­пла­те пен­зи­ја и дру­гих да­ва­ња. Да би ти уго­во­ри би­ли ефи­ка­сно при­ме­ње­ни, сва­ке го­ди­не и та­ко уна­зад се­дам го­ди­на, ор­га­ни­зу­ју се ме­ђу­на­род­ни са­ве­то­дав­ни да­ни. То су су­сре­ти екс­пе­ра­та из обла­сти пен­зиј­ског и ин­ва­лид­ског оси­гу­ра­ња Ср­би­је и дру­гих др­жа­ва и оси­гу­ра­ни­ка, од­но­сно ко­ри­сни­ка пра­ва ко­ји има­ју пе­ри­о­де оси­гу­ра­ња на­вр­ше­не у тим др­жа­ва­ма уго­вор­ни­ца­ма – на­по­ми­њу у Фон­ду ПИО и под­се­ћа­ју да ре­а­ли­зу­ју и ре­дов­но одр­жа­ва­ју ме­ђу­на­род­не са­ве­то­дав­не да­не са пред­став­ни­ци­ма но­си­ла­ца оси­гу­ра­ња се­дам др­жа­ва – Аустри­је, Не­мач­ке, Хр­ват­ске, Ма­ђар­ске, Ма­ке­до­ни­је, Фе­де­ра­ци­јом Бо­сне и Хер­це­го­ви­не и Ре­пу­бли­ке Срп­ске и Цр­не Го­ре. 

– Прак­са одр­жа­ва­ња са­ве­то­дав­них да­на ко­ји су се не­ка­да зва­ли „Да­ни раз­го­во­ра” по­сто­ја­ла је још у пе­ри­о­ду СФРЈ да би, на­кон ду­же па­у­зе, по­но­во би­ла ус­по­ста­вље­на од ок­то­бра 2010, и то са За­во­дом за пен­зиј­ско оси­гу­ра­ње Аустри­је у Бе­чу. Од та­да, са­ве­то­дав­ни да­ни се одр­жа­ва­ју два пу­та го­ди­шње, на­из­ме­нич­но у Аустри­ји и Ср­би­ји, што је прак­са и са но­си­о­ци­ма дру­гих др­жа­ва­ма са ко­ји­ма је наш фонд ус­по­ста­вио са­рад­њу – ис­ти­чу у Фон­ду ПИО.  

Ан­ке­та за оси­гу­ра­ни­ке
Већ не­ко­ли­ко го­ди­на, на ме­ђу­на­род­ним да­ни­ма са­ве­то­ва­ња ко­ји се одр­жа­ва­ју у Ср­би­ји, Фонд ПИО ме­ри за­до­вољ­ство ко­ри­сни­ка и оси­гу­ра­ни­ка кроз ан­ке­ту. За­да­так стра­на­ка је да је по­пу­не по­сле за­вр­шет­ка раз­го­во­ра са са­ве­то­дав­ци­ма. Ре­зул­та­ти по­ка­зу­ју да је на пи­та­ње „Да ли сте до­би­ли по­треб­не ин­фор­ма­ци­је и са­ве­те?”, по­тврд­но од­го­во­ри­ло око 90 од­сто ис­пи­та­них.

И у то­ку про­шле го­ди­не одр­жа­ни су ме­ђу­на­род­ни са­ве­то­дав­ни да­ни са свих се­дам др­жа­ва. Стран­ке су би­ле за­ин­те­ре­со­ва­не да до­би­ју ин­фор­ма­ци­је у ве­зи са пе­ри­о­ди­ма оси­гу­ра­ња на­вр­ше­ним у дру­гој др­жа­ви, усло­ви­ма за оства­ри­ва­ње пра­ва на пен­зи­ју у скла­ду са про­пи­си­ма дру­ге зе­мље, у ко­јој се фа­зи на­ла­зи по­сту­пак оства­ри­ва­ња њи­хо­вог пра­ва... 

Над­ле­жни под­се­ћа­ју да се на са­ве­то­дав­ним да­ни­ма не до­но­се управ­ни ак­ти, од­но­сно ре­ше­ња, већ да­ју прав­ни са­ве­ти, по­треб­не ин­фор­ма­ци­је и то пре све­га из над­ле­жно­сти и у окви­ру про­пи­са ко­је при­ме­њу­је но­си­лац дру­ге др­жа­ве, не­по­сред­но од стра­не ино­стра­ног са­ве­то­дав­ца. 

– Нај­че­шћа пи­та­ња од­но­се се на ин­фор­ми­са­ње о усло­ви­ма за оства­ри­ва­ње пра­ва, по­себ­но пра­ва на пре­вре­ме­ну пен­зи­ју у Ср­би­ји, у ве­зи са пе­ри­о­ди­ма оси­гу­ра­ња на­вр­ше­ним у дру­гој др­жа­ви, по­кре­та­ње по­ступ­ка оства­ри­ва­ња пра­ва, на­чин об­ра­чу­на пен­зи­ја, ви­си­ну или ис­пла­ту пен­зи­ја... Ста­ти­стич­ки по­да­ци по­ка­зу­ју да је до­сад нео­п­ход­не ин­фор­ма­ци­је и прав­ну по­моћ у ве­зи са оства­ри­ва­њем пра­ва из ПИО при­ме­ном ме­ђу­на­род­них уго­во­ра о со­ци­јал­ном оси­гу­ра­њу са на­ве­де­ним др­жа­ва­ма, до­би­ло ви­ше од 6.000 оси­гу­ра­ни­ка и ко­ри­сни­ка пра­ва. То­ком одр­жа­ва­ња са­ве­то­дав­них да­на раз­ме­њен је и раз­мо­трен ве­ли­ки број ур­ген­ци­ја – ис­ти­чу у Фон­ду ПИО. 

По­сле са­ве­то­ва­ња мо­гу­ће под­но­ше­ње зах­те­ва

Уко­ли­ко стран­ка до­би­је по­треб­не ин­фор­ма­ци­је о пе­ри­о­ди­ма оси­гу­ра­ња и о то­ме да ис­пу­ња­ва усло­ве за оства­ри­ва­ње пра­ва, она мо­же да под­не­се зах­тев од­мах по окон­ча­њу са­ве­то­ва­ња. Што се ти­че стра­на­ка ко­је су до­шле на са­ве­то­ва­ње, а ко­је већ има­ју под­нет зах­тев, од­но­сно по­кре­нут по­сту­пак за оства­ри­ва­ње пра­ва при­ме­ном би­ла­те­рал­ног уго­во­ра, њи­хо­ви пред­ме­ти се, на осно­ву ре­зул­та­та ра­да екс­перт­ских ти­мо­ва са­ве­то­да­ва­ца из обе др­жа­ве и упра­во за­хва­љу­ју­ћи то­ме, бр­же и лак­ше ре­ша­ва­ју.

Коментари0
Молимо вас да се у коментарима држите теме текста. Редакција Политике ONLINE задржава право да – уколико их процени као неумесне - скрати или не објави коментаре који садрже осврте на нечију личност и приватан живот, увреде на рачун аутора текста и/или чланова редакције „Политике“ као и било какву претњу, непристојан речник, говор мржње, расне и националне увреде или било какав незаконит садржај. Коментаре писане верзалом и линкове на друге сајтове не објављујемо. Политика ONLINE нема никакву обавезу образлагања одлука везаних за скраћивање коментара и њихово објављивање. Редакција не одговара за ставове читалаца изнесене у коментарима. Ваш коментар може садржати највише 1.000 појединачних карактера, и сматра се да сте слањем коментара потврдили сагласност са горе наведеним правилима.
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Комeнтар успeшно додат!

Ваш комeнтар ћe бити видљив чим га администратор одобри.

Овај веб сајт користи колачиће

Сајт politika.rs користи колачиће у циљу унапређења услуга које пружа. Прикупљамо искључиво основне податке који су неопходни за прилагођавање садржаја и огласа, надзор рада сајта и апликације. Подаци о навикама и потребама корисника строго су заштићени. Даљим коришћењем сајта politika.rs подразумева се да сте сагласни са употребом колачића.