Понедељак, 03.10.2022. ✝ Верски календар € Курсна листа

Овчар Бања на сувом острву

Очишћено корито Западне Мораве у једној од најлепших тачака српске природе, из реке уклоњени наноси камена и шљунка високи и до два метра, створени услови за повећану производњу струје
Уре­ђе­но ко­ри­то За­пад­не Мо­ра­ве, у бли­зи­ни ста­рог мо­ста, уз­вод­но (Фо­то „Елек­тро­мо­ра­ва)

Ов­чар Ба­ња – У две прет­ход­не пар­не го­ди­не, 2014. и 2016, ма­ло­број­ни ме­шта­ни Ов­чар Ба­ње спа­ва­ли су на опре­зу док је по­ред ку­ћа, сва­ке се­кун­де, тут­ња­ло 1.200 ку­би­ка во­де. Прет­про­шлог мар­та чак је – а то се ни­је до­го­ди­ло ни­кад од 1954. кад је ис­под њи­хо­вих до­мо­ва про­ра­ди­ла хи­дро­е­лек­тра­на – по­пла­ви­ла ме­ста­шце па је по­ста­ло ја­сно да је при­ро­да окре­ну­ла ћу­рак. Ме­ђу­тим, еки­пе бе­о­град­ске „Хи­дро­мон­та­же” не­дав­но су очи­сти­ле ко­ри­то За­пад­не Мо­ра­ве, ре­ка је ма­ло упра­вље­на и од Ов­чар Ба­ње на­чи­ње­но су­во остр­во из­ме­ђу ка­на­ла ХЕ и ста­рог при­род­ног то­ка, и из­ме­ђу сте­на Ка­бла­ра и Ов­ча­ра.

– Уре­ђе­ње и чи­шће­ње ко­ри­та од бра­не ХЕ „Ов­чар Ба­ња” до ста­рог мо­ста пла­ни­ра­но је и из­ве­де­но у два ко­ра­ка, Вла­да Ре­пу­бли­ке Ср­би­је, Ми­ни­стар­ство ру­дар­ства и енер­ге­ти­ке и Елек­тро­при­вре­да Ср­би­је у по­ду­хват су уло­жи­ли 42 ми­ли­о­на ди­на­ра – ка­же за „По­ли­ти­ку” ин­же­њер Слав­ко Мај­сто­ро­вић, ди­рек­тор ча­чан­ске „Елек­тро­мо­ра­ве” ко­ја га­зду­је хи­дро­е­лек­тра­ном.

Он опи­су­је да су реч­ни по­плав­ни та­ла­си са­мо по­ја­ча­ли оно што се у кли­су­ри зби­ва­ло де­це­ни­ја­ма као дуг вре­ме­ну: зе­мља и сте­ње за­си­па­ли су ре­ку, до­но­се­ћи не­во­ље и жи­те­љи­ма и упра­ви елек­тра­не. По­ред то­га, из­град­њом но­вог пут­нич­ког мо­ста 2006. са три па­ра но­се­ћих сту­бо­ва у реч­ном ко­ри­ту, ко­ји ни­су управ­ни на ток За­пад­не Мо­ра­ве, до­шло је до про­ме­не ре­жи­ма во­да у ко­ри­ту ре­ке и на­но­ше­ња круп­ног ка­ме­на у зо­ни мо­ста.

– У пр­вом де­лу за­хва­та, ав­гу­ста и сеп­тем­бра 2016, из ко­ри­та је из­ва­ђе­но 19.000 ку­би­ка па је ко­та до­ње во­де, на ме­сту где се во­да елек­тра­не по­но­во са­ста­је са ста­рим ко­ри­том, спу­ште­на про­сеч­но два ме­тра, и са­да је опет на ко­ти 270, као у до­ба кад је елек­тра­на по­че­ла да ра­ди. Та­ко је сма­њен по­ступ у од­вод­ној во­ди и по­ве­ћан ко­е­фи­ци­јент ко­ри­сног деј­ства на­ших агре­га­та.

То, по­јед­но­ста­вље­но, зна­чи да су ре­ка, вре­ме и љу­ди за 62 го­ди­не по­ди­гли ко­ту реч­ног дна код бањ­ског ку­па­ти­ла чак за два ме­тра, па се во­да од тог но­вог бе­де­ма у ко­ри­ту 2016. вра­ти­ла у на­се­ље и по­пла­ви­ла ку­ће и про­ла­зе.

И по­сле то­га оста­ла је прет­ња да ће, у до­ба ки­ша, по­но­во до­ћи до за­си­па­ња у зо­ни од­бој­ног зи­да, из­ла­зног ка­на­ла ХЕ и мо­сто­ва, па је би­ло нео­п­ход­но ура­ди­ти уз­вод­но чи­шће­ње и уре­ђе­ње ста­рог ко­ри­та, ко­је је елек­тра­ни ујед­но и ева­ку­а­ци­о­ни пра­вац за ве­ли­ке во­де. Та­ко се, све у све­му, ре­ка вра­ћа у ка­та­стар­ске окви­ре и свој ра­ни­је про­јек­то­ван ток.

– Ови по­сло­ви су пла­ни­ра­ни за дру­ги ко­рак у ра­до­ви­ма, за­вр­ше­ним про­шле је­се­ни. Прет­ход­но је са­чи­њен ге­о­дет­ски ела­бо­рат за де­о­ни­цу од бра­не ХЕ до ста­рог мо­ста у ду­жи­ни од 1.400 ме­та­ра, па за­тим из­ве­де­ни ни­ве­ла­ци­ја дна ко­ри­та, ко­си­на и про­ши­ре­ње ко­ри­та по по­тре­би у окви­ру вод­ног зе­мљи­шта, оси­гу­ра­ње оба­ла у зо­ни по­сто­је­ћих кли­зи­шта. По­диг­ну­те су и оба­ле око ко­ри­та где је од­ло­жен ви­шак ма­те­ри­ја­ла из ис­ко­па, про­ши­рен про­ти­цај­ни про­фил ис­ко­пом ле­ве оба­ле и спу­шта­њем дна, а ка­ме­ном из ис­ко­па об­ло­же­на је ко­си­на ле­ве оба­ле и оси­гу­ра­на де­сна, у зо­ни кли­зи­шта – ис­ти­че Мај­сто­ро­вић,

Де­сном оба­лом ре­ке, ко­ја ка­та­стар­ски при­па­да Лу­ча­ни­ма, и да­ље по­сто­је два кли­зи­шта:

– Пр­во је на 300 ме­та­ра уз­вод­но од ста­рог мо­ста, на ма­ги­стра­ли ка По­же­ги. Ту је про­ду­бље­но дно ре­ке, при че­му се во­ди­ло ра­чу­на да и оно бу­де на ко­ти 270, да­кле на ис­тој ви­си­ни као и дно из­ла­зне во­де. Ис­коп на ле­вој оба­ли је оба­вљен та­ко да је ма­те­ри­јал одво­је­но ла­ге­ро­ван. Круп­ни­ји и стен­ски је по­ла­ган на де­сну стра­ну ре­ке по ме­ђи ка­та­стар­ских пар­це­ла про­јек­то­ва­ног ко­ри­та, а сит­ни­ји за са­му оба­ло­у­твр­ду. Про­стор из­ме­ђу на­си­па и кли­зи­шта по­пу­њен је пот­пу­но ка­ме­ном, та­ко да од оба­ле на­си­па до кли­зи­шта, у нај­ши­рем де­лу, из­но­си до 30 ме­та­ра. Ово го­во­ри за ко­ли­ко је, ка­та­стар­ски, ко­ри­то ре­ке би­ло по­ме­ре­но у де­сну стра­ну, и во­да с вре­ме­ном пот­ко­па­ла оба­лу и про­у­зро­ко­ва­ла кли­зи­ште. А ле­ва оба­ла је утвр­ђе­на та­ко да се ли­ни­ја ис­ко­па укло­пи у про­фил оиви­чен сту­бо­ви­ма ста­рог же­ле­знич­ког мо­ста на Мо­ра­ви.

Ма­ло уз­вод­но од пр­вог је и дру­го кли­зи­ште, та­ко­зва­но Де­бе­ло бр­до, ту су из­ве­де­ни ра­до­ви на оси­гу­ра­њу оба­ле и дна ко­ри­та. У то­ку овог, не­дав­но за­вр­ше­ног, дру­гог ко­ра­ка ра­до­ва рас­по­ре­ђе­но је и угра­ђе­но око 100.000 ку­би­ка ра­зног ма­те­ри­ја­ла, по­ред оста­лог и ве­ли­ких сте­на из­ва­ђе­них из ко­ри­та.

– Ра­до­ви су оба­вље­ни у ро­ку, по­у­зда­но. Овим по­ду­хва­том елек­тра­на је до­би­ла мо­гућ­ност да по­ве­ћа про­из­вод­њу, док ме­шта­ни мо­гу да бу­ду мир­ни од ве­ли­ких во­да, јер ста­ро ко­ри­то За­пад­не Мо­ра­ве сад мо­же да кроз Ба­њу про­пу­сти све на­до­ла­зе­ће та­ла­се. А део на­но­са ра­за­сут је на ле­вој оба­ли ко­ри­та, у бли­зи­ни ста­рог мо­ста, и та­ко на­пра­вљен пла­то упо­тре­бљив за да­љу град­њу – на­гла­сио је Слав­ко Мај­сто­ро­вић.  

Коментари0
Молимо вас да се у коментарима држите теме текста. Редакција Политике ONLINE задржава право да – уколико их процени као неумесне - скрати или не објави коментаре који садрже осврте на нечију личност и приватан живот, увреде на рачун аутора текста и/или чланова редакције „Политике“ као и било какву претњу, непристојан речник, говор мржње, расне и националне увреде или било какав незаконит садржај. Коментаре писане верзалом и линкове на друге сајтове не објављујемо. Политика ONLINE нема никакву обавезу образлагања одлука везаних за скраћивање коментара и њихово објављивање. Редакција не одговара за ставове читалаца изнесене у коментарима. Ваш коментар може садржати највише 1.000 појединачних карактера, и сматра се да сте слањем коментара потврдили сагласност са горе наведеним правилима.
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Комeнтар успeшно додат!

Ваш комeнтар ћe бити видљив чим га администратор одобри.

Овај веб сајт користи колачиће

Сајт politika.rs користи колачиће у циљу унапређења услуга које пружа. Прикупљамо искључиво основне податке који су неопходни за прилагођавање садржаја и огласа, надзор рада сајта и апликације. Подаци о навикама и потребама корисника строго су заштићени. Даљим коришћењем сајта politika.rs подразумева се да сте сагласни са употребом колачића.