Субота, 31.07.2021. ✝ Верски календар € Курсна листа

Стонотениски виртуози и у познијим годинама

На надметању у хали „Пинки” у Земуну међу највештијих осам такмичара пласирао се и пензионер из Русије
Сви такмичари били су у доброј форми ( Фо­тографије ар­хи­ва НУПС)

Они има­ју мно­го то­га за­јед­нич­ког. Ни­су са­мо обич­ни пен­зи­о­не­ри већ и ве­шти сто­но­те­ни­се­ри, пре све­га за­љу­бље­ни­ци у спорт. Не­дав­но су се оку­пи­ли на пр­вом сто­но­те­ни­ском пр­вен­ству пен­зи­о­не­ра ко­је је одр­жа­но у СЦ „Пин­ки” у Зе­му­ну, у ор­га­ни­за­ци­ји Но­вог удру­же­ња пен­зи­о­не­ра Ср­би­је. Ујед­но, са­ла у Зе­му­ну би­ла је и ме­сто где се одр­жа­ло ме­ђу­на­род­но над­ме­та­ње на ко­јем се ме­ђу нај­ве­шти­јих осам так­ми­ча­ра пла­си­рао и пен­зи­о­нер из Ру­си­је. Нај­бо­љи ме­ђу нај­бо­љи­ма би­ли су Јо­ван Ден­чић, нај­мла­ђи у пен­зи­о­нер­ском ста­жу, али пр­ви на ли­сти, по­том Алек­сан­дар Ми­ха­и­ло­вић, ко­ји је за­у­зео дру­гу по­зи­ци­ју, и на кра­ју Пре­драг Илић, ко­ји је мо­рао да се за­до­во­љи тре­ћим ме­стом, иако је по­знат као пр­вак Бал­ка­на у сто­ном те­ни­су у ка­те­го­ри­ји ве­те­ра­на. 

– До­сад се ни­ко ни­је до­се­тио да на­пра­ви баш ова­кво пр­вен­ство. Бу­ду­ћи да је над­ме­та­ње про­шло ка­ко смо и за­ми­сли­ли, од­лу­чи­ли смо да га  ор­га­ни­зу­је­мо два­пут го­ди­шње. Јер, све нас по­ве­зу­је, спорт, љу­бав пре­ма сто­ном те­ни­су и, на­рав­но, то што смо у пен­зи­о­нер­ским во­да­ма. Не­ки од нас су одав­но так­ми­ча­ри у овој спорт­ској ди­сци­пли­ни. До­ду­ше, не над­ме­ће­мо се у су­пер­ли­га­ма, али су не­ки при­зна­ти у ре­ги­о­нал­ним, што ни­је за пот­це­њи­ва­ње – ка­же Алек­сан­дар Ми­ха­и­ло­вић, пот­пред­сед­ник НУПС-а, за­ду­жен за ор­га­ни­за­ци­ју пр­вен­ства. 

Овај ше­зде­сет сед­мо­го­ди­шњи пу­ков­ник у пен­зи­ји за­у­зео је дру­го ме­сто на пр­вен­ству у сто­ном те­ни­су, а у пен­зи­ји је већ 17 го­ди­на. От­кри­ва да од­ма­ле­на ужи­ва у ча­ри­ма сто­ног те­ни­са, али не за­бо­ра­вља да нас под­се­ти да у стре­ља­штву и да­ље др­жи ре­корд у тро­ста­ву.

– Био сам пр­вак ЈНА 1977. и спор­ти­ста го­ди­не ЈНА 1987. го­ди­не у стре­ља­штву. А љу­бав пре­ма сто­ном те­ни­су по­чео сам да гра­дим са де­вет го­ди­на, ка­да сам за­и­грао за тим из Про­ку­пља, ода­кле сам ро­дом. Пред пен­зи­ју сам био и члан еки­пе „Ми­мо­зе” из Хер­цег Но­вог ко­ја је по­ста­ла екип­ни пр­вак Цр­не Го­ре 2001. Та­да сам био на слу­жби у том гра­ду – по­хва­лио се дру­го­пла­си­ра­ни Алек­сан­дар. 

Да је кон­ку­рен­ци­ја на пр­вен­ству у сто­ном те­ни­су за пен­зи­о­не­ре би­ла ве­о­ма ја­ка по­твр­дио је и пла­сман пр­ва­ка Бал­ка­на за ве­те­ра­не Пре­дра­га Или­ћа ко­ји је мо­рао да се за­до­во­љи тре­ћим ме­стом.

– Над­ме­та­ње је би­ло ве­о­ма за­ни­мљи­во, сви смо га схва­ти­ли као не­ка­кав екс­пе­ри­мент ко­ји је на кра­ју био успе­шан. За сто­ни те­нис је ина­че ве­о­ма ва­жна фи­зич­ка спрем­ност. У прет­ход­ној го­ди­ни да­на био сам пре­ви­ше ан­га­жо­ван на пи­са­њу књи­ге из обла­сти ва­ти­кан­ско-ју­го­сло­вен­ских од­но­са, та­ко да сам тре­ни­ра­ње ма­ло за­по­ста­вио. То се осе­ти­ло и на те­ре­ну, па сам за­то и осво­јио тре­ће ме­сто, јер ни­сам био баш у за­вид­ној фор­ми – от­кри­ва Пре­драг, пен­зи­о­ни­са­ни про­фе­сор уни­вер­зи­те­та ко­ји се ба­вио ме­ђу­на­род­но-јав­ним пра­вом и ме­ђу­на­род­ним од­но­си­ма, и не­ка­да­шњи по­моћ­ник ми­ни­стра уну­тра­шњих по­сло­ва (2001-2005). У пен­зи­ји је од 2009. го­ди­не, а пре че­ти­ри го­ди­не у Плов­ди­ву је по­стао пр­вак Бал­ка­на у ве­те­ран­ској ка­те­го­ри­ји, од 65 до 69 го­ди­на.

– Ујед­но сам и дво­стру­ки пр­вак др­жа­ве у син­глу и ду­блу у сто­ном те­ни­су у ка­те­го­ри­ји ве­те­ра­на. Љу­бав пре­ма овом спор­ту да­ти­ра од 1964. го­ди­не ка­да сам пр­ви пут на ТВ од­гле­дао сто­но­те­ни­ски меч. У по­след­њих пет­на­е­стак го­ди­на ин­тен­зив­но играм, као ве­те­ран. Ипак сам са­мо ама­тер у сто­ном те­ни­су, али је­сам био пр­вак Бал­ка­на – по­хва­лио се Пре­драг.  

Пр­во ме­сто на так­ми­че­њу у Зе­му­ну осво­јио је ше­зде­се­то­го­ди­шњи Јо­ван Ден­чић, ина­че нај­мла­ђи по пен­зи­о­нер­ском ста­жу у еки­пи по­бед­ни­ка. Овај ро­дом Пи­ро­ћа­нац у рад­ном од­но­су про­вео је 41 го­ди­ну, од ко­јих је чак 33 во­зио ауто­бу­се на ли­ни­ји град­ског пре­во­за 17 и 18 у Бе­о­гра­ду. 

– Сто­ни те­нис је мој жи­вот. Све је по­че­ло у Ни­шу ка­да сам осво­јио пр­ву ме­да­љу, а са­да имам пу­ну со­бу пе­ха­ра. Ина­че сам за­љу­бље­ник у спорт, три до че­ти­ри пу­та не­дељ­но тре­ни­рам, као да сам су­пер­ли­гаш. Не­ка­да ми се чи­ни да ве­жбам и ви­ше од про­фе­си­о­нал­них спор­ти­ста. Играм за СТК „Чу­ка­рич­ки”, клуб ко­ји је у бе­о­град­ској ли­ги – от­кри­ва Јо­ван и при­зна­је да ни­је би­ло те­шко осво­ји­ти пр­во ме­сто.

– Ипак сам ја у до­број фор­ми, али ни оста­ли ни­су ма­ње ва­жни. Сви смо по­бед­ни­ци – за­кљу­чу­је нај­бо­љи уче­сник сто­но­те­ни­ског пр­вен­ства пен­зи­о­не­ра.

Коментари1
Молимо вас да се у коментарима држите теме текста. Редакција Политике ONLINE задржава право да – уколико их процени као неумесне - скрати или не објави коментаре који садрже осврте на нечију личност и приватан живот, увреде на рачун аутора текста и/или чланова редакције „Политике“ као и било какву претњу, непристојан речник, говор мржње, расне и националне увреде или било какав незаконит садржај. Коментаре писане верзалом и линкове на друге сајтове не објављујемо. Политика ONLINE нема никакву обавезу образлагања одлука везаних за скраћивање коментара и њихово објављивање. Редакција не одговара за ставове читалаца изнесене у коментарима. Ваш коментар може садржати највише 1.000 појединачних карактера, и сматра се да сте слањем коментара потврдили сагласност са горе наведеним правилима.
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Aleksandar Mihailovic
Rekreacija, fizičko vežbanje, šetnja i boravak u prirodi su bitni za sve, za ljude trećeg doba posebno. Ipak, na ovom prvom prvenstvu penzionera na svetu pokazana je i vrhunska igra, te je bila čast popeti se na pobednički podijum. Do sada su se održavala samo veteranska prvenstva koja okupljaju osobe od 40+ godina, ne samo penzionere. Novo udruženje penzionera Srbije, NUPS, uz veliku pomoć Stonoteniske Akademije Kocić, je ovom organizacijom postiglo mnogo veći efekat nego se očekivalo, prvenstvo je naišlo na veliko odobravanje penzionera, a u planu je uskoro organizacija šahovskog prvenstva koje će biti ranga velemajstorskog. Najviše je penzionera koji se bave upravo šahom. Učešće osoba trećeg doba u aktivnom sportu je veoma brojno i za primer mladim generacijama koje 90% svog vremena provode uz mobilne telefone, tabletee, laptopove, te im je sport "gubljenje vremena", zbog čega je jako puno zdravstvenih problema kod mladih, iskrivljenih kičmi,slabe fizičke spremnosti i bolešljivosti.

Комeнтар успeшно додат!

Ваш комeнтар ћe бити видљив чим га администратор одобри.

Овај веб сајт користи колачиће

Сајт politika.rs користи колачиће у циљу унапређења услуга које пружа. Прикупљамо искључиво основне податке који су неопходни за прилагођавање садржаја и огласа, надзор рада сајта и апликације. Подаци о навикама и потребама корисника строго су заштићени. Даљим коришћењем сајта politika.rs подразумева се да сте сагласни са употребом колачића.