Петак, 01.07.2022. ✝ Верски календар € Курсна листа

Ја­чи удар гри­па тек долази

Док у неким земља­ма овај вирус односи велики број жртава, у Ср­бији се и даље бележи ниска актив­ност обо­левања. – Најмлађи најчешћи пацијенти
Фото Пиксабеј

Грип је у Ве­ли­кој Бри­та­ни­ји од­нео 149 жи­во­та, а про­це­не струч­ња­ка по­ка­зу­ју да је симп­то­ме бо­ле­сти са­мо у то­ку јед­не не­де­ље у овој зе­мљи има­ло чак 8,3 ми­ли­о­на Бри­та­на­ца. И у су­сед­ној Хр­ват­ској грип од­но­си пр­ве жр­тве. До са­да су због ви­ру­са у овој др­жа­ви пре­ми­ну­ла 23 гра­ђа­ни­на, од че­га је тро­је би­ло мла­ђе од 50 го­ди­на.

По­ја­ва гри­па је за­ка­сни­ла у мно­гим зе­мља­ма по­пут Аустра­ли­је. По за­вр­шет­ку зи­ме ове го­ди­не на ју­жној хе­мис­фе­ри у сеп­тем­бру се­зо­на гри­па је уме­сто да бу­де у опа­да­њу, до­жи­ве­ла вр­ху­нац, што је нај­ве­ћа за­бе­ле­же­на пан­де­ми­ја још од 2009. го­ди­не. Иако се на­во­ди да са­ма ин­фек­ци­ја ни­је би­ла озбиљ­ни­ја у од­но­су на прет­ход­не, за­бе­ле­жен је ве­ћи број смрт­них слу­ча­је­ва. Као глав­ни кри­вац за та­кво ста­ње на­во­ди се не­е­фи­ка­сност вак­ци­не про­тив гри­па јер је до­шло до му­та­ци­је ви­ру­са, чи­ме је ефи­ка­сност це­пи­ва знат­но сма­ње­на. Прет­по­ста­вља се да ће ова се­зо­на гри­па са­мо у Ве­ли­кој Бри­та­ни­ји би­ти нај­го­ра у про­те­кле че­ти­ри го­ди­не. 

Ка­ко ис­ти­че прим. др Ле­по­са­ва Га­ро­тић Илић, епи­де­ми­о­лог бе­о­град­ског За­во­да за јав­но здра­вље, уко­ли­ко се пра­ти си­ту­а­ци­ја у европ­ском ре­ги­о­ну, и код нас се мо­же оче­ки­ва­ти ве­ћи број обо­ле­лих од гри­па. Ви­со­ка ак­тив­ност овог ви­ру­са тре­нут­но се бе­ле­жи у Ир­ској, Вел­су, Лук­сем­бур­гу и у Швај­цар­ској. У Бе­о­гра­ду је до са­да код па­ци­је­на­та утвр­ђе­но по­сто­ја­ње гри­па ти­па Б, док је у Ср­би­ји за­бе­ле­же­но обо­ле­ва­ње и од ви­ру­са АХ1.

– У од­но­су на про­те­клу не­де­љу, за 50 од­сто има­мо ве­ћи број обо­ле­лих љу­ди од обо­ље­ња слич­них гри­пу. Ме­ђу обо­ле­ли­ма у пре­сто­ни­ци има нај­ви­ше де­це школ­ског уз­ра­ста. Од­ла­ском де­це на школ­ски рас­пуст број обо­ле­лих мо­же да стаг­ни­ра. Ка­да је реч о вре­мен­ским при­ли­ка­ма, тре­ба зна­ти да ви­рус бо­ље „пре­жи­вља­ва” ка­да је хлад­но вре­ме. То­пло вре­ме нас шти­ти од ви­ру­са. Нај­бо­ља пре­вен­ци­ја је вак­ци­на­ци­ја, а осим то­га ва­жно је одр­жа­ва­ње лич­не хи­ги­је­не, че­сто пра­ње ру­ку, из­бе­га­ва­ње кон­так­та с обо­ле­лом осо­бом, уме­ре­но ба­вље­ње фи­зич­ким ак­тив­но­сти­ма, ре­дов­но про­ве­тра­ва­ње про­сто­ри­ја, из­бе­га­ва­ње бо­рав­ка у за­тво­ре­ним про­сто­ри­ма са мно­го љу­ди – ис­та­кла је др Га­ро­тић Илић.

Про­фе­сор др Зо­ран Ра­до­ва­но­вић, епи­де­ми­о­лог, на­гла­ша­ва да је мно­ге на ју­жној хе­мис­фе­ри из­не­на­дио ви­рус Х3Н2 јер је про­ме­нио сво­ју струк­ту­ру. Овај тип још ни­је изо­ло­ван у Ср­би­ји, али ће ве­ро­ват­но би­ти, сма­тра др Ра­до­ва­но­вић. Про­блем је што вак­ци­на од ње­га мо­же да за­шти­ти све­га 10 од­сто. 

– Осо­ба, ка­да ки­ја, то тре­ба да ура­ди та­ко што ће ки­ну­ти у ла­кат, а не да ко­ри­сти стал­но јед­ну исту ма­ра­ми­цу. Не тре­ба, без пре­ке по­тре­бе, ићи по здрав­стве­ним уста­но­ва­ма јер чо­век оде због јед­ног про­бле­ма, а мо­же да га су­стиг­не дру­ги, по­пут гри­па. Љу­ди ко­ји ко­ри­сте град­ски пре­воз не тре­ба истом ру­ком ко­јом су се др­жа­ли за шип­ку да до­ди­ру­ју нос, уста, очи јер се ви­рус пре­но­си и до­ди­ром и ка­пљич­ним пу­тем – по­ја­снио је др Ра­до­ва­но­вић.

У Ср­би­ји је до са­да ре­ги­стро­ва­но 52.686 обо­ле­лих од обо­ље­ња слич­них гри­пу, а нај­ве­ћа уче­ста­лост обо­ле­ва­ња ре­ги­стру­је се код де­це до че­твр­те го­ди­не. Пре­ма при­сти­глим при­ја­ва­ма, до са­да су по­твр­ђе­ни слу­ча­је­ви гри­па с те­ри­то­ри­је гра­да Бе­о­гра­да, Ју­жно­бач­ког, Се­вер­но­бач­ког, Срем­ског, Ни­шав­ског, Шу­ма­диј­ског, Ма­чван­ског, Зла­ти­бор­ског, Се­вер­но­ба­нат­ског, Сред­ње­ба­нат­ског, Ко­лу­бар­ског и По­мо­рав­ског окру­га. 

– У цир­ку­ла­ци­ји је по­твр­ђен ви­рус гри­па тип В и под­тип А(Х1Н1). Ово­го­ди­шња се­зо­на гри­па има уоби­ча­је­ни ток. Ре­ги­стру­је се ни­зак ин­тен­зи­тет ак­тив­но­сти ви­ру­са гри­па и ши­ро­ка ге­о­граф­ска рас­про­стра­ње­ност. Иму­ни­за­ци­ја про­тив гри­па је нај­бо­ља и нај­е­фи­ка­сни­ја ме­ра пре­вен­ци­је. Ове се­зо­не бе­ле­жи се по­ве­ћан од­зив на вак­ци­на­ци­ју про­тив гри­па у по­ре­ђе­њу са прет­ход­ним се­зо­на­ма. До са­да је утро­ше­но око 95 од­сто од укуп­но обез­бе­ђе­них 242.546 до­за вак­ци­не про­тив гри­па. Вак­ци­на­ци­ја се спро­во­ди од ок­то­бра 2017. го­ди­не и још тра­је – ка­же прим. др Дра­га­на Ди­ми­три­је­вић, епи­де­ми­о­лог Ин­сти­ту­та за јав­но здра­вље Ср­би­је „Др Ми­лан Јо­ва­но­вић Ба­тут”.

Уко­ли­ко осо­ба има бла­ги об­лик бо­ле­сти, по­ја­шња­ва др Дра­га­на Ди­ми­три­је­вић, пре­по­ру­чу­је се изо­ла­ци­ја и не­га код ку­ће до опо­рав­ка, уз мак­си­мал­но огра­ни­ча­ва­ње свих кон­та­ка­та. Симп­то­мат­ска те­ра­пи­ја под­ра­зу­ме­ва ми­ро­ва­ње, на­док­на­ду теч­но­сти, упо­тре­бу ан­ти­пи­ре­ти­ка (ле­ко­ва за сни­же­ње по­ви­ше­не те­ле­сне тем­пе­ра­ту­ре), а упо­тре­ба ан­ти­ви­ру­сних ле­ко­ва спро­во­ди се са­мо по пре­по­ру­ци ле­ка­ра. Ан­ти­би­о­ти­ци ни­су де­ло­твор­ни у ле­че­њу ове бо­ле­сти. Код сва­ког по­гор­ша­ња кли­нич­ке сли­ке бо­ле­сти нео­п­ход­но је обра­ти­ти се ле­ка­ру. 

Коментари3
Молимо вас да се у коментарима држите теме текста. Редакција Политике ONLINE задржава право да – уколико их процени као неумесне - скрати или не објави коментаре који садрже осврте на нечију личност и приватан живот, увреде на рачун аутора текста и/или чланова редакције „Политике“ као и било какву претњу, непристојан речник, говор мржње, расне и националне увреде или било какав незаконит садржај. Коментаре писане верзалом и линкове на друге сајтове не објављујемо. Политика ONLINE нема никакву обавезу образлагања одлука везаних за скраћивање коментара и њихово објављивање. Редакција не одговара за ставове читалаца изнесене у коментарима. Ваш коментар може садржати највише 1.000 појединачних карактера, и сматра се да сте слањем коментара потврдили сагласност са горе наведеним правилима.
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Sotir Gardačić
Imao sam konstanto temperaturu 3 dana koju nisam mogao da oborim! Ovaj grip me bas smlatio!
Osman Avramović
И вакцина против грипа је противприродна. Да је бог хтео да се људи не разбољевају не би измислио грип и остале "радости" савремене цивилизације. Према томе маните се разних вакцинација, па ко (ако) преживи имаће о чему да прича.
nela jovanovic
U mom okruzenju ima dosta obolelih od gripa,i moja malenkost.

Комeнтар успeшно додат!

Ваш комeнтар ћe бити видљив чим га администратор одобри.

Овај веб сајт користи колачиће

Сајт politika.rs користи колачиће у циљу унапређења услуга које пружа. Прикупљамо искључиво основне податке који су неопходни за прилагођавање садржаја и огласа, надзор рада сајта и апликације. Подаци о навикама и потребама корисника строго су заштићени. Даљим коришћењем сајта politika.rs подразумева се да сте сагласни са употребом колачића.