Субота, 31.07.2021. ✝ Верски календар € Курсна листа

Електронски сервиси штеде време корисника

За при­ступ великом бро­ју услуга Фонда ПИО нео­п­ход­на је при­ступна шифра која се, уз зах­тев и лич­ну кар­ту, може добити бес­платно на шал­терима
Доступни су у сваком тренутку, не само грађанима него и правним субјектима (Фото Драган Јевремовић)

Већ не­ко­ли­ко го­ди­на у Фон­ду за пен­зиј­ско и ин­ва­лид­ско оси­гу­ра­ње (ПИО) функ­ци­о­ни­ше кон­такт цен­тар ко­ји је сва­ко­днев­но од осам до 15 са­ти отво­рен за пи­та­ња свих гра­ђа­на. Ме­ђу они­ма ко­ји се фон­ду нај­че­шће обра­ћа­ју за по­моћ су пен­зи­о­не­ри, иако при­ступ ин­фор­ма­ци­ја­ма са сај­та фон­да (www.pio.rs) за њих ни­је ни­ка­ква не­по­зна­ни­ца, јер ве­ли­ки број њих ко­ри­сти ин­тер­нет и имејл ко­му­ни­ка­ци­ју. По­ред ва­жних по­да­та­ка у ве­зи са оства­ри­ва­њем кон­крет­них пра­ва, гра­ђа­ни­ма су на рас­по­ла­га­њу и сви по­треб­ни обра­сци, као и број­ни ко­ри­снич­ки елек­трон­ски сер­ви­си.

За при­ступ нај­ве­ћем бро­ју та­квих сер­ви­са нео­п­хо­дан је ПИН код (при­ступ­на ши­фра) ко­ји се, уз по­пу­њен зах­тев и лич­ну кар­ту, мо­же до­би­ти бес­плат­но на шал­те­ри­ма фи­ли­ја­ла, слу­жби и ис­по­ста­ва фон­да, од­мах по под­не­том зах­те­ву. ПИН код се пре­у­зи­ма са­мо јед­ном и ко­ри­сти се трај­но, а њи­ме се обез­бе­ђу­је пот­пу­на си­гур­ност и за­шти­та лич­них по­да­та­ка ко­ри­сни­ка број­них услу­га. 

– Мо­же да се ко­ри­сти нео­гра­ни­че­но, а га­ран­ту­је за­шти­ту по­да­та­ка и си­гур­ност уви­да. До са­да је гра­ђа­ни­ма из­да­то ви­ше од 80.000 при­ступ­них ши­фри – на­по­ми­њу у Фон­ду ПИО и под­се­ћа­ју да до­би­је­ну ши­фру гра­ђа­ни мо­гу да ко­ри­сте и за е-сер­вис „Кре­та­ње пред­ме­та”. Реч је о елек­трон­ском сер­ви­су по­сред­ством ко­јег гра­ђа­ни мо­гу да пра­те кре­та­ње пред­ме­та од мо­мен­та под­но­ше­ња зах­те­ва до до­би­ја­ња ре­ше­ња, да зна­ју у ко­јој фа­зи из­ра­де је њи­хо­во ре­ше­ње, са ин­фор­ма­ци­јом ко­ји ре­фе­рент је за­ду­жен њи­хо­вим пред­ме­том...

Ве­о­ма ко­ри­стан је и та­ко­зва­ни кал­ку­ла­тор „Ка­да у пен­зи­ју” на сај­ту фон­да, за­хва­љу­ју­ћи ко­јем је гра­ђа­ни­ма омо­гу­ће­но да, уно­ше­њем основ­них по­да­та­ка, ин­фор­ма­тив­но пре­ра­чу­на­ју ка­да ће оства­ри­ти пра­во на ста­ро­сну и пре­вре­ме­ну ста­ро­сну пен­зи­ју. То је, до­да­ју над­ле­жни, ве­ли­ко олак­ша­ње, има­ју­ћи у ви­ду сук­це­сив­но по­ме­ра­ње усло­ва за пен­зи­о­ни­са­ње из го­ди­не у го­ди­ну. Ову мо­гућ­ност про­сеч­но ме­сеч­но ис­ко­ри­сти око 5.000 гра­ђа­на.

Елек­трон­ски сер­ви­си су до­ступ­ни у сва­ком тре­нут­ку, не са­мо гра­ђа­ни­ма већ и прав­ним су­бјек­ти­ма. 

Про­ве­ра ис­прав­но­сти М4-К при­ја­ве за по­сло­дав­це је елек­трон­ски сер­вис на­ме­њен прав­ним ли­ци­ма, ко­ји­ма је фонд омо­гу­ћио да елек­трон­ски оба­ве прет­ход­ну кон­тро­лу по­да­та­ка у М-4 при­ја­ва­ма и та­ко зна­чај­но уште­де вре­ме. У фон­ду ис­ти­чу да го­ди­шње око 30.000 по­сло­да­ва­ца ис­ко­ри­сти пред­но­сти си­стем­ске елек­трон­ске про­ве­ре ис­прав­но­сти по­да­та­ка из М-4 при­ја­ва.

Је­дан од но­ви­јих елек­трон­ских сер­ви­са Фон­да ПИО је и елек­трон­ска пре­да­ја при­ја­ва М-4 (е-м4). Овај сер­вис од мар­та 2016. го­ди­не по­сло­дав­ци­ма омо­гу­ћа­ва да зах­тев и при­ја­ву М-4 са по­да­ци­ма о ста­жу и за­ра­да­ма за 2015. и на­ред­не го­ди­не под­не­су елек­трон­ски, пре­ко веб-сер­ви­са на сај­ту фон­да. Тех­нич­ко упут­ство за ко­ри­шће­ње овог веб-сер­ви­са на­ла­зи се на на­слов­ној стра­ни сај­та. 

– Овим сер­ви­сом Фонд ПИО омо­гу­ћу­је по­сло­дав­ци­ма да на вре­ме ис­пу­не сво­је за­кон­ске оба­ве­зе и до­ста­ве при­ја­ве М-4 јед­но­став­но и без че­ка­ња на шал­те­ри­ма фи­ли­ја­ла фон­да, а осим елек­трон­ског зах­те­ва и по­пу­ње­не при­ја­ве М-4, по­сло­дав­ци не до­ста­вља­ју дру­гу до­ку­мен­та­ци­ју – об­ја­шња­ва­ју у фон­ду. 

 

Пријем зах­тева за потвр­де и уве­рења

Осигураницима и корисни­цима доступна је и услуга електронског при­је­ма зах­тева. По­себ­но погодује осо­бама са инвалидитетом, као и запосле­нима који не могу да излазе с посла јер им омо­гућа­ва да пре­ко веб-сер­виса, поста­вље­ног на сајту фон­да, под­несу зах­тев за потвр­де и уве­рења, за које им није потребна додат­на докумен­тација. Преу­зимање докумен­та сам под­носилац зах­тева заказује у тер­мину који му одговара, најраније за пет рад­них дана. За подизање потвр­де или уве­рења на шал­теру филија­ле, којој је под­нет зах­тев, потребно је да понесе само лич­ну кар­ту.

Из­дају милион потвр­да годишње

У Фонду ПИО се про­сеч­но годишње изда око милион раз­личитих потвр­да, о подацима из матич­не еви­ден­ције, оси­гурању, ста­жу, оства­реном пра­ву, сте­пену телесног оштеће­ња, о томе да ли посто­је обу­ста­ве од пен­зије, уве­рење о животу... Већ две године ова установа има сер­тификат за међу­народ­не стандар­де ква­литета посло­вања и без­бед­ности инфор­мација, тако да се сви пословни про­цеси електронског посло­вања оба­вља­ју у складу са стандар­дима. То зна­чи да корисни­ци и оси­гураници могу бити сигур­ни да је електронска комуникација са фон­дом пот­пуно без­бед­на за њи­хове лич­не подат­ке.

 

Коментари3
Молимо вас да се у коментарима држите теме текста. Редакција Политике ONLINE задржава право да – уколико их процени као неумесне - скрати или не објави коментаре који садрже осврте на нечију личност и приватан живот, увреде на рачун аутора текста и/или чланова редакције „Политике“ као и било какву претњу, непристојан речник, говор мржње, расне и националне увреде или било какав незаконит садржај. Коментаре писане верзалом и линкове на друге сајтове не објављујемо. Политика ONLINE нема никакву обавезу образлагања одлука везаних за скраћивање коментара и њихово објављивање. Редакција не одговара за ставове читалаца изнесене у коментарима. Ваш коментар може садржати највише 1.000 појединачних карактера, и сматра се да сте слањем коментара потврдили сагласност са горе наведеним правилима.
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Vera
Za ljude koji zele da imaju uvid u svoje podatke dostupan je i odlican ovaj pristup podacima.Iz licnog iskustva mogu da napisem da mi poslodavac nije proknjizio jednu celu godinu i da je na moje reagovanje ispravio gresku svim zaposlenima (kao se ispostavilo kasnije).
Dejan R. Popovic, dipl. inz.
Ekspoze predsednika Vlade Republike Srbije Ane Brnabić (28. jun 2017) sadrzi u poglavlju V. DIGITALIZACIJA podnaslov "Digitalne usluge drzave", umesto "Elektronski (javni) servisi drzave", lao naslovu ovog teksta.
Sanska_Kozo
dipl.inz Hahahahahahahahahaha

Комeнтар успeшно додат!

Ваш комeнтар ћe бити видљив чим га администратор одобри.

Овај веб сајт користи колачиће

Сајт politika.rs користи колачиће у циљу унапређења услуга које пружа. Прикупљамо искључиво основне податке који су неопходни за прилагођавање садржаја и огласа, надзор рада сајта и апликације. Подаци о навикама и потребама корисника строго су заштићени. Даљим коришћењем сајта politika.rs подразумева се да сте сагласни са употребом колачића.