Петак, 01.07.2022. ✝ Верски календар € Курсна листа

Свакога дана четири Српкиње оболе од рака грлића материце

Наша земља на трећем месту у Европи по броју умрлих
(Фото А. Васиљевић)

У Ср­би­ји сва­ког да­на че­ти­ри же­не обо­ле и јед­на умре од ра­ка гр­ли­ћа ма­те­ри­це, бо­ле­сти ко­ја се мо­же спре­чи­ти, от­кри­ти на вре­ме од­ла­ском на оби­чан ги­не­ко­ло­шки пре­глед и ефи­ка­сно ле­чи­ти. На­ша зе­мља се на­ла­зи на че­твр­том ме­сту у Евро­пи, по­сле Ру­му­ни­је, Ли­тва­ни­је и Бу­гар­ске по бро­ју обо­ле­лих же­на, а на тре­ћем по ста­ти­сти­ци умр­лих, од­мах по­сле Ру­му­ни­је и Мол­да­ви­је. 

Глав­ни узроч­ник на­стан­ка бо­ле­сти је ин­фек­ци­ја ху­ма­ним па­пи­ло­ма ви­ру­сом (ХПВ), а нај­ва­жни­је ме­ре пре­вен­ци­је су ре­дов­ни ги­не­ко­ло­шки пре­гле­ди, за­шти­ће­ни сек­су­ал­ни од­но­си и иму­ни­за­ци­ја. За­бри­ња­ва по­да­так да је у Ср­би­ји у 2016. го­ди­ни са­мо 10 од­сто же­на ста­ри­јих од 15 го­ди­на ис­ко­ри­сти­ло сво­је пра­во и оба­ви­ло ре­до­ван ги­не­ко­ло­шки пре­глед. Има же­на ко­је ни­ка­да ни­су би­ле код ги­не­ко­ло­га, а и оних ко­је то чи­не са­мо у то­ку труд­но­ће.

 Да су ишле ре­дов­но на пре­гле­де, жи­вот не­ких од њих би био спа­сен, јер од тре­нут­ка до­би­ја­ња ин­фек­ци­је па до раз­во­ја ма­лиг­не бо­ле­сти про­тек­не осам до де­сет го­ди­на. Ка­ко би се на вре­ме от­кри­ле про­ме­не ко­је мо­гу да ука­жу на мо­гућ­ност раз­во­ја бо­ле­сти, нео­п­ход­но је да сва­ка же­на оба­ви ги­не­ко­ло­шки пре­глед  јед­ном го­ди­шње.

„На осно­ву про­це­на Ме­ђу­на­род­не аген­ци­је за ис­тра­жи­ва­ње ра­ка (ИАРЦ) и Европ­ске мре­же ре­ги­ста­ра за рак (ЕН­ЦР), Ср­би­ја се и да­ље на­ла­зи у гру­пи европ­ских зе­ма­ља са нај­ви­шим сто­па­ма обо­ле­ва­ња и уми­ра­ња од ра­ка гр­ли­ћа ма­те­ри­це. Ри­зик за на­ста­нак ове бо­ле­сти у на­шој зе­мљи у од­но­су на дру­ге европ­ске зе­мље је ви­ши и из­но­си 26 на 100.000 же­на. На­жа­лост, ви­ше од 400 же­на го­ди­шње пре­ми­не од ове вр­сте ра­ка, а ри­зик од уми­ра­ња је дво­стру­ко ви­ши у од­но­су на ве­ћи­ну дру­гих европ­ских зе­ма­ља и из­но­си осам на 100.000 же­на”, об­ја­шња­ва­ју у Ин­сти­ту­ту за јав­но здра­вље „Др Ми­лан Јо­ва­но­вић Ба­тут”.  

У Ср­би­ји је 2012. го­ди­не кре­ну­ло по­сте­пе­но уво­ђе­ње ор­га­ни­зо­ва­ног скри­нинг про­гра­ма за ра­но от­кри­ва­ње ра­ка гр­ли­ћа ма­те­ри­це, ко­ји је до­сту­пан свим же­на­ма од 25 до 64 го­ди­не. Пре­ма по­да­ци­ма пр­вог ци­клу­са спро­во­ђе­ња овог про­гра­ма на те­ри­то­ри­ји 17 оп­шти­на у Ср­би­ји, на пре­глед су по­зва­не 334.242 же­не, то јест 56,1 од­сто циљ­не по­пу­ла­ци­је у тим сре­ди­на­ма. Па­па­ни­ко­лау тест (ПА­ПА тест) ура­ђен је код 190.906 же­на (32 од­сто). Од свих пре­гле­да­них же­на 11.740 је би­ло са по­зи­тив­ним на­ла­зи­ма. За­хва­љу­ју­ћи то­ме што су се ода­зва­ле на по­зив свог до­ма здра­вља, код 11.740 же­на, ко­је ни­су има­ле ни­ка­кве те­го­бе, от­кри­ва­њем на вре­ме спре­чен је да­љи ток ма­лиг­не бо­ле­сти и спа­сен им је жи­вот. Кол­по­ско­пи­ја (пре­глед ва­ги­не и гр­ли­ћа ма­те­ри­це по­мо­ћу по­себ­ног ми­кро­ско­па ко­ји уве­ћа­ва) ура­ђе­на је код 31.473 же­не, а по­том 2.465 би­оп­си­ја ко­ји­ма је па­то­хи­сто­ло­шки по­твр­ђе­но 112 кар­ци­но­ма. Пре­ма­лиг­не про­ме­не су код же­на укло­ње­не, а оне код ко­јих је уочен рак ушле су у про­цес ле­че­ња. 

– Ово је јед­на од бо­ле­сти ко­ја се ра­но мо­же от­кри­ти уз по­моћ јед­но­став­ног и без­бол­ног пре­гле­да. Скри­нинг на ову вр­сту кар­ци­но­ма је од­ли­чан по­тез, са­мо је ва­жно да се же­не ода­зо­ву. Те­шко је ре­ћи због че­га оне не иду на ре­дов­не ги­не­ко­ло­шке пре­гле­де. Бр­зо се жи­ви, има­ју мно­го оба­ве­за а и здрав­стве­на кул­ту­ра ни­је на ви­со­ком ни­воу. Ва­жно је да их под­се­ћа­мо да на ре­дов­ном пре­гле­ду мо­гу да се уоче пре­ма­лиг­не про­ме­не ко­је се јед­но­став­ном хи­рур­шком ин­тер­вен­ци­јом мо­гу укло­ни­ти и на тај на­чин спре­чи­ти раз­вој кар­ци­но­ма. Же­на код ко­је се по­ја­ви ова вр­ста ра­ка не­ка­да не­ма ни­ка­кве симп­то­ме, а не­ка­да се по­жа­ли на кр­ва­ре­ње из­ме­ђу два мен­стру­ал­на ци­клу­са или по­сле сек­су­ал­ног од­но­са – под­се­ћа про­фе­сор др Алек­сан­дар Сте­фа­но­вић, ди­рек­тор Кли­ни­ке за ги­не­ко­ло­ги­ју и аку­шер­ство Кли­нич­ког цен­тра Ср­би­је.

Европ­ска не­де­ља пре­вен­ци­је ра­ка гр­ли­ћа ма­те­ри­це обе­ле­жа­ва се до 3. фе­бру­а­ра у Ср­би­ји са ци­љем по­ди­за­ња све­сти же­на о ра­ку гр­ли­ћа ма­те­ри­це и на­чи­ни­ма пре­вен­ци­је. Основ­на по­ру­ка свим же­на­ма је да се ова ма­лиг­на бо­лест мо­же спре­чи­ти и за­то је ове го­ди­не сло­ган кам­па­ње „СТОП ра­ку гр­ли­ћа ма­те­ри­це”.

Коментари5
Молимо вас да се у коментарима држите теме текста. Редакција Политике ONLINE задржава право да – уколико их процени као неумесне - скрати или не објави коментаре који садрже осврте на нечију личност и приватан живот, увреде на рачун аутора текста и/или чланова редакције „Политике“ као и било какву претњу, непристојан речник, говор мржње, расне и националне увреде или било какав незаконит садржај. Коментаре писане верзалом и линкове на друге сајтове не објављујемо. Политика ONLINE нема никакву обавезу образлагања одлука везаних за скраћивање коментара и њихово објављивање. Редакција не одговара за ставове читалаца изнесене у коментарима. Ваш коментар може садржати највише 1.000 појединачних карактера, и сматра се да сте слањем коментара потврдили сагласност са горе наведеним правилима.
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Svetlana NS
Probajte da zakažete termin u DZ u Novom Sadu. Prvo ćete dobiti pitanje zašto idete kod ginekologa. Ako kažete na kontrolu, onda ćete dobiti odgovor da se javite sledećeg meseca, svi termini su zauzeti. Sledećeg meseca isti odgovori i tako ili ćete privatno to odraditi ili uz veliku upornost dobiti termin. A ako ste prešli 50-tu godinu reći će vam doktorica "vidimo se za tri godine". To je preventiva u stvarnosti.
jana
Mislim da je nase zene i dalje "sramota" ici kod ginekologa, jer zaboga "nisu bolesne" i "sta ce selo da prica"... Odlazak jednom godisnje kod ginekologa i zubara je briga o sopstvenom zdravlju. Za mene licno to je deo moje licne higijene!
Горан
Убиство 360 жена годишње,било би окарактерисано као геноцид. А наше мајке,жене,кћерке се сваке године одлуче на " колективно самоубиство". Једноставно: да би се зауставила ова пошаст, жене већ у првој години после првог сексуалног односа,и на даље- САМО једном годишње,САМО треба да се јаве гинекологу у дому здравља ради папа теста који је брз,безболан и БЕСПЛАТАН. Ко нема здравствено осигурање или жели комфор приватне ординације платиће Папаниколау тест мање него просечно сређивање ноктију или технички преглед аута ( извињавам се женама за евентуалне ружне асоцијације овим поређењем које је упућено мужевима који нерадо гледају на посету жене гинекологу-јер и таквих ,веровали или не ,има у значајном броју). Здрава Жена значи здрава породица и здраво друштво у целини Одлуке о свом здрављу и одговорност за те одлуке,драге даме,сносите саме.
Sanja
Najvaznija je edukacija o polno prenosivim bolestima. Ne uce dovoljno u skolama zasto je vazno koristiti kondom - on efektivno sprecava prenos kondiloma i HPV a nasa deca nazalost ne primenjuju ovo znanje koje moze da im spasi zivot.
Rada
Porazavajuci podaci, pogotovo sto je bolest u pocetnom stadijumu izleciva. Ocigledno je da nedostaje organizovana borba protiv ove bolesti ukljucujuci edukaciju mladih i redovne ginekoloske preglede. Ko moze i treba da pomogne?

Комeнтар успeшно додат!

Ваш комeнтар ћe бити видљив чим га администратор одобри.

Овај веб сајт користи колачиће

Сајт politika.rs користи колачиће у циљу унапређења услуга које пружа. Прикупљамо искључиво основне податке који су неопходни за прилагођавање садржаја и огласа, надзор рада сајта и апликације. Подаци о навикама и потребама корисника строго су заштићени. Даљим коришћењем сајта politika.rs подразумева се да сте сагласни са употребом колачића.