Понедељак, 28.11.2022. ✝ Верски календар € Курсна листа
БЕОГРАДСКИ ИЗБОРИ

Обрисати разлике између приградских насеља и центра

Александар Вучић: Све што су затворили отворићемо. Пензионери изнели највећи терет тешких мера. – ДС за децентрализовану престоницу. – Кампања на бициклима
Председник Србије на митингу у Железнику (Фото Танјуг)

Ми­ну­лог ви­кен­да ни­је би­ло од­мо­ра за стра­нач­ке пр­ва­ке. Сви су га ис­ко­ри­сти­ли да сво­је ли­сте на бе­о­град­ским из­бо­ри­ма пред­ста­ве и пре­по­ру­че гра­ђа­ни­ма, па и пред­сед­ник Ср­би­је и ли­дер на­пред­ња­ка Алек­сан­дар Ву­чић, ко­ји је на ску­пу у Же­ле­зни­ку по­ру­чио: „Нео­п­ход­но је да се обри­шу раз­ли­ке из­ме­ђу при­град­ских на­се­ља и цен­тра гра­да, јер у њи­ма жи­ви мно­го ви­ше љу­ди и за­то је по­треб­но да се по­пра­вља­ју усло­ви жи­во­та, ко­ли­ко је то мо­гу­ће. Не­да­ле­ко одав­де, у Ма­ки­шком по­љу, би­ће пр­ва ста­ни­ца ме­троа и мно­го то­га ће би­ти лак­ше. Мо­жда ће не­што да ка­сни ме­сец или три, али из­гра­ди­ће­мо га. Тач­ка.”

Ву­чић је ка­зао да је са­мо ли­ста „Алек­сан­дар Ву­чић – За­то што во­ли­мо Бе­о­град” пре­пу­на но­вих љу­ди, ко­ји ни­су би­ли у по­ли­ти­ци, „док је њи­ма нај­ве­ће из­не­на­ђе­ње Са­ша Јан­ко­вић. Мо­жда ће да тра­жи да га по­ста­вим за гра­до­на­чел­ни­ка. А ми код нас има­мо нај­бо­ље ле­ка­ре, про­фе­со­ре, бор­це за пра­ва гра­ђа­на, умет­ни­ке, ко­је на­па­да­ју они што ма­ње зна­ју. Што ма­ње зна­ју, то су ба­ха­ти­ји. Ја­чи је онај ко­ји ра­ди од оног ко­ји ни­шта не ра­ди, не­го са­мо са стра­не ки­би­цу­је и до­ба­цу­је. Ни­смо се упла­ши­ли, не бо­ји­мо се ки­би­це­ра, по­зи­вам гра­ђа­не да по­др­же ли­сту љу­ди ко­ји су по­ка­за­ли хра­брост у бор­би за при­сто­јан, мо­де­ран, успе­шан Бе­о­град, а зна­ли су да ће би­ти на­па­да­ни.”

Ко­мен­та­ри­шу­ћи на­па­де по­ли­тич­ких про­тив­ни­ка, Ву­чић је ре­као да ће„ма­кар у на­ред­не че­ти­ри го­ди­не би­ти бра­на њи­хо­вом не­ра­ду и ја­ва­шлу­ку”, ис­та­кав­ши: „Мо­гу да пре­те ба­ти­на­ма и на­си­љем над же­на­ма, али то им не­ће би­ти до­зво­ље­но. Је­ди­но да ше­та­ју мо­гу, да про­те­сту­ју ко­ли­ко год же­ле.” На­вео је да је дуг Бе­о­гра­да сма­њен за 550 ми­ли­о­на евра, „не­го у вре­ме тај­ку­на број два, ка­да је вла­дао уз по­др­шку тај­ку­на број је­дан и уз по­др­шку Ша­пи­ћа”. На­ја­вио је отва­ра­ње На­род­ног му­зе­ја за не­ко­ли­ко не­де­ља. „Све што су за­тво­ри­ли отво­ри­ће­мо.” За­хва­лио је пен­зи­о­не­ри­ма „ко­ји су из­не­ли нај­ве­ћи те­рет те­шких ме­ра” и по­ру­чио: „Пен­зи­о­не­ри ви­ше не стра­ху­ју, зна­ју да ће и ове, али и на­ред­них го­ди­на има­ти све ве­ће пен­зи­је и жи­ве­ће бо­ље.”

Пр­ви на ли­сти „Алек­сан­дар Ву­чић – За­то што во­ли­мо Бе­о­град” Зо­ран Ра­до­ји­чић по­ру­чио је да ће Бе­о­гра­ђа­нин има­ти исти ква­ли­тет жи­во­та, без об­зи­ра на то где жи­ви. Жи­ка Ни­ко­лић – Жи­ка Ша­ре­ни­ца, кан­ди­дат за од­бор­ни­ка, ка­зао је да „не­ма ре­зул­та­та ако се со­ли­ра”, до­да­ју­ћи да же­ли да по­др­жи мла­де љу­де, да „Бе­о­град ста­ви­мо на ли­сту ИТ цен­та­ра”.

На ис­тој ли­сти је и СДПС Ра­си­ма Ља­ји­ћа, а Ља­јић је у скло­пу кам­па­ње, на Бај­ло­ни­је­вој пи­ја­ци при­су­ство­вао ак­ци­ји по­де­ле фла­је­ра о зна­ча­ју пре­вен­тив­них пре­гле­да у спре­ча­ва­њу ра­ка.

Ли­дер ДС-а и кан­ди­дат за гра­до­на­чел­ни­ка Дра­ган Шу­та­но­вац раз­го­ва­рао је с гра­ђа­ни­ма у Рип­њу, ко­ји­ма је ка­зао да Бе­о­град мо­ра да се де­цен­тра­ли­зу­је, ка­ко би „гра­ђа­ни ко­ји да­ју но­вац за град­ски бу­џет има­ли ко­рист од ње­га”. Ис­та­као је да ће ли­ста „Да осло­бо­ди­мо Бе­о­град – ДС, СДС, Но­ва, ЗЕП Зе­ле­ни” ин­си­сти­ра­ти на де­цен­тра­ли­за­ци­ји и до­дао: „Омо­гу­ћи­ће­мо да ме­сне за­јед­ни­це од­лу­чу­ју ка­ко ће се ула­га­ти но­вац гра­ђа­на, а не да се тро­ши на бе­сми­сле­не про­јек­те у цен­тру гра­да, као што су ба­сно­слов­но ску­пе јел­ке и пе­ва­ју­ће фон­та­не.”

Гру­па гра­ђа­на „Шта ра­ди­те бре – Мар­ко Ба­стаћ” ор­га­ни­зо­ва­ла је ак­ци­ју „Пе­да­ла за град­ску власт” у ко­јој је ви­ше од 30 ак­ти­ви­ста би­ци­кли­ма про­шло нај­про­мет­ни­јим ули­ца­ма, про­мо­ви­шу­ћи та­ко пре­воз би­ци­клом. Оце­нив­ши да се Бе­о­град пре­тва­ра у „мо­тор си­ти”, Мар­ко Ба­стаћ је на­ја­вио да ће с мно­го­број­ним удру­же­њи­ма би­ци­кли­ста на­пра­ви­ти мре­жу би­ци­кли­стич­ких ста­за, али и уве­сти јав­не би­ци­кле ко­ји ће мо­ћи бес­плат­но да се ко­ри­сте.

Ли­дер СРС-а Во­ји­слав Ше­шељ и Ми­љан Да­мја­но­вић, кан­ди­дат СРС-а за гра­до­на­чел­ни­ка, раз­го­ва­ра­ли су с гра­ђа­ни­ма Же­ле­зни­ка и Срем­чи­це, ко­ји­ма су ре­кли да тре­ба пр­во ка­на­ли­за­ци­ју сре­ди­ти, а по­том во­до­вод­ну мре­жу. Ка­ко је са­оп­штио СРС, Ше­шељ и Да­мја­но­вић су на­ве­ли: „Има до­ста на­се­ља где су це­ви ис­пу­ца­ле, гу­би се во­да, а пре­те и за­ра­зе. Циљ нам је да во­да бу­де га­ран­то­ва­но чи­ста, да се мо­же пи­ти из че­сме.”

Кан­ди­дат за од­бор­ни­ка ли­сте „Дра­ган Ђи­лас – Бе­о­град од­лу­чу­је, љу­ди по­бе­ђу­ју” Здрав­ко По­нош оце­нио је, ка­ко се на­во­ди у са­оп­ште­њу, да је Бе­о­град ме­сто у ко­јем нај­вред­ни­ји ра­де за ми­зер­не пла­те, док нај­шко­ло­ва­ни­ји не­ма­ју по­сао. Ис­та­као је: „На­ред­ни из­бо­ри су при­ли­ка да се то про­ме­ни, да у овом гра­ду жи­ви­мо сво­је жи­во­те, а не да бу­де­мо ста­ти­сти у ко­шмар­ним ви­зи­ја­ма би­ло ко­га.”

Ли­дер ДСС-а и кан­ди­дат за гра­до­на­чел­ни­ка Ми­лош Јо­ва­но­вић раз­го­ва­рао је с гра­ђа­ни­ма и про­дав­ци­ма на Бај­ло­ни­је­вој пи­ја­ци и ре­као: „Сма­тра­мо да би би­ло бо­ље упра­вља­ње Бе­о­гра­дом да се осну­је низ но­вих оп­шти­на, да­кле Ми­ри­је­во и Бе­жа­ниј­ска ко­са, Ба­тај­ни­ца и Ду­нав­ски ве­нац и вр­ло ве­ро­ват­но Жар­ко­во. Тре­ба из­вр­ши­ти де­цен­тра­ли­за­ци­ју и вра­ти­ти оп­шти­на­ма мно­ге над­ле­жно­сти, од ле­га­ли­за­ци­је до пи­та­ња ур­ба­ни­зма, ко­је је град пре­у­зео од 2008. го­ди­не.”

По­крет об­но­ве Кра­ље­ви­не Ср­би­је пре­дао је ГИК-у из­бор­ну ли­сту „Пре­драг Мар­ко­вић – По­крет об­но­ве Кра­ље­ви­не Ср­би­је”, а њен но­си­лац, Пре­драг Мар­ко­вић, из­ја­вио је: „По­че­ли смо да вра­ћа­мо са­мо­по­што­ва­ње Бе­о­гра­ду и Ср­би­ји. Бе­о­гра­ђа­ни пр­ви у Ср­би­ји има­ју при­ли­ку да за­о­кру­же кра­љев­ски глас. Ни­су са­мо мо­нар­хи­сти за кра­ље­ви­ну, не­го сви истин­ски де­мо­крат­ски опре­де­ље­ни љу­ди.”

Вучић: Стране амбасаде неће одлучивати

Србија не седи на две столице, већ само на српској столици коју не напуштамо нипошто, рекао је  Александар Вучић на предизборном скупу у Железнику и поручио да се „неће никакве одлуке о путу наше земље доносити у било којој амбасади, већ искључиво у Србији и међу њеним народом”. Истакао је: „Наша је одговорност да Србију водимо ка ЕУ, као и да не уводимо санкције Русији. Тај став чувамо и не мењамо га. И зато је Србија поштована свуда у свету. Наша реч поново нешто значи. И то што имамо више туриста то јесте због лепог Београда и Србије, али и због поштовања које уживамо.”

Коментари1
Молимо вас да се у коментарима држите теме текста. Редакција Политике ONLINE задржава право да – уколико их процени као неумесне - скрати или не објави коментаре који садрже осврте на нечију личност и приватан живот, увреде на рачун аутора текста и/или чланова редакције „Политике“ као и било какву претњу, непристојан речник, говор мржње, расне и националне увреде или било какав незаконит садржај. Коментаре писане верзалом и линкове на друге сајтове не објављујемо. Политика ONLINE нема никакву обавезу образлагања одлука везаних за скраћивање коментара и њихово објављивање. Редакција не одговара за ставове читалаца изнесене у коментарима. Ваш коментар може садржати највише 1.000 појединачних карактера, и сматра се да сте слањем коментара потврдили сагласност са горе наведеним правилима.
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

stanislav
Takoje. Dajte i u Barajevu jednu pevajuću fontano. Centar se bas usrećio.

Комeнтар успeшно додат!

Ваш комeнтар ћe бити видљив чим га администратор одобри.

Овај веб сајт користи колачиће

Сајт politika.rs користи колачиће у циљу унапређења услуга које пружа. Прикупљамо искључиво основне податке који су неопходни за прилагођавање садржаја и огласа, надзор рада сајта и апликације. Подаци о навикама и потребама корисника строго су заштићени. Даљим коришћењем сајта politika.rs подразумева се да сте сагласни са употребом колачића.