Петак, 27.05.2022. ✝ Верски календар € Курсна листа

Пружна обилазница право кроз Панчево

Ђаци локалне основне школе морају да иду уз необезбеђену пругу без пасарела, исти проблем мучи и остале који прелазе три пруге – рафинеријску, градску и међународну
Ђа­ци на­се­ља Ста­ра Ми­са мо­ра­ју да иду уз нео­бе­збе­ђе­ну пру­гу (Фо­то О. Јан­ко­вић)

Пан­че­во – У Пан­че­во је ових да­на од над­ле­жних сти­гло но­во идеј­но ре­ше­ње, ко­је је тре­ба­ло да рас­пе­тља чвор про­бле­ма са пру­жном оби­ла­зни­цом око пре­сто­ни­це, ко­ја пре­ко бу­ду­ћег друм­ско-же­ле­знич­ког мо­ста Вин­ча–Стар­че­во, ра­фи­не­риј­ским ко­ло­се­ком се­че гу­сто на­се­ље­не де­ло­ве Пан­че­ва–Ми­са, Ко­те­жа је­дан и два.

Но, не са­мо да се же­ле­знич­ки те­рет­ни са­о­бра­ћај не из­ме­шта из­ван гра­да, већ се као и у ста­рим пла­но­ви­ма уво­ди на по­сто­је­ћи про­бле­ма­тич­ни ин­ду­стриј­ски ко­ло­сек уз за­др­жа­ва­ње свих већ по­сто­је­ћих пру­га кроз ова на­се­ља.

По­сле че­ти­ри го­ди­не рас­пра­ве са струч­ња­ци­ма око про­бле­ма остан­ка тран­зит­не пру­ге ко­ја про­ла­зи крај њи­хо­вих до­мо­ва, гра­ђа­ни пан­че­вач­ке Ста­ре Ми­се ка­жу, не са­мо да су на по­чет­ку, не­го про­блем по­при­ма све го­ри сце­на­рио.

„Не­ма раз­ли­ке ме­ђу ста­рим и но­вим ре­ше­њи­ма. Шта­ви­ше, не зна се ко­је је го­ре, јер су опет те­рет­ни са­о­бра­ћај усме­ри­ли кроз град­ска на­се­ља. То је не­из­др­жи­во. За све што тре­ба да оба­ви­мо мо­ра­мо пре­ко не­ке пру­ге. Ово, но­во-ста­ро ре­ше­ње опет во­ди тран­спорт чи­та­ве Ср­би­је, а та­ко и мно­го опа­сних ма­те­ри­ја, кроз на­ше и ком­шиј­ска на­се­ља. То је за нас нео­др­жи­во, па и да­ље тра­жи­мо да тра­са бу­ду­ће пру­ге, ко­ја оби­ла­зи Бе­о­град, оби­ђе и Пан­че­во”, ка­же Ден­ко Тон­чев, је­дан он ме­шта­на, ко­ји већ го­ди­на­ма би­ју бит­ку са над­ле­жни­ма, ко­ји су их, до­да­је убе­ђи­ва­ли да је пру­га тра­си­ра­на по ва­же­ћим про­стор­ним пла­но­ви­ма и за­ко­ну, али и да ће се про­јек­ти бу­ду­ће оби­ла­зни­це ме­ња­ти, а спор­ни ко­ло­сек би­ти укло­њен из град­ског тки­ва. 

По­што по­ма­ка ни­је би­ло, жи­те­љи овог на­се­ља од око 1.200 љу­ди, на­пра­ви­ли су и „те­мат­ско” удру­же­ње и кре­ну­ли у ро­вов­ску бор­бу са би­ро­кра­ти­јом. Од пр­вих гнев­них про­те­ста, пре­ко не­ко­ли­ко јав­них рас­пра­ва и са­ста­на­ка са над­ле­жни­ма свих ни­воа. 

Сви с ко­ји­ма смо раз­го­ва­ра­ли твр­де да не­пре­кид­но тр­пе мал­тре­ти­ра­ње иза­зва­но тут­ња­њем на де­се­ти­на ком­по­зи­ци­ја те­рет­них ва­го­на и ци­стер­ни са „ко зна ка­квим ма­те­ри­ја­ма”, ко­је кр­ста­ре њи­хо­вим на­се­љем. Ђа­ци ло­кал­не основ­не шко­ле „Све­ти Са­ва” сва­ко­днев­но мо­ра­ју да иду уз нео­бе­збе­ђе­ну пру­гу без па­са­ре­ла или би­ло ка­кве ста­зе за пе­ша­ке а исти про­блем му­чи и  оста­ле ко­ји би до ам­бу­лан­те, ме­сне за­јед­ни­це... или до цен­тра гра­да – сви пре­ла­зе три пру­ге – ра­фи­не­риј­ску, град­ску од ста­ни­це Вој­ло­ви­ца и ме­ђу­на­род­ну од Вр­шца. 

„Че­сто се де­ша­ва­ју не­зго­де, но сре­ћом, још ни­је би­ло жр­та­ва. Пре­ти нам жи­вот­на опа­сност од те­рет­них во­зо­ва, јер не­ма чо­век ку­да да иде. Ни­ка­кве ста­зе, ни зе­мља­не, па иде­мо по пра­го­ви­ма, а кад воз на­и­ђе мо­ра да се сто­ји у јар­ку док не про­ђе. Мо­же­те ми­сли­ти ка­ко то из­гле­да зи­ми. Ми ко­ји смо уз са­му пру­гу не мо­же­мо да са­ста­ви­мо сат ми­ра. Кло­па­ра воз, ту на два ме­тра од ку­ће, тре­су се про­зо­ри, огра­да, а шљу­нак и пра­ши­на све за­пра­ше, и ста­кле­ни­ке и ба­ште…”, при­ча­ју пр­ве ком­ши­је пру­жног ко­ло­се­ка. За­то по­ру­чу­ју кре­а­то­ри­ма ове но­ве-ста­ре иде­је да су ре­ше­ни да не од­у­ста­ну од про­те­ри­ва­ња пру­ге и да ће, ако бу­ду мо­ра­ли и сво­јим те­ли­ма спре­чи­ти из­град­њу те­рет­не оби­ла­зни­це ко­ја, ка­ко ка­жу, оби­ла­зи све са­мо не њи­хов крај. 

И пан­че­вач­ко град­ско јав­но пред­у­зе­ће „Ур­ба­ни­зам” из­не­ло је оце­ну и да­ло су­ге­сти­је на сту­ди­ју о про­це­ни ути­ца­ја на жи­вот­ну сре­ди­ну – идеј­ни про­је­кат те­рет­не оби­ла­зни­це пру­ге Бе­ли по­ток – Вин­ча – Пан­че­во са друм­ско-же­ле­знич­ким мо­стом пре­ко Ду­на­ва код Вин­че, Са­о­бра­ћај­ног ин­сти­ту­та ЦИП, на­ру­че­ног од над­ле­жног ми­ни­стар­ства. 

„Ми­шље­ња смо да је ре­ше­ње да­то пред­мет­ним идеј­ним про­јек­том у скла­ду са пла­но­ви­ма ви­шег ре­да, али и да је не­по­вољ­но за град Пан­че­во. Упо­зо­ра­ва­мо на по­сле­ди­це ко­је мо­гу на­ста­ти, јер ће пру­га тог ран­га и та­квог ин­тен­зи­те­та, са ва­го­ни­ма опа­сног те­ре­та, ко­ји про­ла­зи кроз стам­бе­но тки­во, пред­ста­вља­ти опа­сност за гра­ђа­не и мо­ра­ла би да бу­де из­ме­ште­на да­ле­ко из­ван на­се­ља, за­кљу­чу­ју струч­ња­ци град­ског ЈП „Ур­ба­ни­зам”. 

Ме­шта­ни Ми­се за­гле­да­ни у ло­кал­ну са­мо­у­пра­ву, ко­ја по њи­хо­вом ми­шље­њу мо­ра да се на­но­во ак­ти­ви­ра, опет ће се обра­ти­ти и ре­сор­ном ми­ни­стар­ству, уве­ре­ни да још има на­де да спор­на оби­ла­зни­ца за­о­би­ђе Пан­че­во, као што ће оби­ћи срп­ску пре­сто­ни­цу.

Коментари5
Молимо вас да се у коментарима држите теме текста. Редакција Политике ONLINE задржава право да – уколико их процени као неумесне - скрати или не објави коментаре који садрже осврте на нечију личност и приватан живот, увреде на рачун аутора текста и/или чланова редакције „Политике“ као и било какву претњу, непристојан речник, говор мржње, расне и националне увреде или било какав незаконит садржај. Коментаре писане верзалом и линкове на друге сајтове не објављујемо. Политика ONLINE нема никакву обавезу образлагања одлука везаних за скраћивање коментара и њихово објављивање. Редакција не одговара за ставове читалаца изнесене у коментарима. Ваш коментар може садржати највише 1.000 појединачних карактера, и сматра се да сте слањем коментара потврдили сагласност са горе наведеним правилима.
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

nenad
sve zbog privatnog gradilista zvanog Beograd na vodi!
Bosa S
Unistavanje zeljeznickog saobracaja je velika steta i uakzuje na manjak vizije. Sigurnost treba da je na prvom mjestu ali isto tako je kombinacija svih vrsta prevoza.
niločic zeljko
ovo nije normalno pruga prolazi deset metara od kuca dok ne dodje do neke katastrofe a nema sta se ne prevozi od hemikalija nafte itd neka nam bog pomogne
Буран
Уместо да држава ради на побољшању железничког саобраћаја и његовом даљем развоју она га заједно са медијима спутава и урушава. Хистерија која је настала због железничке пруге у Београду се сада преноси и на Панчево. Власт убеђује народ да железница спречава развој Београда јер је ''оковала'' град. Приче о необезбеђеној прузи и сл. ствари не стоје, а требало би питати грађане шта је прво никло: пруга или њихови приватни поседи заједно са кућама. Србија не може да се развија без железничког саобраћаја и убрзо ће пасти на ниво Албаније по том питању.
Pancevac
Ako ne verujes onome sto procitas dodji u pancevo,prosetaj tom prugom,pazi da te voz ne zgazi pa ces onda imati drugo misljenje.Odavno vlast u pancevu igra onako kako im vlast u Beogradu svira a ne u interesu gradjana Panceva.Ovi sto su sada zaseli su ekstrem u tom pogledu i po misljenje idu kod bivseg novobeogradskog kafedzije i sofera u ministarstvu i briga ih za interese gradjana Panceva.

Комeнтар успeшно додат!

Ваш комeнтар ћe бити видљив чим га администратор одобри.

Овај веб сајт користи колачиће

Сајт politika.rs користи колачиће у циљу унапређења услуга које пружа. Прикупљамо искључиво основне податке који су неопходни за прилагођавање садржаја и огласа, надзор рада сајта и апликације. Подаци о навикама и потребама корисника строго су заштићени. Даљим коришћењем сајта politika.rs подразумева се да сте сагласни са употребом колачића.