Среда, 07.12.2022. ✝ Верски календар € Курсна листа
ИНТЕРВЈУ: НЕБОЈША ЖУГИЋ, носилац листе Зелена странка Србије

Београд да постане бео град

Један од приоритета је да се обезбеди реновирање фасада, али не само шмин„кање”
(Фото Д. Жарковић)

Из­гле­да да је „зе­ле­ни та­лас” за­хва­тио Ср­би­ју и да се од­ра­зио на по­ли­тич­ку сце­ну на ко­јој се у по­след­ње вре­ме по­ја­ви­ло не­ко­ли­ко стра­на­ка с овом бо­јом у име­ну. Ме­ђу њи­ма је и Зе­ле­на стран­ка Ср­би­је, чи­ји је но­си­лац ли­сте на бе­о­град­ским из­бо­ри­ма Не­бој­ша Жу­гић. У про­гра­му стран­ке, за­че­те 2008. го­ди­не у Ко­ва­чи­ци, пи­ше да је усме­ре­на на пред­ста­вља­ње, за­шти­ту и уна­пре­ђе­ње пра­ва сло­вач­ке на­ци­о­нал­не ма­њи­не, али је ак­це­нат на ин­си­сти­ра­њу на со­ци­јал­ној прав­ди, де­мо­кра­ти­ји, жи­вот­ној сре­ди­ни, зе­ле­ној по­љо­при­вре­ди...

От­куд же­ља стран­ке из Ко­ва­чи­це да се оку­ша на из­бо­ри­ма у пре­сто­ни­ци?

Иде­ју за осни­ва­ње стран­ке дао је Јан Па­ул. Ка­ко у Ко­ва­чи­ци углав­ном жи­ве Сло­ва­ци, стран­ка је би­ла ори­јен­ти­са­на на њи­хо­ва пра­ва, али и за­шти­ту жи­вот­не сре­ди­не. Ка­сни­је су се стран­ци при­кљу­чи­ли сим­па­ти­зе­ри из дру­гих де­ло­ва Ср­би­је где је жи­вот­на сре­ди­на угро­же­на, па сад пар­ти­ју чи­не ор­га­ни­за­ци­је из Ла­за­рев­ца, Обре­нов­ца, Кр­ња­че, Сур­чи­на, Но­вог Бе­о­гра­да... Ми ни­смо кла­сич­на по­ли­тич­ка стран­ка ор­га­ни­зо­ва­на по прин­ци­пу ме­сних од­бо­ра, већ ви­ше функ­ци­о­ни­ше­мо као не­вла­ди­на ор­га­ни­за­ци­ја. Сад смо у ко­а­ли­ци­ји с Цр­но­гор­ском пар­ти­јом.

Ко­је су ва­ше иде­је за раз­вој Бе­о­гра­да? 

За раз­ли­ку од оста­лих по­ли­тич­ких оп­ци­ја ко­је ће раз­го­ва­ра­ти о кла­сич­ном раз­во­ју ин­фра­струк­ту­ре, на­ма је у пр­вом пла­ну по­бољ­ша­ње енер­гет­ске ефи­ка­сно­сти. Град има ве­ли­ки про­блем с објек­ти­ма чи­ја је изо­ла­ци­ја ве­о­ма ло­ша. Је­дан од на­ших при­о­ри­те­та је да се уз суб­вен­ци­о­ни­са­ње обез­бе­ди ре­но­ви­ра­ње фа­са­да. Али не са­мо да се ра­ди њи­хо­во „шмин­ка­ње” већ да се пре то­га по­ста­ви изо­ла­ци­ја. 

То је скуп про­је­кат, ка­ко га фи­нан­си­ра­ти?

На ње­му би тре­ба­ло да се ан­га­жу­ју је­ди­ни­це ло­кал­не са­мо­у­пра­ве, а фи­нан­сиј­ска сред­ства по­ти­ца­ла би из бу­џе­та за­шти­ту жи­вот­не сре­ди­не, ко­ји се пу­ни так­са­ма од на­кна­да за ко­ри­шће­ње зе­мљи­шта и од за­га­ђи­ва­ча. Је­дан од кон­крет­них пред­ло­га за раз­вој гра­да је из­град­ња би­ци­кли­стич­ких ста­за и бajс пар­ко­ва. Тре­ба уло­жи­ти ма­ли на­пор да се оне по­ве­жу на европ­ску тра­су ко­ја се зо­ве Евро­ве­ло 6 и при­вла­чи ве­ли­ки број би­ци­кли­ста из це­лог све­та. На тај на­чин се про­мо­ви­ше овај здрав вид тран­спор­та и ту­ри­зам.

Ка­ко из­ла­зи­те на из­бо­ре, има­ју­ћи у ви­ду ва­шу ве­зу са Сло­ва­ци­ма и Цр­но­гор­ци­ма?

Као стран­ка ко­ја пред­ста­вља ма­њи­ну.

Ко­ја име­на су ва­ше глав­не узда­ни­це?

На ли­сти имао 37 име­на, али не же­ли­мо не­ко­га по­себ­но да из­два­ја­мо. Из­ла­зи­мо као тим, сви смо јед­на­ки. Хо­ће­мо да ра­ди­мо, а не да се сли­ка­мо. На ли­сти има­мо ме­на­џе­ре, про­фе­со­ре, еко­но­ми­сте, љу­де ко­ји су до­ка­за­ни у сво­јим про­фе­си­ја­ма и мо­гу да пре­у­зму би­ло ко­ју функ­ци­ју и оба­вља­ју је с пу­ном од­го­вор­но­шћу.

У слу­ча­ју да по­ста­не­те гра­до­на­чел­ник, шта би­сте ви ура­ди­ли?

У јав­но­сти се ства­ра ми­шље­ње да су ово из­бо­ри за гра­до­на­чел­ни­ка. Ни­су, ово су из­бо­ри за од­бор­ни­ке, ко­ји по­том би­ра­ју гра­до­на­чел­ни­ка. Али, ако по­ста­нем гра­до­на­чел­ник, учи­ни­ћу све да бла­го­де­ти еко­ло­ги­је осе­ти сва­ки гра­ђа­нин гра­да. Омо­гу­ћио бих су­гра­ђа­ни­ма ва­у­че­ре за ле­то­ва­ње, уло­жио бих у обра­зо­ва­ње. Јед­на од ства­ри на ко­ји­ма бих ин­си­сти­рао је да се при­ли­ком јав­них на­бав­ки да­је пред­ност по­ну­ђа­чи­ма ко­ји по­шту­ју кри­те­ри­ју­ме енер­гет­ске ефи­ка­сно­сти и еко­ло­шке за­шти­те. По­за­ба­вио бих се про­бле­мом за­га­ђе­ног ва­зду­ха, ве­ли­ке ин­сти­ту­ци­је из­ме­стио бих из цен­тра ка­ко би се рас­те­ре­тио од са­о­бра­ћа­ја. Омо­гу­ћио бих ве­ћу га­си­фи­ка­ци­ју уз суб­вен­ци­је, ор­га­ни­зо­вао при­хва­ти­ли­шта за псе лу­та­ли­це и дра­кон­ски по­ве­ћао ка­зне за не­са­ве­сне вла­сни­ке ко­ји их пу­шта­ју на ули­цу, по­за­ба­вио бих се пи­та­њем ам­бро­зи­је.

С ким ће ва­ша стран­ка раз­го­ва­ра­ти по­сле из­бо­ра?

Са сви­ма ко­ји по­др­жа­ва­ју наш еко­ло­шки про­грам. 

Шта би­сте на­ста­ви­ли што је по­сто­је­ћа власт већ ус­по­ста­ви­ла?

Про­ши­ре­ње пе­шач­ке зо­не и озе­ле­ња­ва­ње цен­тра гра­да. Ин­ве­сти­ра­ње у еко-пре­воз. Ре­гу­ли­са­ње от­пад­них во­да, пре све­га ми­слим на ле­ву оба­лу Ду­на­ва и про­блем ка­на­ли­за­ци­је. На­ста­ви­ли би­смо са иде­ја­ма јав­но-при­ват­ног парт­нер­ства.

А шта би­сте уки­ну­ли?

По­сто­је­ће кон­теј­не­ре. Уме­сто њих би­смо по­ста­ви­ли по­је­ди­нач­не по­су­де, у ко­је би се ба­цао већ раз­вр­стан от­пад.

У слу­ча­ју да до­би­је­те ман­дат, ка­ко би­сте во­ле­ли да град из­гле­да по­сле ва­шег од­ла­ска?

Во­лео бих да ви­дим Бе­о­град ка­ко је­дан бео град, да бу­де у скла­ду са сво­јим име­ном и да се на­ђе на ма­пи еко-гра­до­ва у Евро­пи.

Коментари4
Молимо вас да се у коментарима држите теме текста. Редакција Политике ONLINE задржава право да – уколико их процени као неумесне - скрати или не објави коментаре који садрже осврте на нечију личност и приватан живот, увреде на рачун аутора текста и/или чланова редакције „Политике“ као и било какву претњу, непристојан речник, говор мржње, расне и националне увреде или било какав незаконит садржај. Коментаре писане верзалом и линкове на друге сајтове не објављујемо. Политика ONLINE нема никакву обавезу образлагања одлука везаних за скраћивање коментара и њихово објављивање. Редакција не одговара за ставове читалаца изнесене у коментарима. Ваш коментар може садржати највише 1.000 појединачних карактера, и сматра се да сте слањем коментара потврдили сагласност са горе наведеним правилима.
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Popić Milenko
Pažljivo sa korišćenjem tuđih iskustava! Njemački "zeleni" su u politiku ušli kao već veoma snažan ekološki pokret, da bi kasnije stigli do Joške Fišera kao ministra vanjskih poslova. Ovdje se, nasuprot, ekologija uzima kao ulaznica u dio političkog prostora, bez ijednog ozbiljnijeg prethodno ostvarenog ekološkog pokušaja, a kamoli pažnje vrijednog rezultata. Šta je onda tu cilj? Čista, nezagađena, potomcima u nasljeđe ostavljena zaštićena Tvorevina ili politički uspon kao osnova za politički benefit? Rezimirano, politika neće očistiti Srbiju, koja je njome kontaminirana koliko i plastičnim flašama.
belen
Beograd je prljav iz razloga što ima značajan deo populacije koja.......mogao bih za taj deo stanovništva da upotrebim odgovarajuće epitete ali ne bi prošao komentar, a i ovako mi je svaki komentar upitan. Beograd je u svojoj osnovi orijentalno-cincarska varoš i tu bi moglo da se kaže još ponešto ....ali. Da budem malo ironičan mislim da je rasizam reći da Beograd treba da postane beo grad! Zar nije divno što u njemu imamo takvo multikulturno šarenilo, to je pravo bogatstvo, čuo sam da se hvale time na TV! On sve više postaje afrikanizovan, arabizovan, turkizovan, romizovan, pogledajte naše "emancipovane" dame sa kim sve više idu, uskoro ćemo postati deo Afrike i Azije-Beograd je svet!
Marko Lopušina
Ekolozi su ko zadušne babe, samo kukaju. Beograd je pristojno prljav grad iz najmanje dva razloga. Prvi je nedostatak sveti kod građana koji ga priljaju i drugi je nedostatak rada kod vlasti, koje ga ne čiste. Mi jako dobro znamo kako je čista Ženeva ili Petograd, u kome nisam video nijedan pikavac na trotoarau. A u našoj prestonici dnevno se baci milion opušaka. Potrebna je snažna i dugotrajna tv reklama, napad na pušače kao zavisnike i bolesnike, a potom na ostale koji bacaju smeće ili švrljaju po javnim površinama. Ekolozi treba da drže ulične tribine o čistoći na autobuskim stajalištima i da prozivaju vlast. Da konkretno pokažu kako dve zgrade na Zelenom vencu stoje kao ruglo već godinama, i kao deponija, a da niko ne radi, pa ni njihovi vlasnici, da budu čiste. Za jednu se priča da će biti ozidana i okićena živim drvećem, ali ta mi je priča poznate i završava se uzrečicom - ne lipši magarče do zelene grane !
Djordje Djuknić
Poštovani , pre nego napišete komentar ,dođite u goste u Lazarevac-pa nam onda recite da kukamo kao babe,-

Комeнтар успeшно додат!

Ваш комeнтар ћe бити видљив чим га администратор одобри.

Овај веб сајт користи колачиће

Сајт politika.rs користи колачиће у циљу унапређења услуга које пружа. Прикупљамо искључиво основне податке који су неопходни за прилагођавање садржаја и огласа, надзор рада сајта и апликације. Подаци о навикама и потребама корисника строго су заштићени. Даљим коришћењем сајта politika.rs подразумева се да сте сагласни са употребом колачића.