Субота, 31.07.2021. ✝ Верски календар € Курсна листа

На десетодневни опоравак у бању о трошку државе

Пријављивање почиње у марту. – Биће места за више од 12.000 пензионера, јер се средства за друштвени стандард планирају у већем износу у односу на минулу годину
Ба­ња Ко­ви­ља­ча, рај за све (Фото А. Васиљевић)

Пра­во на бес­плат­ну де­се­то­днев­ну ре­ха­би­ли­та­ци­ју у бањ­ским ле­чи­ли­шти­ма Ср­би­је о тро­шку Фон­да за пен­зиј­ско и ин­ва­лид­ско оси­гу­ра­ње ове го­ди­не има­ће ви­ше од 12.000 пен­зи­о­не­ра. У Фон­ду ПИО на­гла­ша­ва­ју да по­ве­ћа­ње при­хо­да од до­при­но­са у овој го­ди­ни омо­гу­ћа­ва да се сред­ства за дру­штве­ни стан­дард пла­ни­ра­ју у ве­ћем из­но­су у од­но­су на 2017. То ће, ка­ко твр­де, омо­гу­ћи­ти да ви­ше пен­зи­о­не­ра не­го прет­ход­не го­ди­не ко­ри­сти услу­ге ре­ха­би­ли­та­ци­је у ба­ња­ма.

Управ­ни од­бор фон­да на не­кој од сле­де­ћих сед­ни­ца до­не­ће од­лу­ку о из­два­ја­њу тих сред­ста­ва. Оче­ку­је се да ће, као и прет­ход­не го­ди­не, кон­курс за при­јем зах­те­ва за упу­ћи­ва­ње пен­зи­о­не­ра на ре­ха­би­ли­та­ци­ју би­ти рас­пи­сан у то­ку на­ред­ног ме­се­ца, али ни­ко од над­ле­жних за са­да не мо­же ни да прет­по­ста­ви ко­ли­ко ће ко­ри­сни­ка под­не­ти зах­те­ве за оства­ри­ва­ње овог пра­ва.

Ако је су­ди­ти по 2017. го­ди­ни, ко­нач­не ранг-ли­сте мо­гле би да бу­ду ис­так­ну­те кра­јем апри­ла, а пр­ви пен­зи­о­не­ри ко­ри­сти­ли би сво­је пра­во на бес­плат­ну ре­ха­би­ли­та­ци­ју већ сре­ди­ном про­ле­ћа.

– Они ће би­ти упу­ће­ни у јед­ну од 25 уста­но­ва са спи­ска, али и у уста­но­ву ко­ја се на­ла­зи у си­сте­му Ре­пу­блич­ког фон­да за здрав­стве­но оси­гу­ра­ње или је чла­ни­ца Удру­же­ња спе­ци­ја­ли­зо­ва­них здрав­стве­них уста­но­ва за пре­вен­ци­ју ин­ва­лид­но­сти и ре­ха­би­ли­та­ци­ју. Фонд сно­си тро­шко­ве ре­ха­би­ли­та­ци­је за ко­ри­сни­ке пен­зи­ја ко­ји има­ју пре­би­ва­ли­ште на те­ри­то­ри­ји Ср­би­је, под усло­вом да пен­зи­ја из­но­си до ви­си­не про­сеч­не пен­зи­је. По­треб­но је и да не­ма­ју дру­га лич­на при­ма­ња и да у прет­ход­них пет го­ди­на ни­су ко­ри­сти­ли пра­во на ре­ха­би­ли­та­ци­ју у фон­ду – на­гла­ша­ва­ју у овој уста­но­ви. 

За­ин­те­ре­со­ва­ни тре­ба да зна­ју да уз при­ја­ву тре­ба да се под­не­се по­след­њи чек од пен­зи­је, до­каз о ви­си­ни при­ма­ња оства­рен по ме­ђу­на­род­ним уго­во­ри­ма (из­вод бан­ке, по­твр­да ино­стра­ног но­си­о­ца со­ци­јал­ног оси­гу­ра­ња и дру­го) и ме­ди­цин­ска до­ку­мен­та­ци­ја. 

– По­ред из­ја­ве ко­ри­сни­ка, са­став­ни део при­ја­ве је и овла­шће­ње фон­ду да у ње­го­во име и за ње­гов ра­чун за­кљу­чи уго­вор о по­слов­ној са­рад­њи са уста­но­вом у ко­јој ће ко­ри­сти­ти пра­во на ре­ха­би­ли­та­ци­ју – до­да­ју над­ле­жни. 

Уго­во­ри­ма са сва­ком ба­њом по­је­ди­нач­но пре­ци­зи­ран је обим те­ра­пи­ја ко­је сва­ки ко­ри­сник мо­ра да до­би­је. То под­ра­зу­ме­ва, на­во­де у фон­ду, ле­кар­ски пре­глед, ЕКГ, ла­бо­ра­то­риј­ске ана­ли­зе, све спе­ци­ја­ли­стич­ке пре­гле­де и ви­зи­те оде­љењ­ских ле­ка­ра, као и нај­ма­ње три вр­сте те­ра­пи­ја у за­ви­сно­сти од оце­не ле­ка­ра и обла­сти за ко­ју је од­ре­ђе­на ба­ња спе­ци­ја­ли­зо­ва­на.

– У то­ку про­шле го­ди­не нај­ви­ше ко­ри­сни­ка би­ло је у Вр­њач­кој, Ни­шкој и Ба­њи Ко­ви­ља­чи, а оне су се ујед­но на­ла­зи­ле и на вр­ху спи­ска же­ља ко­ри­сни­ка – от­кри­ва­ју у Фон­ду ПИО.

Три и по пу­та ви­ше при­ја­ва од бро­ја ко­ри­сни­ка

На осно­ву опре­де­ље­них сред­ста­ва и про­сеч­них це­на у ле­чи­ли­шти­ма, у ба­ња­ма је то­ком 2017. го­ди­не о тро­шку Фон­да ПИО бо­ра­ви­ло око 12.000 ко­ри­сни­ка пен­зи­ја, под­се­ћа­ју над­ле­жни. 

– На оглас ко­ји је био рас­пи­сан 2017. при­ја­ви­ло се 40.447 пен­зи­о­не­ра свих ка­те­го­ри­ја. Го­ди­ну да­на ра­ни­је за бес­плат­ну ре­ха­би­ли­та­ци­ју се при­ја­ви­ло 39.834, а у ле­чи­ли­шти­ма је бо­ра­ви­ло го­то­во 11.000 ко­ри­сни­ка. Нај­ви­ше пен­зи­о­не­ра та­да је би­ло у Ни­шкој Ба­њи, у „Мер­ку­ру” у Вр­њач­кој Ба­њи, Ко­ви­ља­чи, Ка­њи­жи, за­тим у Ба­њи Ју­на­ко­вић, врд­нич­ком „Тер­ма­лу” и Про­лом ба­њи. У сва­кој од на­ве­де­них ба­ња по­је­ди­нач­но је бо­ра­ви­ло ви­ше од 600 ко­ри­сни­ка.

За дру­штве­ни стан­дард 393,96 ми­ли­о­на ди­на­ра у 2017. 

Фи­нан­сиј­ски план Фон­да ПИО за 2017. го­ди­ну омо­гу­ћио је да се за дру­штве­ни стан­дард ко­ри­сни­ка пен­зи­ја из­дво­је сред­ства у из­но­су од 393,96 ми­ли­о­на ди­на­ра, што је за ви­ше од 30 ми­ли­о­на ди­на­ра ве­ћи из­нос у од­но­су на про­шлу го­ди­ну, од­но­сно за око 45 ми­ли­о­на ви­ше не­го у 2015. го­ди­ни. Ка­да је реч о 2016. го­ди­ни, од укуп­но из­дво­је­них 360,96 ми­ли­о­на ди­на­ра сред­ста­ва за дру­штве­ни стан­дард ко­ри­сни­ка пен­зи­ја, 93,3 од­сто, од­но­сно не­што ви­ше од 336 ми­ли­о­на ди­на­ра, би­ло је на­ме­ње­но за ре­ха­би­ли­та­ци­ју ко­ри­сни­ка пен­зи­ја у ба­ња­ма Ср­би­је.

Коментари5
Молимо вас да се у коментарима држите теме текста. Редакција Политике ONLINE задржава право да – уколико их процени као неумесне - скрати или не објави коментаре који садрже осврте на нечију личност и приватан живот, увреде на рачун аутора текста и/или чланова редакције „Политике“ као и било какву претњу, непристојан речник, говор мржње, расне и националне увреде или било какав незаконит садржај. Коментаре писане верзалом и линкове на друге сајтове не објављујемо. Политика ONLINE нема никакву обавезу образлагања одлука везаних за скраћивање коментара и њихово објављивање. Редакција не одговара за ставове читалаца изнесене у коментарима. Ваш коментар може садржати највише 1.000 појединачних карактера, и сматра се да сте слањем коментара потврдили сагласност са горе наведеним правилима.
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Jovan Milanovic
Od cega se to penzioneri oporavljaju...
Aleksandar Mihailovic
Ovo nije za pohvalu već za stavljanje pod lupu jer je velika mogućnost za manipulacije.Od otetih para penzionerima zbog čega je njihova smrtnost povećana prosečno godišnje za 11% plaćaju se sigurni glasovi.Izbor vrše ljudi iz PUPS-a, "uslugu" plaća Fond,koji je izdao penzionere i lažno se predstavlja da ih zastupa.Oni koji se prijave moraju da se učlane u PUPS i plus plaćaju članarinu,a sigurne glasače, aplaudere reketašima na stotine hiljada penzionera vode i na besplatne izlete. Isključivo u nadležnosti lekara specijalista mora da bude predlog za banjsko lečenje gde je to neophodno,ne u funkciji neke lažne stranke,na čelu sa strašnim Gargamelom koji preti da penzioneri neće dobiti nikakvu penziju ako ne glasaju za njega i njegovu koaliciju.To je pljačka i novi teror nad najstarijim građanima Srbije,sve u službi njenog osiromašivanja i nestajanja. 13.900 glasova se plaća iz Fonda za BG izbore,ovde još 12.000 sa banjama,toliko sa izletima,.. dokle BRE više?STOP teroru nad penzionerima!
Petronijevic
Uplacivao skoro 50 godina za penzioni fond , dobio visoku penziju i sada ne ispujavam uslov za banju. A da sam otisao u kupljenu invalidsku i da sam malo uplacivao mozda bih ispujavao uslove. To i nije uredu. De stimulisanje vrednih i radnih ljudi.
nikola andric
Izraz ''pravo na besplatno...'' pretpostavlja odredjen zakonski osnov . Fond PIO je penziono osiguranje ukupnih clanova. Po kom osnovu moze PIO da poklanja deo imovine fonda pojedinacnim clanovima? Pravo na tu imovinu imaju samo clanovi. Medju tim clanovima ne postoje ''nadredjeni'' i ''podredjeni'' clanovi.
Žužana Popov
Poštovani, kada upravni odbor bude doneo odluku, gdeće semoći informisati opojedinostima vezano za ovu temu. Pišem u ime svoje majke i očuha. Hvala unapred, puno pozdrava.

Комeнтар успeшно додат!

Ваш комeнтар ћe бити видљив чим га администратор одобри.

Овај веб сајт користи колачиће

Сајт politika.rs користи колачиће у циљу унапређења услуга које пружа. Прикупљамо искључиво основне податке који су неопходни за прилагођавање садржаја и огласа, надзор рада сајта и апликације. Подаци о навикама и потребама корисника строго су заштићени. Даљим коришћењем сајта politika.rs подразумева се да сте сагласни са употребом колачића.